Spôsob prípravy glukosamínovej zlúčeniny a zlúčenina takto získaná

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob prípravy glukosamínovej zlúčeniny a zlúčenina taktoVynález sa týka spôsobu prípravy glukosamínovejAko je známe, glukosamín (2-amin-2-deoxyglukóza Chitosamíni GluNH 2) je zložka mukoproteínov a mukopolysacharidov. Obvykle sa získava z chitínu a izolujesa vo forme hydrochloridu.Glukosamín sulfát je liečivo, ktoré je dobre známe a veľmi využívané pri liečbe reumatickej horúčky,artritických a artrotických ťažkostiach, a to ako akútnych,tak chronických, a pri liečbe patologických stavov majúcich pôvod v poruchách metabolizmu. osteoartikulárneho tkaniva. Jeho syntéza bola prvý krát opísaná koncom roku 1898 Breuerom (Chem. Ber. 31, 2197). Predsa len jeho fyzikálnechemické vlastnosti sú také, že manipulácia s ním je relatívne ťažká a prípadne môže byť aj nestabilná. Hlavné problémy sú odvodzované od jeho vysokejPatentová prihláška US A 4 642 340 uvádza, ako prekonať tento nedostatok použitím predpokladanej zmesnejGluNI-Ig 2.2 Na.so 42 . 2 c 1 A, ktorá má formu kryštalického prášku topivého pri viac ako 300 °C, je stabilný pri okolitých podmienkach a má farmakologické vlastnosti, ktoré sú v podstate identickés farmakologickými vlastnosťami glukosamín sulfátu.Uvedený dokument tiež opisuje prípravu predpokladaneja) rozpustení bezvodého chloridu sodného pri súčasnom miešani V 5,5 až 7,5 hmotnostných dieloch destilovanej Vodyna každý diel chloridu sodného pri teplote 50 až 70 °Cb) rozpustení stechiometrického množstva glukosamín sulfátu V roztoku získanom V kroku a) počas miešania a pri teplotec) vyzrážaní predpokladanej zmesovej soli A pridaním zrážacej kvapaliny, ktorá je miesiteľná s vodou a V ktorej má predpokladaná zmesová soľ A rozpustnosť maximálne 0,1(hmotn./obj.), pričom tento krok sa uskutočňuje počasmiešania pri teplote 40 °C až 50 °Cd) ukončení zrážania znížením teploty zmesi ae) izolácii predpokladanej vyzrážanej zmesovej soli A.Zrážacou kvapalinou použitou V kroku c) je acetón, etanol, acetonitril, tetrahydrofurán alebo dioxán.Podobný spôsob je opísaný v patentovej prihláške US A 5 847 107. Podľa tejto metódy sa uvedená predpokladanáV stechiometrických množstvách rozpustia vo vodeb) predpokladaná zmesová soľ A sa vyzráža pridanímzrážacej kvapaliny, ktorá je rozpustná vo vode.V tomto prípade sa tiež ako zrážacia kvapalína používa acetón, etanol, acetonitril, tetrahydrofurán aleboĎalší podobný spôsob je opísaný V patentovej prihláške EP A O 214 642. Podľa tohto spôsobu sa uvedená predpokladaná zmesová soľ A a ďalšie podobné produktya) vo vode pripraví glukosamín sulfát 2 glukosamínu ab) predpokladané zmesová soľ A sa pripraví pridaním približne stechimetrického množstva halogenidu alkalickéhokovu alebo halogenidu alkalických zemín ac) predpokladaná zmesová soľ A sa vyzráža pridaním vo vodeUvedenými zrážacími rozpúšťadlami sú etanol, acetón aPodľa patentovej prihlášky US A 5 902 801 sa produkt prezentovaný na trhu nepovažuje za skutočnú zmesovú soľ A,ale skôr za prostú stechiometrickú zmes glukosamín hydrochloridu a síranu sodného (stĺpec l, riadok 23 až 29).Tento dokument opisuje zlúčeninu, ktorá by mala byť nová amala by byť skutočnou zmesnou soľou A soľ, ktorá sa získaa) stechiometrické množstvo glukosamín hydrochloridu asiranu sodného umiestni do kontaktu V množstve vodydostatočnom na to, aby koncentrácia pevných látok40 hmotn. (tento krok sa uskutočňuje 15 minút až 2 hodiny, a topri teplote približne 20 °C až približne 40 °C) ab) voda sa odstráni lyofilizáciou pri tlaku nižšom akoPredsa len nedôjde na úplné odstránenie vody a taktozískaná zmesová soľ A obsahuje 3 hmotn.Vyššie uvedené známe spôsoby teda zahrnujú použitie východzích materiálov V jednom 2 presných stechiometrickýchpomerov, ako sú uvedené nižšieOdborník v danom obore dokáže veľmi ľahko odhadnúť, že vyššie uvedené známe spôsoby prípravy vykazujú značnéKonkrétne je možné konštatovať, že pri spôsoboch podľaprihlášok US A 4 642 340, US A 5 847 107 a EP A O 214 642, vyžaduje zrážanie použitie organických rozpúšťadiel, ktoréje zviazané s nutnosťou dodržiavať určité špecifické

MPK / Značky

MPK: C07H 5/06

Značky: zlúčeniny, glukosamínovej, spôsob, přípravy, zlúčenina, získaná, takto

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e175-sposob-pripravy-glukosaminovej-zluceniny-a-zlucenina-takto-ziskana.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy glukosamínovej zlúčeniny a zlúčenina takto získaná</a>

Podobne patenty