Zostava motor-ventilátory pre kondenzačnú sušičku bielizne a kondenzačná sušička bielizne obsahujúca uvedenú zostavu

Číslo patentu: E 13783

Dátum: 18.03.2010

Autor: Marioni Elio

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka, v jeho všeobecnejšom zmysle, zostavy obsahujúcej motor a ventilátory, ktorá umožňuje prácu sušičky bielizne.0002 Oblasť techniky tohto vynálezu sa teda týka sušičiek bielizne, a presnejšie konkrétnej oblasti kondenzačných sušičiek bielizne.0003 Je potrebné uviesť, že všeobecný pojem sušička bielizne použitý v tomto opise má tiež zahŕňať zariadenia, ktoré naviac k funkcii sušenia tiež zahŕňajú funkciu prania bielizne.0004 Sušičky bielizne rôznych druhov a typov sú používané ako v domácnosti tak aj v priemysle na odstraňovanie vlhkosti z oblečenia a/alebo iných textilných výrobkov,zvyčajne nasledujúce po ich praní.0005 V tradičnom vyhotovení uvedené sušičky bielizne majú rotačný bubon určený na umiestnenie sušenej bielizne. Sušička tiež obsahuje systém ventilácie a zohrievania, ktorý naberá vonkajší vzduch a dodáva ho, zohriaty, do uvedeného rotačného bubna. Horúci vzduch podporuje vyparovanie vlhkosti obsiahnutej v bielizni a nasycuje sa ňou. Výsledný vlhký horúci vzduch je potom vyháňaný do vonkajšieho prostredia ventilačným systémom. 0006 Sušičky bielizne tohto typu však majú obmedzenú tepelnú účinnosť a tiež prispievajú ku zvyšovaniu vlhkosti prostredia v ktorom sú inštalované.0007 Aby sa predišlo týmto nevýhodám, boli na trh uvedené sušičky bielizne takzvaného kondenzačného typu. Uvedené sušičky pracujú v podstate podobným spôsobom ako tradičné sušičky, avšak odlišujú sa od nich v tom, že horúci vzduch použitý na sušenie bielizne nie je vyháňaný do okolia sušičky, ale namiesto toho je odvlhčovaný a recirkulovaný do rotačného bubna.0008 V jednoduchších modeloch kondenzačnej sušičky bielizne je odvlhčovanie dosahované prostrednictvom krížového výmenníka tepla. K výmene tepla dochádza medzi prúdom horúceho sušiaceho vzduchu a prúdom studeného vzduchu prichádzajúceho zvonka a potom vyháňaného na výstupe z výmenníka podla pracovného diagramu, ktorý je možné vidieť na obrázku 1.0009 Uvedené sušičky bielizne teda obsahujú najmenej tri motorom poháňané komponenty rotačný bubon a dva ventilátory, ktoré vytvárajú prúd horúceho a studeného vzduchu v príslušných vedeniach.0010 Podla kritéria konštrukčnej jednoduchosti a ekonómie je použitie jedného elektromotora na pohon troch vyššie uvedených komponentov primerané.0011 Presnejšie, je mimoriadne výhodné umiestniť dva ventilátory na opačných koncoch jedného hnacieho hriadela, ku ktorému je tiež pripojený rotačný bubon prostrednictvom remeňového prevodu. Hnací hriadel je spojený s rotorom elektromotora asynchrónneho typu, uloženého v ráme sušičky bielizne. Uvedený elektromotor je týmto umiestnený v stredovej polohe vzhľadom na hnaci hriadel, ktorý nim úplne prechádza.0012 Motor, hriadel a ventilátory týmto vytvárajú zostavu motor-ventilátory, ktorá je mimoriadne kompaktná a jednoduchej konštrukcie.0013 Príklady zostáv motor-ventilátory vyššie opísaného typu sú uvedené napríklad v dokumentoch z doterajšieho stavu techniky DE 10 2008 040704, EP 0434 169, DE 102 02 442, EP 0328 250 a EP 1541 744.0014 Zostava motor-ventilátory opísaná vyššie, aj keď v podstate spĺňa požiadavky trhu,má niektoré nevýhody.0015 Konkrétne, limitovaný priemer rotora vytvára motor s relatívne nízkou hodnotou krútiaceho momentu. Teda za účelom získania krútiaceho momentu potrebného naotáčanie bubna sušičky je potrebné vytvoriť motor väčších rozmerov.0016 V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že maximálny prevodový pomer, ktorý je možné získať medzi hnacím hriadelom a bubnom je jednoznačne definovaný priemerom dvoch členov spojených remeňom, ak nie sú začlenené mechanické prostriedky na zmenu prevodového pomeru, ktoré by ovplyvñovaii celkové náklady použitia.0017 Rozmery elektromotora znamenajú predovšetkým vysoké náklady z dôvodu nutnosti použitia veľkého množstva aktívnych materiálov.0018 Naviac, celkové rozmery motora vytvárajú konštrukčné kompromisy, ktoré znižujú celkovú účinnosť sušičky bielizne. Napríklad kladka, ktorá napína prevodový remeň musi byť vytvorená na puzdre statora, a to je dôvod prečo musi byť celý stator otočne uložený na ráme sušičky prostrednictvom ložísk. Avšak pri značnej hmotnosti puzdra statora,ložiská na ktorých je uložené, majú tendenciu sa rýchlo opotrebovať, čím vyžadujú nevýhodné postupy údržby.0019 Tiež je potrebné uviesť, že opäť kvôli celkovým rozmerom rotora, tento nemôže byť priamo spojený s riadiacim panelom, ktorý musi byť inštalovaný na inom mieste sušičky a potom pripojený k samotnému motoru prostrednictvom drahých káblov, ktoré sa naviac môžu poškodiť, čim spôsobia poruchy.0020 Technický problém, na ktorom sa zakladá tento vynález je teda navrhnutie zostavy motor-ventilátory, ktorá umožňuje vyriešiť nevýhody opísaného stavu techniky, a konkrétne, ktorá umožňuje aby výrobné náklady mohli byť limitované pri súčasnom splnení požiadaviek na krútiaci moment potrebný na otáčanie bubna sušičky bielizne.0021 Vyššie uvedený technický problém je vyriešený zostavou motor-ventilátory pre sušičku bielizne obsahujúcej hnací hriadel, ktorý môže byť spojený otočným spôsobom s rámom sušičky bielizne a určený na pripojenie cez prevodový remeň k jej rotačnému bubnu ventilátor pre horúci vzduch a ventilátor pre studený vzduch spojené pri otáčani s uvedeným hnacím hriadelom a určené na zabezpečenie príslušného prúdu sušiaceho vzduchu a prúdu chladiaceho vzduchu po samostatných dráhach uvedenej sušičky bielizne synchrónny elektromotor s permanentným magnetom obsahujúci vnútorný stator cez ktorý prechádza uvedený hnací hriadel a vonkajší rotor spojený pri otáčani s uvedeným hnacím hriadelom a určeným na jeho rotačný pohon.0022 Použitie synchrónneho elektromotora s permanentným magnetom namiesto asynchrónneho motora všeobecne používaného v doterajšom stave techniky, umožňuje aby rotor, ktorý poháňa hnací hriadel bol premiestnený na vonkajšiu stranu, čim sa zväčší rameno, ktoré je medzi osou otáčania a vzduchovou medzerou a následne sa získa väčšia hodnota krútiaceho momentu. Týmto spôsobom je možné výrazne obmedziť výrobné náklady a celkové rozmery elektromotora, pri súčasnom dodržaní podmienok krútiaceho momentu potrebných na zabezpečenie otáčania rotačného bubna pri bežných podmienkach záťaže.0023 Priestor uvoľnený celkovým rozmerom elektromotora môže byť výhodne využitý na umiestnenie iných mechanických alebo elektronických komponentov v zostave motorventilátory. Napríklad, zostava môže obsahovať napínač remeña vytvárajúci držiak pre vnútorný stator elektromotora. Presnejšie, uvedený vnútorný stator môže byť integrálne uložený na časti uvedeného napínača remeňa.0024 Napinač remeňa bude potom umiestnený, otočne, na ráme sušičky bielizne,napríklad prostredníctvom jedného alebo viacerých ložísk, takým spôsobom, aby sa voči nemu kýval čím umožní napínanie remeňa.0025 V mimoriadne výhodnom vyhotovení, môže uvedený napínač remeňa obsahovať objímku otočne spojenú so stredovou časťou hnacieho hriadela, pričom uvedený vnútorný stator bude uložený na uvedenej objímke.0026 Napínač remeňa, v jednej jeho mimoriadne jednoduchej a funkčnej forme, môže obsahovať kyvnú páku spojenú s objímkou a opatrenú na jednom konci voľnou kladkou na napínanie prevodového remeňa. Druhý koniec páky môže byť pripojený k rámu sušičky bielizne cez vhodné pružné prostriedky napriklad špirálovú pružinu, alebo deformovateľný člen prichytený k pevnej konštrukcii spotrebiča. V tomto prípade je objímka otočne spojená s rámom sušičky bielizne tak, aby vytvárala bod otáčania vyššie uvedenej páky. Pružné prostriedky udržujú prevodový remeň sušičky napnutý. Je potrebné uviesť, že stator elektromotora, ktorý je v jednom celku s napínačom remeňa, môže podľa smeru otáčania motora prispievať k napínaniu remeňa, alebo naopak, pôsobiť proti pôsobeniu pružných prostriedkov.0027 Je potrebné uviesť, že páka môže byť vyrobená v jednom kuse s objímkou,napríklad z plastu, prostredníctvom jednej Iisovacej operácie.0028 Objímka, ktorá ako je vyššie uvedené, sa môže voľne otáčať vzhľadom na rám sušičky bielizne, pri protipôsobení napnutia remeňa a pmžných prostriedkov a elektromotora, sa počas práce sušičky ustaví v rovnovážnej polohe uvedených síl. V dôsledku toho môže niesť otáčajúci sa hnacl hriadeľ, ktorý ňou prechádza. Presnejšie,medzi objímkou a otočne s ňou spojeným hnacím hriadeľom, môžu byť umiestnené aspoň dve guľôčkové ložiská, s výhodu umiestnené na protiľahlých koncoch tejto objímky.0029 Vnútomý stator môže obsahovať paket elektroplechov z feromagnetického materiálu, ktorý má prstencové jadro, z ktorého vychádza niekoľko ramien v radiálnom usporiadaní, pričom uvedené ramená sú opatrené cievkami, pričom na uvedených cievkach sú umiestnené elektrické vinutia.0030 Vyššie uvedené prstencové jadro môže byť uložené na objímke spojením cez drážkové profily.0031 Cievky môžu obsahovať, na ich konci obrátenom smerom von z radiálneho usporiadania, príruby prispôsobené na pripojenie feromagnetických vložiek, ktoré fungujú ako pólové nástavce magnetického obvodu vytvoreného paketom elektroplechov. Týmto spôsobom môžu uvedené príruby s výhodou vytvárať kontinuálny prstencový pás, v ktorom sú vsadené feromagnetické vložky. Kontinuita uvedeného prstencového pásu zabezpečuje konštantnú vzduchovú medzeru medzi ním a permanentným magnetom rotora, čo prispieva k nižším hladinám hluku elektromotora.0032 Naviac môže zostava motor-ventilátory podľa tohto vynálezu obsahovať aspoň jeden riadiaci panel elektromotora spojený s vnútorným statorom. Uvedený panel môže byť umiestnený priamo na statore, naviac vo vnútri rovnakého puzdra, v ktorom sa nachádzajú jeho aktívne časti. Toto vyhotovenie umožňuje vyhnúť sa pripojeniu panela k motoru prostredníctvom drahých káblov, ktoré sú montážne zložité.0033 Riadiaci panel môže obsahovať spojovacie prostriedky, vyrobené napriklad vo forme zásuvkových elektrických konektorov, na napájanie a/alebo povelové káble. Tieto spojovacie prostriedky môžu byť prístupné zvonka puzdra prostredníctvom otvorov na tomto puzdre, čím sa umožní rýchle pripojenie zariadenia k elektrickému obvodu sušičky bielizne, napríklad jednoduchým zasunutím zástrčiek káblov do konektorov.0034 Vonkajší rotor môže obsahovať miskové puzdro, ktoré obklopuje vonkajší obvod vnútorného statora. Uvedené miskové puzdro môže mať kužeľový Vnútomý povrch ku ktorému je pripojený kovový krúžok, tiež kužeľový, ktorý nesie prstencový permanentný magnet. Táto konfigurácia umožňuje aby bolo miskové puzdro vyrobené z plastu bežným lisovaním.0035 Vyššie definovaný technický problém je tiež vyriešený sušičkou bielizne obsahujúcou rotačný bubon, uložený otočne voči rámu a určený na uloženie sušenej bielizne, dráhu horúceho vzduchu, ktorá prechádza cez uvedený rotačný bubon a prvú stranu výmenníka tepla a dráhu studeného vzduchu, ktorá prechádza druhou stranou uvedeného výmenníka tepla, uvedená sušička bielizne ďalej obsahuje zostavu motorventilátory podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich vyhotovení.Prehľad obrázkov na výkresoch 0036Obrázok 1 schematicky znázorňuje kondenzačnú sušičku bielizne podľa tohto vynálezuObrázok 2 znázorňuje pohľad v perspektíve na zostavu motor-ventilátory podľa tohto vynálezu pripojenú k rotačnému bubnu prostredníctvom prevodovéhoObrázok 3 znázorňuje pohľad spredu na zostavu motor-ventilátory z obrázka 2 v reze zvislou stredovou rovinouObrázok 4 znázorňuje pohľad v perspektíve na zostavu motor-ventilátory z obrázka 2 s rozloženými časťamiObrázok 5 znázorňuje pohľad v perspektíve na riadiaci panel tvoriaci časť zostavy motor-ventilátory z obrázka 2.0037 S odkazom na pripojené výkresy, 1 označuje všeobecne zostavu motor-ventilátory sušičky 102 bielizne kondenzačného typu.0038 Známy princíp práce kondenzačnej sušičky 102 bielizne je možné vidieť na konštrukčnom diagrame znázornenom na obrázku 1.0039 Táto obsahuje rotačný bubon 101, otočne uložený vzhľadom na rám sušičky,určený na uloženie sušenej bielizne.0040 Vo vnútri sušičky 102 bielizne je vytvorená dráha 30 horúceho vzduchu a dráha 40 studeného vzduchu, pozdĺž ktorých sú príslušne umiestnené ventilátor 3 pre horúci vzduch a ventilátor 4 pre studený vzduch.0041 Počas práce spotrebiča, je rotačný bubon 101 udržiavaný v rotácii prostredníctvom elektromotora 10.0042 Súčasne, ventilátor 3 pre horúci vzduch udržuje v cirkulácii prúd sušiaceho vzduchu po dráhe 30 horúceho vzduchu. Uvedený sušiaci vzduch je ohrievaný prostrednictvom vhodných ohrievacich prostriedkov 31, a potom je fúkaný do vnútra rotačného bubna 101, kde prispieva k vyparovaniu vody obsiahnutej v náplni bielizne,pričom sa nasycuje vlhkosťou. Pri výstupe z bubna, je vzduch dopravený k prvej strane krížového výmenníka 50 tepla, v ktorom je odvlhčovaný, aby bol potom recirkulovaný po opisanej dráhe.0043 Súčasne, ventilátor 4 pre studený vzduch dopravuje prúd chladiaceho vzduchu prichádzajúceho z vonkajšieho okolia sušičky 102 bielizne po dráhe studeného vzduchu. Uvedený prúd vonkajšieho vzduchu prechádza druhou stranou krížového výmenníka 50 tepla, pričom podporuje kondenzáciu vody obsiahnutej v prúde sušiaceho vzduchu, aby bol potom vytlačený von zo sušičky 102 bielizne.0044 Skondenzovaná vlhkosť vo vnútri výmenníka 50 tepla sa môže zbierat vo vhodnej zbemej nádržke alebo môže byt odvádzaná prostredníctvom vypúšťacieho čerpadla. 0045 Zostava 1 motor-ventilátory obsahuje hnací hriadeľ 2, otočne spojený s rámom sušičky 102 bielizne, vyššie uvedené ventilátory 3, 4 pre horúci vzduch a pre studený vzduch a elektromotor 10 určený na poháňanie hnacieho hriadeľa 2 v rotácii. Uvedené členy motora sú v podstate vhodne integrované do jednej mechanickej zostavy

MPK / Značky

MPK: D06F 58/08, F04D 29/28

Značky: zostavu, bielizne, kondenzačná, sušička, zostava, motor-ventilátory, kondenzačnú, obsahujúca, sušičku, uvedenú

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e13783-zostava-motor-ventilatory-pre-kondenzacnu-susicku-bielizne-a-kondenzacna-susicka-bielizne-obsahujuca-uvedenu-zostavu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zostava motor-ventilátory pre kondenzačnú sušičku bielizne a kondenzačná sušička bielizne obsahujúca uvedenú zostavu</a>

Podobne patenty