Spôsob detekcie kolesa vozidla

Číslo patentu: E 17818

Dátum: 06.07.2012

Autor: Nagy Olivér

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka spôsobu detekcie otáčajúceho sa kolesa vozidla vyhodnotenim dopplerovho posunutia meracieho zväzku žiarenia, ktorý vysiela meracia jednotka, okolo ktorej prechádza vozidlo, ktorý sa odráža od kolesa a získava späť s dopplerovým posunutim.0002 Detegovanie kolies vozidiel je zaujímavé pre mnohé použitia. Tak môže byť z identifikácie kolies bezpečne rozpoznané prejdenie určitej dopravnej plochy, napríklad na stráženie hraníc alebo na spustenie určitých akcil, ako je spustenie alarmu, zapnutie osvetlenia, otvorenie závory,zhotovenie fotografie na účely monitorovania atď. Aj moderné dopravné systémy spoplatňovania odkazujú pri stanovení poplatkov často na počet náprav vozidiel, takže detegovanie kolies (náprav) môže byt aj dôležitým podkladom na vyberanie alebo kontrolu cestných mýtnych poplatkov,predovšetkým aj pomocou mobilných kontrolných vozidiel, ktoré môžu pri paralelnej jazde alebo pri jazde v protismere kontrolovat počet náprav vozidiel s povinnosťou zaplatenia mýtneho poplatku. 0003 Z dokumentu DE 10 2008 037 233 A 1 je známy spôsob detegovania kolies pohybujúceho sa vozidla na základe ich horizontálne zložky tangenclálnej rýchlosti, odlišnej voči zvyšnému vozidlu,ktorá spôsobuje príslušný dopplerov posun frekvencie meracieho zväzku žiarenia radaru. K tomu sa používa radarový merač rýchlosti, ktorý Ialokom diagramu žiarenia radaru ožaruje spodnú časť prechádzajúcich vozidiel a zo zmesi spätne zlskaných prijlmaných frekvencií časovo sprostredkuje jediný merací signál rýchlosti, ktorý v miestach kolies vykazuje signálne maximá, ktoré sa používajú na detekciu kolies.0004 V predbežných nezverejnených prihláškach na patentovanie EP 11 450 079.6, EP 11 450 080.4 a PCT/EP 2012/061645 predstavil prihlasovatel predloženej prihlášky nové a bezpečné spôsoby detekcie kolies osobitne nenáchylné k poruchám, na báze dopplerových meranl.0005 Prihlasovatel rozpoznal, že na ďalšie zlepšenie bezpečnosti detekcie je potrebné čo najlepšie nastavenie dopplerovho meracieho zväzku žiarenia na okoloidúce vozidlá. Pri viacprúdových cestách alebo cestách s premávkou v protismere sa odstup pri prechádzani vozidla popri meracej jednotke často podstatne meni, či už je podmienený spôsobom jazdy alebo rozmermi vozidla. Tým môže dôjsť k nedostatočnému osvetleniu detegovaného kolesa meraclm zväzkom žiarenia s dôsledkom chýb detekcie.0006 Vynález ma za ciel prekonať vyššie opísané problémy a vytvoriť ďalej zlepšený spôsob detekcie kolies na báze dopplerových meranl.0007 Tento ciel sa podľa vynálezu dosahuje spôsobom s charakteristlckými znakmi nároku 1 alebo nároku 2.0008 Vynález spočíva na využití tzv. palubných jednotiek (OBUs), ktoré slúžia v cestných mýtnych a komunikačných systémoch na stanovenie mýtnych poplatkov vozidiel, na riešenie uvedených problémov. Palubné jednotky tohto druhu môžu nadväzovat rádiové komunikácie krátkeho dosahu(dedicated short range Communications, DSRC) s cestnými rádiomajákmi (roadside entities, RSEs) známej polohy na svojej dráhe, čím môžu byt pri úspešnej rádiovej komunikácii DSRC zaradené vždy k rozsahu rádiového pokrytia rádiomajáka. Príkladom takýchto cestných mýtnych systémov podporovaných majákmi viazanými na infraštruktúru sú cestné mýtne systémy podľa štandardov CEN DSRC alebo ITS-WAVE (lEEE 802.11 p). Aj palubné jednotky bezmajákových cestných mýtnych systémov podporovaných satelitmi, pri ktorých sa palubné jednotky zaraďujú v satelitnom navigačnom systéme (global navigation satellite system, GNSS) sebestačne sami a vysielajú svoje miestne údaje alebo z nich generované mýtne údaje, napriklad prostrednictvom mobilnej rádiovej siete ústredni,môžu byt doplnkovo vybavené rádiovými modulmi DS-RC, či je to na kontrolné účely selekcie alebo ako tzv. hybridné palubné jednotky, ktoré môžu spolupracovat tak s cestnými mýtnymi systémami GNSS ako aj DSRC.0009 Z dokumentu US 2003/010299 A 1 je známy protizrážkový výstražný systém na báze špeciálnych palubných jednotiek, ktoré vysielajú rádiolokačné signály na rádiolokačnú detekciu susedných vozidiel. Na komunikačné účely sú rádiolokačné signály modelované súčasne na komunikáciu s palubnými jednotkami susedných vozidiel, ktoré tým môžu podávať napriklad bližšie informácie o polohe na uľahčenie rádiolokačnej detekcie.0010 Spôsob podľa vynálezu využíva schopnosť rádiovej komunikácie palubných jednotiek na stanovenie geometrických vzťahov k meracej jednotke z rádiovej komunikácie pri prechode dopplerovej meracej jednotky a z nich stanovenie odstupu pri prechádzani, čo sa opät využíva na nastavenie dopplerovho meracieho zväzku žiarenia meracej jednotky. Ako výsledok môže byť dosiahnuté individuálne, adaptívne a presné nastavenie meracieho zväzku žiarenia na kolesá prechádzajúceho vozidla, pričom sa môžu uskutočniť všetky druhy dopplerových vyhodnocovaclch spôsobov na samotnú detekciu kolies pri rôznych odstupoch vozidiel s vysokou istotou a presnosťou. 0011 Čo sa týka najpresnejšieho stanovenia vzťahu medzi smerom a vzdialenosťou meranými na.2 základe rádiovej komunikácie medzi prijímačom-vysielačom meracej jednotky a palubnou jednotkou vozidla k smeru a vzdialenosti meracieho zväzku žiarenia medzi meracou jednotkou a kolesami vozidla, treba čo najlepšie poznať relativnu polohu palubnej jednotky na vozidle voči kolesám vozidla. Táto relatívna poloha sa však môže výrazne menit v závislosti od montážne situácie palubnej jednotky na vozidle. Užívatelia umiestňujú palubné jednotky často na vnútornej strane čelného skla,väčšinou v predpísanej polohe, napríklad v rohu alebo v strede čelného skla. Podľa vynálezu sa relatívna poloha odmeriava pre každé vozidlo oddelene, takže uživatel nemusí dodržať žiadne určené montážne predpisy alebo nie je potrebné všímať si chybné montáže. V prvom variante vynálezu sa na tento ciel uvedená relatívna poloha meria stacionárnym alebo mobilným kontrolným zariadením a ukladá sa prostredníctvom rádiovej komunikácie v palubnej jednotke, a relatívna poloha uložená v palubnej jednotke sa selektuje na vyššie uvedené zváženie prostredníctvom rádiovej komunikácie. V druhom variante vynálezu sa uvedená relatívna poloha meria na tento cieľ stacionárnym alebo mobilným kontrolným zariadením a ukladá sa v databáze, a uložená relatívna poloha sa vyhľadáva v tejto databáze na wššie uvedené posúdenie.0012 Kontrolným zariadením, ktoré meria relatívnu polohu, môže byt napríklad jeden z geografický rozmiestnených cestných rádiomajákov (RSEs) mýtneho systému na báze majákov a uvedené odmeranie relatívnej polohy palubnej jednotky na vozidle sa môže uskutočniť v osobitne vybavených rádiomajákoch tohto mýtneho systému. V prvom uvedenom uskutočnení sa potom namerané relatívna poloha ukladá v samotnej palubnej jednotke a z nej sa dopravuje, kým meracia jednotka nezrealizuje krok selekcie v druhom uvedenom uskutočnení sa relatívna poloha ukladá v centrálnej alebo decentralizovanej databáze pre každú palubnú jednotku alebo každé vozidlo, až kým meracia jednotka nebude túto informáciu potrebovať, a kým ju nevyvolá.0013 V posledných dvoch uvedených variantoch sa môže meranie relatlvnej polohy uskutočniť výhodne zhotovením snlmacieho obrázka vozidla skenerom kontrolného zariadenia, rádiovou trianguláciou palubnej jednotky pomocou prijímača-vysielača kontrolného zariadenia a posudzovanim rádiovej triangulácie so snímaclm obrázkom. Rádiová triangulácia sa môže pritom uskutočniť predovšetkým pomocou meraní fáz v sústave jednotlivých antén usporiadaných v matrici prijímačavysielača meracej jednotky.0014 Alternatívne by sa relatívna poloha mohla merať aj opticky, napriklad zhotovením čelného obrázka vozidla kamerou a optickým rozpoznaním polohy palubnej jednotky na čelnom obrázku. 0015 Meranie smeru a vzdialenosti medzi palubnou jednotkou a prijímačom-vysielačom sa môže výhodne uskutočniť aj rádiovou trianguláciou v priebehu rádiovej komunikácie medzi nimi,predovšetkým pomocou meraní fáz v sústave jednotlivých antén usporiadaných v matrici prijímačavysielača palubnej jednotky.0016 Spôsob podľa vynálezu je vhodný pre všetky druhy meracieho zväzku žiarenia, ktorý má frekvenciu, ktorá pri odraze od pohybujúceho sa cieľa podlieha posuvu frekvencie, podmieneného dopplerovým javom, ako tu otáčajúcemu sa kolesu. Meracim zväzkom žiarenia by mohol byt napriklad laserový alebo ultrazvukový lúč. Výhodne je meraclm zväzkom žiarenia rádiolokátorový lúč a riadenie jeho smeru vysielania sa uskutočňuje riadením fáz sústavy jednotlivých antén usporiadaných v matrici meracej jednotky alternatívne by mohol byt meracim zväzkom žiarenia rádiolokátorový lúč a riadenie jeho vysielacej polohy by sa mohlo uskutočniť prepínaním medzi viacerými anténami meracej jednotky.0017 Spôsob podľa vynálezu je vhodný na interakciu so všetkými možnými variantmi spôsobov detekcie kolies na základe vyhodnotenia dopplerovho posunutia meracieho zväzku žiarenia v časovom priebehu. Výhodne sa varianty vynálezu vyznačujú tým, že sa deteguje koleso, ak časový priebeh dopplerovho posunutia vykazuje skok, prírastok, pokles alebo frekvenčné rozpinanie vždy nad prahovou hodnotou, a možné sú aj kombinácie týchto variantov.0018 Spôsob podľa vynálezu je vhodný na Stacionárne, ako aj mobilne meracie jednotky. Výhodne je meracia jednotka vyhotovená vo forme kontrolného vozidla, takže spôsobom podľa vynálezu môžu byt kontrolované a vzhľadom na ich kolesá detegované napríklad vozidlá v protismere alebo vozidlá v susedných jazdných pruhoch rovnakého smeru jazdy.0019 Spôsob podľa vynálezu je vhodný aj pre každý druh rádiovej komunikácie. ktorý môžu realizovať uvedené palubné jednotky, napriklad aj pre mobilné rádiové komunikácie v pozemných mobilných sieťach. Výhodné sú však rádiové komunikácie v rámci cestného mýtneho systému na báze majákov podľa štandardov CEN-DS-RC alebo ITS-Wave.0020 Vynález bude ďalej bližšie vysvetlený na základe príkladov uskutočnení znázornených na výkresoch. Na výkresoch-3 Obr. 1 a - 1 d znázorňujú vzorové idealizované časové priebehy dopplerových posunutí pri rozdielnych uhlových nastaveniach dopplerovho meracieho zväzku žiarenia relatívne ku kolesu Obr. 2 a a 2 znázorňujú dva varianty spôsobu podľa vynálezu na základe vzorových priebehov lúča medzi kontrolným vozidlom a kontrolovaným vozidlom, videné v smere jazdyObr. 3 znázorňuje rôzne varianty spôsobu podľa vynálezu na základe schematického pohľadu zhora na úsek cesty so stacionárnym kontrolným zariadením, meracou jednotkou vyvinutou ako kontrolné vozidlo a kontrolovaným vozidlom vo fázach spôsobu nasledujúcich za sebou aObr. 4 a a 4 b znázorňujú geometrické podklady spôsobu podľa vynálezu na základe pohľadu zhora (obr. 4 a) a čelného pohľadu v smere jazdy (obr. 4 b) na kontrolné vozidlo a kontrolované vozidlo v protismere.0021 Obr. 1 až 3 znázorňujú princíp detekcie otáčajúceho sa kolesa 1 vozidla 2, ktoré sa pohybuje V jazdnej dráhe 3, presnejšie v jazdnom pruhu 3 rovnakej jazdnej dráhy v smere jazdy 4. Spôsob detekcie kolies sa vykonáva pomocou meracej jednotky 5 alebo v nej, ktorá je v znázornenom príklade vyvinutá ako mobilná a vo forme kontrolného vozidla. Meracia jednotka, alebo kontrolné vozidlo 5, sa pohybuje napríklad v druhom jazdnom pruhu 3 jazdnej dráhy 3 v smere jazdy 4, ktorý je výhodne - avšak nie nevyhnutne - protibežný K smeru jazdy 4 kontrolovaného vozidla 2. Je samozrejme, že meracia jednotka 5 by mohla byt aj stacionárna, inštalovaná napríklad na kraji cesty jazdnej dráhy 3 alebo jazdného pruhu 3.0022 Meracia jednotka 5 vysiela merací zväzok žiarenia 6, napriklad ultrazvukový, Iidarový alebo výhodne radarový merací zväzok žiarenia na vozidlo 2, alebo jeho kolesá 1, pri prechode, aby takto detegovala kolesá l. Z bočných pohľadov obrázkov 1 a - 1 d je zrejmé, že merací zväzok žiarenia 6 môže byt namierený spredu (obr. 1 a), šikmo spredu-zhora (obr. lb), zhora (obr. 1 c) alebo V každom inom smere roviny výkresu z obr. 1 pod uhlom a k vertikále ku kolesu 1. Z obr. 2 a je zrejmé, že meracl zväzok žiarenia 6 z pohľadu v smere jazdy 4 môže byť vysielaný pod rôznymi uhlami íà k horizontále,napríklad vysielacou polohou A v predvolenej výške h nad jazdnou dráhou 3, z meracej jednotky 5, čo je znázornené štyrmi vzorovými priebehmi zväzku R 1, R 2, R 3 a R 4 meracieho zväzku žiarenia 6. Z obr. 2 b je zrejmé, že merací zväzok žiarenia 6 môže byt vysielaný napríklad aj z vysielacích polôh A 1, A 2,A 3, A 4 v odlišných výškach hs 1, hsz, hsg, hs pod rovnakými uhlami B k horizontále.0023 Meracia jednotka 5 je dopplerov detektor a vyhodnocuje, ako je v oblasti techniky známe,prijímanú frekvenciu meracieho zväzku žiarenia 6 odrazeného vozidlom 2 alebo jeho kolesami 1,pričom z posuvu frekvencie podmieneného dopplerovým javom Af medzi vyslaným a odrazeným meracím zväzkom žiarenia 6 môže byt stanovená zložka vp relatívnej rýchlosti v vozidla 2, Iežiaca(premietaná) v smere meracieho zväzku žiarenia 6 alebo tangenciálna rýchlosť v, kolesa 1 v príslušnom bode P oblasti dopadu meracieho zväzku žiarenia 6. V pravých poloviciach obr. 1 a -1 d je tento posuv frekvencie podmienený dopplerovým javom, stručne dopplerovo posunutie Af, uložené vo svojom časovom priebehu v čase t.0024 Ak sa merací zväzok žiarenia 6 vysiela rovnobežne k rovine jazdnej dráhy 3 (a 90 °, íš 0 °,y 90 °), potom vznikne priebeh dopplerovho posunutia znázornený na obr. 1 a so skokovým prírastkom 9, len čo merací zväzok žiarenia 6 narazí na karosériu vozidla 2 pohybujúceho sa rýchlosťou v a s doplnkovým skokom 10 počas prechodu kolesa 1. Keď meracl zväzok žiarenia 6 narazí trochu šikmo zhora na koleso 1 vozidla 2 (0 o 90 °, 0 lil 90 °, 0 y 180 ° ), vznikne prijímaný signál E znázornený na obr. lb s prírastkom (alebo podľa smeru posudzovania a prechodu,poklesom) 11 počas prechodu kolesa 1. Smer lúča šikmo zhora s o 0 °, 0 íš 90 ° a y 90 ° vedie k prírastkom znázorneným na obr. 1 c (alebo podľa smeru posudzovania, poklesom) 11, ktoré sú upravené o vlastnú rýchlosť v vozidla 2.0025 Obr. 1 d znázorňuje, že pri reálne roztiahnutom nie ideálne bodovom priečnom reze lúča meracieho zväzku žiarenia 6 v oblasti dopadu 12 meracieho zväzku žiarenia 6 na koleso 1 alebo vozidlo 2 sa vždy objaví superpozlcia odlišných (tangenciálnych) rýchlostí alebo premietaných rýchlostí Vp, pochádzajúca z odlišných bodov P v oblasti dopadu 12, ktorá vedie pri prechode kolesa 1 k zmesi prijímaných frekvencií, t. z. rozštiepeniu alebo rozplnaniu F priebehu dopplerovho posunutia,ktoré je väčšie ako to frekvenčné rozpínanie Fn, ktoré sa objavi len pri prechode karosérie vozidla 2. Aj takéto frekvenčné rozpínanie F môže byt rovnako stanovené ako kritérium pre objavenie sa kolesa 1. 0026 Objavenie sa kolesa 1 na prechádzajúcom vozidle 2 môže byť preto detegovane napriklad prostredníctvom frekvenčného skoku 10, prírastku alebo poklesu 11 a/alebo frekvenčného rozpinania F, ktoré vždy prekračujú predvolenú prahovú hodnotu.0027 Na uvedené dopplerovo vyhodnotenie a dopplerovu detekciu môže byť meracia jednotka 5 akéhokoľvek druhu známeho v oblasti techniky, či s kontinuálnym, modulovaným alebo pulzným meracím zväzkom žiarenia 6. Pri kontinuálnom meracom zväzku žiarenia 6 môže byť dopplerovo frekvenčné posunutie medzi vlastnými frekvenciami (nosnými frekvenciamř) vysielaného a-4 odrazeného meracieho zväzku žiarenia 6 zistené napríklad interferenčným meraním. Pri pulznom alebo modulovanom meracom zväzku žiarenia môže byt merané dopplerovo posunutie medzi počtom impulzov alebo modulačnými frekvenciami vysielaného a odrazeného meracieho zväzku žiarenia 6. Všetky takéto vlastné, nosné, impulzné alebo modulačné frekvencie sa chápu pod tu používanými pojmami vysieIacej frekvencie meracieho zväzku žiarenia 6 a prijímanej frekvencie meracieho zväzku žiarenia 6, t. z. pojem prijímaná frekvencia zahŕňa akúkoľvek frekvenciu meracieho zväzku žiarenia 6 ovplyvniteľnú dopplerovým javom.0028 Obr. 2 a a 2 b znázorňujú na základe vzorových priebehov R 1 až R 4 meracieho zväzku žiarenia 6 pri odlišných smeroch B, až 34 vysielania (obr. 2 a) alebo odlišných vysielaclch polôh A 1, A 2, A 3, A 4 z (obr. 2 b) a pre rôzne priečne polohy 13 vozidla 1 voči meracej jednotke 5 (šípka 14), že môžu jestvovat smery 3 vysielania alebo vysielacie polohy A, v ktorých meracl zväzok žiarenia 6 minie vozidlo 2 a/alebo jeho kolesá 1. Tomuto zabraňuje spôsob opísaný v ďalšej časti.0029 Spôsob spočíva na použití palubných jednotiek (OBUs) 15, ktoré sú vždy vezené vozidlom 2,aby mu bola povolená účast na cestnom mýtnom alebo cestnom komunikačnom systéme. Pretože detekcia kolies 1 vozidla 2 sa používa často práve pre cestné mýtne systémy ako podklad na vymeranie poplatkov, môžu byt palubné jednotky 15 použité v takýchto cestných mýtnych systémoch súčasne aj na účely, ktoré sa tu opisujú.0030 Obr. 3 znázorňuje ako výrez cestný mýtny systém 16, ktorý zahŕňa veľký počet geograñcky rozmiestnených kontrolných zariadení 17 (zobrazené je iba jedno), ktoré sú inštalované so vzájomnými odstupmi napriklad pozdĺž jazdnej dráhy 3. Kontrolné zariadenia 17 komunikujú s ústredňou 19 cestného mýtneho systému 16 prostrednictvom kanálov údajov 18. Cestný mýtny systém 16, predovšetkým jeho kontrolné zariadenia 17, stanovujú mýtne poplatky (spoplatñujú) miestne využitia vozidiel 2, napríklad prejazd jazdnej dráhy 3.0031 K tomuto účelu môžu byt kontrolné zariadenia 17 vyhotovené napriklad ako rádiomajáky s prijimačom-vysielačom 21 usporiadaným na cestnom moste (gantry) 20 a pripojeným majákovým počítačom 22 a prostrednictvom prijímača-vysielača 21 realizujú rádiovú komunikáciu krátkeho dosahu 23 (dedicated short range communication, DSRC) s palubnou jednotkou 15 prechádzajúceho vozidla 2. Rádiová komunikácia DSRC 23 môže viest napriklad k mýtnej transakcií, ktorá sa hlási prostredníctvom majákového počítača 22 a dátového spojenia 18 ústredni 19 a/alebo sa ukladá v palubnej jednotke 15.0032 Kontrolné zariadenia (rádiomajáky) 17, palubné jednotky 15 a ich interné prijímače-vysielače na realizáciu ràdiových komunikácií DSRC 23 môžu byť skonštruované podľa známych štandardov DSRC, predovšetkým CEN DSRC, lTS-G 5 alebo WAVE (wireless access in vehicular environments). Každá rádiová komunikácia DSRC 23 môže v priebehu prechodu rádiomajáka 17 odplsat napriklad určitú úhrada za používanie z vkladového účtu v ústredni 19 a/alebo v palubnej jednotke 15 a potom predstavuje odúčtovaciu transakciu Rádiové komunikácie DSRC 23 však môžu tvorit aj identifikačné, ošetrovacie transakcie, transakcie s aktualizáciou softvéru al. pod. v rámci cestného mýtneho systému 16.0033 Rádiové komunikácie DSRC 23 môžu byt však použité predovšetkým aj na rádiový dopyt(selekciu) údajov uložených v palubnej jednotke 15 ako kmeňové údaje, identifikačné údaje, údaje o transakcií, záznamové údaje atď Takéto rádiové dopyty 23 sa nemusia uskutočňovať iba zo stabilných kontrolných zariadení alebo rádiomajákov 17, ale aj z mobilných rádiomajákov 17 vo forme meracej jednotky 5 vyvinutej ako kontrolné vozidlo. Inými slovami, meracia jednotka 5 môže fungovat ako rádiomaják 17 a mimochodom aj opačne, rádiomaják 17 ako meracia jednotka 5. Všetko, čo bolo vysvetlené ku komunikačnej schopnosti DSRC rádiomajáka 17, sa teda týka aj meracej jednotky 5, ktorá je k tomuto účelu vybavená vlastným prijímačom-vysielačom 24 a naopak. 0034 Rádiové dopyty palubných jednotiek 15 môžu byt mimochodom, vykonané aj v cestných mýtnych systémoch 16 na báze satelitov (global navigation satellite system, GNSS-) prostredníctvom rádiových komunikácií DSRC 23, v ktorých sa palubné jednotky 15 zaraďujú namiesto sieťou pozemných rádiomajákov 17 vždy sebestačne prostredníctvom prijímača GNSS a svoje miesta alebo z nich stanovené mýtne transakcie vysielajú ústredni 19 napríklad prostredníctvom siete rádiomajákov alebo osobitnej mobilnej rádiovej sieteAj tu môžu byt palubné jednotky 15 vybavené prijímačmi-vysielačmi DSRC pre rádiové dopyty pomocou rádiomajákov (kontrolných zariadení) 17 alebo kontrolných vozidiel (meracích jednotiek) 5. Spôsob, ktorý je tu opísaný a meracia jednotka 5, ktorá je tu vysvetlená, sú preto vhodné na spolupôsobenie cestných mýtnych systémov 16 tak na báze majákov ako aj na báze satelitov.0035 Rádiová komunikácia 23 medzi prijímačom-vysielačom 24 meracej jednotky 5 a interným (nie je zobrazený) prijímačom-vysielačom palubnej jednotky 15 sa ďalej používa na stanovenie rozstupu medzi meracou jednotkou 5 a kontrolovaným vozidlom 2 a v závislostí od toho na riadenie smeru 3 vysielania a/alebo vysielacej polohy A meracieho zväzku žiarenia 6 meracej jednotky 5. Na tento ciel

MPK / Značky

MPK: G01S 7/41, G01S 13/91, G01S 13/86

Značky: kolesa, spôsob, detekcie, vozidla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e17818-sposob-detekcie-kolesa-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob detekcie kolesa vozidla</a>

Podobne patenty