Škridla, ktorej plocha zodpovedá niekoľkonásobku plochy štandardnej škridly

Číslo patentu: E 15153

Dátum: 20.10.2008

Autori: Guichoux Gwenaël, Dubost Daniel, Cambier Carryl, Delangue Thierry

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka škridly, ktorej plocha zodpovedá niekoľkonásobku plochy štandardnej škridly.Konkrétnejšie sa vynález týka oblasti plochých škridiel.Ploché škridly sa osobitne hodia na pokrytie striech s veľkým sklonom, pričom nepriepustnosť strechy je jednoducho zabezpečená vzájomným čiastočným prekrytím škridiel.Plochá škridla má celkovo obdĺžnikový tvar, jej spodná strana je otočená smerom k strešnej konštrukcii a má kolíčky, ktoré slúžia na zavesenie škridly na horizontálnu strešnú latku.Vzdialenosť medzi jednotlivými strešnými latami všeobecne zreteľne zodpovedá jednej tretine dĺžky škridly. Každá škridla je totiž trojnásobne prekrytá tak, že je viditeľná iba približne tretina plochy, konkrétne neprekrytá spodná časť škridly nazývaná pureau. Zvyšné dve tretiny zabezpečujú prekrytie nevyhnutné na zaistenie nepriepustností.Vzhľadom na vysokú mieru prekrytia a na veľký počet potrebných strešných lát je ukladanie plochých škridiel zdĺhavé, finančne náročné a vyznačuje sa tým, že na jeden m 2 pripadá veľká hmotnosť, čo si vyžaduje náležite dimenzovanie strešnej konštrukcie.V snahe odstrániť tieto nedostatky sa v dokumente FR 2 535 764 navrhuje škridla s plochou rovnajúcou sa niekoľkonásobku plochy štandardnej škridly, ktorej vrchná strana,ktorá má byť otočená v protiľahlom smere od strešnej konštrukcie, obsahuje vyčnievajúcu časť, ktorá má simulovať škridlu vyššieho radu.Vyčnievajúca časť tvorí vyvýšeninu v hornej časti škridly, pričom na vnútornej strane výstupku sú umiestnene koliky slúžiace na zavesenie škridly na strešnú latu.Existencia takejto vyvýšeniny spôsobuje väčšiu náročnosť výroby škridly a tiež jej krehkosť, čo znásobuje riziko jej zlomenia počas skladovania na palete alebo manipulácie a komplikuje samotné skladovanie na palete.Dokument FR 2 535 764 opisuje škridlu podľa úvodnej časti patentového nárokuÚčelom vynálezu je odstrániť tieto nedostatky návrhom škridly podľa patentového nároku l.Takto sa škridla môže zavesiť bud na strešnú latu, alebo na škridlu iného radu. Znamená to, že je možné znížiť počet strešných lát. Okrem toho tvar škridly, ktorý je celkovoobdĺžnikový, umožňuje zjednodušiť jej skladovanie, manipuláciu s ňou a tiež jej výrobu.Škridla výhodne obsahuje tri doštičky na zaistenie presného dotyku resp. kolíky,ktoré sú od seba navzájom vzdialené a navrhnuté tak, aby umožňovali zavesenie škridly na horizontálnu strešnú latu.Podľa jednej možnosti uskutočnenia vynálezu je vyčnievajúca časť umiestnená v strede, v smere od homej hrany škridly.Vyčnievajúca časť výhodne obsahuje drážku, ktorá je zreteľne rovnobežná s homou hranou škridly.Vyčnievajúca časť výhodne obsahuje rebro vymedzené homou hranou škridly a drážkou vyčnievajúcej časti, pričom rebro vyčnieva na oboch stranách vyčnievajúcej časti tak, že vymedzuje prvý a druhý vyvýšený okraj.Podľa charakteristiky vynálezu škridla obsahuje žliabkove úseky, ktore slúžia na odvádzanie vody a ktoré sú umiestnené po oboch stranách vyčnievajúcej časti.Vkaždom prípade pochopenie vynálezu uľahčí jeho opis podľa pripojeného schematického nákresu, ktorý poskytuje príklady niekoľkých spôsobov vyhotovenia tejto škridly.Obrázok 1 znázorňuje perspektívny pohľad zospodu na podobu zhotovenej škridly.Obrázok 2 znázorňuje perspektívny pohľad zvrchu na podobu zhotovenej škridly.Obrázok 3 znázorňuje bočný pohľad v reze na strešnú konštrukciu so škridlami podľa obr. 1 a 2.Obrázky 6 a 7 znázorňujú pohľady na škridlu podľa druhého spôsobu uskutočnenia vynálezu, ktore zodpovedajú pohľadom na obrázkoch 1 a 2 v uvedenom poradí.Obrázok 8 znázorňuje perspektívny pohľad zvrchu na strešnú konštrukciu so škridlami podľa druhého spôsobu uskutočnenia vynálezu.Obrázky 1 a 2 znázorňujú pohľad škridlu 1. Táto má celkovo obdĺžnikový tvar. Dĺžka L škridly 1, t. j. rozmer škridly v smere sklonu strechy, zreteľne zodpovedá dĺžke klasickej plochej škridly, čiže 300 mm. Dĺžka škridly 1 zreteľne zodpovedá dvojnásobku dĺžky l klasickej plochej škridly, čiže 200 mm.Ked sa škridla umiestni na strešnú konštrukciu, hrana smerujúca khomej častišikmej plochy (sklonu) sa označuje ako horná hrana 2 a hrana smerujúca k dolnej časti šikmejplochy sa označuje ako dolná hrana 3.Vrchná strana 4 škridly, otočená smerom od strešnej konštrukcie, je viditeľná najmä na obrázku 1. Vrchná strana 4 nesie vyčnievajúcu časť 5, ktorá je celkovo obdĺžníkového tvaru a rozprestiera sa od horného okraja smerom k dolnému okraju. Dĺžka vyčnievajúcej časti 5 zodpovedá približne dvom tretinám celkovej dĺžky L škridly 1. Dĺžka l vyčnievajúcej časti 5 zodpovedá dĺžke klasickej plochej škridly.Vyčnievajúca časť 5 je umiestnená presne v strede v smere šírky.Táto vyčnievajúca časť má drážku 6, ktorá sa rozprestiera vpozdĺžnom smere, je rovnobežná s hornou hranou 2 a je od nej odsadená smerom k dolnej hrane 3. Homá hrana 2 a drážka 6 takto vymedzujú priečne rebro 7. Okrem toho sa po oboch stranách rebra rozprestierajú vyvýšené okraje 8, a to po celej dĺžke homej hrany.Nakoniec sa po oboch stranách vyčnievajúcej časti 5 nachádza žliabok na odvádzanie vody 9, celkovo V tvare L. Konkrétne, prvý koniec 10 L je umiestnený vo vnútri príslušného konca drážky 6 alebo pred ním a druhý koniec 11 L smeruje k dolnej časti škridly l.Na vrchnej strane škridly sa ďalej nachádza štrbina 12 pozdĺžne prechádzajúca cez stred v smere šírky. Táto štrbina 12 slúži na simuláciu prítomnosti dvoch plochých škridiel štandardných rozmerov.Škridla 1 ďalej obsahuje dva otvory 13, ktoré majú montérovi umožniť pribítie škridly 1 na strešné laty.Spodná strana škridly 14 je znázomená na obrázku 2.Táto spodná strana má znížený úsek 15 zodpovedajúci vyčnievajúcej časti 5, ktorá vystupuje smerom k vrchnej strane škridly 4.Na spodnej strane škridly 14 sa ďalej nachádza prvý rad troch kolíkov resp. doštičiek na zaistenie presného dotyku 16, 17, 18, ktoré sú umiestnené v určitých rozstupoch blízko homej hrany 2 škridly. Prvý kolik 16 sa nachádza v strede, v smere šírky, ostatné kolíky 17 a 18 sú umiestnené po oboch stranách stredového kolika 16, zreteľne vpolovici vzdialenosti medzi stredovým kolíkom 16 a príslušnými hranami škridly 1, v prvom prípade hranou 19 a V druhom prípade hranou 20.Druhý rad kolíkov 21, 22 pozostávajúci z dvoch postranných kolíkov je odsadený od prvého riadu v pozdĺžnom smere škridly 1 o vzdialenosť zodpovedajúcu približne jednej tretine dĺžky L škridly 1.Oba kolíky 21 a 22 sú umiestnené zreteľne v polovici vzdialenosti medzizníženým úsekom 15 a príslušnou postrannou hranou 19, 20.Spodná strana má ďalej dve prídavné doštičky resp. kolíky na zaistenie presného dotyku 28, 29, ktoré sa nachádzajú pod zníženým úsekom 15 a symetricky sú rozmiestnené po oboch stranách pozdĺžnej strednej roviny škrídly l.Pri stohovaní škridiel na seba umožňujú doštičky na zaistenie presného dotyku 28 a 29 usporiadať škrídly v rovnakom stohu navzájom rovnobežne, čím sa zjednodušuje paletizácia škridiel.Montáž škridiel 1 na strešnú konštrukciu je osobitne znázomená na obrázkoch 3 a 4.Ako je na týchto obrázkoch znázornená, škrídly 1 sú usporiadané v radoch a šachovito.V rade R 1 sú škrídly usporiadané tak, že kolíky tohto radu R 1 sa nachádzajú proti horizontálnej strešnej late 23. Vzdialenosť l medzi jednotlivými škridlami tohto radu R 1 zreteľne zodpovedá šírke klasickej plochej škrídly.Škrídly radu R 2 sú umiestnené proti škrídlám radu R 1. Presnejšie, kolíky 21, 22 škridiel horného radu R 2 dosadajú na hornú hranu 2 škridiel radu R 1.Vďaka tomuto spôsobu stačí, aby strešné latky 23 slúžili len na zavesenie škridiel radu R 1 na dve škrídly l, pričom druhý z dvoch radov, teda rad R 2, dosadá na nižšie položený rad R 1. Počet strešných latiek 23, ktoré je potrebne použiť, je teda menší.Obrázok 5 znázorňuje montáž škridiel 1 pri pohľade zvrchu. Časti škridiel boli znázornená odlišne, aby sa dali vyznačit jednotlive škrídly.Treba uviesť, že pri tomto spôsobe každá škridla símuluje existenciu troch klasických plochých škridiel, pričom prvú klasickú plochú škridlu símuluje ľavá neprekrytá(čiže viditeľná) časť škrídly 24 (tzv. pureau), t. j. časť, ktorá je situovaná smerom k ľavej strane štrbiny 12, a druhú klasickú škridlu símuluje pravá časť 25 neprekrytej časti škrídly. Nakoniec tretiu klasickú plochú škridlu símuluje spodná časť vyčnievajúcej časti 5. Treba poznamenať, že vyčnievajúca časť 5 je prekryté na približne polovici svojej dĺžky, ktorá zodpovedá približne jednej tretine dĺžky L škrídly l.Rozstup medzi radmi vo vzdialenosti zodpovedajúcej jednej tretine dĺžky škrídly navyše umožňuje zachovať vzdialenosť radov ako pri klasických plochých škridlách.Po montáži takýchto škridiel má strecha, ktorá je nimi pokrytá, vzhľad strechy pokrytej klasickými plochými škridlami.Treba poznamenať, že je nevyhnutná aj montáž klasických plochých škridiel 26, avšak v obmedzenom množstve, a to na okraji strechy, ako to vyplýva z obrázkov 4 a 5.

MPK / Značky

MPK: E04D 1/26, E04D 1/16, E04D 1/12

Značky: plochy, škridly, plocha, štandardnej, ktorej, škridla, zodpovedá, niekoľkonásobku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e15153-skridla-ktorej-plocha-zodpoveda-niekolkonasobku-plochy-standardnej-skridly.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Škridla, ktorej plocha zodpovedá niekoľkonásobku plochy štandardnej škridly</a>

Podobne patenty