Použitie povrchovo modifikovaného uhličitanu vápenatého v lepidlách, tesniacich hmotách a/alebo tmeloch

Číslo patentu: E 16441

Dátum: 05.04.2011

Autori: Saunders George, Gane Patrick, Mcjunkins Joseph, Buri Matthias

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Použitie povrchovo modifikovaného uhličitanu vápenatěho v lepidlách, tesniacich hmotách0001 Predkladaný vynález sa týka použitia povrchovo modilikovaného uhličitanu vápenatého(Surface Modified Calcium Carbonate - SMCC) v lepídlách, tesniacich hmotách a/alebo tmeloch,spôsobu výroby týchto lepidíel, tesniacich hmôt a/alebo tmelov, ako aj lepidíel, tesniacich hmôt a/alebo tmelov obsahujúcich tieto SMCC.0002 Použitie spevňujúcich prísad a plnív, ako napríklad pyrogérmej siliky, je v priemysle zaoberajúcom sa výrobou lepidíel, tesniacich hmôt a tmelov dobre známe. Tieto spevňujúceplnivá sú začlenené do riadenia teológie a ovplyvňujú fyzikálne vlastnosti rôznych prípravkov.0003 Tieto spevňujúce plnivá sú náročné na manipuláciu, pretože sa ľahko dostávajú doatmosféry pri obyčajnom otvorení balíka, a môžu byť potenciálne nebezpečné pri vdýchnutí.0004 Prípravky vyrobené so spevňujúcimí plnivami, ako je napr. pyrogérma silika, spravidla vyžadujú zvláštnu manipuláciu kvôli zaisteniu bezpečnosti pracovmkov, a predĺžené miešaciedoby na úplné dispergovanie spevňujúceho plniva v dávke.0005 Predmet predkladaného vynálezu sa teda týka lepidíel, tesniacich hmôt a/alebo tmelov so zlepšenou pracovnou bezpečnosťou a výbornými reologickými a fyzikálnymi vlastnosťami.0006 Prekvapivo bolo zistené, že začlenenie povrchovo modifikovaných uhličitanov vápenatých do lepidíel, tesniacich hmôt a/alebo tmelov prepožičiava týmto lepidlárn, tesniacim hmotám a/alebo tmelom zlepšenú pracovnú bezpečnosť a výborné reologické a fyzikálne0007 Jedným aspektom predkladaného vynálezu je teda použitie SMCC ako spevňujúceho0008 Najmä, predkladaný vynález sa týka použitia SMCC ako spevňujúceho plniva do lepidíel,tesniacich hmôt a/alebo tmelov.0009 Lepidlá sú v tejto súvislosti všeobecne definované ako zmesi lepiace dve veci dohromady. Podľa DIN EN 923 je lepidlom nekovový materiál lepiaci súčasti vplyvom priľnavosti asúdržnosti, čo je väčšinou založené na medzimolekulámych príťažlivých silách.0010 Tesniace hmoty a tmely sú spravidla definované ako materiál na utesňovanie škár, pričom tesniaci materiál musí priľnúť k stenárn škáry, aby bol schopný plniť svoju funkciu. Hotový tesniaci materiál musí zaistiť priľnavosť k materiálom, ktoré majú byť utesnené, ako aj súdržnosť,aby zamedzil prenikaniu rôznych médií, ako je plyn a/alebo kvapaliny. Tesniace materiály majú obvykle charakteristickú odolnosť proti prepadnutiu.0011 Pokial je v súvislosti s predkladaným vynálezom používaný pojem spevňujúce plnivo,rozumie sa ním pigment alebo plnivo pridávané do prípravku na úpravu reológie (odolnosť protiprepadnutiu), zlepšenie pevnosti V ťahu alebo ovplyvnenie ťažných vlastností.0012 Zvlášť vhodné povrchovo modifikované uhlíčitany vápenaté (SMCC) v súvislosti s predkladaným vynálezom sú známe a opísané napr. vo W 0 2009/074492 a v EP 2 264 109. Výhodne používané povrchovo modifikované uhlíčitany vápenaté sú však opísané v medzinárodnej patentovej prihláške W 0 2004/0833 l 6.0013 SMCC sú teda produkty z minerálnych pigmentov vytvorené in sítu dvojitou a/alebo viacnásobnou reakciou medzi uhličitanom vápenatým a reakčným produktom alebo produktmi uvedeného uhlíčitanu s plynným C 02 vyrobeným in situ a/alebo pochádzajúcim z extemého zdroja, a reakčným produktom alebo produktmi uvedeného uhlíčitanu s jedným alebo viacerými stredne silnými až silnými donormi H 3 O iónov, a aspoň jedným kremičitanom hlinitým a/alebo aspoň jednou syntetickou sílikou a/alebo aspoň jedným kremičitanom vápenatým a/alebo aspoň jedným kremičitanom monovalentnej soli, ako je napnklad kremičitan sodný a/alebo kremičitan draselný a/alebo kremičitan lítny, a/alebo aspoň jedným hydroxidom hlinitým a/alebo aspoň jedným hlinitanom sodným a/alebo draselným, pričom výhodný je najmä kremičitan sodný.0014 V tejto súvislosti je uhličitan vápenatý výhodne vybraný zo skupiny obsahujúcej prírodný mletý uhličitan vápenatý a/alebo zmes prírodného mletého uhlíčitanu vápenatého s mastencom,kaolínom, oxidom titaničitým, oxidom horečnatým alebo s akýmkoľvek minerálom, ktorý je inertný voči stredne silným až silným donorom H 30 iónov. Ďalej je taktiež možné použiťvyzrážaný uhličitan vápenatý (Precipitated Calcium Carbonate - PCC).0015 Je obzvlášť výhodné, ked je prírodný uhličitan vápenatý vybraný zo skupiny obsahujúcejmramor, kalcit, kríedu, dolomit alebo ich zmesi.0016 Silné donory H 3 O iónov použiteľné v tomto vynáleze sú vybrané zo skupiny obsahujúcej silné kyseliny alebo ich zmesí generujúce H 3 O ióny, pričom sú to výhodne kyseliny majúce pK.,pri teplote 22 °C rovné nule alebo menšiu, najmä kyselina sírová, kyselina chlorovodíková alebo0017 Stredne silné donory H 3 O iónov použiteľné v tomto vynáleze sú prednostné vybrané zo skupiny obsahujúcej kyseliny majúce pKa pri teplote 22 °C od 0 do 2,5, pričom výhodnejšie sú vybrané zo skupiny obsahujúcej H 2 SO 3, HSOI, H 3 PO 4, kyselinu šťavelovú alebo ich zmesi a ešte výhodnejšie zo skupiny obsahujúcej kyseliny tvoriace bivalentné katiónové soli, ako sú solivápnika, ktoré sú takmer nerozpustné vo vode, teda s rozpustnosťou menšou než 0,01 hmotn.0018 Pokiaľ ide o kremičitan, je ďalej výhodné, keď produkt z mínerálneho pigmentu obsahuje menej než 0,1 hmotn. kremičitanu monovalentnej solí, ako je napríklad lcremičitan sodný,draselný alebo lítny alebo ich zmesi, výhodne je ním kremičitan sodný, vztiahnuté na suchú hmotnosť uhličitanu vápenatého.0019 SMCC použiteľný pre vynález má BET memý povrch výhodne medzi 25 m 2/ g a 200 mz/g,merané podľa normy ISO 9277, výhodnejšie medzi 30 mZ/g a 80 mz/g a najvýhodnejšie medzi 35 mZ/g a 60 mZ/g.0020 SMCC použiteľné v tomto vynáleze ďalej majú stredný priemer častíc dso Výhodne od 0,1 do 50 m, výhodnejšie od 0,5 do 40 m, ešte výhodnejšie od 1 do 10 m, najmä od 1,5 do 5 m,najvýhodnejšie od 2 do 3 m, napr. 2,7 m.0021 Vo výhodnom uskutočnení majú SMCC použiteľné v tomto vynáleze hodnotu d 9 s od 1 do 20 m, výhodnejšie od 2 do 15 m, najmä od 4 do 10 m, najvýhodnejšie od S do 8 m, napr. 6,9 m.0022 Na stanovenie hodnôt dso a dçs bol použitý Malvern Mastersizer 2000 od ñrmy Malvem,Veľká Británia. Meranie bolo uskutočňované vo vodnom roztoku 0,1 hmotn. Na 4 P 2 O 7. Vzorky boli dispergované pomocou vysokorýchlostného miešadla a ultrazvuku.0023 V tejto súvislosti deñnuje hodnota dso resp. (193 priemer, keď má 50 obj. resp. 98 obj.meraných častíc priemer menší než je hodnota dso resp. (i 93.0024 Všeobecne je výhodné, keď má SMCC úzku distribúciu veľkosti častíc dmx/dso, výhodnemenšiu než 4, výhodnejšie menšiu než 3, napr. 2,6.0025 objemová hmotnosť (sypná) stanovená pomocou Hosokawa Powder Charakterizer SMCC, použiteľné v tomto vynáleze, stanovená pomocou Hosokawa Powder Charakterizer, je od 0,05 do 1 g/cm 3, výhodnejšie od 0,1 do 0,5 g/cm 3, najvýhodnejšie od 0,2 do 0,3 g/cm 3, napr. 0,27 g/cm 3.0026 SMCC použiteľný v tomto vynáleze je možné pripraviť niekoľkými spôsobmi výroby,napr. ako je opísané vo W 0 2009/074492 a V nezverejnenej európskej patentovej prihláške č. 09162738.0. Je však výhodné vyrábať ho spôsobom opísaným vo vyššie uvedenej medzinárodnej patentovej prihláške W 0 2004/083316.0027 Výhodne je teda vyrábaný spôsobom obsahujúcim nasledujúce krokya) spracovanie uhličitanu vápenatého vo vodnej fáze stredne silným až silným donorom alebo dononni H 3 O iónov a ošetrenie plyrmým C 02 vytvoreným in situ a/alebo pochádzajúcim z externého zdroja, pričom toto ošetrenie je neoddeliteľnou súčasťoub) pridanie, pred a/alebo súčasne s krokom a), aspoň jedného kremičitanu hlinitého a/alebo aspoň jednej syntetickej siliky a/alebo aspoň jedného kremičítanu vápenatého a/alebo aspoň jedného kremičitanu monovalentnej soli, ako napríklad kremičitan sodný a/alebo lcremičitan draselný a/alebo kremičitan lítny, výhodne kremičitan sodný, a/alebo hlinítan sodný a/alebo hlinítan draselný.0028 Ďalej môžu byť do spôsobu výroby nezávisle od seba zahrnuté nasledujúce prípadné krokyc) pridanie bázy, výhodne bivalentnej iónovej bázy, výhodnejšie vápna a/ alebo uhličitanu vápenatého v suchom stave alebo vo vodnej suspenzii, prípadne obsahujúcej jeden aleboviac aniónových, katiónových a/alebo slabo aniónových dispergačných činidíel, d) zavedenie suspenzie produktu získaného v kroku b) alebo c) do aniónovej vodnej pri koncentrácii sušiny medzi 1 hmotn. a 80 hmotn., prípadne použitie aspoň jednéhoaniónového elektrolytu, e) zavedenie produktu získaného v kroku b) alebo c) do katiónovej vodnej suspenziepridaním aspoň jedného katiónového elektrolytu,

MPK / Značky

MPK: C09C 1/02

Značky: tmeloch, použitie, tesniacich, lepidlách, hmotách, povrchovo, uhličitanu, vápenatého, modifikovaného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e16441-pouzitie-povrchovo-modifikovaneho-uhlicitanu-vapenateho-v-lepidlach-tesniacich-hmotach-a-alebo-tmeloch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie povrchovo modifikovaného uhličitanu vápenatého v lepidlách, tesniacich hmotách a/alebo tmeloch</a>

Podobne patenty