Spôsob inicializácie prístrojov vozidla, špecifickej pre príslušný spôsob používania

Číslo patentu: E 11159

Dátum: 05.05.2009

Autor: Nagy Olivér

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB INICIALIZÁCIE PRÍSTROJOV VOZIDLA, ŠPECIFICKEJ PRE PRÍSLUŠNÝ SPÓSOB POUŽÍVANIA0001 Tento vynález sa týka spôsobu inicializácie, špecifickej pre príslušný spôsob používania, prístrojov systému výberu cestného mýta inštalovaných vo vozidlách, ktoré komunikujú s centrálou cez rádiové rozhranie a majú svoj identitikačný kód prístroja.0002 Prístroje tohto druhu inštalované vo vozidlách, tzv. palubné jednotky (onboard units), prípadne PJ (OBUs), sa obvykle vyrábajú bez priradenia k špeciñckému užívateľovi alebo oblasti používania, aaž pri vydávaní sa inicialízujú pomocou špecifických údajov aodovzdávajú sa užívateľovi (personalizácia). Inicializácia sa pritom vykonáva priamo na výdajnom mieste, prípadne na mieste predaja PJ, na takzvanom predajnom mieste (Poínt-of-Saies), PM (POS) pomocou špeciálnych čítacích azapisovacích prístrojov cez jednoúčelové rádiové rozhranie skrátkym dosahom (dedicated short range communication, DSRC).0003 Má to nevýhodu vtom, že inicializácia palubnej jednotky PJ je viazaná na lokality predajných miest, čo v podstatnej miere sťažuje inicializáciu palubných jednotiek, ktoré sú pevne zabudované do nových vozidiel, napr. sú integrované s autorádíom. Aj zmena inicializácie už vydanej palubnej jednotky si zakaždým vyžaduje priniesť jednotku späť na predajné miesto. Z patentového spisu č. EP 1 870 302 A 2 je známe, že personalizačný súbor palubnej jednotky s údajmi ovodičovi / vozidle je potrebné pripraviť v centrále na zavedenie do palubnej jednotky. Zavedenie personalizačného súboru sa vyžaduje od užívateľa palubnej jednotky, a to na základe identifikácie užívateľa. Zmenavozidla, kvôli ktorej má byť palubná jednotka personalizovaná, preto vyžaduje zakaždým zmenu, prípadne novú registráciu užívateľa v centrále. Spôsobuje to ťažkosti pri krátkodobých, dočasných alalebo častých zmenách inicializácie,ktoré by boli nanajvýš žiadúce napríklad vprípade zmeny vodiča vozidla z požičovne, zmien vozidiel v pripade ich druhých vlastníkov alebo pri použitípalubnej jednotky pre niekoľko vozidiel zo skupiny0004 Tento vynález si kladie za cieľ prekonať nevýhody stavu techniky a vytvoriť spôsob jednoduchej a rýchlej prvotnej inicializácie palubnej jednotky a zmien tejto inicializácie.0005 Tento cieľ sa dosiahne pomocou spôsobu uvedeného v úvode, ktorý sa vyznačuje týmito krokmi0006 Registrácia údajov o vodičovi v centrále na základe identiñkačnéhokódu vodiča a údajov o vozidle na základe identifikačného kódu vozidlaPriradenie identifikačného kódu použitia kidentitikačnému kódu vodiča a k identifikačnému kódu vozidla v centráleZadanie identifikačného kódu použitia do prístroja vo vozidleOdoslanie identifikačného kódu použitia aidentifrkačného kódu prístroja z prístroja vo vozidle cez rádiové rozhranie do centrályVyhľadanie údajov ovodičovi a údajov ovozidle pre daný identitikačný kód vodiča a identitikačný kód vozidla, ku ktorým je priradený prijatý identitikačný kód použitia - v centráleSpätné odoslanie vyhladaných údajov o vodičovi a údajov o vozidle z centrály cez rádiové rozhranie do prístroja vo vozidle určeného na základe prijatého identifikačného kódu prístroja aInicializácia prístroja vo vozidle prijatými údajmi o vodičovi a údajmi o vozidle. 0007 Tento vynález umožňuje rýchlu a jednoduchú prvotnú inicializáciu palubnej jednotky počas prevádzky vozidla, takmer v režime počas jazdy (onthe trip). V dôsledku toho je možné vykonať napr. personalizáciu úplne nových vozidiel s predinštalovanými palubnými jednotkami, alebo zakaždým rýchluEP Z 249 313 33949,- zmenu jednotlivých inicializačných údajov, ako sú údaje o vozidle, v ktorom sa palubná jednotka práve používa, údaje o vodičovi, ktorý dané vozidlo práve používa, údaje ozúčtovacom konte, ak ide napr. opalubnú jednotku typu platba podľa najazdenej vzdialenosti (post-pay), údaje o prevádzkovateľovi systému výberu mýta príslušného k danej palubnej jednotke atď. Tento vynález sa zakladá predovšetkým na využívaní identiñkačných kódov špecifických pre príslušný spôsob použitia, ktoré v sebe kombinujú identiñkačný kód užívateľa,prípadne vodiča, s identitikačným kódom predmetu použitia, pripadne vozidla.0008 ldentitikačný kód použitia môže zadať sám užívateľ, alebo to môže urobit centrála atá ho vydá užívateľovi. Vobidvoch prípadoch môže byt identiñkačný kód použitia navolený aj volne, aj môže byť založený na ídentiñkačnom kóde vodiča a/alebo identitikačnom kóde vozidla v najjednoduchšom prípade by sa mohol rovnať identiñkačnému kódu vodiča alebo identifikačnému kódu vozidla. V prípade identiñkačného kódu použitia ale ide prednostne o identífikačný kód, ktorý vsebe kombinuje identitikačný kód vodiča a identitikačný kód vozidla, a ktorý v dôsledku toho označuje špecifické použitie palubnej jednotky vzhladom na určitého vodiča a určité vozidlo.0009 Táto posledná skutočnosť otvára možnosť zadať identiñkačný kód použitia do prístroja vo vozidle pripojením prvej pamäťovej karty sidentifikačným kódom vodiča adruhej pamäťovej karty sidentitikačným kódom vozidla kpristroju vo vozidle, na čo by mohol uživatel použiť napr. elektronický pamäťový čip na vodičskom preukaze aelektronický technický preukaz vozidla alebo aj pamäťový čip na kľúči od vozidla.0010 Alternatívne môže byť identiñkačný kód použitia zadaný do prístroja vo vozidle pripojením aspoň jednej pamäťovej karty s identiñkačným kódom použitia, ktorý je na nej uložený, takže uživatel potrebuje napr. len jediný čip.0011 Vpodstate je možné aj to, že uživatel zadá údaje pomocou zadávacieho zariadenia prístroja vo vozidle, napr. prostredníctvom klávesnice.0012 Vo všetkých týchto prípadoch je tiež obzvlášť výhodné, keď je zadávacie zariadenie alebo pamäťová(é) karta(y) pripojené kpristroju vo vozidle bezdrôtovo, prednostne cez infračervené rozhranie, rozhranie typuBluetooth alebo typu RF|D. Tak môže uživatel na tieto účely využívať napríklad klávesnicu autorádia bezdrôtovo komunikujúceho s palubnou jednotkou, alebo môže pri sebe nosiť svoje pamäťové karty vo forme bezdrôtových transpondérových čipov alebo jednotiek diaľkového ovládania.0013 Ďalšia uprednostňovaná forma vyhotovenia tohto vynálezu sa vyznačuje tým, že zadávanie údajov sa zaznamenáva vpamäti prístroja vo vozidle, ktorá je chránená pred manipuiáciami, na základe čoho je možné zakaždým vykonávať kontroly údajov zadaných do palubnej jednotky atieto údaje napríklad aj porovnávať saktuálnymi inicializačnými údajmi palubnej0014 Rádiovým rozhraním, používaným na vysielanie a spätné vysielanie údajov medzi palubnou jednotkou a centrálou, je prednostne mobilná rádiová sieť, čo umožňuje úplnú nezávislosť od miesta pri inicializácii. Táto forma uskutočnenia spôsobu je vhodná najmä pre palubné jednotky systému výberu mýta typu GNSS (globálny satelitný navigačný systém - výber mýta / global navigation satellite system - toII charginď), ktoré vysielajú hlásenie osvojejpolohe do centrály po mobilnej rádiovej sieti.0015 Uvedené vysielanie a spätné vysielanie prebieha prednostne cez sieťový smerovač (router) typu rádiomaják DRSC (°DSRC-Funkbaken) pripojený kcentrále. Tento variant spôsobu je vhodný najmä pre systémy výberu mýta typu DSRC sexistujúcou cestnou infraštruktúrou aumožñuje inicializáciu obvyklých palubných jednotiek systémov výberu mýta typu DSRC počas jazdy.0016 Podľa ďalšej uprednostňovanej formy vyhotovenia tohto vynálezu sa plánuje, že pri spätnom vysielaní údajov o vodičovi a údajov o vozidle z centrály do prístroja vo vozidle sa ešte raz vyšle späť aj príslušný identitikačný kód použitia, uloží sa v prístroji vo vozidle a tam sa porovná so zadaným identitikačným kódom použitia. Na základe toho je možné ešte lepšie rozpoznať prípadné manipulácie na palubnej jednotke.0017 Prednostne môžu byť k identifikačnému kódu použitia priradené ešte aj ďalšie identifikačné kódy, prednostne najmä identifikačný kód

MPK / Značky

MPK: B60R 25/00, G07B 15/00

Značky: vozidla, spôsob, špecifickej, prístrojov, používania, inicializácie, príslušný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e11159-sposob-inicializacie-pristrojov-vozidla-specifickej-pre-prislusny-sposob-pouzivania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob inicializácie prístrojov vozidla, špecifickej pre príslušný spôsob používania</a>

Podobne patenty