Kolagenáza na liečenie celulitídy

Číslo patentu: E 19718

Dátum: 22.02.2007

Autori: Badalemente Marie, Dagum Alexander

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Jamkovanie kože alebo matracový fenomén na stehnách a na zadku sa všeobecne označuje ako celulitída. Tento stav je bežný a objavuje sa u inak zdravých jednotlivcov,pričom ženy postihuje oveľa častejšie ako mužov. Existuje veľké množstvo topickej liečby celulitídy založenej na voľne prístupných liekoch. Tieto produkty spolu s ďalšími voľne predajnýmí liekmi sa preukázali ako neužitočné, sú drahé a v skutočnosti nikdy nepodstúpili správne oproti placebu kontrolované klinické testy. Nedávne randomizované a placebom kontrolované testy topického retinolu obsahujúceho kofeín a ruscogenín priniesli tiežsklamanie s ohľadom na preukázaný prínos pre potlačenie celulitídy.0002 Ak má byť liečba celulitídy úspešná, musí byť jasne definovaná základná patofyziológia tohto stavu. Až v roku 1999 uskutočnil Rosenbaum, et al, výskum morfológie a biochémie celulitídy (Rosenbaum, M. Prieto, V., Hellmer, J., Boschmann, M Krueger, J.,Leibel, R.L., Ship, A.G., An Exploratory Investigation of the Morphology and Biochemistry of Cellulite, Plastic Reconst Surg 101(7) 1934-9, 1998). Sedem zdravých dospelých subjektov, päť žien a dvaja muži, štyria zasiahnutí a traja nezasiahnutí, podstúpili sonograñu stehna, in vivo meranie miestneho subkutánneho tukového tkanivového metabolizmu a klinovú biopsiu cez celú hrúbku pri lokálnej anestézii. Prítomnosť celulitídy bola definovaná ako dôkaz jamkovania kože posterolaterálneho stehna. Akákoľvek súvislá oblasť kože s aspoň 3 cm V priemere, v ktorej nie je zjavné žiadne jamkovanie kože, bola označená ako nezasiahnutá. U všetkých zasiahnutých jednotlivcoch boli uskutočnené štúdie, ktoré zahŕňali, ako zasiahnuté tak nezasiahnuté oblasti stehna. Mikroskopické vyšetrenie bioptických klinov a in vivo sonografické vyšetrenie stehna vykázali rozptýlene pretláčanie podložného tukového tkaniva k retikulámej dermis u zasiahnutých, ale nie u nezasiahnutých, subjektov. Táto štúdia tiež preukázala, že ženy mali rozptýlene nepravidelné a nespojité spojivové tkanivo bezprostredne pod dermis, kým u mužov bola táto vrstva hladká a spojitá. Táto vrstva spojivového tkaniva bola viac nepravidelná a nespojitá u zasiahnutých jednotlivcov V porovnaní s jednotlivcami nezasiahnutými. Neboli zaznamenané žiadne významné rozdiely v morfológii subkutánneho tukového tkaniva, lipolytickej odpovede alebo miestnom prietokukrvi medzi zasiahnutými a nezasiahnutými miestami v rámci jednotlivcov. Táto štúdiapreukázala, že V štrukturálnych vlastnostiach kožného spojivového tkaniva existuje pohlavný dimorfizmus, ktorý predisponuje ženy k rozvoju nepravidelného pretláčania tukového tkaniva do dermis, čo je pre celulitídu charakteristické. Táto štúdia bola uzatvorená tým, že neexistuje riadny dôkaz pre akúkoľvek primámu úlohu fyzíológie tukového tkaniva, prietoku krvi alebo biochémie tukového tkaniva pri etiológii celulitídy, ale že spojivove tkanivo ženských stehien a zadkov je tak štrukturované, že zvýrazňuje rozdiely pri malom ukladaní podkožných0003 Tento záver bol odôvodnený v práci autorov Pierard, et al., ktorí mikroskopicky skúmali 39 vzoriek odobratých pri pitve (Pierard-Franchimont, C., Píerard G.E., Henry, F.,Vroome, V. Cauwenbergh, G. A Randomized, Placebo-Controlled Trial of Topical Retínol in the Treatment of Cellulite, Amer. J. Clin. Derrnatology, l(6)369-74, 2000). Ich kontrolná skupina pozostávala zo štyroch dospelých žien a jedenástich dospelých mužov nevykazujúcich žiadne známky celulitídy. Autori prehlásíli, že aspekt hrbolčekov kožného hypodem 1 álneho rozhrania sa zdá, že predstavuje s pohlavím (ženským) spojenú charakteristiku stehna a zadku. Celulitída bola mikroskopicky určená týmto matracovým fenoménom a opísaná ako ohniskovo zväčšené ñbrosklerotícké vlákna rozdeľujúce podkožie. Autori sa domníevajú, že tieto štruktúry by mohli predstavovať reakciu na trvalýhypodermálny tlak spôsobený akumuláciou tuku.0004 V novšej štúdii uskutočnenej Querleuxem et al. bola študovaná anatómia a fyziológia subkutánneho tukového tkaniva in vivo magnetickou rezonanciou a spektroskopiou s ohľadom na pohlavie a prítomnosť celulitídy (Querleux, B., Comillon, C., Jolívet, O., Bittoun, J.,Anatomy and Physiology of Subcutaneous Adipose Tissue by in vivo Magnetic Resonance Imaging and Špectroscopy Relationship with sex and Presence of Cellulite, Skin Research And Tech 8(2)118-124, May 2002). Títo autori zistili, že 3 D rekonštrukcia siete vláknitýchpapíl ukázala u žien s celulitídou vyššie percento papíl v kolmom smere vzhľadom ku koži.0005 V súčasnosti neexistuje žiadna účinná liečba celulitídy. Cieľom vynálezu je poskytnúť0006 Vynález sa týka objavu, že injekcie kolagenázy sú účinné pre lýzu kolagénovej septálnej siete celulitídy u ľudí pri liečení celulitídy a obnovenie vzhľadu jemnej kože. Vynález poskytuje postupy liečenia celulitídy u subjektu, ktorý takú liečbu potrebuje, táto liečba zahŕňa injektovanie účinného množstva prečistenej kolagenázy pri príprave liečiva na liečenie celulitídy. Kolagenáza je prečistená aje v podstate bez iných enzýmov, ako napríklad0007 Vynález poskytuje prečistenú kolagenázu na použitie pri liečení celulitídy u ľudského pacienta podávaním k sieti kolagénových vlákien, kde kolagenáza je V podstate bez iných enzýmov, kde prečistená kolagenáza sa injektuje v dávke zahŕňajúcej aspoň 10 000 ABC jednotiek, aplikovaných v jednej alebo viacerých injekciách a kde kolagenáza je prečistená od0008 Kolagenázové injekcie už boli navrhnuté na liečenie ochorení ako napríklad Dupuytrenova choroba, lepiaca kapsulitída a Peyronieova choroba. Tieto ochorenia sú všetky spojené s kolagénovými vláknami alebo plakmi. (Wegman, Thomas.L. patent US 5 589 171,31. decembra 1996, patent US 6 086 872, ll. júla 2000, patent US 6 022 539, 8. februára0009 Kolagenázove injekcie už boli tiež navrhnuté na liečenie celulitídy V kombinácii s hyaluronidázou, rozpustným enzýmovým produktom pripraveným z cicavčích semenníkov(pozri Pinelle, Sheldon R. patent US 4645 668, 27. marca 1985). Patent opisuje jediný funkčný príklad pre celulitídu s nízkou dávkou kolagenázy (100 jednotiek) v kombinácii s hyaluronidázou (150 jednotiek) iba pre ženského pacienta. Žiadne ďalšie detaily o zlepšenícelulitídy po injekciách tam nie sú uvedené.0010 Použitie intralezionálnej injekcie prečistenej kolagenázy z Clostridia sa ukázalo ako klinicky bezpečné a účinné V klinických testoch pri Dupuytrenovej chorobe pri úprave flcxnej kontraktúmej deformity ruky(rúk). Okrem toho sa použitie extrakapsulámej injekcieprečistenej kolagenázy z Clostridia ukázalo klinicky bezpečné a účinné pri liečení lepiacejkapsulítídy (zamrznutého ramena) a v klinických testoch v obnovovacích injekciách bola tiežpoužitá inými v klinických testoch pri Peyronieovej chorobe, kontraktúmej deforrnite penisu.0011 Publikovaná práca pôvodcu vynálezu Dr. Badalamente V Dupuytrenovej nemoci uvádza odôvodnenie predloženého vynálezu (Starkweather, K., Lattuga, S., Hurst, L.C.,Badalamente, M.A Guilak, F., Sampson, S.P., Dowd, A., Wisch, D. Collagenase in the Treatment of Dupuytrens Disease An in vitro Study, J. Hand Surg. 2 lA 490-95, 1996 Badalamente, M.A., Hurst, L.C., Enzýme Injectíon as a Non-operative Treatment for Dupuytrens Disease, J. Drug-Delivery 3(l)35-40, 1996 Hurst, L.C., Badalamente, M.A.(pozvaný autor) Non-operative Treatment of Dupuytrens Disease, Hand Clinics, G.M. Rayan(ed). W.B. Saunders l 5(1), 97-107, 1999 Hurst, L.C., Badalamente, M.A. (pozvaní editori autorstvo), Dupuytrens Disease, R. Tubinana, R. Tubiana, C. Leclercq, L.C. Hurst, M.A. Badalamente (eds), Martin, Dunítz Publisher, London (2000) Badalamente, M.A., Hurst,L.C., Enzýme Injection as a Non-operative Treatment of Dupuytrens Disease, J. Hands Surg. 25 A(4)629-36, 2000 Badalamente, M.A., Hurst, L.C., Hentz, V.R. Collagen as a Clinical Target Non-operative Treatment of Dupuytrens Disease, J, Hand Surg. 27 A(5)788-98,2002) Pri Dupuytrcnovej chorobe je patognomická vláknová štruktúra často prekladaná usporiadaním tukovćho tkaniva podobného septu. To sa klinícky predkladá ako hmdky matracovitého typu rôznych veľkostí a v Dupuytrenovej chorobe sú označené uzlínami. Vo fáze 2 a 3 testov bolo pre Dupuytrenovu chorobu súhlasným klinickým nálezom, že sa po injekcii prečistenej kolagenázy z Clostridial nielen rozpúšťa kolagénová štruktúra a praská pri vystavení tlaku pri preťažení, ale rozpúšťajú sa tiež vláknito-tukové uzliny a neškodne sa vstrebávajú. Preto kolagenáza injektovaná subkutánne do oblasti celulitídy sa považuje zabezpečnú a účinnú liečbu tohto stavu a pri obnove jemného vzhľadu kože stehien a/alebo zadku.0012 Kolagenáza je enzým, ktorý má špecifickú schopnosť štiepiť kolagén. Výhodná forma kolagenázy je odvodená fermentáciou z Clostridíum histolitícum a je prečistená Chromatograficky, ako je to opísané v US prihláške sériové číslo 60/763 470, prioritnej prihláške pre US zverejnenú prihlášku 20070224183. Kolagenáza prirodzene produkovaná Clostrídíum histolíticum vykazuje po vyčistení pri elektroforéze na SDS géle dva oddelené piky. Sú to tiedva oddelene píky, ktoré sa označujú ako kolagenáza I a kolagenáza II.

MPK / Značky

MPK: A61K 8/66, A61K 38/48

Značky: kolagenáza, celulitídy, liečenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e19718-kolagenaza-na-liecenie-celulitidy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kolagenáza na liečenie celulitídy</a>

Podobne patenty