Monoklonálna protilátka špecifická pre epitop inaktivovaným mačacím imunodeficientným vírusom kódovaného glykoproteínu

Číslo patentu: E 11797

Dátum: 10.09.2003

Autor: Chengjin Michael Huang

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

MONOKLONÁLNA PROTILÁTKA ŠPECIFICKÁ PRE EPITOP INAKTIVOVANÝM MAČACÍM IMUNODEFICIENTNÝM VÍRUSOM KÓDOVANÉHO GLYKOPROTEÍNUOpis DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY0001 Mačací imunodeñcientný vírus (FIV), pôvodne mačací T-Iymfotropný Ientívírus, bol prvýkrát opísaný Pedersonom a kol., Science, (1987) 235 790-793 a bol zistený u domácich mačiek a gepardov. Infekcia je endemická u mačiek po celom svete. Ako HIV, FIV vzbudzuje medzinárodný záujem. Podľa Americkej asociácie odborníkov na mačky, až jedna z dvanástich mačiek môže mat pozitívny test na FIV. Po infekcii dochádza k prechodnému obdobiu horúčky, Iymfadenopatii a neutropénii. Väčšina mačiek sa ztohto štádia zotavi a javí sa normálna počas mesiacov alebo rokov než sa objavi imunodeficiencia. Vďaka tomuto latentnému prejavu imunodeficiencie by bolo príliš hazardné používať vakcínu so živým vírusom na liečenie alebo prevenciu FIV. Aj keď sú známe monoklonálne protilátky špeciñcké pre epitopy FlV-kódovaných antigénov alebo antigénnych proteínov, t.j. US 5 177 014 a US 5219 725, tieto protilátky nie sú schopné rozpoznávať inaktivovaný FIV. To znamená, že pre súčasné komerčné F IV vakcíny, ktoré všetky využívajú inaktivovaný FIV, neexistujú žiadne monoklonálne protilátky použiteľné na stanovenie množstva vírusu alebo účinnosti zložky inaktivovanéhc FIV vo vakcínovom prostriedku.0002 WO 94/20622 opisuje polypeptidový fragment schopný vyvolať neutralizujúce protilátky proti FIV, WO 92/15684 opisuje rekombinantný FIV glykoproteín 160 a p 24 gag proteín. WO 90/06510 opisuje monoklonálne protilátky proti mačaciemu TIymfotropnému Ientivirusu.0003 Preto je cielom tohto vynálezu poskytnúť monoklonálnu protilátku špecifickú na epitop inaktivovaného FIV glykoproteínu.0004 Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob stanovenia0005 Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob stanovenia účinnosti vakcíny inaktivovanéhc FIV.0006 Rysom tohto vynálezu je, že monoklonálna protilátka podľa vynálezu ješpeciñcká na epitop glykoproteínu inaktivovaného FIV a nerozpoznáva epitopy živých FIV glykoproteinov, proteínov alebo antigénov.0007 Ďalšie predmety a rysy vynálezu budú zrejmé zpodrobného opisu uvedeného v tomto dokumente nižšie.0008 Predkladaný vynález opisuje monoklonálnu protilátku špeciñckú na epitop unikátny pre inaktivovaným mačacím imunodeñcientným vírusom kódovaný glykoproteín vybranú zo skupiny pozostávajúcej z gp 95 alebo gp 130, kde monoklonálna protilátka špecificky reaguje s alebo rozpoznáva epitop inaktivovaného FIV alebo glykoproteínu inaktivovaného FIV, ale nereaguje s alebo nerozpoznáva živý FIV alebo glykoproteín živého FIV, kde uvedená protilátka je produkovaná z bunkovej línie uloženej ako ATCC číslo PTA-4837.0009 Predkladaný vynález sa ďalej týka spôsobu detekcie epitopu unikátneho pre inaktivovaným mačacím imunodeticientným vírusom kódovaný glykoproteín vo vzorke, ktorý zahŕňa uvedenie uvedenej vzorky do kontaktu smonoklonálnou protilátkou špecitickou na epitop unikátny pre inaktivovaným mačacím ímunodeticientným vírusom kódovaný glykoproteín, tak, že vzniká komplex, a detegovanie uvedeného komplexu.0010 Vybraná zo skupiny pozostávajúcej z gp 95 alebo gp 130, kde monoklonálna protilátka špecificky reaguje salebo rozpoznáva epitop inaktivovaného FIV alebo glykoproteínu inaktivovaného FIV, ale nereaguje s alebo nerozpoznáva živý FIV alebo glykoproteín živého FIV, kde uvedená protilátka je produkovaná z bunkovej línieuloženej v ATCC ako číslo PTA-4837.0011 Obr. 1 je fotografia westernového imunoprenosu analýzy monoklonálnej protilátky, mAb 1 D 9, identitikovanej ako špecitickej pre unikátny epitop inaktivovaným mačacím ímunodeticíentným vírusom kódovaného glykoproteínu.0012 Obr. 1 je ďalej opísaný nasledovne lmunozrážanie glykoproteinov FlV obalu monoklonálnou protilátkou 1 D 9. Vírusová zásoba obohatená formalínominaktivovaným FIV bola biotinylovaná sulfo-NHS-LC-biotínom a extrahovaná pomocou Triton X-100. Imunozrážanie bolo uskutočnené inkubovanlm extraktu s Mab 1 D 9 alebo H 5332. Imunitné komplexy boli zhromaždené na imobilizovanom proteíne G, premyté a podrobené SDS-PAGE a westernovému prenosu. Proteíny na prenose boli detegované použitím peroxidázou označeného streptoavidínu. Línia 1 a 5,biotinylované markery molekulovej hmotnosti línia 2, 20 ul Mab 1 D 9 použitého na imunozrážanie línia 3, 100 ul 1 D 9 použitého na imunozrážanie línia 4, 100 ul irelevantnej monoklonálnej protilátky, H 5332, použitej v imunozrážaní. H (50 Kd) a L reťazca (25 Kd) protilátok a niektorý BSA (67 Kd) boli nešpeciñcky farbené peroxidázou označeným streptoavidínom.0013 Glykoproteín obalu mačacieho imunodeñcientného vírusu (FIV) sa zúčastňuje receptorových interakcií s bunkami a táto interakcia stanovuje náchylnosť bunky k uvedenému vírusu. Glykoproteín obalu FIV sa tiež zúčastňuje penetrácie vírusu a tvorby syncytia a je primárnym cielom humorálnej a bunkovej imunitnej reakcie. (Bendinelli, M. a kol., CIinicaI Microbiology Review, (1995) 8 87-112) Uvedený glykoproteín obalu pozostáva z dvoch zložiek. ktoré sú nekovalentne viazané vo virióne, povrchového (SU) proteínu, ktorý je silne glykozylovaný a má zdanlivú molekulovú hmotnosť 95 000 - 100000, a transmembránového (TM) proteínu, ktorý je menej glykozylovaný a má zdanlivú molekulovú hmotnosť 35 000 40 000. (Pacino, G. a kol., Virology, (1995) 206 796-806). Rôzne štúdie navrhli, že proteín obalu FIV je schopný vyvolať ochrannú FIV imunitu u mačiek. Preto bude s enzýmom spojený imunosorbčný test (ELISA), ktorý meria relatívne množstvo alebo čistotu proteínu obalu FIV najpoužiteľnejší na stanovenie účinnosti FIV vakcíny. Avšak všetky súčasné komerčne dostupné FIV vakcíny využívajú inaktivovaný alebo zabitý vírus a monoklonálne protilátky, o ktorých je známe, že reagujú s, alebo rozpoznávajú FIV alebo glykoproteín FIV, nereagujú s, alebo nerozpoznávajú inaktivovaný FIV alebo glykoproteín FIV. Je navrhnuté, že inaktivácia uvedeného vírusu môže zmeniť konformáciu proteínu FIV obalu.0014 Prekvapivo bolo teraz zistené, že monoklonálna protilátka označená ako mAb 1 D 9 špecificky rozpoznáva iba inaktivovaný FIV a nerozpoznáva živý FIV. Ďalej experimenty ELISA a imunozrážania preukazujú, že monoklonálna protilátka podľavynálezu reaguje špecificky s povrchovou proteínovou zložkou zglykoproteinu FIV0015 Termín monoklonálna protilátka, ako je používaný v prihláške a nárokoch,označuje protilátku produkovanú zbunkovej línie produkujúcej jedinú protilátku. Termín epitop označuje konkrétnu aminokyselinovú sekvenciu, moditikovanú aminokyselinovú sekvenciu alebo proteínovú sekundárnu alebo terciárnu štruktúru,ktorá je rozpoznávaná protilátkou. Termín inaktivovaný virus označuje neživý alebo0016 Monoklonálna protilátka podla vynálezu môže byť pripravená použitím bežných techník známych vdanej problematike. Napríklad myši môžu byť imunizované čiastočne čisteným inaktivovaným vírusom, ako je FIV-Shiz, FlVPetaluma a podobne, výhodne FlV-Shiz krv z myšieho chvostu potom boli testované na protilátkovú reakciu a vybrané pre fúziu klonované hybridómové bunky potom boli vybrané a testované na špecifickú reaktivitu s inaktivovaným FIV. Takto získaný hybridóm pre jediný stabilný klon môže byť kultivovaný v bioreaktore a niekolko odberov protilátky môže byť spojené, aby sa vytvorila použitá monoklonálna protilátka, mAb 1 D 9.0017 Uvedená protilátka môže byt produkovaná bunkovou líniou uloženou v Americkej zbierke typových kultúr a označená číslom ATCC číslom PTA-4837.0018 lnaktivácla vírusu môže byť dosiahnutá bežnými prostriedkami inaktivácie,napríklad chemickou inaktiváciou použitím chemických inaktivačných činidiel, ako je binárny etylénimín, fenol, o-laktopropianát, beta-propiolaktón, formalin. mertiolát,gluteraldehyd, dodecylsulfát sodný a podobne alebo ich zmes, výhodne formalin. Uvedený vírus tiež môže byť inaktivovaný teplom alebo psoralénom v prítomnosti0019 Monoklonálna protilátka podľa vynálezu je špecifická na inaktivovaný FIV a tvorí dostatočne silnú interakciu s epitopom unikátnym pre glykoproteín obalu inaktivovaného FIV, ako je gp 95 alebo gp 130, ktorá je použitelná vteste na stanovenie množstva inaktivovaného vírusu alebo pre účinnosť inaktivovanej FIV vakcíny. Preto predkladaný vynález poskytuje spôsob na detekciu epitopu unikátneho pre inaktivovaným FIV kódovaným glykoproteinom vo vzorke, ktorý zahŕňa uvedenie danej vzorky do kontaktu s monoklonálnou protilátkou špeciñckou na epitop unikátny

MPK / Značky

MPK: G01N 33/53, C07K 16/10, G01N 33/577, G01N 33/569

Značky: inaktivovaným, epitop, vírusom, imunodeficientným, špecifická, glykoproteinů, monoklonálna, kódovaného, mačacím, protilátka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e11797-monoklonalna-protilatka-specificka-pre-epitop-inaktivovanym-macacim-imunodeficientnym-virusom-kodovaneho-glykoproteinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Monoklonálna protilátka špecifická pre epitop inaktivovaným mačacím imunodeficientným vírusom kódovaného glykoproteínu</a>

Podobne patenty