Polohové kovanie sedadiel motorových vozidiel

Číslo patentu: E 12325

Dátum: 30.07.2009

Autori: Illert Martin, Milto Benjamin

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Polohové kovanie sedadiel motorových vozidiel0001 Vynález sa týka polohového kovania sedadiel motorových vozidiel, so spojkou, ktorá má aspoň jedno, pozdĺž istej trajektórie pohyblivé zvieracie teleso, prvú klznú dráhu z kovu s kalenou povrchovou vrstvou, prebiehajúcu rovnobežnes touto trajektóriou, a druhú klznü dráhu vytvárajúcu zvieracíobrys, ktorá sa odchyľuje od tejto trajektórie.0002 Z dokumentu EP 0 743 221 je známe polohové kovanie sedadiel motorových vozidiel, ktoré môže slúžiť napríklad na nastavovanie sklonu operadla. Toto polohové kovanie obsahuje dve spojky, z ktorých každá má prvý prvok, druhý prvok a povoľovací prvok. Prvý prvok a s druhým prvkom vytvárajú kruhové, navzájom koncentricky usporiadané klzné dráhy, medzi ktorými sú usporiadané zvieracie telesá, ktoré sa privádzajú povoľovacím prvkom. Klzná dráha prvého prvku je cylindrická. Druhá klzná dráha, to znamená klzná dráha druhého prvku, tvorí zvierací obrys, na ktorom uviaznu zvieracie telesá tak, že spojka uzavrie a druhý prvok nehybne zablokuje na prvom prvku,keď na druhý prvok pôsobí zvonku točivý moment. Keď však točivý moment pôsobí na povoľovací prvok, potom tento presúva zvieracie telesá do neblokujúcej polohy, takže spojka sa uvoľní a druhý prvok sa môže prostredníctvom unášača povoľovacieho prvku vybrať a pootočiť vzhľadom na prvý prvok. Pri tom sa pohybujú zvieracie telesá po kruhovej dráhe, ktoráje určená cylindrickou prvou klznou dráhou.0003 Pri prvej z obidvoch spojok je druhý prvok spojený s ovládacou pákou, pomocou ktorej sa môže pootočiť z neutrálnej polohy do opačných smerov, pričom spojka sa blokuje a prvý prvok vedie so sebou v danom smere otáčania. Keď sa ovládacia páka uvoľní, pôsobí na povoľovací prvok vratná pružina, ktorá spôsobuje uvoľňovanie spojky tak, že druhý prvok a ovládacia páka sa pôsobením pružnosti pružiny vrátia do neutrálnej polohy, pri tom sa však môžu pootočiť vzhľadom na prvý prvok. Prvý prvok tejto prvej spojky je nehybne spojený s povoľovacím prvkom druhej spojky, ktorej prvý prvok sa nepohybuje a ktorej druhý prvok spôsobuje nastavovanie sklonu operadla. Keď sa ovládacia páka vychýli z neutrálnej polohy, potom sa následne vychýli operadlo V požadovanom smere. Keď sa naproti tomu ovládacia páka vráti do neutrálnej polohy, uzavrie druhú spojku a spôsobuje to, že operadlo sa zablokuje na nehybnom prvom prvku. Týmto spôsobom sa prostredníctvom jednorázového alebo opakovaného pohybu ovládacej páky nastaviť sklon operadla v každej požadovanej polohe a operadlo potom ostávav nastavenej polohe, kým sa ovládacia páka znovu neovládla.0004 Prvé a druhé prvky spojok môžu byť prekalené alebo povrchovo kalené len na klzných dráhach. Keď sú klzné dráhy len povrchovo kalené, môžu odolávať len určitému tlaku zvieracieho telesa. Tvrdosť a hĺbka je pri obidvoch povrchových vrstvách rovnaká a volí sa tak, aby sa povrchovévrstvy nestláčali zvieracím telesom.0005 Z bezpečnostných dôvodov sa vyžaduje, aby spojka spoľahlivo držala operadlo v jeho nastavenej polohe aj vtedy,keď pri nehode motorového vozidla pôsobia na operadlo veľmi veľké zotrvačné sily a spojka je vystavená príslušne vysokémutočivému momentu. Pri zvyčajných polohových kovaniach sedadielmotorových vozidiel má točivý moment, ktorému môže spojka0006 Úlohou tohto vynálezu je vytvorenie polohového kovania, ktorého spojka pri danom konštrukčnom usporiadaní odoláva0007 Táto úloha sa podľa vynálezu rieši tým, že povrchová vrstva prvej klznej dráhy je na základe tvrdosti a hĺbkydimenzovaná tak, že prvá klzná dráha je mäkšia ako druhá.0008 Pri zaťaženiach, ktoré sa vyskytujú pri normálnej prevádzke motorového vozidla, zostáva povrchová vrstva klznej dráhy neporušená a nenastáva žiadna plastická deformácia,takže funkcia polohového kovania zostáva trvalo zaručená. Keď sa naproti tomu pri náraze vyskytne vyšší točivý moment,prekročí tlak vyvíjaný zvieracím telesom na prvú klznú dráhu kritickú hodnotu a klzná dráha a tiež pod ňou sa nachádzajúci mäkší vnútorný materiál príslušného prvku spojky povolia,takže zvieracie teleso sa vryje do klznej dráhy skôr, ako sa vyskytnú ďalšie plastické alebo elastické deformácie na dielcoch spojky. Toto vrytie zvieracieho telesa má za následok to, že pridržná sila blokovanej spojky neklesá, ale naopak zreteľne sa zvyšuje, pretože zvieracie teleso sa teraz udržiava na prvej klznej dráhe s tvarovaným stykom, takže spojka aj pri výrazne vyšších točivých momentoch, napríkladpri 200 Nm alebo viac, si zachováva svoju blokovaciu funkciu.0009 Spravidla býva potrebné vymeniť spojku potom, ako nastane plastická deformácia na prvej klznej dráhe. Pretože sato však nestáva pri normálnej prevádzke motorového vozidla, ale len v prípade nárazu, môže sa tento dôsledok znášať V0010 Prostredníctvom vynálezu sa teda môže pri pomerne malom polohovom kovaní dosiahnuť podstatne vyššia bezpečnosť pri0011 V ojedinelom prípade bude dimenzovanie tvrdosti a hĺbky kalenej povrchovej vrstvy závisieť od praktických požiadaviek. Čím je povrchová vrstva tvrdšia a hrubšia, tým vyšší je medzný točivý moment, pri ktorom dochádza k plastickej deformácii. Zaťaženie točivým momentom, ktorému je spojka vystavená,nezávisí len od veľkosti síl pôsobiacich na operadlo (V prípade nastavovača operadla sedadla), ale aj od konštrukcie polohového kovania ako celku. Keď polohové kovanie obsahuje napríklad reduktor, potom môže byť točivý moment pôsobiaci na spojku výrazne odsunutý od točiveho momentu pôsobiaceho na operadlo. Povrchová vrstva sa dimenzuje práve tak, aby pri normálnych zaťaženiach pri normálnej prevádzke motorového vozidla ešte nedochádzalo k povoľovaniu povrchovej vrstvy, ale aby klzná dráha povolila, len čo sa pri náraze vyskytne vyššíPrehľad obrázkov na výkresoch0012 V ďalšom.texte sa bližšie vysvetľuje príkladuskutočnenia vynálezu na základe výkresu.obr. 1 schematické zobrazenie sedadla motorového vozidla s

MPK / Značky

MPK: B60N 2/44, B60N 2/22

Značky: kovanie, polohové, vozidiel, motorových, sedadiel

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e12325-polohove-kovanie-sedadiel-motorovych-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polohové kovanie sedadiel motorových vozidiel</a>

Podobne patenty