Spôsob a zariadenie na zisťovanie stavu obsadenia trati u traťového obvodu na železničnej trati pomocou postupného dekódovania

Číslo patentu: E 15594

Dátum: 28.05.2010

Autori: Trentini Daniele, Morelli Maurizio

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob a zariadenie na zisťovanie stavu obsadenia trati u traťového obvodu na železničnej trati pomocou postupného0001 Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na zisťovanie stavu obsadenia traťového obvodu na železničnej trati pomocou postupného dekódovania, ako je opísané V US 2006/0155433 A 1. Vynález sa najmä týka zisťovania prítomnosti vlaku alebo iného vozidla, ktoré sa môže pohybovaťna trati v traťovom obvode železničnej trati.0002 Podľa názvoslovia V oblasti železníc traťový obvod predstavuje úsek železničnej trati s premenlivou dĺžkou(od niekoľkých desiatok metrov do niekoľkých kilometrov),ktorý je elektricky izolovaný od priliehajúcich úsekov železničnej trati, pričom nízke napätie pôsobí na sústavu dvoch koľajníc. K pôsobeniu napätia na elektrifikované koľajnice dochádza na jednom konci úseku trate, pričom napäťový detektor je usporiadaný rovnobežne s miestom napájania. Pokiaľ na tomto úseku trate nie sú žiadne vozidlá,tak detektor zisťuje nenulové napätie, pretože elektrifikovanékoľajnice nie sú skratované prítomnosťou náprav vlaku, pričomv prípade, kedy sa akékoľvek železničné vozidlo pohybuje po danom úseku trate, tak svojimi vlastnými nápravami spôsobí skrat koľajníc vzájomne voči sebe a spustí cirkuláciu prúdu, čo sa zisťuje detektorom alebo snímačom V dôsledkuneprítomnosti napätia cez obidve koľajnice.0003 Táto technológia teda umožňuje kontinuálne poskytovanie informácii o prítomnosti vozidiel V úseku trate(stacionárnych alebo pohybujúcich sa), pričom ako taká jevyužívaná pre automatické riadenie železničnej trate.0004 Informácie, ktoré sú prijímané traťovým obvodom,sú spoľahlivé vtedy, pokiaľ je traťový obvod absolútne elektricky izolovaný od zeme, alebo od priľahlého traťového obvodu. Okrem toho je prostredie merania mimoriadne hlučné (je postačujúce uvažovať s hlučnosťou elektrických lokomotív),pričom spôsob merania musí byť prakticky imúnny voči hlukovýn signálom a rušeniu, majúcom dokonca i vysokú intenzitu. Okrem toho v prípade neprítomnosti vlaku na obvode nie je prúd,privádzaný generátorom, nulový, a to v dôsledku odporu aleborozptylu medzi izolačnými spojmi, ako i V dôsledku odporua rozptylu medzi traťami (čo závisí napriklad na železničnom štrkovom lôžku). 0005 Jedno navrhované riešenie predpokladá zasielaniedo obvodu striedavého napäťového signálu, ku ktorému je priradené jedinečné kódové slovo, ktoré spočíva v usporiadaní vopred stanoveného počtu kladných a záporných polovičných vĺnstriedavého napätia pre napred stanovenú postupnosť.0006 Tento signál je získavaný pomocou prijímaciehobloku a je následne porovnávaný s jedinečným a vopredstanoveným kódovým slovom pre overenie, či informácie súsprávne alebo či prijatý signál V skutočnosti predstavuje šum alebo hluk.0007 I keď je účinný, tak tento systém nepredpokladáprípad kedy šumom je šum v pásme tzn. šum, ktorý máspektrálny obsah vo frekvenciách, kde jedinečné kódové slová, prítomné V prenášanej postupnosti, majú spektrálny obsah.0008 Úkolom tohto vynálezu je odstrániť zhora uvedenénedostatky a vyvinúť spoľahlivý spôsob na zisťovanie s istotousignálu, ktorý identifikuje stav obsadenia traťového obvodu.0009 Predmetný vynález navrhuje spôsob a zariadenie, kedy V traťovom obvode, tvoriacom súčasť železničnej trati, jevo fáze prostredníctvom vopred stanovenej digitálnej postupnosti aspoňsignál pri nízkom striedavom napätí modulovanýtroch vzájomne ortogonálnych jedinečných digitálnych kódovýchslov, pričom je uskutočnené sekvenčné kódovanie.0010 Toto kódovanie spočíva v priradení k informáciámurčitej postupnosti kódov, ktorá je identifikuje jedinečne s ohľadom k všetkým ostatným, a ktorá umožňuje, aby prijímač získaval informácie prichádzajúce od príslušného traťového a nie informácie prichádzajúce od priľahlého obvodu.Jeden aspekt tohto vynálezu sa týka zariadenia na overovanieobsadenia traťového obvodu na železničnej trati, ktoré mácharakteristické znaky podľa nároku 1.0011 Ďalší aspekt tohto vynálezu sa týka spôsobu overovania obsadenia traťového obvodu na železničnej trati, ktorý má charakteristické znaky podľa nároku 7.Prehľad obrázkov na vkresoch jL Príklady uskutočnenia vynálezu0012 Charakteristiky a výhody spôsobu a zariadenia podľa tohto vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho opisu, ktorý bude podaný len formou neobmedzujúceho príkladu jeho uskutočnenia, a to s odkazom na priložený obrázok, ktorý znázorňuje blokovú schému zariadenia podľa tohto vynálezu. S odkazom na zhora uvedený obrázok je zariadenie podľa tohto vynálezu uplatnené u traťového obvodu, ktorý V podstate obsahuje dvojicu koľajníc 5, vytvorených prostredníctvom rovnobežných kovových profilových prvkov, ktoré majú obvykle tvar písmena T, namontovaných priečne ku konštrukcii na prenos zaťaženia, vytvorené pomocou podvalov, vyrobených z dreva,ocele alebo cementu. Každý traťový obvod je oddelený od priľahlého úseku prostredníctvom elektricky izolačných spojov G. Množina priľahlých traťových obvodov, ktoré sú vzájomne odseba izolované, je usporiadaná na železničnej trati.0013 Zariadenie podľa tohto vynálezu pre každý traťový obvod obsahuje prenosový blok g, schopný prenášať do obvodu vopred stanovenú postupnosť kódových slov, ktoré sú vzájomne od seba odlišné, napríklad sú navzájom ortogonálne, pričom modulujú vo fáze napäťový signál striedavého prúdu.

MPK / Značky

MPK: B61L 1/18

Značky: zariadenie, železničnej, obsadenia, obvodů, spôsob, pomocou, stavu, dekódovania, zisťovanie, postupného, tratí, traťového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e15594-sposob-a-zariadenie-na-zistovanie-stavu-obsadenia-trati-u-tratoveho-obvodu-na-zeleznicnej-trati-pomocou-postupneho-dekodovania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na zisťovanie stavu obsadenia trati u traťového obvodu na železničnej trati pomocou postupného dekódovania</a>

Podobne patenty