Oceľ pre vysoko pevné konštrukčné prvky z pásov, plechov alebo rúrok s výbornou tvárnosťou a mimoriadnou spôsobilosťou pre vysokoteplotné spôsoby nanášania povlakov

Číslo patentu: E 10105

Dátum: 05.11.2008

Autori: Flaxa Volker, Schöttler Joachim

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

OCEĽ PRE WSOKO PEVNÉ KONŠTRUKČNÉ PRVKY z PÁSOV, PLECHOV ALEBO RÚROK s VÝBORNOU TVÁRNOSŤOU A MIMORIADNOU SPÓSOBILOSŤOU PRE WSOKOTEPLOTNÉ SPÓSOBY NANÁŠANIA POVLAKOV0001 vynález sa týka ocele pre vysoko pevné konštrukčné prvky z pásov,plechov alebo rúrok s výbornou tvárnosťou a mimoriadnou schopnosťou pre vysokoteplotné spôsoby nanášania povlakov podľa patentového nároku 1. Pod pojmom vysokoteplotné sa v tejto súvislosti rozumejú teploty nad Acg (cca.0002 Moderná ľahká konštrukcia z konštrukčných prvkov z ocele s cieľom pokiaľ možno veľkého ušetrenia finančných prostriedkov pomocou maximálneho ušetrenia hmotnosti predpokladá stále viac použitie vysoko0003 Toto plati napríklad pre priemysel bieleho plechu alebo sanitárnu oblasť, na výstavbu chemických zariadeni, pre elektrárenskú techniku aobzvlášť aj pre automobilový priemysel na to, aby sa znížila spotreba kúpeľov.0004 V prípade použitia v automobilovom priemysle sa používajú konštrukčné prvky z vysoko pevných oceli v normálnom pripade s povlakmi potláčajúcimi koróziu, väčšinou zo zínku. V ostatných uvedených oblastiach použitia prichádza do úvahy okrem povlakov potláčajúcich koróziu tiež0005 Polotovary, ako sú pásy alebo plechy z obvyklých vysoko pevných oceli, sa pre tieto oblasti použitia vyrábajú prevažne pomocou termomechanického valcovania. Toto predpokladá, že sa tieto ocele v ďalej zaradených procesných stupňoch už nepodrobia žiadnemu tepelnémuspracovaniu, lebo pri tom by došlo k strate mechanických vlastností z0006 Ked sa tieto ocele vystavia dodatočnému tepelnému spracovaniu ktorým sa napr. nanesie antikorózna ochranná vrstva vo forme emailu alebo kovových povlakov zo zinku, hliníka alebo ich zliatin pri teplotách spracovania až cez A 03 (cca. 900 °C), strácajú tieto ocele svojou pôvodnú pevnosť. Logicky platí táto okolnost aj pre zodpovedajúcim spôsobom ovplyvnené zóny po0007 Pri viacnásobnom tepelnom spracovaní, ako je tomu pri tepelných nanášacích spôsoboch, pri križiacich sa zvaroch v zodpovedajúcich spôsoboch tepelne spracovanej oblasti, ako aj pri emailovaní zvyčajne vykonávaným viacnásobným vypaľovaním emailu sa tento fenomén opakuje, takže materiálstále stráca na pevnosti.0008 Nasledujúca tabulka toto ukazuje na príklade ocele kvality S-420 v 3,0 mm, prípadne 8,0 mm s minimálnou medzou prieťažnosti 420 MPa.pozdĺžna Východiskový stav 29,80009 U vysoko pevných viacfázových oceli je táto strata pevnosti po zodpovedajúcom tepelnom spracovaní ešte výraznejšia, pretože pôvodný podiel martenzitickej fázy pri zahriatí nad teplotu premeny AC sa stráca vtedy,ked ochladzovanie neprebieha riadene a intenziñkovane.0010 Ďalší problém môže nastať u vysoko pevných ocelí tým, že je pri zahriatí nad A 53 značne zvýšená rozpustnosť pre vodík. Pri zrýchlenom ochladzovaní zostáva potom vodík v štruktúre materiálu a môže dôjsť v0011 Z tohto dôvodu sú žiadané ocele, ktoré tiež pri pomalom0012 U týchto ocelí môže vzniknúť ďalší problém vtedy, keď je výstup vodíka z materiálu potlačený tesnou ochrannou vrstvou, ako je napr. email. Ked k tomuto dôjde, je tu nebezpečenstvo odlupovania povlaku (rybie šupiny).0013 Rybie šupiny znamenajú chýbajúce miesta v emaile, čím už nie je zabezpečená všeobecne platná ochrana oceľového substrátu. Veľký význam pri emailovani oceli má teda obzvlášť vysoká odolnosť proti tvorbe rybích šupínna emailovaných konštrukčných prvkoch.0014 Ako pričina výskytu rybích šupín sa považuje to, že počas procesu emailovania dochádza k styku povrchu ocele s vlhkosťou z vonkajšej atmosféry0015 Reakciou vody s povrchom ocele sa tvorí atomárny vodík, ktorýpočas procesu vypalovania difunduje do ocele.0016 Po vypálení emailu pri cca. 900 °C a po nasledujúcom ochladení klesne rozpustnosť vodíka v oceli a vodík preniká z ocele a rekombinuje sa namateriálovej hranici ocel / email na molekulárny vodík.0017 Táto reakcia je spojená s prírastkom objemu, pričom sa lokálne môže vytvoriť vyšší tlak, ktorý je napokon tak vysoký, že prekročí pevnosť prilnutia spoja email / ocel a dochádza k polmesiačikovým odlúpnutiam emailu(rybie šupiny) na medzičasom zatuhnutom emaile.0018 Pre za studena alebo za tepla valcované plechy je podľa stavu techniky napr. z DE 10 2004 053 620 známy rad ocelí, ktoré majú odolnost voči tvorbe rybích šupín. Kvôli často vyžadovaným zvláštnym hlbokoťažným vlastnostiam sú tieto ocele v normálnych prípadoch koncipované ako nizko pevné IF ocele (napr. EP O 386 758 B 1) a sú na báze zliatinových konceptov,pri ktorých je odolnosť voči tvorbe rybích šupín vyvolávaná pomocou vylúčenín cementitu roztrieštených pri valcovaní za studena (poklese vodíka) na hraniciach zŕn, na ktorých sa atomárny vodík zachytáva a tým je neškodný sohľadom na tvorbu rybích šupín.0019 Vysoko pevné, dobre tvárne ocele so spôsobilosťou pre spracovanie za vysokých teplôt, ako je tomu napriklad pri smaltovaní, nie sú dosiaľ známe. Požiadavky na vysoko pevnú ocel, ktoré nemusia byt vždy splnené súčasne, sadajú zhrnúť pre opísané oblasti použitia nasledujúcim spôsobom- vysoká pevnosť materiálu konštrukčného prvku po tvarovaní aj po tepelnom spracovaní pri teplotách nad 900 °C,- odolnost voči tvorbe rybích šupín po smaltovaní,- dobrá tvárnosť,- dobrá všeobecná zvárateľnosť,výrobe rúrok,- dobrá schopnost pozinkovania konštrukčného prvku.0020 Predložený vynález rieši úlohu dať k dispozicii cenovo výhodnú oceľ pre vysoko pevné konštrukčné prvky z pásov, plechov alebo rúrok, ktoré by mali výbornú tvárnost a vhodnosť pre spôsoby nanášanie povlakov pri vysokýchteplotách za súčasného zaručenia všeobecnej zváratelnosti a obzvlášť HFl0021 Podľa teórie tohto vynálezu bola táto úloha vyriešená nájdením ocele

MPK / Značky

MPK: C22C 38/02, C22C 38/04

Značky: povlakov, mimoriadnou, rúrok, plechov, spôsobilosťou, konštrukčné, výbornou, pevně, prvky, vysokoteplotné, vysoko, tvárnosťou, spôsoby, oceľ, pásov, nanášania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e10105-ocel-pre-vysoko-pevne-konstrukcne-prvky-z-pasov-plechov-alebo-rurok-s-vybornou-tvarnostou-a-mimoriadnou-sposobilostou-pre-vysokoteplotne-sposoby-nanasania-povlakov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oceľ pre vysoko pevné konštrukčné prvky z pásov, plechov alebo rúrok s výbornou tvárnosťou a mimoriadnou spôsobilosťou pre vysokoteplotné spôsoby nanášania povlakov</a>

Podobne patenty