Oceľová doska na tvarovanie horúcim lisom, spôsob jej výroby, spôsob výroby lisovaných dielov a nosný diel konštrukcie

Číslo patentu: 288248

Dátum: 08.01.2015

Autori: Park Sung Ho, Cho Yeol Rae, Oh Jin Keun

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Oceľová doska na formovanie s vlastnosťou spracovania teplom pri nízkej teplote, v ktorej sa spracovanie teplom uskutočňuje v rozsahu nižšej teploty než bežná oceľová doska v prípade tvarovania horúcim lisom alebo spracovania po ohriatí po tvarovaní za studena, spôsob jej výroby a spôsob výroby častí jej použitím. Oceľová doska má zloženie v percentách hmotnostných: uhlík (C): 0,15 až 0,350
kremík (Si): 0,5% alebo menej
mangán (Mn): 1,5 až 2,2%
fosfor (P): 0,025% alebo menej
síra (S): 0,01% alebo menej
hliník (Al): 0,01 až 0,05%
dusík (N): 50 až 200 ppm
titán (Ti): 0,005 až 0,05%
volfrám (W): 0,005 až 0,1%
a bór (B): 1 až 50 ppm, v ktorej pomer atómov zodpovedajúcich prvkov Ti/N je menej ako 3,4
Ceq vyjadrený nasledujúcim vzorcom Ceq = C + Si/24 + Mn/6 + Ni/40 + Cr/5 + V/14, v ktorom C, Si, Mn, Ni, Cr a V znamenajú obsah v jednotlivých prvkov percentách hmotnostných, je v rozsahu od 0,48 do 0,58 a teplota Ar3 je v rozsahu od 670 °C až 725 °C.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka oceľovej dosky na tvarovanie horúcim lisom, spôsobu výroby oceľovej dosky valcovanej za horúca, za studena a potialmutej hliníkom na tvarovanie horúcim lisom. Vynález sa tiež týka spôsobu výroby dielov na tvarovanie horúcim lisom, ako aj nosného dielu konštrukcie na motorové vozidlo.Pretože sa v súčasnosti kontroluje bezpečnosť motorového vozidla na ochranu pasažierov, sprísnilí sa aj obmedzenia na úsporu spotreby palív kvôli ochrane globálneho životného prostredia, venuje sa zvýšená pozornosť motorovým vozidlám, predovšetkým sa zvyšuje záujem o ich pevnosť a redukciu ich hmotnosti. Napríklad v prípade, V ktorom priestor pre cestujúceho obkolesuje trmožstvo prvkov ako zosilnenie stĺpika alebo nosníky na oblasť bezpečnej kostry, venuje sa pozomosť redukcii hmotnosti obdlžnika rámu pre oblasť nárazu, predných alebo zadných nárazníkov atď., nevyhnutne sa používa vysoká pevnosť oceľovej dosky, aby sa zabezpečila aj tvrdosť aj bezpečnosť proti kolízii.Ale nárast pevnosti oceľovej dosky pre motorové vozidlá vedie veľmi nevyhnutne k problémom, V ktorých sa mimoriadne znižuje formovateľnosť V dôsledku zvýšenia medze ťahu a poklesu predĺženia a v ktorých rozmery častí sa po formovaní menia V dôsledku nadmemého spätného odrazu, totiž znižuje sa schopnosť udržať tvar. Aby sa vyriešili tieto problémy, vyvinuli a komercializovali sa zdokonalené ocele s vysokou pevnosťou (AHSS) ako ocele s dvojitou fázou (PH) s nízkym stupňom sklzu vložením martenzitových fáz do feritovej matrice a nansformáciou oceli s indukovanou plastickosťou (TRIP) s extrémne dokonalou rovnováhou pevnosť-predĺženie prostredníctvom obsahu bainitu a tiež reziduálnych austenitových fáz vo feritovej matrici. A tieto ocele s pevnosťou V ťahu medzi približne 500 MPa a približne 1000 MPa sa komercializovali. Ale majú obmedzenia týkajúce sa požiadaviek na pevnosť viac než 1000 MPa motorových vozidiel, t. j. redukcie hmotnosti a zlepšenia bezpečnosti proti kolízii.Zatiaľ čo z pohľadu výroby častí motorových vozidiel sa pripravil materiál s vyššou pevnosťou, požaduje sa vyššia sila formovania. Teda je potrebné zvýšiť kapacitu tlaku. Ďalej sa znížila produktivita vplyvom zvýšenía doby opotrebovania a znížením strednej doby života lísov spôsobenej vysokým styčným tlakom. V súčasnosti uvedený spôsob sa nazýva valcové tvarovanie schopné vyrábať časti so silou formovania menšou než sila formovania tlakom. Ale toto valcové tvarovanie má problém v tom, že sa môže aplikovať len na časti s relatívne jednoduchým tvarom.Aby sa vyriešil tento problém s forrnovaním vysokopevných oceli ako spôsob výroby častí motorových vozidiel s ultravysokou pevnosťou 1000 MPa alebo viac, komercializoval sa spôsob formovania nazývaný formovanie lisovaním za tepla alebo horúce lisovanie za tepla. Tento spôsob formovania sa uskutočňuje strihaním oceľovej dosky s pevnosťou V ťahu V rozsahu od 500 MPa do 700 MPa, ohrievaním odstrihnutej oceľovej dosky do oblasti astenitu nad Ac 3, extrakciou ohriatej oceľovej dosky, formovaním extrahovanej oceľovej dosky použitím lisu s formou, ktorá má chladiaci systém, a kalením lisom vyformovanej oceľovej dosky. Týmto spôsobom sa vytvoria bud martenzitové fázy, alebo fázy, v ktorých sú zmiešané martenzit a bainit. Teda tento spôsob formovania je spôsob, ktorým sa môže typicky dosiahnuť ultravysoká pevnosť 1000 MPa alebo viac, ako aj veľmi vysoká rozmerová presnosť časti.Základný koncept formovania horúcim lisom a zloženie použitej ocele sú navrhnuté prvýkrát V GB 1490535. Neskôr sa oceľové dosky valcované za horúca a za studena potiahnuté hliníkom alebo hliníkovou zliatinou vymedzujúce homé a dolné limity každého prvku, ale systémom zloženia podobným s predchádzajúcim patentom, navrhli V US patente č. 6296805, aby sa zamedzila tvorba oxidu na povrchu oceľovej dosky v priebehu ohrievania V procese formovania horúcim lisom. Ďalej spôsob výroby časti formovaných horúcim lisom použitím galvanizovaných oceľovej dosky, ktorá sa Vyrába potialmutím oceľovej dosky valcovanej za horúca zinkom alebo zinkovou zliatinou, aby sa zlepšila odolnosť proti korózii a aby sa obmedzila tvorba vrstvy oxidu V procese zohrievania, je navrhnutý v EP 1 l 43029. Ďalej kórej ská patentová prihláška č. 2002-0042152 uverejňuje spôsob výroby galvanizovanej oceľovej dosky na tvarovanie horúcim lisom.Ale, ako bolo opísané vyššie, bežné oceľové dosky na tvarovanie horúcim lisom sú oceľové dosky spracované teplom so systémom zloženia, V ktorom sa spolu pridávajú titán a chróm na báze systému zloženia 22 MnB 5, t. j. 0,22 C-1,2 Mn-maxima 50 ppm B, špeciñkovaného v EN štandardoch. Aby sa získala pevnosť v ťahu približne 1500 MPa po spracovaní teplom, je potrebná na typické zahrievanie týchto oceľových dosiek teplota 900 °C alebo viac. Ale čím sa časť fonnovaná horúcim lisom stáva tenšia, tým rýchlejšie sa znižuje teplota polotovaru extrahovaného z ohrievacej pece. Teda sa zvyšuje možnosť, že pevnosť výslednej časti formovanej horúcim lisom sa zredukuje. Inými slovami, ak sa akýkoľvek materiál stenčí, jeho tepelná sálavosť sa zvýši. Ak sa pred uskutočnenlm tvarovania horúcim lisom po extrakcii polotovaru z ohrievacej pece vyskytne neúmemé chladenie, vzrastá možnosť, že sa na povrchovej vrstve vytvorí ferit. S týmto cieľom sa pevnosť výslednej časti znižuje. Naopak, aby sa udržala teplota východiskového materiálu v rámciaustenitovej oblasti, keď sa uskutočňuje tvarovanie horúcim lisom, musí sa prldavne zvýšiť teplota ohrievania. Ale ak sa teplota ohrievania zvýši, vyskytnú sa nasledujúce rôzne prídavné problémy. Detailne, v prípade oceľových dosiek valcovaných za horúca alebo oceľových dosiek valcovaných za studena sa hrúbka povrchového povlaku oxidu V priebehu ohrievania zvyšuje, povlaky snimanć pomocou tvarovania horúcim lisom sa zdvíhajú na povrchu fonny, a teda kvalita povrchu dokončenej časti sa zhoršuje.Okrem toho sa, v prípade galvanizovaných oceľových dosiek, ked sa oceľová doska ohrieva, odpamje časť zinku. Aby sa predišlo tomuto odparovaniu, JP 2003-073774 uverejňuje spôsob vytvorenia bariérovej vrstvy oxidu zinočnatého v priebehu ohrievania na tvarovanie horúcim lisom. Ale, ako bolo opisané vyššie,keď sa zvyšuje teplota ohrievania, vytvára sa nejednotná vrstva oxidu zinočnatého, a tým sa zhoršuje kvalita povrchu výslednej časti. V prípade oceľových dosiek potiahnutých hliníkom sa pri zvyšovaní teploty ohrievania zvyšuje hrúbka oxidu hlinitého. Pretože sa uskutočňuje tvarovanie horúcim lisom, je vysoká možnosť,že sa zhrubnutć oxidy hliníka na povrchu formy zvlečú a zdvihnú. Následne, sa v prípade akejkoľvek oceľovej dosky použitej pri tvarovani horúcim lisom pri zvyšovaní teploty ohrievania zhoršuje kvalita povrchu výslednej časti. Okrem toho sa zvyšujú náklady na ohrievanie.V prípade spôsobu uskutočnenia po spracovaní teplom, aby sa zlepšila pevnosť oceľovej dosky dokončenej tvarovaním studeným lisom skôr než tvarovaním horúcim lisom, je výhodné z pohľadu nákladov na produkciu znížiť teplotu ohrevu.Predkladaný vynález sa vypracoval, aby sa vyriešili problémy doterajšieho stavu techniky, a preto je predkladaný vynález orientovaný na oceľové dosky na tvarovanie horúcim lisom alebo spracovanie po ohrievani, spôsob výroby takejto dosky a spôsob výroby častí použitím takejto dosky založený na novej myšlienka riešiacej jednoduché získanie pevnosti v ťahu l 470 MPa alebo viac po tvarovani horúcim lisom alebo spracovaní po ohriatí, aj ked sa ohrievanie uskutočňuje pri nižšej teplote v porovnaní s doterajším stavom techniky a navyše zvýšenou medzou ťahu v procese spracovania vypaľovaclm teplom.Tu sa tvarovanie horúcim lisom týka procesu tvarovania uskutočňujúceho tvarovanie po ohriatí, a potom kalenie formou a spracovanie po ohríatí sa týka následného pracovania teplom ako ohrievanie vysokofrekvenčnou indukciou alebo ohrievanie v peci aplikované prídavne po studenom tvarovani.Aspekt predkladaného vynálezu je poskytnúť oeeľovú dosku na tvarovanie horúcim lisom, ktorá zahŕňa hmotnostne uhlík (C) 0,15 až 0,35 kremík (Si) 0,5 alebo menej mangán (Mn) 1,5 až 2,2 fosfor(P) 0,025 alebo menej síru (S) 0,0 l alebo menej hliník (Al) 0,0 l až 0,05 dusík (N) 50 až 200 ppm titán (Ti) 0,005 až 0,05 volfrám (W) 0,005 až 0,1 a bór (B) 1 až 50 ppm, pričom Ti/N menej než 3,4, kde Ti/N je pomer atómov zodpovedajúcich prvkov Ceq sa vyjadruje nasledujúcim vzorcom v rozsahu od 0,48 do 0,58 a teplota Ar 3 je v rozsahu od 670 °C až 725 °C.Tu môže oceľová doska ďalej zahŕňať najmenej jeden prvok vybraný zo skupiny obsahujúcej hmotnostne niób (Nb) 0,005 až 0,1 vanád (V) 0,005 až 0,1 meď (Cu) 0,1 až 1,0 anikel (Ni) 0,05 až 0,5 .Ďalej môže mať oceľová doska mikroštruktúru s feritovou a perlitovou fázou.Podľa jedného aspektu predkladaného vynálezu sa poskytuje spôsob výroby oceľovej dosky valcovanej za horúca na tvarovanie horúcim lisom, ktorý zahŕňa ohrievanie oceľového plátu na teplotu od 1150 °C do 1250 °C, oceľový plát má hmotnostne zloženie uhlík (C) 0,15 až 0,35 kremík (Si) 0,5 alebo menej mangán (Mn) 1,5 až 2,2 fosfor (P) 0,025 alebo menej sira (S) 0,0 l alebo menej hliník (Al) 0,0 l až 0,05 dusík (N) 50 až 200 ppm titán (Ti) 0,005 až 0,05 volfrám (W) 0,005 až 0,1 bór (B) l až 50 ppm, pričom Ti/N menej než 3,4, kde Ti/N je pomer atómov zodpovedajúcich prvkov Ceq sa vyjadruje nasledujúcim vzorcom v rozsahu od 0,48 do 0,58 a teplota Ar 3 je v rozsahu od 670 °C až 725 °C a valcovanie ohriateho oceľového plátu pomocou predvalcovania a výsledný proces valcovania na výrobu oceľovej dosky, pričom výsledný proces valcovania zahŕňa valcovanie oceľovej dosky pri teplote Ar 3 alebo viac a ochladenie a navijanie oceľovej dosky pri teplote od 600 °C do 700 °C.Tu môže oceľový plát ďalej obsahovať najmenej jeden prvok vybraný zo skupiny obsahujúcej hmotnostne niób (Nb) 0,005 až 0,1 vanád (V) 0,005 až 0,1 meď (Cu) 0,1 až 1,0 anikel (Ni) 0,05 až 0,5 .Podľa jedného aspektu predkladaného vynálezu sa poskytuje spôsob výroby oceľovej dosky valcovanej za studena na tvarovanie horúcim lisom, ktorý zahŕňa morenie oceľovej dosky valcovanej za horúca, oceľová doska má hmotnostne zloženie uhlík (C) 0,15 až 0,35 krerník (Si) 0,5 alebo menej mangán (Mn) 1,5až 2,2 fosfor (P) 0,025 alebo menej síra (S) 0,01 alebo menej hliník (Al) 0,01 až 0,05 ClllSĺk(N) 50 až 200 ppm titán (Ti) 0,005 až 0,05 volírám (W) 0,005 až 0,1 a bór (B) l až 50 ppm, pričom Ti/N menej než 3,4, kde Ti/N je pomer atómov zodpovedajúcich prvkov Ceq sa vyjadruje nasledujúcim vzorcom v rozsahu od 0,48 do 0,58 a teplota Ar 3 je v rozsahu od 670 °C až 725 °C studené valcovanie namorenej oceľovej dosky na výrobu úplne tvrdej oceľovej dosky plynulé žilianie úplne tvrdej oceľovej dosky,V ktorom sa plynule kontroluje teplota žíhania, ktorá má byť v rozsahu 750 °C až 850 °C, a teplota v nasledujúcej časti stamutia sa kontroluje a je v rozsahu 450 °C až 600 °C.Tu môže oceľová doska valcovaná za horúca ďalej obsahovať najmenej jeden prvok vybraný zo skupiny obsahujúcej hmotnostne niób (Nb) 0,005 až 0,1 vanád (V) 0,005 až 0,1 meď (Cu) 0,1 až 1,0 a nike 1(Ni) 0,05 až 0,5 .Ďalej je možné spôsob uskutočniť jedným spôsobom vybraným z galvanizácie, pokovovania zinkom a pokovovania zinkom-železom.Podľa jedného aspektu predkladaného vynálezu sa poskytuje spôsob výroby oceľovej dosky potialmutej hliníkom na tvarovanie horúcim lisom, ktorý zahŕňa namorenie oceľovej dosky valcovanej za horúca, oceľová doska má hmotnostné zloženie uhlík (C) 0,15 až 0,35 kremík (Si) 0,5 alebo menej mangán (Mn) 1,5 až 2,2 fosfor (P) 0,025 alebo menej síra (S) 0,01 alebo menej hliník (Al) 0,0 l až 0,05 dusík(N) 50 až 200 ppm titán (Ti) 0,005 až 0,05 volfrám (W) 0,005 až 0,1 bór O 3) l až 50 ppm, pričom Tí/N menej než 3,4, kde Ti/N je pomer atómov zodpovedajúcich prvkov Ceq sa vyjadruje nasledujúcim vzorcom v rozsahu od 0,48 do 0,58 a teplota Ar 3 je v rozsahu od 670 °C až 725 °C studené valcovanie namorenej oceľovej dosky na výrobu úplne tvrdej oceľovej dosky plynulé žihanie úplne tvrdej oceľovej dosky,v ktorom sa plynule kontroluje teplota žíhania, ktorá má byť v rozsahu 750 °C až 850 °C namáčanie žíhanej oceľovej dosky v kúpeli s horúcim kovom obsahujúcim hliník alebo zliatinu hliníka na vytvorenie potiahnutej oceľovej dosky, a potom ochladenie potiahnutej oceľovej dosky na teplotu miestnosti pri rýchlosti chladenia od 5 °Clsek až 15 °C/sek.Tu môže oceľová doska potiahnutá hliníkom ďalej obsahovať najmenej jeden prvok vybraný zo skupiny obsahujúcej hmotnostne niób (Nb) 0,005 až 0,1 vanád (V) 0,005 až 0,1 meď (Cu) 0,1 až 1,0 a nikel (Ni) 0,05 až 0,5 .Podľa jedného aspektu predkladaného vynálezu sa poskytuje spôsob výroby častí, ktorý zahŕňa prípravu polotovaru z oceľovej dosky na tvarovanie horúcim lisom, oceľová doska má hmotnostné zloženie uhlík (C) 0,15 až 0,35 kremík (Si) 0,5 alebo menej mangán (Mn) 1,5 až 2,2 fosfor (P) 0,025 alebo menej síra (S) 0,0 l alebo menej hliník (Al) 0,01 až 0,05 dusík (N) 50 až 200 ppm titán (Ti) 0, 005 až 0,05 volfrám (W) 0, 005 až 0,1 a bór (B) 1 až 50 ppm, pričom Ti/N menej než 3,4, kde Ti/N je pomer atómov zodpovedajúcich prvkov Ceq sa vyjadruje nasledujúcim vzorcom v rozsahu od 0,48 do 0,58 a teplota Ar 3 je v rozsahu od 670 °C až 725 °C ohrievanie polotovaru pri teplote 820 °C až 950 °C udržanie horúceho polotovaru počas 60 sekúnd alebo viac a extrakciu priebežného polotovaru prenos extrahovaného polotovaru k lisu vybavenému formou (formami) na uskutočnenie tvarovania horúcim lisom kalenie lisom na teplotu 200 °C alebo menej pri rýchlosti chladenia 20 °C/sek alebo viac.Podľa jedného aspektu predkladaného vynálezu sa poskytuje spôsob výroby častí, ktorý zahŕňaw prípravu polotovaru alebo rúry z oceľovej dosky na spracovanie po ohríatí, oceľová doska má hmotnostné zloženie uhlík (C) 0,15 až 0,35 kremík (Si) 0,5 alebo menej mangán (Mn) 1,5 až 2,2 fosfor (P) 0, 025 alebo menej síra (S) 0,0 l alebo menej hliník (Al) 0,01 až 0,05 dusík (N) 50 až 200 ppm titán (Ti) 0,005 až 0,05 volfrám (W) 0,005 až 0,1 a bór 8) 1 až 50 ppm, pričom Ti/N menej než 3,4, kde Ti/N je pomer atómov zodpovedajúcich prvkov Ceq sa vyjadruje nasledujúcim vzorcom V rozsahu od 0,48 do 0,58 a teplota Ar 3 je V rozsahu od 670 °C až 725 °C tvarovanie za studena pripraveného polotovaru alebo rúry do predtvarovaného tvaru časti ohrievanie predtvarovaného tvaru časti pri teplote 820 °C až 950 °C udržanie horúceho predtvarovaného tvaru časti počas 60 sekúnd alebo viac a extrakciu predtvarovaného tvaru časti tvarovanie horúcim lisom predtvarovaného tvaru časti do výsledného tvaru časti, ak je to potrebné kalenie časti kalením lisom na teplom 200 °C alebo menej pri rýchlosti chladenia 20 °C/sek alebo viac.Tu môže oceľová doska na tvarovanie ďalej obsahovať najmenej jeden prvok vybraný zo skupiny obsahujúcej hmotnostne niób (Nb) 0,005 až 0,1 vanád (V) 0,005 až 0,1 meď (Cu) 0,1 až 1,0 a nikel(Ni) 0,05 až 0,5 . Podľa jedného aspektu predkladaného vynálezu sa poskytuje nosný diel konštrukcie na motorové vozidlo, ktorý sa vyrobí tvarovaním horúcim lisom tvarovaním horúcim lisom po vstupnomtvarovaní za studena alebo spracovaním po ohriatí po tvarovaní za studena, v ktorom má oceľová doska hmotnostné zloženie uhlík (C) 0,15 až 0,35 kremík (Si) 0,5 alebo menej mangán (Mn) 1,5 až 2,2 fosfor (P) 0,025 alebo menej síra (S) 0,0 l alebo menej hliník (Al) 0,0 l až 0,05 dusík (N) 50 až 200 ppm titán (Ti) 0, 005 až 0,05 volfrám (W) 0, 005 až 0,1 a bór (B) l až 50 ppm, pričom Ti/N menej než 3,4, kde Ti/N je pomer atómov zodpovedajúcich prvkov Ceq sa vyjadruje nasledujúcim vzorcom v rozsahu od 0,48 do 0,58 a teplota Ar 3 je v rozsahu od 670 °C až 725 °C výsledná štruktúra oceľovej dosky zahŕňa podľa oblastných fragmentov 90 alebo viac martenzitu a vyváženie najmenej jedným vybraným z bainitu a feritu.Oceľová doska valcovaná za horúca, oceľová doska valcovaná za studena a potiahnutá oceľová doska podľa predkladaného vynálezu majú vysokú ekvivalentnú hmotnosť uhlíka V porovnaní s oceľovou doskou na tvarovanie horúcim lisom, ktorá je v odbore komercializovaná. Aj keď sa oceľová doska ohrieva pri nízkej teplote po tvarovaní horúcim lisom alebo tvarovaní za studena, je možné jednoducho dosiahnuť pevnosť v ťahu 1470 MPa alebo viac, aby sa zredukovali odchýlky mechanických vlastností a aby následne vzrástla medza ťahu V procese lakovania po spracovaní teplom. Teda keď sa vyrábajú časti na tvarovanie horúcim lisom, je možné redukovať spotrebu energie a je možné značne zlepšiť jednotnosť pevnosti a produkciu kolízie nárazových a konštrukčných častí na motorové vozidlá.Prehľad obrázkov na výkresochUvedené a iné aspekty, charakteristiky a iné výhody predkladaného vynálezu budú jasnejšie z nasledujúceho detailného opisu V spojeni s priloženými obrázkami, v ktorýchobrázok l je graf zobrazujúci vzťah medzi Ar 3 a Ceq v zliatinovej zmesi podľa predkladanćho vynálezu aobrázok 2 je graf zobrazujúci výsledky porovnania pevnosti výsledných častí, ked sa spracuje bežná oceľ,oceľ podľa vynálezu l a porovnávacia oceľ 1 tvarovaním horúcim lisom pri rôznych teplotách ohrievanía na výrobu výsledných častí.Ukážkové uskutočnenia predkladaného vynálezu budú opísané v detailoch s odkazom na priložené obrázky.Aby sa vyriešili uvedené problémy, pôvodcovia dospeli k nasledujúcim výsledkom prostredníctvom ich hlbokej štúdie a predložili predkladaný vynález.Ako už bolo uvedené, oceľová doska na motorové vozidlo vyžaduje, aby mal výsledný produkt pevnosť 1470 MPa alebo viac, aby sa zvýšila výhrevnosť paliva, a tak sa kostra motorového vozidla zľahčila. Na to sa požaduje, aby sa po tvarovaní horúcim lisom regulovala mikroštruktíua vyrobenej časti, aby mala martenzitovú fázu majoritnú, aj aby bol obsah dusíka vyšší, aby sa časť ďalej zosilnila v porovnaní s doterajším stavom techniky.Ale je výhodné, ked sa pevnosť oceľovej dosky udrží pred predbežným tvarovaním alebo vystrihnutím pod určitou úrovňou. Je to preto, lebo ak je pevnosť oceľovej dosky príliš vysoká, je zložité uskutočniť lisovanie alebo vystrihnutie oceľovej dosky samotnej a znižuje sa presnosť rozmerov V dôsledku spätného nárazu alebo podobne.Predovšetkým v prípade, ked sa uskutočňuje tvarovanie horúcim lisom na tenkom materiáli, musí byť teplota vyššia než teplota Ar 3, pri ktorej sa austenit premieňa na ferit. Táto teplota je V opačnom pomere k hrúbke. Teda, čím sa stáva materiál tenším, tým vyššia teplota ohrevu materiálu sa vyžaduje. V prípade tenkého materiálu sa relatívne zvyšuje spotreba energie a v dôsledku vysokej teploty ohrevu sa vyskytujú rôzne problémy. Aby sa vyriešili tieto problémy, výhodne sa systém zloženia oceľovej dosky upraví na systém zloženia, pri ktorom je teplota Ar 3, pri ktorej sa austenit premieňa na ferit, ešte nižšia v porovnaní s doteraj ším stavom techniky.Aby sa zabezpečila odolnosť oceľovej dosky na tvarovanie, spracuje sa oceľová doska tak, aby nemala len jemnejšiu mikroštruktúru, ale aby sa predišlo krehkej štruktúre, pokiaľ je to možné. Preto je výhodnejšie,keď sa zloženie oceľovej dosky reguluje vo vhodnom rozsahu a oceľová doska sa vyrobí použitím vhodného spôsobu výroby.Na tento cieľ sa predkladaný vynález vyznačuje tým, že zloženie zliatiny oceľovej dosky sa reguluje tak,aby bolo v špecítickom rozsahu, a tým, že podmienky procesu sú vhodné pre oceľovú dosku podľa vynálezu nasledovným spôsobom. Teraz bude opísaný rozsah zloženia oceľovej dosky.Oceľová doska podľa predkladaného vynálezu obsahuje V percentách hmotnostných uhlík (C) 0,15 až 0,35 kremík (Si) 0,5 alebo menej mangán (Mn) 1,5 až 2,2 fosfor (P) 0,025 alebo menej síru

MPK / Značky

MPK: C22C 38/00

Značky: spôsob, výroby, lisovaných, konštrukcie, dielov, horúcim, lisom, ocelová, nosný, tvarovanie, doska

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-288248-ocelova-doska-na-tvarovanie-horucim-lisom-sposob-jej-vyroby-sposob-vyroby-lisovanych-dielov-a-nosny-diel-konstrukcie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oceľová doska na tvarovanie horúcim lisom, spôsob jej výroby, spôsob výroby lisovaných dielov a nosný diel konštrukcie</a>

Podobne patenty