Zariadenie na presunutie projektilu do hlavne zbrane

Číslo patentu: E 15110

Dátum: 14.02.2006

Autor: Rosvall Pauli

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE NA PRESUNUTIE PROJEKTILU D 0 HLAVNE ZBRANE0001 Vynalez sa týka prenášacieho ústrojenstva slúžiaceho na zatlačenie projektilu do hlavne zbrane cez tzv. prenášacl žľab, ktorý sa nachádza za hlavňou minimálne počas tejto dopravy a v polohe v podstate rovnobežne s hlavňou, prenášacie ústrojenstvo obsahuje predĺžený diel na prevod energie,ktorý sa počas dopravy projektilu pohybuje pozdĺž minimálne častí jeho dráhy V podstate rovnobežne s prenášacím žľabom a smerom k hlavni zbrane, a minimálne jeden prenášací prvok, ktorý pod vplyvom pohybujúceho sa dielu na prevod energie tlači projektil zozadu smerom k hlavni zbrane.0002 V rôznych stredne ťažkých a ťažkých zbraniach alebo delách a mínometoch je dopravovanie projektilu do hlavne komplikovaná. Najmä ručné narábanie s projektilmi je pomalé a nebezpečné. Cieľom je čoraz častejšie využívať poloautomatickú alebo automatickú prevádzku, pri ktorej sa projektily uchovávajú v rôznych zásobníkoch a zo zásobníkov sa dopravujú prostredníctvom oddeleného prenosového zariadenia do otvoru v hlavní zbrane,odkial sa mechanicky dopravujú tlačením pomocou prenášacieho ústrojenstva do hlavne. Zariadenia tohto typu sú známe napríklad z patentu USA 4,481,862. Zariadenie podľa úvodu k nezávislému patentovému nároku 1 sa popisuje v patente DE 1618690.0003 Počas streľby sa hlaveň zbrane zvyčajne hýbe dozadu z dôvodu spätného nárazu a tento fakt sa musí zohľadniť pri navrhovaní prenášacieho ústrojenstva, jeho umiestnenia a prevádzky. Záverový mechanizmus, ktorým sa uzatvára zadný koniec hlavne počas streľby, si ďalej vyžaduje vlastný priestor a prenášacie ústrojenstvo musí byť schopné dopraviť projektil naraz a dostatočne ďaleko do plášťa zásobníka.0004 V súvislosti s narábaním s projektilmi existuje isté riziko, a preto projektil nesmie nikde narážať ani sa vystavovať veľmi prudkému zrýchleniu.0005 Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť prenášacie ústrojenstvo,ktoré po dopraveni projektilu za hlaveň zbrane do súosovej polohy vzhľadom na hlaveň účinne a hladko dopraví projektil v podstate rovnomerným pohybom bez zadrhávania alebo zrýchľovania počas dopravovania.0006 Prenášacie ústrojenstvo podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že obsahuje dve otáčavé kolieska v istej vzdialenosti od seba, tým, že diel na prevod energie je ohybná súčasť tvoriaca uzatvorenú slučku a inštalovaná tak,aby sa otáčala okolo otáčavých koliesok, tým, že obsahuje dva prenášacie prvky montované za účelom zatlačenia projektilu v postupných krokoch smerom do hlavne zbrane, tým, že diel na prevod energie obsahuje dva spojovacie prvky umiestnené v istej vzdialenosti od seba, ktoré sa striedavo zapájajú na pohàňanie najprv prvého prenášacieho prvku a potom druhého prenášacieho prvku, tým, že prvý prenášací prvok je vždy v polohe, v ktorej sa dostáva za projektil a posúva ho najprv časť dráhy, zatiaľ čo druhý prenášací prvok je v polohe, v ktorej sa nachádza na strane projektilu a je odpojený od dielu na prevod energie, tým, že ak je prvý prenášací prvok vo vopred určenej polohe,druhý prenášací prvok spúšťa diel na prevod energie a otáča sa za projektil,tým, že následne prvý prenášací prvok spomaľuje a druhý prenášací prvok pokračuje v tlačení projektilu do hlavne zbrane potom, čo sa zastaví tlačiaci pohyb prvého prenášacieho prvku.0007 Základnou myšlienkou, na ktorej spočíva vynález, je dosiahnutie dostatočnej dopravnej vzdialenosti, projektil sa pohybuje pomocou dvoch prenášacích prvkov pohybujúcich sa nekončiacim pôsobením dielu na prevod energie tak, aby prvý prenášací prvok dopravil projektil časť dráhy a druhý prenášací prvok tlačil projektil zvyšnú časť dopravnej vzdialenosti. Ďalšou základnou myšlienkou vynálezu je to, že prenášacie prvky tlačia projektil, aby druhý prenášací prvok začal tlačiť projektil zozadu predtým, ako prvý prenášací prvok zastaví dopravovanie projektilu, keďže v takom prípade zmena prenášacieho prvku nijak nevedie k zastaveniu ani spomaleniu či zrýchleniu projektilu počas pohybu dopravovania.0008 Vynález poskytuje výhodu tým, že projektil sa pohybuje zo svojej počiatočnej polohy do hlavne zbrane v podstate rovnomerne a plynulo a prenášacie ústrojenstvo sa môže vyrobiť dostatočne krátke vzhľadom na požadovanú dĺžku dopravnej dráhy. Ďalšou výhodou vynálezu je, že sa relatívne jednoducho zavádza a funguje velmi spoľahlivo.STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV 0009 Vynález sa podrobnejšie opisuje na priložených obrázkoch, kdeObrázok 1 a až 1 d predstavujú schematické znázornenie hlavne zbrane, prenášacieho ústrojenstva a projektilu pred jeho dopravenim do hlavne zbrane, krokov pri dopravovaní projektilu,a projektilu po jeho zavedení na miesto v hlavni zbrane, Obrázky 2 a a 2 b predstavujú schematické znázornenie prenášacieho ústrojenstva apolohy prenášacích prvkov pri nabíjani znázornenom na obrázkoch 1 a až 1 d, ide o pohlad zozadu projektilu, aObrázky 3 a až 3 b predstavujú schematické znázornenie druhého uskutočnenia prenášacieho ústrojenstva podla vynálezu predtým, ako sa projektil dopraví do hlavne zbrane, a prislušne, projektilu po zavedení na jeho miesto v hlavni zbrane.0010 Obrázok 1 a predstavuje čiastočné schematické znázornenie prierezu konca hlavne 1 zbrane, kde sa nachádza záver. Zbrane tohto typu môžu byt delá alebo mínomety rôznych kalibrov. Ako príklad sú drážky označené na najvzdialenejšom konci hlavne 1, aby sa zobrazila poloha plášťa 1 a bloku záveru (nezobrazuje sa) vzhľadom na hlaveñ 1. V rôznych zbraniach sa využíva niekoľko rôznych typov záverových mechanizmov. Nie je potrebné osobitne ich tu opisovať, keďže sú známe odborníkom pôsobiacim v tejto oblasti a pre tento patent nemajú osobitný význam. Okolo hlavne 1 má viacero zbraní vyhotovený rám 1 b a hlaveñ 1 sa dokáže hýbať známym spôsobom v pozdĺžnom smere dozadu z dôvodu spätného nárazu pri streľbe a vrátit prostredníctvom oddelených známych vratných zariadení (nezobrazujú sa) späť do svoje palebnej polohy. Obrázok 1 ďalej znázorňuje prenášací žlab 2 s projektilom 3 pripraveným na dopravu, ktorý je uložený v žlabe. Projektil 3 je v podstate súosovo orientovaný vzhľadom na hlaveň zbrane tak, aby pri pohybe cez prenášací žľab 2 vošiel priamo do hlavne. Ďalej obsahuje prenášacie ústrojenstvo 4, ktorým sa projektil dopravuje tlačením zozadu spôsobom opísaným nižšie na obrázkoch 1 b až 1 d. Obrázky 1 b až 1 d schematicky znázorňujú spôsob, akým sa projektil 3 dopravuje prenášacím zariadením 4 do hlavne 1 zbrane. V situácii zobrazenej na obrázku 1 a sa projektil 3 dopraví do alebo umiestni v prenášacom žlabe 2, aby tam počkal na dopravu do hlavne 1 zbrane. Prenášacie ústrojenstvo 4 obsahuje otáčavé kolieska 5 a 6, t. j. v tomto vyhotovení ide o reťazové kolieska umiestnené v istej vzdialenosti od seba, a diel na nekončiaci prevod energie 7, v tomto uskutočnení je to reťaz, ktorá sa točí okolo uvedených koliesok. Prvý prenášací prvok 8 je spojený s dielom na prevod energie 7. Prenášací prvok 8 je predĺžená súčiastka, ktorá na jednom konci. t. j. v prípade obrázku 1 a na ľavom konci, obsahuje spojovacia časť 8 a v tvare štrbiny a na opačnom konci obsahuje ťahací diel v tvare kolika 8 b presahujúci za zadnú časť projektilu. Diel na prevod energie 7 obsahuje spojovací prvok 9, ktorý prechádza spojovacou časťou 8 a vtvare štrbiny a môže napríklad pôsobiť ako kolik priečne na pozdĺžny smer dielu na prevod energie 7. Pri pohybe dielu na prevod energie počas dopravy projektilu 3 v

MPK / Značky

MPK: F41A 9/43

Značky: presunutie, zbraně, projektilů, hlavne, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e15110-zariadenie-na-presunutie-projektilu-do-hlavne-zbrane.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na presunutie projektilu do hlavne zbrane</a>

Podobne patenty