Taviace zariadenie a metóda na výrobu ocele

Číslo patentu: E 19235

Dátum: 20.02.2006

Autori: Terlicher Stefano, Dimitrijevic Vladimir, Sellan Romano, Morsut Stefano

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka taviaceho zariadenia a re|atívnej metódy na výrobu ocele prostredníctvom taviacej pece, napríklad typu elektrickej oblúkovej pece zostavovanej kovovou výstelkou, napriklad železným šrotom, aspoň bočným otvorom0002 Podávač je umiestnený, aspoň čiastočne svojou častou, v predhrievacom tuneli, pozdĺž ktorého sú vytvárané spaľovacie plyny vzniknuté v peci procesom tavenia, ktoré vychádzajú z uvedeného bočného otvoru, sú pripravené pre tranzit vprotiprúde tlaku, aby predhrievali šrot než je navezený do pece.0003 Zariadenie podľa tohto vynálezu obsahuje odkláňacie prostriedky schopné byť selektívne aktivované tak, aby presmerovali odpadové plyny vystupujúce z pece priamo na ich spracovanie a k vypúšťacím prostriedkom s tým že prejdú0004 Známe taviace zariadenia na výrobu ocele opatrené taviacimi pecami obvykle typu elektrickej oblúkovej pece - sú napĺňané bočne kovovou výstelkou,napríklad kovovým šrotom, prostredníctvom podávača vibračného typu, ktorý je spojený, aspoň vo svojej konoovej časti, s predhrievacím tunelom, ako je popísané v spise US 5,647,288.0005 Je tiež známe smerovať v taviacej peci vznikajúce spaľovacie plyny, ktoré majú teplotu asi 800 ° C a viac protiprúdom v predhrievacom tuneli kvôli tomu, aby sa teplota šrotu dostala asi na 200 ° C - 300 ° C pred tým, než sa zavezie do pece, abysa zlepšila výkonnosť pece samotnej.0006 Na výstupe z predhrievacieho tunela musia byť vyprodukované plyny podrobené procesu aspoň čiastočnej sedlmentácia a chladenia pred tým, než súvypustené do okolia, a preto sú dopravované smerom k vypúšťacím a čistiacim0007 Predhrievanie šrotu pred tým, než sa naloží do pece, a to prostredníctvom priechodu spalín v privádzacím tuneli, je veľmi výhodné z hľadiska úspory energie acelkového zlepšenia výkonnosti zariadení.0008 Známa pec je pripojená k vzduchotesnej spaľovacej veži pomocou spalinového kanála. Hornej a dolnej časti vyrovnávacej veže sú opatrené vývodom na odpadové plyny a vstupom riadeným rôznymi ventilmi. Voda z kovového odpadu spolu s odpadovým plynom emitovaným z pece je prijímaná do vyrovnávacej veže a CO nachádzajúce sa v odpadovom plyne sa spracováva horákmi prítomnými v0009 Je tiež známy podávač šrotu na privádzanie šrotu do elektrickej oblúkovej pece, kedy sa predhrieva šrot prostredníctvom odpadového plynu vznikajúceho v peci. Okraj podávača šrotu je pokrytý krytom pre plynové utesnenie, dymovod je umiestnený nad dopravovníkom, časť vedenia odpadového plynu je umiestnená pod podávačom šrotu a je riadená ventilom. Sací kanál odpadového plynu je otvorený do časti vedenia odpadového plynu a je umiestnený cez sacie priestory odpadových0010 Avšak, to predstavuje problémy, pokiaľ je nutné prerušiť fungovanie, aj len čiastočne, predhrievacieho tunela alebo koncové časti podávača, napríklad v dôsledku poruchy, rozbitie alebo jednoducho v dôsledku bežnej údržby niektoré z0011 V týchto situáciách, podľa známych riešení, musia byť pec vypnutá, pretože už nie je možné prepraviť plyny cez predhrievací tunel.0012 Toto prerušenie fungovania pece so sebou nesie podstatné zníženie produktivity celého tavíaceho zariadenia a potrebu dlhých prestojov pre opätovné vykonávanie krokov zapínanie a uvedenie pece do normálnej výrobnej prevádzky.0013 Jedným z cieľov tohto vynálezu je predstaviť taviace zariadenie skontinuálnym zásobovaním, ktoré umožňuje udržať taviacu pec vždy aktívnu, aj kedmusí byť prevádzka predhrievacieho tunela a / alebo podávača kovového zavážaniaprekonané nedostatky súčasného stavu techniky a aby bo|i získané tieto a ďalšie0015 Predkladaný vynález je uvedený a charakterizovaný v hlavných nárokoch,zatiaľ čo závislé nároky opisujú ďalšie vlastnosti vynálezu alebo varianty vzhľadom k0016 V súlade s vyššie uvedenými účelmi zahŕňa taviace zariadenie na výrobu ocele podľa predkladaného vynálezu taviacu pec napĺňanú aspoň z boku kovovou výstelkou, napríklad železným šrotom, v nej prepravovaným pomocou podávača, umiestneného aspoň čiastočne v predhrievacom tuneli.0017 Odpadové plyny, ktoré vychádzajú z taviacej pece prostredníctvom bočného otvoru na vkladanie šrotu, sú prepravované v predhrievacom tuneli a smerujú protiprúdom vzhľadom ku kovovej výstelke, ktorá sa posúva v predhrievacom tuneli, za účelom predhriatia pred naložením do pece.0018 Predhrievací tunel spolupôsobí na náprotivnej strane pece s upravovacím a vypúšťacími prostriedkami, prostredníctvom ktorých sú plyny odvedené do okolitéhoprostredia potom, čo bo|i ochladené a filtrované.0019 Podla charakteristického význaku predloženého vynálezu obsahuje taviace zariadenie aj prostriedky k odklonu, vložené medzi taviacu pec a vypúšťacie prostriedky, ktoré sú schopné byt selektívne aktivované tak, aby prepravili plynypriamo smerom k vypúšťaoím prostriedkom obchádzajúce tunel.0020 Selektívna aktivácia uvedených odkláňacích prostriedkov umožňuje, a to aj v prípade dočasného prerušenia fungovania tunela alebo koncovej časti podávača,aby boli aj naďalej vypúšťané odpadové plyny vyrobené v taviacej peci bezpečným ariadeným spôsobom, aby bolo nutné prerušiť fungovanie samotnej taviacej pece.0021 Presnejšie povedané, prítomnosť prostriedkov odklonu umožňuje, aby bolo aspoň po dobu nepoužívania predhrievacieho tunela a prípadne časti podávača previedlo fungovanie pece zo stavu v podstate kontinuálne bočného plnenia do stavu plnenia zhora, takzvaným tradičným spôsobom, napríklad pomocou plniacichnádob alebo mechanických rúk známeho typu.0022 Tieto a ďalšie charakteristiky vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho opisu preferovanej formy uskutočnenia vynálezu, predložené ako neobmedzujúce priklad sodkazom na pripojené výkresy, kdeObr. 1 je pôdorys taviaceho zariadenia na výrobu ocele podľa predkladaného vynálezuObr. 2 je čiastočný bočný pohľad na taviace zariadenie z obr. 1Obr. 3 znázorňuje zväčšený detail taviaceho zariadenia z obr. 2 v prvom prevádzkovom staveObr. 4 znázorňuje zväčšený detail taviaceho zariadenia z obr. 2 v druhomprevádzkovom stave. PODROBNÝ OPIS WHODNÉHO SPÓSOBU PREVEDENIA0023 S odkazom na obr. 1, zahŕňa taviace zariadenie 10 na výrobu ocele podľa predkladaného vynálezu taviacu pec 11, typu elektrickej oblúkovej pece, dopravník 12 pre vkladanie šrotu do taviacej pece 11, predhrievací tunel 13, v ktorom je umiestnená aspoň koncová časť dopravníka 12, zariadenie 15 na čistenie a odlučovanie plynov produkovaných v taviacej peci 11 pripojené ku koncovej časti0024 Taviace zariadenie 10 rovnako obsahuje potrubie 16 pre presmerovanie alebo obtok na dopravenie plynov priamo k čistiacemu a vypúšťaciemu zariadeniu 15, za vymedzených prevádzkových podmienok, podrobne opísaných nižšie, vyjmúc priechod plynov skrz predhrievací tunel 13.0025 Taviaca pec 11 obsahuje zásobník alebo ohnisko 17 a kryciu striešku 19. Tri elektródy 20 umiestnené v uhle 120 ° k sebe navzájom sú zavedené pomocou

MPK / Značky

MPK: F27D 13/00, F27B 3/18, C21C 5/56

Značky: ocele, výrobu, metoda, zariadenie, taviace

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e19235-taviace-zariadenie-a-metoda-na-vyrobu-ocele.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Taviace zariadenie a metóda na výrobu ocele</a>

Podobne patenty