Tvarovaný diel, ako napríklad kuchynský drez, umývadlo alebo podobné, a spôsob výroby takéhoto tvarovaného dielu

Číslo patentu: E 17591

Dátum: 07.08.2009

Autori: Paternoster Rudolf, Geier Josef, Pledl Xaver, Janke Gudrun

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka tvarovaného dielu, ako je napriklad kuchynský drez, umývadlo, pracovná doska alebo podobných, s povrchom spracovaným obdobne ako prírodný kameň, vyrobeného z kompozitného materiálu s vytvrdeným polymémym spojivom a v ňom uloženými časticami plniva odlievanim výhodnejšie do viacnásobne použiteľnej formy, ako aj spôsobu výroby takého tvaro vaného dielu.Z EP O 361 101 B 2 je známy takýto tvarovaný diel, ktorý veľkosťou a farbou použitých častíc plniva môže spĺňať najrôznejšie požiadavky na vonkajší vzhľad a pri tomto vykazovať veľmi dobré úžitkové vlastnosti, predovšetkým dobrú schopnosť čistenia, Vysokú odolnosť voči škvmám avysoký odpor voči oteru.Tak požadovaný vzhľad ako aj pre dobré úžitkové vlastnosti je pri známych tvarovanýchdieloch podstatné, aby povrch lícnej strany bol celoplošne vytvorený spojivom.Z US 5,536,763 Aje známy spôsob výroby zafarbiteľného živicového materiálu, ktorý vykazuje podiel plnív od l 0 do 30 hmotn., a ktorý je po vytvrdnutí na povrchu vystavený tepelnejúprave, aby sa povrch zmrštil a časť častíc plniva sa dostala na povrch.Z EP 0 952 124 A 2 je známy spôsob výroby tenkých platni z polymémeho syntetického materiálu vykazujúceho častice plniva, pričom najskôr sa vyrobí hrubá platňa a z tejto sa následne odpília tenké platne. Pri pílení sa častice plniva pretnú, takže tieto vytvárajú časť povrchu tenkejZ DE 196 49 647 A 1 je známy plášť lisu vyrobený z elastomémeho materiálu a určený pre lisovacie zariadenie na úpravu prúdu tovaru, pričom na zlepšenie vlastností odovzdávania prúdu súv elastomémom materiáli vnorené cudzie častice, ktoré vytvárajú časť povrchu plášťa lisu.Už dlhšie sú známe umývadla, korytá adosky z prírodného kameňa, ktoré z dôvodu ich vysoko hodnotného vzhľadu sú dostupné v drahom segmente trhu. Prírodný kameň ale pre každodenné použitie vykazuje značné nevýhody, predovšetkým pri použití ako výlevka alebo ako umývadlo, pretože prírodný kameň vykazuje sklon kvzniku škvŕn azlé čistenie. Okrem toho je prírodný kameň krehký, takže je potrebné zvoliť vysoké hrúbky stien. Takto zhotovené produktypotom vykazujú relatívne vysokú hmotnosť.Úlohou vynálezu bolo pripravenie tvarovaného dielu, ktorý vzhľadom na haptiku a optiku vykazuje vysoko hodnotný vzhľad a súčasne vykazuje veľmi dobrú vhodnosť na používanie, ako ajnavrhnutie príslušného spôsobu výroby.Táto úloha bola vyriešená tvarovaným dielom defmovaným nárokom 1 a prostredníctvomspôsobu výroby deñnovaného vo vedľajšom nároku. Zvlášť výhodné uskutočnenia vynálezu súTvarovaný diel podľa vynálezu je po odlievaní do fonny na prinajmenšom jednej lícnej strane tvarovaného dielu spracovaný tak, že tvarovaný diel na lícnej strane vykazuje hmatom a/alebo vizuálne vnímateľné zvlnenie, a na lícnej strane siahajú častice plniva až k povrchu lícnej strany a týmto vytvárajú časť povrchu lícnej strany. V medzioblasti medzi dvomi časticami plnivavytváraj úcimi povrch lícnej stranyje ale povrch lícnej strany tvorený spojivom.Tým, že častice plniva vytvárajú časť povrchu lícnej strany, sú úžitkové vlastnosti tvarovaného dielu ďalej zlepšené. Predovšetkým je zvýšená odolnosť voči oteru, pretože časticeplniva môžu vykazovať vyššiu tvrdosť podľa Mohsa ako spojivo.Tiež optická kvalita tvarovaných dielov podľa vynálezu je zlepšená, pretože vystúpením častíc plniva až na povrch lícnej strany sa zvýši nie len farebný kontrast medzi časticami plniva a susediacim spojivom, čo tvarovanému dielu na lícnej strane prepožičiava vzhľad podobný prírodnému kameňu, ale aj vďaka spracovaniu lícnej strany sa zväčší viditeľná plocha častíc plniva,ktoré sa pri spracovaní zrovnajú do roviny, čo tvarovanému dielu taktiež prepožičiava vzhľadV jednom uskutočnení viditeľný povrch tvarovaného dielu spracovaného podľa vynálezu pozostáva v miere prinajmenšom 30 , výhodnejšie viac ako 45 a predovšetkým viac ako 60V jednom uskutočnení vykazuje povrch lícnej strany vďaka spracovaniu vykonanému po odlievaní do formy viditeľné a/alebo vyplniteľné nerovnosti. Vzdialenosť dvoch susediacich lokálnych maxim alebo vyvýšení povrchu je vo viac ako 30 prípadoch, predovšetkým vo viac ako 50 prípadoch, väčšia ako 0,05 mm, výhodnejšie väčšia ako 1 mm a najvýhodnejšie väčšia ako 2 mm. Týmto sa dosiahne haptika a/alebo optika, ktoráje veľmi príťažlivá a vysoko hodnotná. Spracovanie povrchu lícnej strany sa môže uskutočniť mechanicky, napríklad pieskovaním,kefovaním, brúsením alebo podobne. Altematívne alebo doplnkovo sa spracovanie môže uskutočniť chemicky alebo v každom prípade podpome chemicky, napríklad tak, že sa spojivo v oblasti medzisusediacimi časticami plniva rozpustí.V jednom uskutočnení vykazujú viditeľné a/alebo vyplniteľné nerovnosti aspektný pomer(pomer šírky khĺbke) prinajmenšom 1, výhodnejšie prinajmenšom 2 a predovšetkým viac ako 3. Týmto sa zvýši schopnosť čistenia, pretože v širokých plochých priehlbinách sa nečistoty nemôžuzachytiť trvalo aje ich možné ľahko odstrániťjednoduchým čistením.V jednom uskutočnení je zníženie povrchu väčšie ako 2 m, výhodnejšie väčšie ako 5 m aV jednom uskutočnení povrch vykazuje aj hlbšie zníženia alebo priehlbiny, ktorých hĺbkaje viac ako dvojnásobok, výhodnejšie viac ako trojnásobok a najvýhodnejšie viac ako štvomásobok hĺbky susediacich, menej hlbokých znížení. Tieto hlbšie zníženia alebo priehlbiny môžu vykazovať hĺbky medzi 20 m a 500 m, výhodnejšie medzi 50 m a 300 m a najvýhodnejšie medzi 100 m a 200 m. Zníženia alebo priehlbiny mômi byť po povrchu rozdelené nerovnomeme. Vzdialenosť susediacich hlbších znížení alebo priehlbín je vo viac ako 35 prípadoch, výhodnejšie vo viac ako 50 prípadoch a najvýhodnejšie vo viac ako 65 prípadoch väčšia ako 5 mm, výhodnejšie väčšia ako 15 mm a najvýhodnejšie väčšia ako 25 mm.V jednom uskutočnení je vzdialenosť medzi dvomi susediacimi časticami plniva s veľkosťou prinajmenšom 1,0 mm na povrchu lícnej strany pre prinajmenšom 80 týchto častícplniva väčšia ako 0,1 mm, výhodnejšie väčšia ako 0,2 mm a predovšetkým väčšia ako 0,3 mm.V jednom uskutočnení je vzdialenosť medzi dvomi susediacimi časticami plniva veľkosti menej ako 3,5 mm na povrchu lícnej strany pre prinajmenšom 80 častíc plniva menšia ako 3 mm,výhodnejšie menšia ako 2 mm a predovšetkým menšia ako 1,5 mm. Čím menšia je vzdialenosťdvoch susediacich častíc plniva, tým lepšia je odolnosť voči oteru.Prispôsobením vzdialenosti častíc plniva a/alebo veľkosti častíc plniva je predovšetkým možné vširokých rozsahoch varírovať aj optický vzhľad lícnej strany tvarovaného dielu,predovšetkým je možné napodobniť rôzne druhy prírodného kameňa. Na tento účel môže prinajmenšom jedna časť častíc plniva vykazovať farbu odlišnú od farby spojiva. Možné je aj použiť častice plniva rozdielnej farby. Farba môže byť definovaná materiálom alebo minerálomčastice plniva alebo častice plniva môžu vykazovať farebné potiahnutie.V jednom uskutočnení je prinajmenšom čiastočne spojivom vytvrdená akrylová živica, predovšetkým polymetylmetakrylát (PMMA). Použitím akrylovej živice je možné realizovať veľmidobré úžitkové vlastnosti, predovšetkým povrch relativne tvrdý pre spojivo aodolný protipoškriabaníu a okrem toho vysokú voľnosť stvárnenia s ohľadom na estetický farebný vzhľad.Podiel PMMA v spojive môže tvoriť prinajmenšom 50 . V jednom uskutočnení spojivo pozostáva v miere prinajmenšom 90 z PMMA. Spojivo môže byť vo vytvrdenom stave bezfarebné a transparentné. V jednom uskutočnení sú do spojiva pridané farebné pigmenty, takževytvrdené spojivo nezávisle od časticového plniva vykazuje vlastnú farbu.Odlievanie sa výhodnejšie uskutoční procesom odlievania do formy, ktorým je možné dosiahnuť predovšetkým vo veľkej miere homogénne rozdelenie častíc plniva V spojive za súčasnejrelatívne vysokej hustote usporiadania častíc plniva vo vyrobenom tvarovanom diele.V jednom uskutočnení častice plniva vporovnaní so spojivom vykazujú vyššie tvrdostipodľa Mohsa. Týmto je možné mechanické vlastnosti, predovšetkým odolnosť voči oteru, vyrobeného tvarovaného dielu definovať alebo vkaždom prípade vo veľkej miere ovplyvniť výberom častíc plníva. V jednom uskutočnení vykazuje viac ako 50 , výhodnejšie viac ako 75 ,častíc plniva tvrdosť podľa Mohsa prinajmenšom 6, predovšetkým tvrdosť podľa Mohsa prinajmenšom 7. Do úvahy prichádzajú principiálne všetky plnivá, ktoré vykazujú zodpovedajúcu vysokú tvrdosť podľa Mohsa. V jednom uskutočnení pozostáva prinajmenšom jedna časť častícplniva, výhodnejšie všetky častice plniva, z oxidu kremičitého.Vjednom uskutočnení je podiel plniva vyšší ako 50 a nižší ako 85 hmotn., vztiahnuté na hmotnosť tvarovaného dielu, výhodnejšie medzi 60 a 82 hmotn., zvlášť výhodnejšie nižší ako 80V jednom uskutočnení je podiel plnív nižší ako 78 hmotn. V jednom uskutočnení vykazuje prinajmenšom 85 hmotn. plniva, vztiahnuté na hmotnosť celého plniva, veľkosť častíc medzi 0,05 a 5 mm, predovšetkým vykazuje prinajmenšom 20 hmotn. veľkosť častíc medzi l a 3 mm. V jednom uskutočnení je hmotnostný podiel častíc plniva s veľkosťou väčšou ako 2 mm vyšší ako 10 , výhodnejšie vyšší ako 15 a najvýhodnejšie vyšší ako 20 , vztiahnuté na hmotnosť celého plniva. Podiel s veľkosťou väčšou ako 2,5 mm môže byť vyšší ako 5 , výhodnej šie vyšší ako 10 a najvýhodnejšie vyšší ako 15 , vztiahnuté na hmotnosť celého plniva.V jednom uskutočnení vykazuje tvarovaný diel okrem časticového plniva viac ako 15 a menej ako 50 hmotn. vytvrdeného spojiva, vztiahnuté na hmotnosť tvarovaného dielu, predovšetkým viac ako 18 hmotn. a menej ako 40 hmotn., a výhodnejšie viac ako 20 a menej ako 30 hmotn.Okrem časticového plniva s veľkosťou častíc prinajmenšom 0,1 mm môže tvarovaný diel vykazovať ešte práškovite plnivá s veľkosť častíc menšou ako 0,1 mm, predovšetkým menšou ako 0,07 mm, a síce s podielom vyšším ako 3 hmotn., výhodnejšie vyšším ako 5 hmotn. anajvýhodnejšie vyšším ako 7 hmotn., vztiahnuté na hmotnosť tvarovaného dielu.V jednom uskutočnení vykazuje tvarovaný diel trojrozmemý tvar odlišný od platničkového tvaru, predovšetkým tvarovaný diel má tvar prinajmenšom miskového výseku. Práve pri takýchto trojrozmemých tvarovaných dieloch nie je celoplošné opracovanie povrchu nasledujúce po odlíatí do formy známe. V jednom uskutočnení je hrúbka steny tvarovaného dielu prinajmenšom na určitých úsekoch, výhodnejšie celoplošne, menšia ako 3 cm, výhodnejšie menšia ako 2 cm a najvýhodnejšie medzi 0,5 a 1,5 cm.Vynález sa týka tiež spôsobu výroby takéhoto tvarovaného dielu, pričom tvarovaný diel je vyrobený zkompozitného materiálu svytvrdeným polymémym spojivom a v ňom uloženými časticami plniva prostredníctvom odlievania do výhodnejšie viacnásobne použiteľnej fonny, apričom tvarovaný diel sa po odlievaní do formy ďalej opracuje prinajmenšom na lícnej strane takým

MPK / Značky

MPK: A47L 17/02, B29C 59/00, B29C 39/02, B29C 70/64

Značky: tvarovaného, takéhoto, výroby, diel, podobně, tvarovaný, například, dielů, umývadlo, spôsob, drez, kuchyňský

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e17591-tvarovany-diel-ako-napriklad-kuchynsky-drez-umyvadlo-alebo-podobne-a-sposob-vyroby-takehoto-tvarovaneho-dielu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tvarovaný diel, ako napríklad kuchynský drez, umývadlo alebo podobné, a spôsob výroby takéhoto tvarovaného dielu</a>

Podobne patenty