Rozdeľovací sklz

Číslo patentu: E 17031

Dátum: 18.07.2011

Autori: Thinnes Claude, Thillen Guy, Rocchi Dominique, Devillet Serge, Lonardi Emile

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa vo všeobecnosti týka rozdeľovacích sklzov na použitie V zariadení na rozdeľovanie sypkého materiálu na rozdeľovanie sypkého materiálu v uzavretom priestore,ako je metalurgický reaktor a najmä vysoká pec. Konkrétnejšie sa vynález týka rozdeľovacieho sklzu, ktorý má teleso sklzu, deñnujúce kanál s ohnutou časťou, ktorá odchyľuje sypký materiál z prvého smeru toku, pozdĺž ktorého sa pohybuje ihned po dopade na sklz v jeho vstupnej časti, do druhého smeru pohybu, v ktorom opúšťa sklz na jeho výstupe.0002 V konkrétnom pripade vysokej pece našli široké uplatnenie plniace inštalácie typu neobsahujúceho zvon. Tieto plniace inštalácie sú usporiadané hore na peci a zahŕňajú rozdeľovacie zariadenie a majú rozdeľovací sklz ako svoju kľúčovú zložku. Rozdeľovacie ústrojenstvo je spravidla usporiadané na otáčanie sklzu okolo vertikálnej osi pece a na pootáčaníe sklzu okolo kolmej horizontálnej osi. V priebehu plniacej procedúry sypká dávka padá vertikálne na rozdeľovací sklz, ktorý distribuuje materiál v obvodovom a radiálnom smere podľa jeho rotačnej polohy a pootočenia. Na plniacom povrchu sa teda dá dosiahnuť takmerkaždý požadovaný profil plnenia materiálu.0003 Z dôvodu abrazívneho účinku veľkých množstiev sypkého materiálu, kĺzajúceho po rozdeľovacom sklze, je sklz vystavený značnému opotrebeniu a musí sa pravidelne nahradzovať novým alebo renovovaným sklzom. Veľmi rozšírená konštrukcia sklzu je známa napr. zeurópskeho patentu EP 0640 539. Tento patent navrhuje pozdĺžne priame a všeobecne žľabovité teleso sklzu so špeciálnymi zadržiavacimi komorami, ktore udržiavajú vrstvu sypkéhomateriálu na sklze, aby sa minimalizovalo opotrebeníe.0004 Účinok, ktorý zhoršuje opotrebenie sklzu, je relativne veľký uhol dopadu materiálu na sklz, keď sklz nie je v takmer vertikálnej (stredovej plniacej) polohe. Inými slovami, u typických profilov plnenia veľká väčšina polôh pootočenia sklzu znamená značné zaťaženie pri dopade, čo prispieva k treniu pri sklze ako príčine abrazívneho opotrebenia. V skutočnosti u typickéhoobdĺžnikového priameho sklzu, ako je navrhovaný vEP 0 640 539, zodpovedá uhol dopadumateriálu na sklz uhlu sklonu sklzu, ktorý môže byť pre radiálne najvzdialenejšie miesto plnenia0005 Aby sa znížilo opotrebenie časti s najväčším sklonom k opotrebeniu, to je časti v mieste dopadu na sklze, bolo preto navrhnuté poskytnúť teleso sklzu, ktoré sa odchyľuje od typického priameho tvaru. Jednoducho povedané, pri takom sklze vytvára miesto dopadu presnejší uhol s vertikálnym smerom pádu, ako výstupná časť, ktorá určuje stupeň odchýlenia radiálneho pohybu (polomer plnenia). Inými slovami, smer pohybu po dopade je všeobecne strrnší ako smer pohybu na výstupe. Taký sklz teda dosahuje takmer rovnakú odchýlku pohybu za podstatného zníženia zaťaženia pri náraze. Prúd materiálu sa ďalej oneskoruje v menšej miere, ked dopadá V presnejšom uhle. Ďalšou výhodou je teda to, že materiál má vyššiu výstupnú rýchlosť na výstupe, takže sklz môže dosahovať rovnaký polomer plnenia pri kratšej dĺžke sklzu alebo primenšom uhle sklonu sklzu, pričom druhá možnosť ďalej znižuje opotrebenie.0006 Telesá rozdeľovacieho sklzu defmujúce kanál s ohnutou časťou, ktorá odchyľuje tok od prvého smeru toku bezprostredne po dopade na sklz do menej stnného druhého smeru pohybu na výstupe toku, sú známe napríklad z japonských patentových prihlášok JP 59-020412 a JP 59031807.0007 JP 59-020412 navrhuje teleso sklzu, ktoré je všeobecne v tvare žľabu, s koncovou časťou,ktorá je všeobecne priama (obr. 2 A-B) a so vstupnou časťou (obr. 2 C-B), ktorá je zakrivená v tvare oblúka ktorý má stred zakrivenia s polomerom, ktorý je 0,5 až 4,0 násobok, prednostnejšie 0,5 až 3,0 násobok dĺžky sklzu. Teda tok plneného materiálu postupne mení svoj smer pozdĺž zakriveného tvaru sklzu. Výroba takého zakriveného tvaru sklzu je však neekonomická lebo pravdepodobne vedie k relatívne slabej konštrukcii. JP 59-031807 navrhuje veľmi podobnú konštrukciu. Toto teleso sklzu v tvare žľabu sa iba líši v tom, že je vstupná časť radom priamych segmentov, ktoré sa stýkajú tangenciálne V oblúku ktorý má polomer, ktorý je 0,5 až 4,0 násobkom dĺžky sklzu. segmenty navrhované V JP 59-031807 sa teda blížia skôr zmienené mu zakrivenému tvaru podľa JP 59-020412 a pritom sú výrobne ekonomickejšie.0008 Iné teleso sklzu s koncovou časťou, ktorá je menej strmá ako vstupná časť, je navrhnuté vo W 0 2009/037508. Tento sklz má všeobecne konštrukciu v tvare zrezaného kužeľa a je špecificky vhodný pre plniace ústrojenstvo typu skardanovým závesom, pri ktorom sa sklzpootáča ako ukardanového závesu okolo dvoch k sebe kolmých horizontálnych osí. Okremnekompatibilíty s plniacimi ústrojenstvami s rotačným zavesením a s pootáčaním sa tento sklz vmieste dopadu opotrebováva rýchlejšie.0009 Napriek svojim zrejmým výhodám, spočívajúcim v dlhšej životnosti kvôli menšiemu opotrebovávaniu apotenciálne kratšiemu času sklzu, sa rozdeľovacíe sklzy s progresívnym odchyľovaním toku materiálu, ako sú zmienene skôr, príliš nerozšírili, prinajmenšom v oblasti0010 Razí sa teória, že toto malé používanie je dané okrem iného ťažkosťami spojenými s poskytovaním konštrukcie telesa sklzu, ktore je ako hospodáme, tak aj dostatočne pevne na to,aby spoľahlivo odolávalo značnému zaťaženiu sklzu, zahíňajúcemu ako hmotnosť plnenéhomateriálu, tak aj dynamické zaťaženie vyvolávané v priebehu otáčania a pootáčania sklzu.0011 Preto je úlohou predloženého vynálezu poskytnúť pevne a hospodáme usporiadanie rozdeľovacieho sklzu typu, ktorý má teleso sklzu, ktoré definuje kanál toku s ohnutou vstupnou0012 Vynález navrhuje rozdeľovací sklz otáčavého a pootáčavého typu. Dá sa použit v rozdeľovacom zariadení na sypký materiál, najmä na rozdeľovacie ústrojenstvo pre materiál plnený do metalurgickćho reaktora, ako je napriklad vysoká pec. Rozdeľovací sklz zahŕňa teleso sklzu (to znamená, konštrukciu rozdeľovacieho sklzu, ktorá nesie záťaž), ktoré má v sebe kanál so vstupom na prijímanie toku sypkého materiálu a výstup na vypúšťanie sypkého materiálu. Za prevádzky kanál dopravuje sypký materiál zo vstupu do výstupu. Kanál má ohyb na odchýlenie toku materiálu z prvého smeru toku do vstupu do druhého smeru toku do výstupu. Podľa vynálezu je teleso sklzu zostavené najmenej zo vstupnej časti, ktorá zahŕňa vstup a koncovej časti, ktorá zahŕňa výstup a ktorá je upevnená k vstupnej časti (to znamená, vstupná časť a koncová časť sú upevnené proti vzájomnému posunutiu). Koncová časť definuje priamu časť kanála, zatiaľ čo vstupná časť definuje vstup a ohyb kanála. Vstupná časť má ďalej hrubú stenu vporovnani s tenšou stenou koncovej časti.0013 Odbomíkom v odbore bude zrejmé, že v takom rozdeľovacom sklze je hlavná časť zaťaženia vyvíjaného na rozdeľovací sklz dopadajúcim sypkým materiálom nesená hrubostennou vstupnou časťou telesa sklzu. Pretože vstupná časť sklzu tiež zahŕňa ohyb, väčšina vychyľujúcich síl potrebných na zmenu trajektórie sypkého materiálu V mieste zmeny z prvého do druhého smeru toku je tiež vyvíjaná vstupnou časťou. V koncovej časti sklzu materiál sleduje V podstate priamočiaru trajektóriu (v referenčnom systéme sklzu). Hrúbka stien koncovej časti bola teda zvolená ako menšia ako hrúbka stien vstupnej časti. Výsledkom je rozdeľovací sklz, ktorý vykazuje vysokú mechanickú tuhosť, ktorá dodáva menší krútiaci moment na ložiskách sklzu vďaka konštrukcii radiálne smerom von mieriacej koncovej časti, a ktorý sa dá vyrobiť hospo dáme.0014 Tak, ako je tu použitý, prvý smer toku zodpovedá celkovému tangenciálnemu smeru (vo vertikálnej stredovej rovine rozdeľovacieho sklzu) spodku vstupu, kde sa tok sypkého materiálu dotýka rozdeľovacieho sklzu prinajmenšom pre vysoké uhly vypúšťania, to znamená, pre viac ako 45 °, zatiaľ čo druhý smer toku zodpovedá celkovému tangenciálnemu smeru (vo vertikálnej stredovej rovine rozdeľovacieho sklzu) spodku výstupu. Ako sa tu používa termín uholvypúšťania, označuje uhol medzi výstupom rozdeľovacieho sklzu a vertikálnym smerom.0015 Podľa uprednostňovaného uskutočnenia vynálezu je vstupná časť vyrobená z kovového odliatku kovu, napríklad z liatiny alebo oceľoliatiny. Vďaka použitiu zlievárenských technik sa získa rozmanitosť tvaru vstupnej časti. Inými slovami, existujú menšie obmedzenia konštrukcie sklzu, než ako je tomu pri predchádzajúcom stave techniky, čo uľahčuje prispôsobenie telesa sklzu podľa aplikácie, dostupného priestoru a iných parametrov prevádzky. Koncová časťnajviac prednostne zahŕňa jednu alebo viacero zvarovaných zakrivených oceľových dosiek.0016 Vstup kanála rozdeľovacieho sklzu je prednostne vybavený na vstupnej časti ako prstencová objímka. Vstup je teda vytvorený ako rúrková časť, ktorá obklopuje kolom dokola po obvode os vstupu. Prstencová objimka vystužuje vstupnú časť, čím jej umožňuje zachytávaťvyšší krútiaci moment bez podstatnej deformácie.0017 Podľa uprednostňovaného vyhotovenia rozdeľovacieho sklzu koncová časť zahŕňa rúrkovú časť, ktorá poskytuje výstup. Ako to bude zrejmé odborníkom v odbore, znižuje to(alebo eliminuje to) priečne presypávanie sypkého materiálu, čo nakoniec vedie k zlepšenej

MPK / Značky

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20, F27D 3/10, F27D 3/00

Značky: rozdělovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e17031-rozdelovaci-sklz.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozdeľovací sklz</a>

Podobne patenty