Otvor na podávanie

Číslo patentu: E 17291

Dátum: 12.07.2011

Autori: Terreur Valerie, Pardo Giacomino, Di Stefani Gianni, Spataro Stephane

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka otvoru na podávanie pre nádobu na medicínsky roztok, zostavyotvorov obsahujúcej takýto otvor na podávanie a spôsobu zostavenia otvoru na podávanie.0002 Medicínske roztoky, napňklad roztoky používané na intravenóznu (IV) liečbu, sa uchovávajú v nádobách na medicínske roztoky. Jedným typom takejto nádoby je ohybné vrecko vytvorené z viacvrstvovej plastickej fólie. Tieto ohybné vrecká často majú neohybnú zostavu otvorov, ktorá obsahuje otvor na liečivo a otvor na podávanie. Otvor na liečivo umožňuje pridanie liečiva do roztoku vo vrecku, zatial čo otvor na podávanie umožňuje vypustenieroztoku z tohto vrecka, napríklad počas IV liečby.0003 Otvor na liečivo aj otvor na podávanie obsahujú formáciu tesnenia, zvyčajne tvoriacu integrálnu súčasť príslušného otvoru, ktorá daný otvor izoluje od medicínskeho roztoku dochvíle, keď sa požaduje prístup k nemu.0004 Na účely vypustenia roztoku z vrecka medicínsky personál do otvoru na podávanie zasunie IV tŕň. Tento tŕň prepichne formáciu tesnenia, čím umožní prúdeníe roztokuz vreckacez kanálik na roztok v tomto tŕni.0005 Niektoré otvory na podávanie navyše obsahujú samotesniacu membránu, ktorú možno na účely podávania roztoku prepichnúť IV tŕňom, avšak ktorá tento otvor na podávanie po vytiahnutí tŕňa znovu utesní, aby sa predišlo neželanćmu podávaniu alebo úniku roztoku0006 Príklad existujúceho takýmto spôsobom konfigurovaného otvoru na podávanie zverejňuje dokument WO 2006/042579.0007 V prípade takýchto otvorov na podávanie však používateľ musí na IV tŕň pôsobiť vyššou zasúvacou silou, aby ho touto samotesniacou membránou pretlačil. Navyše zasúvaním IV tŕňa sa táto membrána často poškodí, čo jej sarnotesniace vlastnosti degraduje a vediek nežiaducemu podávaniu alebo úniku roztoku z daného vrecka.0008 Preto je potrebný zdokonalený otvor na podávanie, ktorý by používateľovi umožniljednoduché vsunutie IV tŕňa a mal by menšiu tendenciu k netesnosti po vytialmutí tohto tŕňa.0009 V rámci prvého aspektu tohto vynálezu sa pre nádobu na medicínsky roztok poskytuje otvor na podávanie obsahujúci duté telo otvoru určené na prijatie vkladacieho prvku, ktoré má pripájaciu časť tvorenú dutinou a tesniacu časť tvorenú sarnotesniacou membránou rozprestierajúcou sa na jednom konci tejto dutiny, pričom táto samotesniaca membrána obsahuje zónu prieniku a príslušnú homú a dolnú plochu. Takýto otvor na podávanie sa vyznačuje tým, že v homá plocha obsahuje prvú a druhú formáciu drážok, z ktorých každá sarozprestiera okolo zóny prieniku.0010 Vytvorenie prvej a druhej formácie drážok v hornej ploche sarnotesniacej membrány znižuje objem materiálu v príslušnej oblasti membrány. V dôsledku toho je na vsunutie IV tŕňa potrebné deformovať menšiu časť membrány, takže zasúvacia sila, ktorú musí používateľ0011 Zníženie potrebnej zasúvacej sily tiež znižuje riziko roztrhnutia či iného poškodeniazóny prieniku, čo napomáha zachovaniu tesnosti samotesniacej membrány.0012 Umiestnenie každej z formácií drážok okolo zóny prieniku má za následok, že tieto formácie drážok sú od zóny prieniku oddelené, čo zachováva konfiguráciu zóny prieniku a ešteviac napomáha zachovaniu tesnosti samotesniacej membrány.0013 Navyše usporiadanie so samostatnou pripájacou časťou a tesniacou časťou umožňuje oddelenie zadržiavacej a tesniacej funkcie vkladacieho prvku, a teda prispôsobenie sa rôznym rozmerovým a konštrukčným variáciám medzi rozličnými IV tŕňmi bez toho, aby tým bolanegatívne ovplyvnená tesnosť tesniacej časti. 0014 Kruhovú formáciu drážok tvorí najmenej jedna formácia drážok.0015 Takáto konñgurácia napomáha tomu, aby sa redukcia materiálu membrány rovnomeme rozložila vzhľadom na zasunutý IV tŕň, a aby sa podobne rovnomerne rozložila aj redukciazasúvacej sily IV tŕňa.0016 Výhodné je, ak je okolo zóny prieniku umiestnená najmenej jedna kruhová formácia drážok. To umožňuje, aby táto kruhová formácia drážok alebo každá z týchto kmhových formácií drážok spolu so zónou prieniku uľahčili vsunutie IV tŕňa tým, že pomôžu dosiałmuťrovnomerné zníženie zasúvacej sily.0017 Vo výhodnom vyhotovení tohto vynálezu samotesniaca membrána obsahuje prvú a druhú sústrednú kruhovú formáciu drážok, kde prvá sústredná kruhová formácia drážok tvorí vnútomú formáciu drážok a druhá sústredná kruhová formácia drážok tvorí vonkajšiu formáciu drážok.0018 Takéto usporiadanie poskytuje požadované zníženie potrebnej zasúvacej sily IV tŕňa, pričom súčasne zachováva samotesniacu schopnosť. 0019 Vonkajšia fonnácia drážok môže mať väčší prierez než vnútorná formácia drážok.0020 Usporiadanie s vonkajšou formáciou drážok, ktorá má väčší prierez než vnútomá formácia drážok, okrem toho umožňuje, aby vonkajšia formácia drážok .fungovala ako záves. To umožňuje vychyľovanie materiálu membrány nachádzajúceho sa vo vnútri formácie drážok smerom nahor, čím sa ešte viac znižuje potrebná zasúvacia sila IV tíňa a ešte viac uľahčuje0021 V rámci výhodného vyhotovenia daného vynálezu je v zóne prieniku vytvorená najmenej jedna štrbina. Vytvorenie jednej alebo viacerých štrbin pomáha používateľovizarovnať IV tŕň so zónou prieniku.0022 Eventuálne môže dutinou byť valcovitá dutina so stenou v podstate kolmou na0023 Použitie valcovitej dutiny so stenou v podstate kolmou na samotesniacu membránu umožňuje, aby sa celá stena tejto dutiny dotýkala tela IV tŕňa, a teda ho zadržiavala, čím sa maximalizuje účinnosť pripájacej časti.0024 V rámci výhodného vyhotovenia daného vynálezu leží tesniaca časť nad pripájacou0025 Použitie takéhoto usporiadania pomáha izolovať medicínsky roztok od prípájacej častí,čo znižuje pravdepodobnosť pôsobenia medicínskeho roztoku na pripájacíu časť a vypudenia0026 Vhodné je, ak vnútomý prierezový profil tela dutého otvoru svojím tvarom zodpovedávonkaj šiemu prierezovému profilu najmenej jednej časti vkladacieho prvku.0027 Tým sa dosiahne, že Vkladací prvok zapadne do tela otvoru a znemožní sa pohyb vkladacieho prvku vzhľadom na telo otvoru, pričom sa zároveň vytvorí Vodotesné spojeniemedzi telom otvoru a vkladacím prvkom.0028 Tento zodpovedajúci vonkajší prierezový proñl vkladacieho prvku môže zahŕňať pripájaciu časť aj tesniacu časť. Takéto usporiadanie maximalizuje veľkosť styčnej oblastimedzi telom otvoru a vkladacím prvkom, čim sa zvyšuje účinnosť ich vzájomného styku.0029 V rámci iného výhodného vyhotovenia tohto vynálezu je vonkajší proñl vkladacieho prvku väčší než vnútomý proñl tela otvoru. Použitie vkladacieho prvku s väčším vonkajším profilom než je vnútomý proñl tela otvoru vytvára medzi týmito prvkami uloženie s presahom,čím sa dosahuje požadované znemožnenie ich vzájomného pohybu a vodotesnosť bez potreby0030 Výhodné je, ak je vonkajší povrch vkladacieho prvku zhotovený z teplom aktivovaného adhezívneho materiálu, alebo ak takýto materiál obsahuje. Použitie teplom aktivovaného adhezívneho materiálu umožňuje teplom aktivované spojenie vkladacieho prvku s telom otvoru na zamedzenie ich vzájomného pohybu a zaistenie vodotesnosti. Teplom aktivované spojenie napríklad umožňuje ľahké vsunutie vkladacieho prvku do tela otvoru počas zostavovania otvoruna podávanie a ľahké upevnenie vkladacieho prvku v tele otvoru po jeho správnom umiestnení.0031 Vkladací prvok môže prípadne mať vonkajší povlak z teplom aktivovaného adhezívneho materiálu. Takéto usporiadanie vytvára vonkajší povrch vkladacieho prvku s adhezívnym materiálom, ktorý možno ľahko a kontrolovateľným spôsobom vyrobiť, napr.0032 V rámci druhého aspektu tohto vynálezu sa pre nádobu na medicínsky roztok poskytuje zostava otvorov zahŕňajúca otvor na liečivo umožňujúci pridanie liečiva do medicínskeho roztoku. Táto zostava otvorov sa vyznačuje tým, že obsahuje vyššie opísaný otvor napodávanie. Takáto zostava otvorov má výhody rôznych funkcií vyššie spomenutého otvoru na0033 V rámci tretieho aspektu tohto vynálezu sa poskytuje spôsob zostavenia otvoru na podávanie pre nádobu na medicínsky roztok, kde otvor na podávanie obsahuje duté telo otvoru, pričom daný spôsob zahŕňa nasledovný charakteristický krok

MPK / Značky

MPK: B65D 51/00, A61J 1/10, A61J 1/14

Značky: otvor, podávanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e17291-otvor-na-podavanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Otvor na podávanie</a>

Podobne patenty