Chemický upevňovací systém a jeho použitie

Číslo patentu: E 16326

Dátum: 07.08.2012

Autori: Schlenk Christian, Grün Jürgen, Schmidt Clemens, Vogel Martin

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka dvoj-, alebo viaczložkového chemického upevňovacieho systému na upevnenie kotviacich prostriedkov v otvoroch alebo škárach maltou podľa predvýznakovej časti patentového nároku 1, ako aj použitia takéhoto upevňovacieho systému podľa nároku 10.0002 Je známe, že upevňovací prvok, ako je napríklad závitová tyč, sa upevňuje pomocou chemického upevňovacieho systému vo vyvŕtanom otvore v betóne alebo v inom kotviacom základe. Pri tom sa do zhotoveného vyvŕtaného otvoru vnesie upevňovacia hmota a súčasne, alebo potom sa zavedie upevňovací prvok. ktorý je po vytvrdnutí upevňovacej hmoty trvalo frxovaný. Chemický upevňovací systém môže pozostávať z najrôznejších polymérov tvoriacich komponenty, ktorých vytvrdzovaníe sa tiež môže uskutočňovať podľa rôznych reakčných mechanizmov. Funkcia týchto systémov sa po prvé zakladá na zosietení a adhézii medzi kotviacím základom a upevňovacou hmotou, ako aj medzi upevňovacou hmotou a upevňovacím prvkom a za druhé sa zakladá tvarovom styku medzi upevňovacou hmotou a zúženiami a zárezmi v kotviacom základe, ako aj na upevňovacom prvku. Chemické upevňovacie systémy by teda mali mať s výhodou dobrú adhéziu ku kotviacemu základu a po vytvrdnutí vysokú kohéziu. Ako príklady na veľmi vhodné systémy je možné uviesť produkty FEB RM, FlS V 360 S a FlS EM 390 S od firmy Fischewverke GmbH Co. KG, Waldachtal, Deutschland.0003 Stav vyvŕtaného otvoru a povrch vyvŕtaného otvoru má rozhodujúci vplyv na adhéziu a tým na účinnosť chemického upevňovacieho systému. Vo vyvŕtanom otvore zvyšná vrtná múčka môže pôsobiť ako oddeľovací prostriedok a ovplyvňovať adhéziu. Preto sa musi vyvŕtaný otvor podrobiť napríklad viacnásobnému vyfúknutiu vrtnej múčky, ktorá vznikla pri vŕtaní, alebo preparovat steny vrtu čistenlm pomocou kefy. Tu je často nevýhodou to, že z hladiska mokrého alebo veľmi prevlhčeného kotveného základu dochádza napriek dobrému vyčisteniu vyvŕtaného otvoru k značnému zníženiu pracovnej schopnosti, pravdepodobne vplyvom mokra a zle odstrániteľných zvyškovýchnečistôt. Pri schvaľovaní projektu, napr. podľa ETAG sa to prejavuje vo vysokých koeficientoch čiastkovej bezpečnosti a tým v znížených pripustných nákladoch.0004 Úlohou predloženého vynálezu je teda pripraviť chemický upevňovaci systém, ktorého výkonnosť je málo ovplyvnená druhom a rozsahom čistenia vyvŕtaného otvoru, obzvlášť tiež v prevlhčených kotvených základoch.0005 Táto úloha bola podľa vynálezu vyriešená za pomoci upevňovacieho systému so znakmi podľa nároku 1 ako aj za pomoci použitia takéhoto systému so znakmi podľa nároku 10. Dvoj alebo viaczložkové chemické upevňovacie systémy podľa vynálezu obsahujú v aspoň jednom komponente superabsorbujúce polyméry (SAP). lch podiel v celkovom upevňovacom systéme môže pri tom činiť 0,001-70 , obzvlášť 0,1-20 alebo obzvlášť výhodne 0,5-10 . Percentuálne údaje sa pri tom aj v nasledujúcom vzťahujú na hmotnostné percentá. Superabsorbujúce polyméry sa vyznačujú svojou schopnosťou pojať aspoň vlastnú hmotnosť, čiastočne však cez 1000 násobok vlastnej hmotnosti, vody alebo vodného roztoku, aby pri tom vytvorili analogicky ako pri napučaní hydrogél. Toto správanie SAP je v podstate viazané na dve podmienky a je nimi smerodajne určené. Po prvé musí mat k dispozicii dostatočný počet polárnych skupín (obzvlášť iónových skupin), ktoré spôsobujú hydrofíliu. Príliš malý počet polárnych skupin znamená nedostatočnú hydrofíliu a teda príliš malé prijímanie vody. Za druhé musia byť polyméry slabo zosieťované, to znamená, že polymérne reťazce musia byť navzájom spojené pomocou kovalentných väzieb. Keby boli nezosieťované, nerozpúšťali by sa vo vode. Ked by boli vysoko zosietené, nemohla by sa sieťová konštrukcia v dôsledku svojich úzkych ôk naťahovať a tak by pojala len veľmi málo vody. Z toho vyplýva, že prijímanie vody a napučiavanie SAP stúpa vtedy, keď stúpa počet polárnych skupin v zosieťovanom reťazci a klesá stupeň zosietenia,alebo naopak so stúpajúcou hustotou zosietenia a s klesajúcim počtom polárnych skupín v zosietených reťazcoch klesá prijímanie vody a napučiavanie SAP. Na charakterizáciu vlastnosti SAP sa všeobecne upúšťa od údajov o koncentrácii polárnych skupin, ako aj o hustote zosietenia a namiesto toho sauvádzajú z oboch parametrov získané nasledujúce vlastnosti, ako je schopnosť prijímania vody, popr. stupeň napučania.0006 S prekvapením bolo teraz zistené, že sa výkonnosť chemických upevňovacích systémov môže zvýšiť pomocou prídavku SAP obzvlášť vo vlhkých kotviacich základoch. Tento efekt by sa mohol zakladať na vzájomnom pôsobení medzi povrchom vŕtaného otvoru a polárnymi alebo íónovými skupinami SAP alebo na ich zrážanie vyrovnávajúci účinok vplyvom napučiavania.0007 Ked sa odhliadne od druhu a koncentrácie polárnych skupín a bodov zosietenia má iná chemická stavba sieťových reťazcov na funkciu ako SAP podradný význam, takže SAP môže pozostávať z rôznych prírodných a syntetických polymérov, ako je na príklad amylopektín, želatína,polyvinylpyrolidón alebo kyselina polyakrylová. Obzvlášť výhodne sa však používajú slabo zosieťované a čiastočne neutralizované polyméry kyseliny polyakrylovej a kopolyméry kyseliny polyakrylovej, ktoré na základe ľahkej technickej dostupnosti surovín, ako aj na základe rôznych možnosti pre jednoduché nastavenie stupňa zosietenia a koncentrácie iónových skupín cez stupeň neutralizácie získali vysoký technický význam. Sú komerčne dostupné napr. od firmy BASF SE, Ludwigshafen (Luquasorb) alebo Evonik Stockhausen GmbH, Krefeld (Creasorb, Creabloc).0008 Dodatočne sa na dosiahnutie dobrých hodnôt výťažku ukazuje ako výhodné, keď sa popri SAP v jednom komponente uplatňuje v druhom komponente voda. Pomer SAP k vode v zmesi môže pri tom byť 100 ku 1 až 1 ku 10 000, napr. 10 ku 1 až 1 ku 500, obzvlášť 2 ku 1 až 1 ku 50. V komponente, ktorý obsahuje SAP, môžu byť tiež ešte obsiahnuté hydraulicky tvrdnúce plnidlá, ako je portlandský cement, ktoré sú tvrditeľné pomocou vody z ďalších komponentov.0009 Dvoj- alebo viaczložkový chemický upevňovací systém je s výhodouvytvorený tak, že obsahuje ako prvý komponent tvrditeľnú zmes živíc a akopriestorovo od nej oddelený druhý komponent obsahuje pre zmes živíc korešpondujúce tužidlo.0010 Tvrditeľná zmes živíc prvého komponentu obsahuje monomérne,oligomérne alebo tiež prepolymérne základné stavebné prvky, ktoré majú k dispozícii reakčné skupiny, ktoré môžu byť prepojené na polymér, obzvlášť na vysoko zosieťovaný duromér. Podiel tvrdených súčastí prvého komponentu môže byť 1 až 100 , obzvlášť 10 až 90 °/o a obzvlášť výhodne 20 až 70 . Vedľa tvrdených súčastí môžu byť obsiahnuté ďalšie obsahové látky, ako sú obzvlášť plnidlá (aké sú na príklad uvedené v spise W 0 02/079341),stabílizátory, zmäkčovadlá, urýchľovače, inhibítory, reologické aditíva, ako sú tixotropné činidlá, pigmenty a ďalšie aditíva.0011 Väzba reaktívnych základných stavebných prvkov v prvom komponente štartuje až pri alebo po premíešaní s korešpondujúcim alebo korešpondujúcimi komponentmi, obsahujúcimí tužidlo. Korešpondujúce tužidlo štartuje teda väzbu reaktívnych základných stavebných prvkov pomocou polyreakcie. Pri tom môže tužidlo polyreakciu iba spustiť alebo vyvolať, alebo tužidlo samotné sa môže tiež zúčastniť v celkovej polyreakcii a patriť k integrálnej súčasti vznikajúcej polymérnej sieťovej štruktúry. Podiel zložky vyvolávajúcej vytvrdnutie, v druhom komponente činí 0,01 až 100 , obzvlášť 0,5 až 90 °/o a obzvlášť výhodne 0,9 až 80 . Aj v druhom komponente môžu byť vedľa zložiek, ktoré vyvolávajú vytvrdenie, obsiahnuté ďalšie obsahové látky, aké sú uvádzané pre prvý komponent.0012 V jednej zvláštnej forme uskutočnenia vynálezu je tvrditeľná zmes živíc vyznačujúca sa tým, že ako reakčné skupiny obsahuje viacnásobné väzby,ktoré sa vzájomnou reakciou pomocou radikálovej polymerizácie môžu vytvrdiť. Obzvlášť vhodné súčasti tvrditelnej zmesi živíc, ako aj urýchľovače a inhibítory sú uvedené v spise EP 2 032 622 B 1 ods 0012 až 0017 a v spise EP 0 534 197 B 1. Obzvlášť výhodné sú ako tvrdítelné substancie vinylesterové živice,ako sú uretán (met)akryláty, epoxy(met)akry|áty a (met)akryláty alkoxylovaných bisfenolov a butándioldi(met)akrylát, hydroxypropyl(met)akrylát, hydroxyetyl

MPK / Značky

MPK: C08L 33/02, F16B 13/14

Značky: chemicky, použitie, upevňovací, systém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e16326-chemicky-upevnovaci-system-a-jeho-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Chemický upevňovací systém a jeho použitie</a>

Podobne patenty