Vykladacie vozidlo a kombinácia vykladacieho vozidla s poklopom kontajnera

Číslo patentu: E 10349

Dátum: 13.01.2009

Autori: Wanek-pusset Peter, Grentner Bernhard

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vykladacie vozidlo a kombinácia vykladacieho vozidla s poklopom kontajnera0001 Predmetný vynález sa týka vykladacieho vozidla určeného na otočné vykladanie kontajnera, ktorý je uzatvárateľný pomocou pevného poklopu. Vspodnej časti (dne) daného kontajnera sa nachádzajú dva vidlicové strmene. Vykladanie sa uskutočňuje pomocou konštrukcie, na ktorej je uložený otočný nosník vybavený dvoma vidlicovými zubami. Predmetný nosník je otočný okolo vodorovnej osi rovnobežnej svidlicovými zubami. Okrem toho sa predmetný vynález týka aj kombinácie vykladacieho vozidla s poklopom kontajnera.0002 Zdokumentu EP-A-1 690 809 je známy kontajner na prepravu sypkého materiálu prostredníctvom kamiónovej alebo železničnej nákladnej dopravy. Daný kontajner možno vykladať otáčaním alebo sklápaním. Sypký materiál citlivý na vlhkost a tiež sypký materiál, ktorý by mohlo počas jazdy odviat, je potrebné pri preprave zakryť. Bežne sa na tento účel používajú rôzne plachtové zakrývacie systémy. Nevýhoda takéhoto riešenia však spočíva v tom, že sú s ním spojené značné manipulačné náklady.0003 Z dokumentu GB 2 152 911 Aje známy kontajner, ktorý je určený na prepravu s poklopom.0004 Predmetný vynález si kladie za úlohu uľahčiť manipuláciu na vyprázdnenie kontajnera naplneného sypkým materiálom, pričom je daný kontajner pri preprave uzavretý poklopom.0005 Podla predmetného vynálezu možno stanovenú úlohu vyriešiť tak, že nad otočný nosník sa umiestni ďalší nosník vybavený zariadením na uchopenie poklopu kontajnera. Toto zariadenie je Výkyvné nahor alebo nadol a/alebo výškovo nastaviteľné vzhľadom na rovinu kolmú na konštrukciu.0006 Predmetný vynález umožňuje pomocou vykladacieho vozidla manipulovat nielen s kontajnerom, ale aj s poklopom, a tak už nie je potrebné odstrániť tento poklop vopred. Zariadenie podľa predmetného vynálezu preto výrazne skracuje čas potrebný na manipuláciu s kontajnerom pri jeho vyprázdňovaní, a tak zjednodušuje proces vyprázdňovania kontajnerov.0007 Vykladacie vozidlo by malo mat účelnú a zároveň stabilnú konštrukciu, ktorá umožňuje vykonávať požadovanú manipuláciu s kontajnerom ajeho poklopom. Je teda výhodné, ak konštrukcia pozostáva zvrchnej a spodnej časti, pričom vrchná časť konštrukcie obsahuje nosník vybavený zariadením na uchopenie poklopu.0008 Vrchnú časť konštrukcie možno presúvať alebo výškovo prestaviť(vzhladom na spodnú časť konštrukcie), aby bolo možné vykonávať pohyby nevyhnutné na uchopenie a zdvíhanie poklopu čo najúčelnejšie.0009 Vuprednostñovanom uskutočnení predmetného vynálezu sa ako zariadenie na uchopenie poklopu kontajnera používa ďalšia vidlica (t.j. ďalšie dva vidlicové zuby). Vrámci alternatívnej možnosti uskutočnenia možno zariadenie na uchopenie poklopu kontajnera (predovšetkým jeho spodnú časť) vybavit elektromagnetmi.0010 Vykladacie vozidlo podľa predmetného vynálezu umožňuje otvorenie poklopu kontajnera jeho nadvihnutim, a to tak, že sa vrchný diel konštrukcie so zariadením na uchopenie poklopu dvihne smerom nahor spoločne s uchopeným poklopom. Otvorenie poklopu kontajnera sa môže uskutočniť aj vyklopením (otočením) dodatočného nosníka smerom nahor, pričom daný nosník sa na hornom diele konštrukcie nachádza práve na tento účel a možno ho vyklápat smerom nahor aj smerom nadol.0011 Okrem toho sa predmetný vynález týka aj kombinácií vykladacích vozidiel s poklopmi kontajnerov. V rámci obzvlášť uprednostňovanej kombinácie sa predpokladá poklop kontajnera, v ktorom sa nachádzajú otvory na vloženie vidlice. Do týchto otvorov možno vložit dodatočnú vidlicu (dvojicu vidlicových zubov) a pomocou nej manipulovať poklopom kontajnera.0012 Vrámci ďalšej kombinácie podľa predmetného vynálezu obsahuje poklop kontajnera minimálne kovovú časť, ktorú možno uchopiť prostredníctvom elektromagnetu.0013 V ďalšom texte bližšie opíšeme ďalšie vlastnosti, výhody a podrobnosti vynálezu, a to pomocou obrázkov, ktoré predstavujú schematické znázornenia príkladov jednotlivých uskutočnenína obr. č. 1 je znázornený priečny pohlad na kontajner spoklopom a upínacim popruhom, na obr. č. 1 a je znázornený detail z obr. č. 1, na obr. č. 2 je znázornené konštrukčné vyhotovenie rámu poklopu,na obr. č. 3 je znázornený zväčšený detail z obr. č. 2, na obr. č. 4 je znázornený pohľad na poklop so sieťovou výplňou,na obr. č. 5 je znázornený zväčšený detail z obr. č. 4, na obr. č. 6 je znázornený pohľad na poklop s pevným krytom, na obr. č. Ta až 7 e, obr. č. 8 a až Bc a obr. č. 9 a až 9 e sú znázornená rozličné varianty uskutočnenia vykladacieho vozidla (najmä počas prevádzky).0014 Čo sa týka vzorového kontajnera 1 znázorneného na obr. č. 1, ide predovšetkým okontajner zhotovený podľa noriem platných pre nákladnú železničnú dopravu (prípadne kamiónovú dopravu), ktorý je určený na prepravu sypkého materiálu, sečky abiomasy. Kontajner 1 pozostávazpravouhlého dna 1 a, dvoch bočných stien 1 b advoch čelných stien 1 c. Kontajner 1 je zhora otvorený a možno ho uzavrieť pomocou samostatného pok|opu 2. Vnútri dna 1 a sa nachádzajú dva vidlicové strmene 3, ktoré sú umiestnené kolmo na pozdĺžnustranu kontajnera 1 a symetricky k stredovej priečnej osi dna 1 a kontajnera 1. Vidlicové strmene 3 sú vytvorené zo zodpovedajúcich oceľových profilov, ktoré v priečnom reze vytvárajú pravouhlé duté priestory. Prechádzajú priečne od bočnej steny 1 b k opačnej bočnej stene 1 b a sú vždy otvorené. Rozstup vidlicových strmeňov 3 a ich rozmery V priečnom reze sa prispôsobujú zubom vidlice nachádzajúcej sa na vykladacom vozidle (podrobnejši opis sa nachádza v ďalšom texte).0015 Vrámci zobrazeného uskutočnenia sa samostatný poklop 2 voľne ležiaci na kontajneri zaisťuje pomocou upínacieho popruhu 4, ktorý môže byt zavesený napriklad na výstužových plechoch. Ako vidno z obr. č. 1 a, poklop 2 je v každom rohu kontajnera zaistený proti posunutiu prostredníctvom kolíkov 5 a, ktoré zapadajú do dierok, resp. priehlbiniek 5 b.0016 Na obr. č. 2 a 3 je znázornená stabilná samonosná základná konštrukcia pok|opu 2 pozostávajúca z pravouhlého rámu 6, ktorý je vytvorený pomocou vzájomne privarených oceľových proñlov 6 a vtvare písmena U. Rám 6, ktorý je prispôsobený pravouhlému tvaru horného otvoru kontajnera 1, pozostáva z dvoch dlhších strán, ktoré sú navzájom spojené pomocou dvoch kolmých kratších strán. Konštrukciu rámu posilňujú diagonálne vzpery 8. Otvory na vloženie vidlice 7 prebiehajú rovnobežne s kolmými stranami a sú umiestnené symetricky vzhladom na kolmú stredovú os rámu 6. Otvory na vloženie vidlice 7 sú vytvorené z oceľových profilov 7 a,7 b (obr. č. 3) a sú privarené k proñlom vtvare písmena U 6 a nachádzajúcim sa na pozdĺžnych stranách rámu 6. Dutiny na vloženie vidlice 7 vyúsťujú na pozdĺžnych stranách rámu 6 do pravouhlých otvorov, ktorých rozmery a vzájomný rozstup sú prispôsobené rozmerom a vzájomnému rozstupu zubov vidlice nachádzajúcej sa na vykladacom vozidle (podrobnejši opis sa nachádza v ďalšom texte).0017 Na rám 6 sa upevní krycí prvok, na obr. č.4 a 5 je to kovová sieť 9, na obr. č. 6 je to masívna kovová platňa 10. Sieť 9 možno na rám 6 priskrutkovat pomocou líšt 11 (pozri obr. č. 5). Na ráme 6 (obr. č. 3) a na krycom prvku 9,10 (pozri otvory 9 a, 10 a) sa nachádzajú vzájomne súosové otvory 6 b, ktoré sa využívajú pri stohovani viacerých poklopov 2. Do predmetných otvorov 6 b a 9 a, resp. 10 a daného pok|opu 2 sa zasunú koliky 5 a ďalšieho pok|opu, ktorý sa kladie navrch daného pok|opu 2.0018 Na obr. č. 7 a je znázornený variant uskutočnenia vykladacieho vozidla 12, pozostávajúceho z podvozku 13 so štyrmi kolesami 13 a, kabíny vodiča 14 a zdvíhacej konštrukcie 15, ktorá je pripevnená k podvozku 13. Zvislá zdvihacia konštrukcia 15 pozostáva zo spodnej časti konštrukcie 15 a a z vrchnej časti konštrukcie 15 b, ktorá je voči spodnej časti konštrukcie 15 a posuvná vzvislom smere. Na spodnej časti konštrukcie 15 a sa nachádza nosník 16 s dvoma vodorovnými zubami vidlice 17, ktorá je posuvná v zvislom smere. Spodný nosník 16 je uložený na otočnom zariadení 16 b,prostredníctvom ktorého ho (nosník) možno vzhľadom na zdvíhaciukonštrukciu otáčať okolo osi rovnobežnej so zubami vidlice 17. Na vrchnej časti konštrukcie 15 b je upevnený ďalší nosník 18, na ktorom sa tiež nachádzajú dva vodorovné a navzájom rovnobežne zuby vidlice 19. Vrchná časť konštrukcie 15 b môže byt spojená sotočným zariadením scieľom združiť vertikálne pohyby. Okrem toho môže byť zdvihacia konštrukcia 15 posuvná vzhladom na podvozok aj smerom do strany. Zuby vidlice 17 na spodnom nosníku 16 sú dlhšie ako zuby vidlice 19 na vrchnom nosníku 18.0019 Na obr. Č. 7 b až 7 e sú znázornené jednotlivé fázy manipulácie avyprázdňovania kontajnera 1 svykladacím vozidlom 12. Na obr. č. 7 b je znázornený nákladný vagón 26 s troma kontajnermi 1 obsahujúcimi sypký materiál. Upínacie popruhy už boli odstránené. Vykladacie vozidlo 12 prichádza ku kontajneru 1 tak, aby sa zuby vidlice 19 nachádzali oproti otvorom na vloženie vidlice 7 poklopu 2, a aby sa zuby vidlice 17 nachádzali oproti vidlicovým strmeňom 3 dna 1 a kontajnera 1. Najprv sa do príslušných otvorov vložia dlhšie spodné zuby vidlice 17 a vzápätí aj kratšie zuby vidlice 19. Vykladacie vozidlo 12 zdvihne kontajner 1 spoklopom 2 (obr. č. 7 c) a prevezie ho k miestu vykládky. Na začiatku procesu vykládky sa zdvihne horná časť konštrukcie 15 b tak, aby sa oddelil poklop 2 od kontajnera 1. Vnajvrchnejšej polohe vrchnej časti konštrukcie 15 b je vzdialenosť medzi kontajnerom 1 a poklopom 2 dostatočne veľká nato, aby bolo možné s kontajnerom uskutočniť otočný pohyb (t.j. aby bolo možné kontajner vyklopiť). Na obr. č. 7 e je znázornený kontajner 1, ktorý je vyklopený s cieľom Vyprázdniť jeho obsah (poklop 2 je pritom zdvihnutý). Prázdny kontajner 1 sa potom otočí späť do svojej východiskovej polohy a položí sa naň poklop 2 tak,že sa horná část konštrukcie 15 b posunie nižšie. Potom môže Vykladacie vozidlo 12 premiestniť kontajner 1 späť na nákladný vagón.0020 Alternatívny spôsob uskutočnenia vykladacieho vozidla 12 a manipulácia s kontajnerom pomocou predmetného vozidla sú znázornené na obr. č. 8 a až 8 c. Vykladacie vozidlo 12 pozostáva z podvozku 13, kolies 13 a, kabiny 14 a zdvíhacej konštrukcie 15, ktorú tvorí spodná časť konštrukcie 15 a a vrchná časť konštrukcie 15 b. Na spodnej časti konštrukcie 15 a sa nachádza nosník 16 s dvoma zubami vidlice 17. Tento nosník možno otáčať pomocou otočného zariadenia 16 a. Na vrchnej časti konštrukcie 15 b,ktorá je voči spodnej časti konštrukcie 15 a posuvná vzvislom smere, sa nachádza nosník 18 so zubami vidlice 19. Na spodnej strane zubov vidlice 19 sú upevnené elektromagnety 20. Namiesto dvoch zubov vidlice 19 možno použit jednodielnu platñu, ktorá bude mat na svojej spodnej strane elektromagnety 20. Kontajner 1 obsahujúci sypký materiál sa zdopravného prostriedku, napr. z nákladného vagóna, zdvihne pomocou spodných dlhších zubov vidlice 17, pričom sa vrchná časť konštrukcie 15 b najprv vysunie nahor tak, aby sa nachádzala nad poklopom kontajnera 1 (obr. č. 8 b). Potom sa nosník 18 posunie nižšie tak, aby elektromagnety 20 uchopili poklop 2 na jeho vrchnej strane. Vrchná časť konštrukcie 15 b sa opät zdvihne a poklop 2 sa oddelí od kontajnera 1 (obr. č. 8 c). Vykládka kontajnera 1 sa uskutoční vyklopenim rovnako ako v predchádzajúcom prípade. Analogicky kpostupu opísanému vyššie sa vykoná aj nasledujúca spätná preprava kontajnera 1 na nákladný vagón.

MPK / Značky

MPK: B66F 9/12

Značky: vykladacieho, vykladacie, vozidla, vozidlo, kontajnera, poklopom, kombinácia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e10349-vykladacie-vozidlo-a-kombinacia-vykladacieho-vozidla-s-poklopom-kontajnera.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vykladacie vozidlo a kombinácia vykladacieho vozidla s poklopom kontajnera</a>

Podobne patenty