Fungicídna zmes na báze derivátu triazolopyrimidínu

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Fungicídna zmes na báze derivátu triazolopyrimidínu Popis Predložený vynález sa týka fungicídnych zmesí, ktoré obsahujú ako aktívnu1) derivát triazolopyrimidínu vzorca I,Okrem toho sa vynález týka spôsobu ničenia choroboplodných húb pomocou zmesi zlúčeniny l so zlúčeninou ll a použitia zlúčeniny l so zlúčeninou ll na výrobutakýchto zmesí ako aj prostriedkov obsahujúcich tieto zmesi.Zlúčenina l, 5-chIór-7-(4-metyl-piperidin-1-yl)-6-(2,4,6-trifluór-fenyl)-1,2,4 triazoIo 1,5-apyrimidín, jej výroba a jej účinok na choroboplodné huby je z literatúry známy (W 0 98146607).Zmesi derivátov triazolopyrimidínu s benomylom sú všeobecne známe z EP-A 988 790. Zlúčenina l je vo všeobecnom opise tohto spisu zahrnutá, ale nie jeexplicitne uvedená. Kombinácia zlúčeniny I s benomylom je preto nová.Zlúčenina Il, butylamid kyseliny 2-acetylamino-benzoimidazol-1-karboxylovej,jej výroba a jej účinok na choroboplodné huby je z literatúry taktiež známy (US 3 631 176 triviálny názov benomyl).Synergistické zmesi derivátov triazolopyrimidínu opísané v EP-A 988 790 sú popísané ako fungicídne účinné proti rôznym chorobám obilnín, ovocia a zeleniny,najmä proti múčnatke na viniči a jačmeni alebo proti sivej piesni na jablkách. Fungicídny účinok týchto zmesí proti choroboplodným hubám triedy Oomycetes jeEP-A 71 792 uverejňuje triazolo- a imidazolopyrimidíny, ktoré sú štruktúrne podobné azolopyrimidínom opísaným vo W 0 98/46607 a v EP-A 988790, a tieto popisuje ako účinné proti triede Phycomycetes (nepravé huby) ako napríkladEP-A 253 714 opisuje synergistické zmesi určené na ničenie húb triedy Oomycetes, ktoré obsahujú fungicídny fenylamid, ako napríklad metalaxyl alebobenalaxyl a účinnú látku inhibujúcu syntézu ergosterolu, ako napríklad triadimefon.US 4 988 693 opisuje ternárne fungicídne zmesi so širokým spektrom účinnosti, okrem iného proti Plasmopara sp. a Pseudoperonospora sp.(Peronosporales, Oomycetes), ktoré obsahujú fungicídny alkylmorfolin (napriklad tridemorph), acylamid (napriklad benalaxyl) a benzimidazol (napríklad benomyl).Biologické správanie triedy Oomycetes sa podstatne odlišuje od správania tried Ascomycetes, Deuteromycetes, a Basidíomycetes, pretože oomycety sú z biologického hľadiska viac príbuzné s riasami ako s hubami. Preto je možné poznatky o fungicídnej aktivite účinných látok účinným proti pravým hubám, ako súascomycety, deuteromycety a basidiomycety, preniesť na oomycety len obmedzené.oomycety spôsobujú hospodársky významné škody na rôznych úžitkových plodinách. V mnohých regiónoch predstavujú infekcie spôsobené Phytophthora infestans najvýznamnejšie ochorenia rastlín v pestovaní zemiakov a paradajok. Vovinohradníctve sú značné škody spôsobované peronospórou viniča.Z tohto dôvodu existuje v poľnohospodárstve pretrvávajúca potreba nových prostriedkov proti oomycetám, pretože choroboplodné huby už v širokej miere vyvinuli rezistencie proti produktom bežným na trhu, ako sú napríklad metalaxyl a štruktúrne podobné účinné látky.S ohladom na efektívne riadenie rezistencie a účinné ničenie choroboplodných húb triedy Oomycetes pri čo najnižších aplikovaných množstváchbola podstatou predloženého vynálezu úloha, aby sa pri čo najnižšom celkovommnožstve aplikovaných účinných látok dosahoval dostatočný účinok proti choroboplodným hubám.Na základe tohto boli nájdené zmesi definované v úvode. Okrem toho bolo nájdené, že je možné súčasným spoločným alebo oddeleným použitím zlúčeniny I a zlúčeniny ll alebo následným oddeleným použitím zlúčenín l a zlúčeniny ll dosiahnuť účinnejšie ničenie húb triedy Oomycetes ako je tomu pri použití jednotlivých zlúčenínvýhodnejšie je pri príprave zmesi použiť čisté účinné látky l a ll, ku ktorým je možné v prípade potreby primiešať ďalšie látky účinné proti choroboplodným hubám alebo iným škodcom ako sú hmyz, pavúky alebo hlísty, alebo aj herbicidne látkyalebo účinné látky na reguláciu rastu alebo hnojivá.Ako ďalšie účinné látky v predchádzajúcom zmysle prichádzajú do úvahy najmäúčinné látky zvolené z nasledujúcich skupín- acylalaníny ako je benalaxyl, metalaxyl, ofurace, oxadixyl,- amínderiváty ako je aldimorph, dodine, dodemorf, fenpropimorf, fenpropidin,guazatín, iminoctadín, spiroxamín, tridemorfv anilinopyrimidíny ako je pyrimetanil, mepanipyrim alebo cyprodinil, ~ antibiotiká ako je cykloheximid. griseofulvín, kasugamycín, natamycín, polyoxin alebo streptomycín,- azoly ako je bitertanol, bromokonazol, cyprokonazol, difenokonazoly,dinitrokonazol, epoxikonazol, fenbukonazol, fluquikonazol, flusilazol, flutriafol,hexakonazol, imazalil, ipkonazol, metkonazol, myklobutanil, penkonazol,propikonazol, prochloraz, protiokonazol, simekonazol, tebukonazol,tetrakonazol, triadimefon, triadimenol, triflumizol, tritikonazol,- dikarboximidy ako je iprodion, myclozolín, procymidon, vinclozolín,- ditiokarbamáty ako je ferbam, nabam, maneb, mancozeb, metam, metiram,propineb, polykarbamát, thiram, ziram, zineb,- heterocyklické zlúčeniny ako je anilazin, boskalid, karbendazim, karboxin,oxykarboxín, kyazofamid, dazomet, ditianon, famoxadon, fenamidon,fenarimol, fuberidazol, flutolanil, furametpyr, izoprotiolan, mepronil, nuarimol,pikobenzamid, probenazol, proquinazid, pyrifenox, pyroquilon, quinoxyfen,siltiofam, tiabendazol, tifluzamid, tiofanátmetyl, tiadinil, tricyklazol, triforín,- fungicídy na báze medi ako je bordósky vápenný roztok (zmes vápenatého mlieka a síranu meďnatého), oxychlorid meďnatý, hydroxid meďnatý. oxid mednatý, (zásaditý) síran meďnatý, oxychlorid-sulfát mednatý,- nitrofenylderivaty ako je binapakryl, dinokap, dinobutón, nitroftal-izopropylfenylpyroly ako je fenpiklonil alebo fludioxonil,- ostatné fungicídy ako je acibenzolar-S-metyl, bentiavalikarb, karpropamid,chlorotalonil, cyflufenamid, cymoxanil, dazomet, diklomezín, diklocymet,dietofénkarb, edifenfos, etaboxam. fenhexamid, fentín-acetát, fenoxanil,ferimzone, fluazinam, fosetyl, fosetyl-aluminium, iprovalikarb,hexachlórbenzén, metrafenón, pencycuron, propamokarb, ftalid, toloklofosmethyl, quintozén, zoxamid,- strobiluríny ako je azoxystrobín, dimoxystrobín, fluoxastrobin, krezoximmetyl, metominostrobín, orysastrobín, picoxystrobín, pyraklostrobín alebo trifloxystrobín,- deriváty kyseliny sulfénovej ako je kaptafol, kaptán, dichlofluanid, folpet,toiylfluanid- amidy kyseliny škoricovej a analogické zlúčeniny ako je dimetomorf, flumetover alebo flumorf.V jednej z realizácie zmesí podľa vynálezu sa k zlúčeninám I a II primiešavaďalší fungicíd IlI alebo dva fungicídy III a IV.Zmesi zlúčenín l a ll s jednou zložkou lll sú preferované. Zvlášť výhodné súZmesi zlúčeniny l a zlúčeniny ll prípadne súčasná spoločná aplikácia prípadne oddelená aplikácia zlúčeniny l a zlúčeniny II sa vyznačujú vynikajúcou účinnosťou proti hubám triedy Oomycetes patogénnym pre rastliny, najmä proti Phytophthora ínfestans na zemiakoch a paradajkách, ako aj proti Plasmopara viticola na viniči. Tieto zmesi sú čiastočne systematicky pôsobiace a je možné ich pri ochrane rastlínpoužit ako Iistové a pôdne fungicídy.Osobitný význam majú tieto na ničenie húb triedy Oomycetes na rôznych úžitkových rastlinách ako sú rastliny zeleniny (napríklad uhorky, fazuľa a tekvica), zemiaky, paradajky, vinič a príslušné semená.

MPK / Značky

MPK: A01N 47/28, A01N 43/90

Značky: fungicídna, báze, triazolopyrimidínu, derivátů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e1480-fungicidna-zmes-na-baze-derivatu-triazolopyrimidinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fungicídna zmes na báze derivátu triazolopyrimidínu</a>

Podobne patenty