Systém a spôsob na pestovanie rastliny v aspoň z časti kontrolovanom prostredí

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SYSTÉM A SPÓSOB NA PESTOVANIE RASTLINY v ASPOŇ z ČASTI KONTROLOVANOM PROSTREDÍ0001 Predložený vynález sa týka systému na pestovanie rastliny v aspoň z časti kontrolovanom prostredí, zahŕňajúcom kultivačný základ na prijímanie kultivačného substrátu s koreňovým systémom rastliny v sebe, prostriedky na riadenie teploty koreňov, ktoré sú schopné a sú uspôsobené na to, aby dodávaii vopred určenú teplotu koreňov koreňovému systému a zahŕňajúce osvetľovacie prostriedky, ktoré sú schopné a sú prispôsobené na to, aby vystavovali listy rastliny aktinickému umelému svetlu. vynález sa ďalej týka spôsobu na pestovanie rastliny aspoň z časti kontrolovane, kedy sa rastline dodáva aktinické svetlo, pričom teplota koreňov koreňového systému rastliny sa udržuje na požadovanej hodnote, a pričom sa ovplyvňuje manažment asimilácie oxidu uhličitého Iistovým systémom rastliny, a dodávka aktinického svetla, teplota koreňov a manažment asimilácie oxidu uhličitého sa navzájom prispôsobujú.0002 Takýto systém a taký spôsob sú aplikované vo významnej mierke v skleníkovom záhradníctve v sklenikoch. Umelá klíma je tu vytváraná v minimálne v podstate uzavretom a riadenom prostredí za sklom a je uspôsobovaná čo najviac je to možné na optimálne rastové podmienkyrrastliny,ktorá je pestovaná. Je tak možné pestovať rastliny v oblastiach a obdobiach,kedy by rastlina vonku neprežila, alebo by aspoň nedosiahla plný vývoj. Ďalej tak môže byt produkcia rastlín presne prispôsobená k požadovanej dobe zberu. Je tak možno vopred relativne presne určiť, koľko rastlln bude pripravených a kedy. Ak je to požadované, môže byt ďalej rovnaký produkt pestovaný po celý rok a je možné pestovať rastliny a kvety vo všetkých životných štádiách.0003 V tradičnom skleníkovom záhradníčí je slnečné žiarenie aplikované ako hlavný zdroj aktinického svetla, t.j. voliteľne viditeľné svetlo s takou vlnovou dĺžkou, že ním je iniciovaná alebo ovplyvnená reakcia rastliny, napríklad fotosyntéza v liste alebo určený režim rastu. Slnečné svetlo ďalej dodáva teplo v podobe infračerveného žiarenia, vďaka čomu môže byt v skleníkoch udržiavaná zvýšená teplota vzduchu oproti vonkajšej teplote. Pri absencii slnečného žiarenia, ako napríklad najmä v noci je možné vyhrievanie na udržanie takej zvýšenej teploty vzduchu, zatial čo nadmernému prístupu svetla je počas dňa možné bránit čiastočným zatieňovaním a ñltrovaním, a prostredie môže byt tiež regulované pomocou ventilácie. Celkovo teda môže byť prostredie v skleníku riadené v určitých medziach a môže byt prispôsobené pre požadovaný rastový vývoj rastliny, ktorá je pestovaná, čo je ďalej riadené riadeným dávkovaním vlhkosti a živín, a ďalej pesticídov. Ďalšou súčasťou je tu teplota koreňov. Bolo zistené, že rast rastliny je možné ovplyvniť riadením teploty koreňov. S ohľadom na to môžu byt navrhnuté prostriedky na riadenie teploty koreňov na udržanie teploty koreňov odlišnej od teploty vzduchu.0004 Klasické skleníkové Záhradníctvo má však tiež svoje nevýhody. Po prvé je tu zvlášť potrebné brat do úvahy prostredie. Udržiavanie skleníka v teple stojí energiu a niektoré rastliny musia byt osvetlené vo dne v noci. Je preto dôležité regulovať hospodárenie s energiou ako najefektívnejšie je to možné. Tam, kde sú skleníky budované v blízkosti alebo v husto obývaných oblastiach, je ďalej dôležitým faktorom priestor. Tradičné skleníky predsa len potrebujú prístup slnečného žiarenia a zaberajú pomerne veľké množstvo drahej pôdy v týchto oblastiach, ktorá by inak mohla byt využitá pre kancelárie,stavbu domov alebo infraštruktúru. Na vyriešenie tohto problému sú hľadané riešenia s nízkou potrebou denného svetla, najmä podzemné, bez denného svetla a viacvrstvové, aby bolo možné násobne využít tú istú plochu pôdy. Pretože v takom prípade bude umelo dodávané nielen teplo, ale aj aktinické svetlo, bude hospodárenie s energiou ešte väčším problémom, a je tu teda potreba pestovať rastliny čo najefektívnejšie ako je to možné. Napríklad britský dokument GB 1 402 261 spoločnosti Protag Mechanics sa týka skrine napestovanie, kde je možné nastavit niekoľko rôznych prostredí pre rast nazlepšenie efektivity pestovania. Patentová prihláška Spojených štátov č. US 5 174 793, Ikeda a japonská patentová prihláška JP 2006 262852 spoločnosti Sharp Corporation sa obe týkajú spôsobu na pestovanie rastlín, kedy je riadených niekoľko rastových prostredi.0005 Predkladaný vynález má za ciel okrem iného navrhnúť systém a spôsob na pestovanie rastliny v aspoň z časti kontrolovanom prostredi, ktorýumožní ďalšie Vylepšenia efektivity.0006 Na dosiahnutie tohto cieľa má systém typu opísaného v úvodnej časti znak podľa vynálezu, kedy sú navrhnuté prostriedky na zahrievanie listov, ktoré sú schopné a sú uspôsobené na to, aby dodávali listom rastliny teplotu listov odlišnú od okolitej teploty. Systém podľa vynálezu teda navrhuje možnost kontrolovaného odparovania a asimilácie oxidu uhličitého prostrednictvom listu vďaka regulácii správneho množstva energie na liste, navyše ku kontrolovanému osvetleniu, tak čo sa týka množstva svetla, ako aj čo sa týka pomerov zložiek spektra, so zreteľom na rastové reakcie rastlln, ako sú napríklad pomery modrá / červená a červená /vzdialená červená, a vzhľadom na svetelné spektrum potrebné pre konkrétne reakcie, ako je napríklad výroba pigmentu, a ďalej na riadenie a optimalizáciu aktivity tlaku v koreňoch. To všetko prebieha v aspoň z časti kontrolovanom prostredi, kde je možné riadiť klímu v rámci úzkych medzi s ohľadom na, okrem iného faktory, rovnováhu vlhkosti vzduchu, teplotu miestnosti a koncentráciu oxidu uhličitého a tiež vodu a živiny pre rastlinu.0007 Vynález je tu založený na uvedomenie si toho, že za úspešný vývoj rastliny sú v podstate zodpovedné tri faktory, t.j. fotosyntéza, tok miazgy v rastline, ktorý je tlačený smerom nahor vplyvom prevažujúceho tlaku v koreňoch, a asimilácia oxidu uhličitého najmä prostrednictvom listového systému rastliny, a že tieto tri faktory musia byt vždy prispôsobené sebe navzájom, aby bol skutočne realizovaný optimálny rast rastliny. Okrem teploty koreňov a prístupu aktinického svetla je možné manažment asimilácie oxidu uhličitého rastlinou tiež riadiť navrhnutím prostriedkov na ohrievanie listov vsystéme podľa vynálezu. Vďaka pridanému vyhrievaniu budú prieduchy vlistoch viac otvorené, čo zlepší vstup oxidu uhličitého do listu a odparovanie vlhkosti z listu. Druhé menované je obzvlášť dôležité, ak je tok miazgy v rastline stimulovaný zvýšenou teplotou koreňov, pretože tento tok musí vystupovať rovnakými prieduchmi. Naopak je možno teplotu listov znížiť pri nižšom toku miazgy na zamedzenie nežiaduceho vysušovania rastliny. Celkovo je tak možné najdôležitejšie parametre prostredia zodpovedné za Wvoj rastliny riadiť tak, aby bolo možné dosiahnut optimálnu efektivitu v každom z týchto komponentov s minimálnou spotrebou energie.0008 Konkrétne uskutočnenie systému má ten znak podľa vynálezu, že osvetlovacie prostriedky sú schopné a sú uspôsobené na vyžarovanie svetelného spektra, ktoré je možné prispôsobiť zamýšľanému režimu fotosyntézy a / alebo rastu rastliny, ktorá má byt pestovaná. Aktinické zložky svetla potrebné pre vývoj rastliny tak môžu byť dodávané iba v presne dostatočnej intenzite, zatial čo neaktinické zložky alebo prebytok môžu byť pokiaľ možno čo najviac vynechané na obmedzenie celkovej spotreby energie systému a / alebo možného negatívneho účinku na vývoj rastliny.0009 V ďalšom konkrétnom uskutočnení je systém podľa vynálezu charakteristický tým, že svetelné prostriedky zahŕňajú sadu svetlo emitujúcich diód, pričom tieto diódy sú schopné a sú uspôsobené na vyžarovanie žiarenia na rôznych vlnových dĺžkach a na to, aby boli jednotlivo ovládateľné, voliteľné v skupinách. Takéto takzvané LED prvky produkujú v podstate monochromatické svetlo a je možné ich získat pre rôzne vlnové dĺžky, najmä vo vzdialenej červenej, žltej, zelenej a modrej viditeľnej časti spektra. Fotosynteticky aktívne(PAR, photosyntetically active) spektrum, ktoré najlepšie vyhovuje potrebám rastliny tak môže byt konštruované a voliteľné modiñkované, kombinovaním a0010 Prostriedky na zahrievanie listov môžu byť ako také vytvorené rôzne,aj ked vo výhodnom uskutočnení je systém podľa vynálezu charakteristický tým, že prostriedky na zahrievanie listov zahŕňajú aspoň jeden zdroj tepla schopný a prispôsobený na to, aby ožaroval list infračerveným žiarením. Okrem

MPK / Značky

MPK: A01G 7/04, A01G 7/02

Značky: částí, pestovanie, prostředí, systém, kontrolovanom, rastliny, aspoň, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e18939-system-a-sposob-na-pestovanie-rastliny-v-aspon-z-casti-kontrolovanom-prostredi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém a spôsob na pestovanie rastliny v aspoň z časti kontrolovanom prostredí</a>

Podobne patenty