Guľový závitový prevod s axiálnym ložiskom

Číslo patentu: E 11302

Dátum: 30.06.2010

Autori: Bärthlein Stefanie, Osterlänger Jürgen, Miko Josef

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka guľového závitového prevodu s maticou vretena, usporíadanou na závitovom vretene. Pri takýchto guľových závitových prevodoch sa mení relatívne otáčanie medzi vretenovou maticou a závitovým vretenom na axiálny relatívny posun medziNapríklad zDE 40 21572 A 1 je známe kotúčové brzdové zariadenie vozidla, pri ktorom brzdová čeľusť kotúčovej brzdy obopína brzdový kotúč, pričom brzdový kotúč možno upnúť medzi brzdové obloženia, pričom brzdový piest sa pritláča obrzdové obloženia. Brzdový piest je spojený s vretenovou maticou guľového závitového prevodu, ktorá je usporiadané pri zaradení gule na závitové vreteno. Závitové vreteno sa môže pomocou elektromotora otáčať,pričom pri relatívnom otočení medzi závitovým vretenom a vretenovou maticou sa brzdový piest spojený s vretenovou maticou môže axiálne presúvať voči závitovému vretenu v smere brzdových obložení. Závitové vreteno je uložené v puzdre brzdíaceho zariadenia nad axiálnym ložiskom tak, že axiálna brzdiaca sila, vyvíjaná brzdovým valcom, sa môže privádzat cez toto axiálne ložisko do puzdra. Axiálne ložisko má pri tomto vyhotovení viacero úložných častí veniec valivých telies, ktorý je tvorený z množstva valivých telies rozložene usporiadaných na obvode, prípadne klietky axiálneho ložiska, v ktorej kapsách sú usporiadané valivé telesá a prípadne príruby axiálneho ložiska na oboch stranách valivýchPri montáži takéhoto guľového závitového prevodu, hlavne vtakýchto brzdových zariadeniach, sa obvykle axiálne valivé ložisko nasadzuje na závitové vreteno apredmontovaný guľový závitový prevod sa nakoniec vloží do puzdra. Napríklad axiálne valivé ložisko pozostáva zmnožstva jednotlivých dielov tak, že pri montáži takýchtobrzdových zariadení sa vyžaduje množstvo montážnych krokov.US 6,739,436 B uvádza skrutkový závitový servopohon, ktorý má guľový závitový prevod,ktorého závitové vreteno je podopreté axiálnym ložiskom na hlavicí servopohonu. Axiálne ložisko má na jednom konci závitového vretena usporiadanú radiálnu prírubu, ako aj prírubuaxiálneho ložiska a guľôčky usporiadané medzi radiálnou prirubou a prirubou axiálneholožiska, ktore sa môžu odvaľovať po navzájom privrátených obežných dráhach radiálnej príruby a príruby axiálneho ložiska. Príruba axiálneho ložiska je ako časť ložiska pridržiavaná na radiálnej prírube bezpečne proti strateniu pomocou konštrukčného dielu, ktorý zaberá do vybraní časti ložiska, ako aj radíálnej príruby. Kvôli tomu, ako poistka proti strateniu, sapredpokladá zvláštny konštrukčný diel. ÚLOHA VYNÁLEZUÚlohou predloženého vynálezu bolo uviesť guľový závitový prevod podľa význakovpredvýznaku nároku l, ktorý sa jednoducho montuje.Podľa vynálezu sa táto úloha vyriešila pomocou guľového závitového prevodu podľa nároku 1. Tým, že časť ložiska usporíadaná otočné voči závitovému vretenu je usporiadaná pomocou poistky proti strateniu na závitovom vretene, alebo na úseku hriadeľa pevne spojeného so závitovým vretenom, môže sa klietka axiálneho ložiska, osadená valivýmí telesami,predmontovať na závitové vreteno tak, že guľový závitový prevod s touto predmontovanou časťou ložiska sa môže namontovať priamo bez ďalších montážnych opatrení napriklad dopuzdra. Pritom sú chyby montáže vylúčené.Ako poistka proti strateniu sa podľa vynálezu sú zabezpečené pružne vychýliteľné západky alebo prsty, alebo iné zaskakovacie prostriedky, ktoré zaberajú do uchytenia zabezpečenéhona závitovom vretene tak, že časť ložiska sa pridržiava bezpečne proti strateniu.Uchytenie zabezpečené na závitovom vretene môže byť vytvorené napríklad obvodovou kruhovou drážkou, ale aj vyrazením, pri ktorom sa napríklad cieleným premiestnením materiálu závitového vretena môže vytvoriť obvodový prstence tak, že časť ložiska sabezchybne pridržiava v axiálnom smere závitového vretena prstencom.Pri guľovom závitovom prevode podľa vynálezu je axiálne ložisko vyhotovené axiálnym valivým ložiskom, klietka axiálneho ložiska je vybavená kapsami rozložené usporiadanými na obvode na uchytenie valivých telies, pričom táto klietka axiálneho ložiska je napríklad vybavená západkami tvorenými jazýčkami, ktoré zaberajú do uchytenia závitového vretena. Tieto jazýčky sú výhodne vyhotovené pružne tak, že pri nasúvaní klietky axiálneho ložiska nazávitové vreteno tieto jazýčky pružením zaberú do tohto uchytenia.Tieto západky možno vyhotoviť ako obrubu klietky usporiadanú na vnútornom obvode klietky axiálneho ložiska. Výhodne sa táto obruba klietky potom vytvorí ako tenkostennátakým spôsobom, že má pružne vlastnosti, aby radiálne pružíla dovnútra do tejto úchytky.Obruba klietky môže byť pri pohľade pozdĺž osi vretena vyhotovená približne mnohouholníkovo amôže svojimi elasticky rozšírovateľnými stranami mnohouholníkaAxiálne ložisko môže mat vretenový kotúč vybavený plochou axiálneho ložiska, ktorá je vybavená po obvode pôsobiacim dorazom pre vretenovú maticu. Pri takto dotvorenom guľovom závitovom prevode bráni tento po obvode pôsobiaci doraz neželanému utiahnutiu vretenovej matice, keď sa táto nasadzuje na vretenový kotúč potom skôr než sa vretenová matica môže axiálne utiahnuť o tento vretenový kotúč, zaberie po obvode pôsobiaci doraz, ktorý bráni ďalšiemu relatívnemu otáčaniu medzi vretenovou maticou a vretenovým kotúčom.Zvlášť pri použití guľového závitového prevodu podľa vynálezu v brzdíacich zariadeniach na ovládanie brzdy môže mať zmysel, že tento vretenový kotúč síce je držaný tvarovo v oboch smeroch otáčania, avšak na závitovom vretene je usporiadaný tak, že je schopný hádzania. Usporiadanie, schopné hádzania, bráni neželanému vzpriečeniu jednotlivých konštrukčných dielov tak, že možno zabezpečiť bezchybnú prevádzku guľového závítového prevodu podľa vynálezu. Keď sa guľový závitový prevod podľa vynálezu montuje na brzdove čeľuste, môžu sa ramená brzdových čeľustí rozšíriť pod axiálne pôsobiacou brzdovou silou, uhlovo nastaviteľný vretenový kotúč sa prispôsobí tomuto rozšíreniu a zabezpečuje bezchybnú prevádzku. Usporiadanie vretenového kotúča s tvarovým stykom v smeroch otáčania má zmysel, keď medzi vretenovým kotúčom a vretenovou maticou pôsobí doraz, ktorý môže prinárazoch prenášať moment otáčania.Vretenový kotúč je výhodne podoprený na opornom ložisku. Toto opomé ložisko sa môže realizovať ramenom vytvoreným na závitovom vretene, výhodne vyduto vytvarovaným tak,že napríklad že vretenový kotúč vybavený kónicky vytvarovanou úložnou plochou jepodopretý na tomto vydutom ramene schopný hádzania.V ďalšom je vynález bližšie vysvetlený na základe dvoch príkladov vyhotovenia zobrazenýchna celkovo desiatich obrázkoch. ZobrazujúObrázok 1 guľový závitový prevod podľa vynálezu v perspektivnom zobrazeníObrázok 2 guľový závitový prevod z obrázka 1 s čiastočným rezomObrázok 3 guľový závitový prevod podľa vynálezu z obrázka 1 V pozdĺžnom reze Obrázky 4 a 5 diel guľového závitového prevodu podľa vynálezu z obrázka 1 Obrázok 6 ďalší guľový závitový prevod podľa vynálezu v pozdĺžnom reze Obrázky 7 a 8 diel guľového závitového prevodu podľa vynálezu z obrázka 6 a Obrázky 9 a 10 ďalší diel guľového závitového prevodu podľa vynálezu z obrázka 6. DETAILNÝ POPIS VÝKRESOVObrázok l zobrazuje guľový závitový prevod podľa vynálezu v perspektívnom zobrazení. Vretenová matica 1 je otočne uložená na závitovom vretene 2. Závitové vreteno 2 má zúžený úsek hriadeľa 3, ktorý je vybavený vretenovým kotúčom 4 a axiálnym valivým ložiskom 5. Poháňateľnć závitové vreteno 2 môže byť v axiálnom smere podoprené axiálnym valivýmložiskom 5 na tu nezobrazenom puzdre.Obrázok 2 zobrazuje guľový závitový prevod podľa vynálezu zobrázku 1, avšak s čiastočným rezom. Z obrázka vidno, že vretenový kotúč 4 na svojej strane, privrátenej ku vretenovej matici 1, klinové vybranie 6 prebiehajúce v smere obvodu ktoré tvori doraz 7 vretenovej matice 1. Z obrázka vidno, že Vretenová matica 1 na svojej čelnej strane, privrátenej ku vretenovému kotúču 4, je vybavená výčnelkom 8 ktorý naráža na doraz 7.Obrázok 3 zobrazuje guľový závitový prevod podľa vynálezu v pozdĺžnom reze. Z obrázka vidno, že Vretenová matica 1 je cez guľôčky 9 uložená na závitovom vretene 2. Guľôčky 9 sa odvaľujú guľovým drážkami 10 a 11 skrutkovito sa vinúcimi okolo osi vretena, ktoré sú vytvorené na guľovej matici 1 ana závitovom vretene 2. Tieto guľové drážky 10 a 11 ohraničujú nekonečné guľové kanáliky 12, v ktorých nekonečne obiehajú guľôčky 9, Tento guľový závitový prevod je vybavený známym vracaním guľôčok 13 tak, že guľôčky 9 savrátia zo začiatku na koniec nekonečného guľôčkového kanála 12.Z obrázku 3 ďalej vidno, že axíálne valivé ložisko 5 má klietku 13 a axiálneho ložiska,v ktorej kapsách 14 sú uchytene valčeky 15 vyhotovené ako valive telesá. Ďalej je tu zabezpečená príruba axiálneho ložiska 16, ktorá je usporiadané na zúženom úseku hriadeľa 3 a ktorá na svojej čelnej strane, privrátenej k valčekom 15, je vybavená obežnou dráhou 17 prevalčeky 15. Táto príruba axiálneho ložiska 16 je voliteľná a môže aj odpadnúť, ked je na už

MPK / Značky

MPK: F16D 65/14, F16C 19/30, F16H 25/22, F16C 35/06, F16C 33/46

Značky: axiálnym, převod, guĺový, závitový, ložiskom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e11302-gulovy-zavitovy-prevod-s-axialnym-loziskom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Guľový závitový prevod s axiálnym ložiskom</a>

Podobne patenty