Zdokonalený spôsob spracovania potravinárskych výrobkov, konkrétne zmrzliny a zariadenie na vykonávanie uvedeného spôsobu

Číslo patentu: E 18840

Dátum: 29.09.2010

Autor: Bravo Genesio

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZDOKONALENÝ SPÓSOB SPRACOVANIA POTRAVINÁRSKYCH VÝROBKOV, KONKRÉTNE ZMRZLINY A ZARIADENIE NA VYKONÁVANIE UVEDENÉHO SPÓSOBU0001 Predložený vynález sa týka zdokonaleného spôsobu spracovania potravinárskych produktov a konkrétne spracovania zmrzliny. Tento vynálezzahŕňa aj zariadenie používané na vykonávanie tohto spôsobu.0002 Spôsob azariadenie, ktorých sa týka tento vynález sa môžu používať pri spracovaní potravinárskych zmesí (ako je napriklad zmrzlina,cukrárska smotana, čokoláda, Iahôdkarské produkty atak ďalej), ktoré sa spracúvajú jednoduchým alebo kombinovaným tepelným spracovaním(napríklad samostatným chladením alebo ohrievaním achladením) vo vnútri valcovej nádrže vybavenej miešadlom alebo otáčacím miešačom. Rotácia otáčacieho miešača je riadená prostredníctvom vhodného elektrického obvodu0003 Vzariadeniach, ktoré sú známe pre spracovane potravinárskych zmesí je rýchlosť motora, ktorý aktivuje miešač, podporovaná elektronickou kartou naprogramovanou za týmto účelom, ktorej digitálny signál sníma invertor po konverzii na príslušný analógový signál riadený konvertorom DAC, ktorý konvertuje digitálne údaje na analógový signál.0004 Analógový signál, ktorý vysiela do invertora, určený na reguláciu rýchlosti otáčania motora a tým aj miešača je však nízkofrekvenčný signál, ktorý spôsobuje nedostatky uvedené ďalej.0005 Nedostatkom je predovšetkým to, že komunikácia z karty mikroprocesora do invertora, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom DAC, EP 2 498 902 HÓRMANNOVÁ - TOMEŠ 35321/T www.bhlpclenl.skje vystavená rôznym rušivým vplyvom elektromagnetickej povahy, ktoré zapríčiňuje samotný invertor. Nemá zmysel obšírne vysvetľovať, ako tieto rušivé vplyvy vznikajú v logike obvodov invertora, ale určite vznikajú v komunikačných(spojovacích) vedeniach medzi DAC a invertorom a spôsobujú kladné alebo záporné výkyvy napätia, ktoré sa môžu pripočítat alebo odpočítat od napájacieho napätia toho istého invertora a zriedkavejšie, hoci to nemôžeme vylúčiť, vo vedeniach digitálnych signálov, ktoré prechádzajú do DAC z karty mikroprocesora. Tieto falošné impulzy môžu zapríčiniť anomálie vpríkazoch prijímaných invertorom a to buď jeho blokovaním alebo uvedením do činnosti,čo je spôsobené rušivými signálmi namiesto správnych signálov0006 Vznámych zariadeniach skúmaného typu existuje aj ďalšia nevýhoda ato, že pohon motora miešača môže fungovať prostredníctvom invertora iba pri kvantovaných zmenách napätia, t.j. dostatočne intenzívnych na to, aby prevládali nad hlukom (šumom) pozadia spôsobeným invertorom so zjavnými obmedzeniami rozsahu výberu rýchlostí otáčania miešača. Pri činnosti s napätím od O do 10 Vsa môže vyskytnúť iná rýchlosť pri každom náraste napätia 01 V, do maxima desiatich rýchlostí, čo je úplne nedostatočné na zaručenie správnej výroby výrobku vporovnaní so širokou škálou požadovaných spracovaní u týchto zariadeni.0007 Existuje tu aj ďalšia nevýhoda ato, že zmena vrežime rýchlosti motora sa uskutočňuje takmer okamžite iba podľa prípadnej špeciñkácie pre známy systém, t. j. reguláciou zastavenia motora vprípade náhodného otvorenia veka miešača v pohybe. Toto zabraňuje dynamike zmien zrýchlenia alebo spomalenia, ktorá sa však požaduje pri prechode zjedného režimu rýchlosti otáčania do iného režimu.0008 Ďalším problémom spojeným so známymi zariadeniami na spracovanie potravinárskych výrobkov je vpodstate jednosmernost analógového komunikačného signálu medzi DAC ainvertorom. Táto komunikácia je vskutočnosti ovplyvňovaná výlučne kartou mikroprocesorasmerom kinvertoru, prechádzajúca cez DAC bez akejkoľvek možnostiovplyvnenia spätného chodu. Ztohto dôvodu nemôže invertor žiadnym spôsobom komunikovať selektronickou kartou aelektronická karta nie je schopná získať odozvu invertora na signál, ktorý bol predtým vyslaný do neho(t.j. tento systém nie je schopný overiť účinné apresné spustenie tohto programu, čo bráni tomu, aby sa určité voľby spracovania vykonali0009 Patentom GB 2416079 Asa zverejňuje spôsob spracovania potravinárskych výrobkov vjednej nádrži spoužitím miešača aktivovaného motorom, ktorý je riadený riadiacim prostriedkom, ktorý následne komunikuje selektronickou kartou vybavenou mikroprocesorom. Poskytuje sa vzájomný dialóg medzi touto kartou a riadiacim prostriedkom, aby bolo možné dať povel na dopytovanie riadiaceho prostriedku na zistenie jeho okamžitého stavu.0010 Hlavným cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť spôsob apríslušné zariadenie na vykonanie uvedeného, ktoré budú umožňovať mimoriadne striedanie rýchlostí otáčania motora, aby bolo zaručené to, že pre každý recept vložený do pamäte mikroprocesorovej karty bude existovať sekvencia operácií, pričom každá operácia bude mať vyznačenú konkrétnurýchlosť otáčania pre danú prípravu produktu.0011 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť zariadenie typu naznačeného predtým vtomto dokumente, vktorom je invertor poháňaný na základe softvérového programu vo vnútri tohto mikroprocesora, vhodného na oznamovanie presnej rýchlosti otáčania motora vpríslušnom okamihu aprizmenách entity, ktoré môžu byť nekonečne malé.0012 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnutie takého spôsobu azariadenia, pri ktorom nie je zmena režimu rýchlosti miešania ingrediencií okamžitá ale postupné, pričom režimy zrýchlenia alebo spomalenia sa vyberúpodľa konkrétneho receptu na prípravu produktu.0013 Tento vynález si ďalej kladie za ciel poskytnúť zariadenie typu špeciñkovaného predtým vtomto dokumente, ktoré je vybavené systémom komunikácie smerom kinvertoru, ktorý je odolný voči chybám vytvorenýmnáhodnými rušivými vplyvmi spôsobenými elektrickým vedením.0014 Ďalším cieľom zariadenia a spôsobu tohto vynálezu je nepretržite sledovanie správnych prevádzkových podmienok invertora, do ktorého je možné zasahovať konkrétnymi prikazmi, ak nie sú dodržané optimálne0015 A nakoniec, cieľom tohto vynálezu je poskytnúť zariadenie, ktoré umožňuje vloženie radu zariadeni invertora, ktoré sú vhodné pre pohon rôznychmotorov pri použití jedného spojovacieho vedenia.0016 Tieto a ďalšie ciele sa dosahujú v spôsobe podľa nároku 1. Výhodnéuskutočnenia tohto vynálezu sú opísané v zostávajúcich nárokoch.0017 Vzhľadom na doterajší stav techniky v tejto oblasti v zariadeni podľa tohto vynálezu signál odosielaný z karty mikroprocesora pôsobí na invertor v predstihu, pokial ide o rušivé vplyvy a týmto spôsobom odstraňuje nedostatky spôsobené týmito vplyvmi. Následne je invertor schopný rozlišit rušivé signályod povelových signálov vysielaných z tejto karty.0018 Vďaka tomuto vynálezu už nie je tento spôsob riadený pre kvantované zmeny vrýchlosti otáčania motora, ale pre nekonečne malé frekvencie elektrického prúdu, ktorými invertor spúšťa motor. Tento istý vynález umožňuje aj výber doby zrýchlenia alebo spomalenia atým stupňovanie prechodu zjedného režimu rýchlosti do druhého vzhľadom na recept prípravy produktu.0019 Anakoniec, spôsob azariadenie tohto vynálezu poskytujú výhodu kontroly, či všetky fázy spracovania produktu boli v skutočnosti vykonané, a aknie, operácie sa automaticky zopakujú.0020 Ďalšia výhoda zariadenia tohto vynálezu spočíva vmožnosti obmedzenia počtu drôtov medzi elektronickou kartou ainvertorom ato ajv pripade, ked sú súčasne prítomné rôzne nádrže na spracovanie ingrediencil.0021 Tieto a ďalšie ciele, výhody a vlastnosti sú zrejmé z nasledujúceho opisu výhodného uskutočnenia, ktoré je znázornené ako neobmedzujúci príklad na obrázkoch priložených výkresov, pričom

MPK / Značky

MPK: B01F 15/00, B01F 7/18, H02P 5/74

Značky: potravinářských, výrobkov, zmrzliny, spracovania, konkrétne, uvedeného, vykonávanie, zdokonalený, spôsob, spôsobu, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e18840-zdokonaleny-sposob-spracovania-potravinarskych-vyrobkov-konkretne-zmrzliny-a-zariadenie-na-vykonavanie-uvedeneho-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zdokonalený spôsob spracovania potravinárskych výrobkov, konkrétne zmrzliny a zariadenie na vykonávanie uvedeného spôsobu</a>

Podobne patenty