4-(2-Butylamino)-2,7-dimetyl-8-(2-metyl-6-metoxypyrid-3-yl)pyrazol- [1,5-a]-1,3,5-triazín, farmaceutická kompozícia obsahujúca túto zlúčeninu, použitie tejto zlúčeniny v terapii a na prípravu farmaceutickej kompozície a výrobok obsahujúci túto zlúč…

Číslo patentu: 287603

Dátum: 07.03.2011

Autor: Gilligan Paul

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísaný antagonista faktora uvoľňujúceho kortikotropín (CRF) vzorca (I) a jeho použitie pri liečbe úzkosti, depresie a ďalších psychiatrických, neurologických, rovnako ako imunologických, kardiovaskulárnych alebo kardiálnych ochorení a hypersenzitivity hrubého čreva asociovanej s psychopatologickými poruchami a stresom.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka liečby psychiatrických ochorení a neurologických ochorení, vrátane organickej depresie, úzkostných porúch, posttraumatických stresových porúch, supranukleárnej obrny a porúch príjmu potravy, rovnako ako liečby imunologických, kardiovaskulárnych alebo iných kardiálnych ochorení a črevnej hypersenzitivity asocíovanej s psychopatologickými poruchami a stresom, pomocou aplikácie 4-(2-butylamino)-2,7-dimetyl-8-(2-metyl-6-metoxypyrid-3-yl)-pyrazol-1,5-a-1,3,5-triazínu, jeho enantioméru a farmaceutický prijateľných solí ako lígandu receptora pre kortikotropín- uvoľňujúci hormón.Doteraj ší stav technikyFaktor uvoľňujúcí kortikotropín (ďalej CRF) je peptid dĺžky 41 aminokyselín a je primámym fyziologíckým regulátorom sekrécie peptidu odvodeného od propiomelanokortínu (POMC) z prednej časti hypofýzy J,Rivier et al., Proc. Nat. Acad. Sci. (USA) 80 4851 (1983) W. Vale et al., Science 213 1394 (1981). Okrem jeho endokrínnej úlohy v hypofýze bola preukázaná široká extrahypotalamárna distribúcia v centrálnom nervovom systéme a produkcia širokého spektra autonórrmych, elektrofyziologických a behaviorálnych efektov zodpovedajúcich úlohe neurotransmitera a neuromodulátora V mozgu (W. Vale et al., Rec. Prog. Horm. Res. 39 245 (1983) G. F. Koob, Persp. Behav. Med. 2 39 (1985) E.B. De Souza et al., J. Neurosci. 5 3189(l 985). Existujú tiež dôkazy, že CRF má významnú úlohu V integrovaní reakcie imunitného systému na fyziologícké, psychologické a imunologické stresové podnety (J. E. Blalock, Physíological Reviews 69 1Klinické dáta poskytujú dôkazy, že CRF má úlohu v psychiatrických a neurologických ochoreniach, vrátene depresie, úzkostných porúch a porúch príjmu potravy. Tiež bola naznačená úloha CRF V etiológii a patofyziológii Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby, Huntingtonovej choroby, progresívnej supranukleárnej obmy a amyotroíickej laterálnej sklerózy, pretože tieto ochorenia sú v súvise s dysfunkciou CRF neurónov v centrálnom nervovom systéme (pre prehľad pozri E. B. De Souza, Hosp. Practice 23 59 (l 988)3.Pri afektívnych poruchách alebo pri organickej depresii je koncentrácia CRF význanme zvýšená V mozgovomieehovom moku (CSF) chorých bez medikamentóznej terapie (C. B. Nemeroff et al., Science 226 1342 (l 984) C. M. Banki et al., Am. J. Psychiatry 144 873 (1987) R. D. France et al., Biol. Psychiatry 28 86 (1988), M. Arato et al., Biol Psychiatry 25 355 (1989). Ďalej, hustota CRF receptorov je významne znižená pri samovraždách, čo je v súlade s hypersekréciou CRF (C. B. Nemeroff et al., Arch. Gen. Psychiatry 45 577 (1988)3. Ďalej existuje priama adrenokortikotropinová (ACTH) odpoveď na CRF (podaný i. v.), ktoráje pozorovaná u pacientov s depresiou (P. W. Gold et al., Am J . Psychiatry 141 619 (l 984) F. Holsboer et al., Psychoneuroendocrinology 9 147 (l 984) P. W. Gold et al., New Eng. J. Med. 314 1129 (1986). Preklínické pokusy na krysách a primátoch poskytujú ďalšiu podporu pre hypotézu, že hypersekrécie. CRF sa môže podieľať na príznakoch pozorovaných u ľudských pacientov s depresiou (R. M. Sapolsky, Arch. Gen. Psychiatry 46 1047 (1989). Existujú predbežné dôkazy, že tricyklické antidepresiva môžu meniť hladiny CRF a tak modulovat počet CRF receptorov v mozgu Grigoríadis et al., Neuropsychophamracology 2 53Tiež sa predpokladá, že CRF má úlohu V etiológii úzkostných porúch. CRF vyvoláva anxiogénne účinky u zvierat a interakcie medzi benzodiazepinom/nebenzodiazepinovýrni anxiolytikami a CRF boli preukázanć vo veľa behaviorálnych modeloch úzkosti D. R. Britton et al., Life Sci. 31 363 (l 982), C. W. Berridge a A. J. Dunn, Regul. Peptides 16 83 (1986). Predbežné štúdie, ktoré využívajú domnelého antagonistu CRF receptora a-helikálneho ovčieho CRF (9-41) vo veľa typických príkladoch správania ukázali, že antagonista produkuje anxiolytikom - podobné efekty, ktoré sú kvalitatívne podobné benzodiazepínom C. W. Berridge a A. J. Dunn, Horm. Behav. 21 393 (1987), Brain Research Reviews 15 71 (1990).Neurochemické, endokrinné a väzobné štúdie s receptorom preukázali interakcie medzi CRF a benzodiazepínovými anxiolytikami, čo poskytuje ďalší dôkaz pre podiel CRF na týchto ochoreniach. Chlórdiazepoxid zmierňuje anxiogénne efekty CRF tak v teste konfliktu (K. T. Britton et al., Psychopharmacology 86 170(1985), K. T. Britton et al., Psychopharmacology 94 306 (1988, ako v teste vyľakania zvukom (N. R. Swerdlow et al., Psychopharmacology 88 147 (1986) pri krysách. Antagonísta benzodiazepínového receptora (Ro 15-1788), ktorý je bez behaviorálnej aktivity, keď je použitý samostatne v teste operačného konfliktu,zabraňuje efektom CRF spôsobom závislým od dávky, zatiaľ čo benzodiazepínový inverzný agonista(FG 7142) zosilňuje účinky CRF (K. T. Britton et al., Psychopharmacology 94 306 (1988).Mechanizmy a miesta účinku, ktorými štandardné anxíolytíká a antidepresiva pôsobia, musia byť ešte vyhodnotené. Predpokladá sa však, že sa podieľajú na potlačení hypersekrécie CRF, ktorá je pozorovaná pri týchto ochoreniach. Najmä zaujímavé sú predbežné štúdie hodnotiace efekty antagonistov CRF receptora (ahelikálneho CRF 9-41) vo veľa modeloch správania, ktore preukázali, že antagonista CRF produkuje anxiolytikorn podobné efekty kvalitatívne podobné efektom benzodiazepínov pre prehľad pozri G. F. Koob a K.T. Britten, In CorticotropinReleasing Factor Basic and Clinical Studies of a-Neuropeptide, E. B. De Souza and C. B. Nemeroff eds., CRC Press str. 221 (1990).Ďalej sa predpokladá, že CRF má úlohu pri kardiovaskulámych alebo iných kardiálnych ochoreniach,rovnako ako pri gastrointestinálnych ochoreniach spôsobených stresom, ako je hypertenzia, tachykardia a ischemické srdcové zlyhanie, mŕtvica, syndróm dráždivého bedrovníka, post-operačný ileus a črevná hypersenzitívita asociovaná s psychopatologíckými poruchami a stresom pre prehľad pozri E. D. DeSouza, C. B. Nemeroff, Ed. Corticotropin-Releasing Factor Basic and Clinical studies of a Neuropeptide, E. B. De Souza and C. B. Nemeroff eds., CRC Press str. 221 (1990) a C. Maillot, M. Million, J. Y. Weí, A. Gauthier, Y. Tache, Gastroenterology, 119, 1569 - 1579 (2000).Nadmemá alebo znížená expresia CRF sa považuje na základnú príčinu niekoľkých ochorení. Medzi také liečiteľné ochorenia patria, napríklad afektívne poruchy, úzkosť, depresie, bolestí hlavy, syndróm dráždivého bedrovníka, post-traumatická stresová porucha, supranukleáma obrna, ímunosupresia, Alzheimerova choroba, gastrointestinálne ochorenie, mentálna anorexia alebo ine poruchy príjmu potravy, liekovć závislosti,abstinenčnć priznaky pri alkoholizme alebo liekovej závislosti, zápalové ochorenia, kardiovaskulárne alebo kardiálne ochorenia, problémy s fertilitou, infekcia vírusom ľudskej imunodeficiencie, stres pri krvácaní,obezita, infertilita, traumy hlavy a miechy, epilepsia, mŕtvica, vredy, amyotrofická laterálna skleróza, hypoglykémia, hypertenzia tachykardia a miestne srdcové zlyhanie, mŕtvíca, Osteoporóza, predčasný pôrod, psychosociálna zakrpatenosť, stresom indukovaná horúčka, vredy, hnačka, postoperačný ileus a hypersenzitivita čreva spojená s psychopatologickými poruchami a stresom pre prehľad pozri J. R. McCarthy, S. C. Heinrichs a D. E. Grigoriadis, Cuur. Pharm. Res., 5, 289 - 315 (1999) P. I. Gilligan, D. W. Robertson a R. Zaczek, J. Medicinal Chem., 43, 1641 - 1660 (2000), G. P. Chrousos, Int. J. Obesity, 24, Suppl. 2, S 50 - S 55Nasledujúce prihlášky opisujú CRF antagonistické zlúčeniny žiadna však neopisuje zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu W 095/ 10506 W 099/51608 WO 97/35539 W 099/01439 W 097/44308 WO 97/35846 WO 98/035 l 0 U WO 99/1 l 643 PCT/US 99/18707 WO 99/Ql 454 a WOO 0/01675.Predmetom vynálezu je 4-(2-butylarnino)-2,7-dimetyl-8-(2-mety 1-6-metoxypyrid-3-y 1)pyrazolo 1,5-a-l,3,5-triazín, jeho farmaceutický prijateľný liekový prekurzor, v ktorom je amínová funkčná skupina viazaná k skupine, ktorá sa pri podaní cicavcovi odštiepi za uvoľnenia uvedenej amínovej funkčnej skupiny, alebo jeho farmaceutický prijateľná soľ.Výhodne uvedenou zlúčeninou je 4-R)-2-butylamino)-2,7-dimety 1-8-(2-metyl-6-metoXypyrid-3-yl)-pyrazolo 1,5-a-1,3,5-triazín vzorca (I)4-S)-2-butylamino)-2,7-dimetyl-8-(2-metyl-6-metoxypyrid-3-yl)pyrazo 1 ol,5-a-1,3,5-triazín alebo zmes uvedených stereoizomćrnych foriem.Výhodne uvedenou zlúčeninou je 4-R)-2-butylamino)-2,7-dimetyl-8-(2-n 1 etyl-6-metoxypyrid-3-yl)-pyrazolo 1 ,5-a-l,3,5-triazín.Výhodne uvedená zlúčenina je v podstate prostá svojho stereoizoméru (S).Predmetom vynálezu je tiež farmaceutické kompozícia, ktorej podstata spočíva vtom, že obsahuje farmaceuticky prijateľný nosič a terapeuticky účinné množstvo uvedenej zlúčeniny, liekového prekurzora alebo soli.Predmetom vynálezu je tiež uvedená zlúčenia, liekový prekurzor alebo soľ na ich použitie V terapii.Predmetom vynálezu je tiež použitie uvedenej zlúčeniny, liekového prekurzora alebo soli na prípravu farmaceutickej kompozície na liečenie ochorenia prejavujúceho sa nadmerným vylučovaním CRF teplokrvného živočícha, na prípravu farmaceutickej kompozície na liečenie ochorenia, kde toto liečenie môže byť ovplyvnené alebo podporené antagonizovaním CRF, alebo na prípravu farmaceutickej kompozície na liečenie úzkosti alebo depresie.Predmetom vynálezu je tiež výrobok, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje(b) zlúčeninu, liekový prekurzor alebo soľ podľa niektorého z nárokov 1 až 4 a(c) etiketa alebo príbalový leták obsiahnuté na obalovom materiáli resp. v obalovom materiáli a uvádzajúce,že uvedená zlúčenina, liekový prekurzor alebo soľ je účinná pri liečení úzkosti alebo depresie.Vynález poskytuje nové zlúčeniny, ktoré môžu byt použité v liečbe afektívnych porúch, úzkosti, depresie, syndrómu dráždivého bedrovníka, posttraumatickej stresovej poruchy, supranukleárnej obmy, imunosupresie, Alzheimerovej choroby, gastrointestinálnych ochorení, mentálnej anorexíe alebo iných porúch príjmu potravy, abstinenčných príznakov pri alkoholizme alebo liekovej závislosti, liekových závislostí, zápalových ochorení, problémov s fertilitou, ochorení, ktorých liečba môže byt uskutočnené alebo uľahčená antagonizovaním CRF, vrátane napríklad ochorení indukovaných CR.F alebo s podielom CRF, alebo ochorení vybraných zo skupiny zahrnujúcej zápalové ochorenia, ako je reumatoidná artritída a osteoartritída, bolesť, astma,psoriáza a alergia generalizovaná úzkostná porucha panická porucha, fóbia, obscesívne-kompulzívna porucha posttraumatická stresová porucha poruchy spánku indukované stresom vedenie bolesti, ako napríklad pri frbromyalgii poruchy nálady, ako je depresia, vrátane organickej depresie, depresie s jedinou epizódou,recidivujúcej depresie, depresie indukovanej týraním detí, popôrodnej depresie dystýrnie bipolámych porúch cyklotýmie syndrómu stamutia stresom-indukovanej bolesti hlavy nádorov, infekcie vírusom ľudskej imunodeñciencie (HIV) neurodegeneratívnych ochorení, ako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a Huntingtonova choroba gastrointestinálnych chorôb, ako je vredová choroba, syndróm dráždivého bedrovníka, Crohnova choroba, spastický bedrovník, hnačka, postoperačný ileus a črewiá hypersenzitivita asocíovaná s psychopatologickými poruchami alebo stresom poruchy príjmu potravy, ako je anorexia a bulímia nervosa hemoragický stres stresom-indukované psychotieké epizódy syndróm eutyroidných chorých syndróm poruchy sekrécie antidiuretického horrnónu (ADH) obezita infertilita trauma hlavy trauma miechy ischemické poškodenie neurónov cerebrálna ischérnia ako napríklad cerebrálna hippokampálna ischémia excitotoxické poškodenie neurónov epilepsia kardiovaskuláme a ďalšie kardiálne ochorenia, vrátane hypertenzie, tachykardie a miestneho srdcového zlyhania mŕtvice imunitné dysfunkcie, vrátane stresom indukovaných imunitných dysfunkcií (napríklad stresom indukovane horúčky, bravčového stresového syndrómu, horúčky indukovanej transportom dobytka, paroxysmálnej ñbrilácie pri koňoch, a dysfunkcií indukovaných obmedzením pohyblivosti pri kurčatách, stresom pri strihaní pri ovciach alebo stresom vyvolaných porúch pri psoch) svalové spazmy, močová inkontinencia senilné demencie Alzheimerovho typu multiinfarktová demencia amyotrotická laterálna skleróza závislosti od chemických substancií a alkoholu (ako napríklad od alkoholu, kokaínu, heroínu, benzodiazepínov alebo od iných liekov) abstinenčné príznaky pri odvykaní zavislosti od alkoholu alebo od liekov Osteoporóza psychosociálna zakrpatenosť a hypoglykérnia u cicavcov.Uvedené zlúčeniny sa viažu na receptory faktora uvoľňujúceho kortikotropín, čím alterujú anxiogénne efekty sekrécie CRF. Zlúčenina podľa predkladaného vynálezu je použiteľné na liečbu psychiatrických ochorení a neurologických ochorení, úzkostných porúch, posttraumatických stresových porúch, supranukleárnej obmy a porúch príjmu potravy, rovnako ako na liečbu imunologických, kardiovaskulárnych alebo kardiálnych ochorení a črevnej hypersenzitivity asociovanej s psychopatologickými poruchami a stresom u cicavcov.Zlúčenina vzorca (I) je použiteľné ako antagonista faktora uvoľňujúceho kortikotropín. Zlúčenina podľa predkladaného vynálezu má aktivitu antagonistu faktora uvoľňujúceho kortikotropín a zdá sa, že potlačuje hypersekréciu CRF.Termín farmaceutický prijateľné soli, ako je tu použitý, označuje soli pripravené z farmaceutický prijateľných netoxických kyselín, vrátane anorganických kyselín a organických kyselín. Medzi vhodne netoxické soli patria anorganické a organické kyseliny s bázickými zvyškami, ako sú napríklad amíny, napríklad kyselina octová, benzénsulfónová, benzoová, gáforsulfónová, citrónová, eténsulfónová, fumarová, glukónová,glutámová, bromovodíková, chlorovodíková, izotiónová, mliečna, rnaleínová, jablčná, mandľová, metánsulfónová, mucínová, dusičná, pamová, pantoténová, fosforečná, jantárová, sírová, vínna, p-toluénsulfónová apodobne alkalické alebo organické soli s kyslými zvyškami, ako sú karboxylové kyseliny, napríklad soli alkalických kovov a jej stereoizomerické formy, alebo zmesi ich stereoizomerických foriem, a jej farmaceuticky prijateľné soli alebo proliečivá.2 V inom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje zlúčeninu z uskutočnení (l), jej izoméry, stereoizomerické formy, zmesi ich stereoizomerických foriem, jej farmaceutický prijateľné proliečivá alebo jej fannaceuticky prijateľné soli, kde uvedená zlúčenina je 4-R)-2-butylamino)-2,7-dimetyl-8-(2-metyl-6-metoxypyrid-3-yl)1,5-a-pyrazol-1,3,5-triazín alebo 4-S)-2-butylamíno)-2,7-dimetyl-S-(2-metyl-6-metoxypyrid-3-yl)1,5-a-pyrazol-1,3,5-triazín.3 V inom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje zlúčeninu podľa akéhokoľvek z uskutočnení (l) až(2), jej farrnaceutícky prijateľné proliečivá alebo jej fannaceuticky prijateľné soli, kde uvedená zlúčenina v podstate neobsahuje (S) stereoizomér.4 V inom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje zlúčeninu z uskutočnenia (lb), kde uvedená zlúčenina je 4-(2-butylamino)-2,7-dimetyl-8-(2-metyl-6-metoxypyrid-3-yl) l ,5-a-pyrazol- 1 ,3,5-tríazín.5 V inom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje zlúčeninu z uskutočnení (l), kde uvedená zlúčenina je 4-R)-2-butylamino)-2,7-dimetyl-8-(2-metyl-6-metoxypyrid-3-yl)1,5-a-pyrazol-1,3,5-triazín.6 Farmaceutický prostriedok obsahujúci famiaceuticky prijateľný nosič a terapeuticky účinné množstvo zlúčeniny podľa akéhokoľvek z uskutočnení (l) až (5).7 V inej realizácii predkladaný vynález poskytuje spôsob pre antagonizovaníe CRF receptora u cicavca,ktorý zahrnuje podanie terapeuticky účinného množstva zlúčeniny podľa akéhokoľvek z uskutočnení (l) až8 V inom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje spôsob liečby ochorení manifestujúceho sa hypersekréciou CRF u teplokrvného živočícha, ktorý zahrnuje podanie terapeuticky účinného množstva zlúčeniny podľa akéhokoľvek z uskutočnení (l) až9 V inom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje spôsob liečby ochorení u cicavca, ktoré môže byť ovplyvnené alebo zmiernené antagonizovaním CRF, kde uvedený spôsob zalnnuje podanie terapeuticky účinného množstva zlúčeniny podľa akéhokoľvek z uskutočnení (l) až (5).10 V inom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje spôsob pre antagonizovanie CRF receptora u cicavca, kde uvedený spôsob zahrnuje podanie terapeuticky účinného množstva zlúčeniny podľa akéhokoľvek z uskutočnení (l) až (5).11 V inom uskutočnení predkladaný vjmález poskytuje spôsob liečby úzkosti alebo depresie u cicavca,kde uvedený spôsob zahmuje podanie terapeuticky účinného množstva zlúčeniny podľa akéhokoľvek z uskutočnení (l) až (5).12 V inom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje spôsob na vyhľadávanie ligandov pre CRF receptor, ktorý zahmujea) uskutočnenie testu kompetitívnej väzby s CRF receptorom, zlúčeninou podľa akéhokoľvek uskutočnenia(l) až (5), ktorá je označená detekčným činidlom, a testovaným ligandom ab) stanovenie schopnosti uvedeného potenciálneho ligandu vytesniť z väzby uvedenú označenú zlúčeninu. 13 V inom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje spôsob na detekciu CRF receptorov v tkanivových rezoch, ktorý zahmujea) kontaktovanie zlúčeniny podľa akéhokoľvek z uskutočnení (l) až (5), ktorá je označená detekčným činídlorn, s tkanivom, za podmienok umožňujúcich naviazanie zlúčeniny na tkanivo ab) detekciu väzby označenej zlúčeniny na tkanivo.14 V inom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje spôsob na inhibíciu väzby CRF na CRF-l receptor, ktorý zahrnuje kontaktovanie zlúčeniny podľa akéhokoľvek z uskutočnení (l) až (5) s roztokom, ktorý obsahuje bunky exprimujúce CRFl receptor, kde zlúčenina je prítomná v roztoku v koncentrácii dostatočnej na inhibíciu väzby CRF na CRF-l receptor.15 V inom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje výrobok obsahujúcib) zlúčeninu podľa akéhokoľvek z uskutočnení (l) až (5) ac) príbalový leták obsiahnutý v uvedenom obale, na ktorom je uvedené, že uvedená zlúčenina je účinná na liečbu úzkosti čí depresie.16 Predkladaný vynález tiež zahrnuje spôsob liečby afektívnych porúch, úzkosti, depresie, bolestí hlavy,syndrómu dráždivého bedrovníka, posttraumatickej stresovej poruchy, supranukleámej obrny, imunosupresie, Alzheimerovej choroby, gastrointestinálnych ochorení, mentálnej anorexie a iných porúch príjmu potravy, návyku na lieky, abstinenčných príznakov pri odvykaní závislosti od alkoholu alebo iných drog, zápalových ochorení, kardiovaskulámych alebo kardiálnych ochorení, problémov s fertilitou, infekcie vírusom ľudskej imunodeñciencie, hemoragíckého stresu, obezity, infcrtility, traumy hlavy a miechy, epilepsie, mŕtvice,vredov, amyotroñckej laterálnej sklerózy, hypoglykémie alebo ochorení, ktorých liečba môže byt uskutočnená antagonizovaním CRF, vrátane ochorení indukovaných alebo podporovaných CRF, u cicavcov, kde

MPK / Značky

MPK: A61P 25/02, A61P 25/24, C07D 403/00, A61K 31/53

Značky: použitie, obsahujúci, zlúčeniny, 4-(2-butylamino)-2,7-dimetyl-8-(2-metyl-6-metoxypyrid-3-yl)pyrazol, tejto, farmaceutickej, túto, zlúčeninu, zlúč, přípravu, terapii, kompozície, farmaceutická, kompozícia, 1,5-a]-1,3,5-triazín, výrobok, obsahujúca

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-287603-4-2-butylamino-27-dimetyl-8-2-metyl-6-metoxypyrid-3-ylpyrazol-15-a-135-triazin-farmaceuticka-kompozicia-obsahujuca-tuto-zluceninu-pouzitie-tejto-zluceniny-v-terapii-a-na-pripravu-f.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">4-(2-Butylamino)-2,7-dimetyl-8-(2-metyl-6-metoxypyrid-3-yl)pyrazol- [1,5-a]-1,3,5-triazín, farmaceutická kompozícia obsahujúca túto zlúčeninu, použitie tejto zlúčeniny v terapii a na prípravu farmaceutickej kompozície a výrobok obsahujúci túto zlúč&#8230;</a>

Podobne patenty