Izolačný výrobok obsahujúci upevňovacie prostriedky a spôsob jeho výroby a montáže

Číslo patentu: 287087

Dátum: 26.10.2009

Autor: Cridland Ian

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Izolačný výrobok obsahujúci upevňovací prostriedok na upevňovanie výrobku, pričom uvedený upevňovací prostriedok prebieha v prvom smere výrobku a je spôsobilý na to, aby bol roztiahnutý v uvedenom smere pomocou ťahania s cieľom poskytnúť upevnenie pomocou záberu upevňovacieho prostriedku s predmetom. Vynález sa ďalej týka spôsobu výroby výrobku a spôsobu montáže izolačného výrobku poskytujúceho roztiahnuteľný prvok na použitie na upevňovacie účely.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka izolačného výrobku, ktorý má dva hlavné povrchy a hrúbku medzi uvedenými povrchmi a obsahuje vrstvu izolačného materiálu a aspoň podlhovastý upevňovací prostriedok na upevnenie výrobku,pričom uvedený upevñovací prostriedok, prebiehajúci v prvom smere v podstate rovuobežnom s aspoň jedným z hlavných povrchov, umožňuje prichytenie výrobku ku konštrukcií, ktorá má byť ízolovaná a/alebo k priľahlým pletivám.Údržba budov, potrubí a ostatných konštrukcií izolačnými obkladmi na úsporu energie je dobre známa. V priebehu času boli vytvorené veľmi účinné izolačné prostriedky, pokiaľ ide napr. o rohože z vlákien alebo peny, vyrábané z anorganických alebo polymémych organických materiálov. Zvýšená pozomosť, zameraná na šetrenie energiou, a široké využívanie takýchto materiálov viedlo taktiež k účinným spôsobom výroby takýchto izolačných materiálov a teda k znižovaniu ich ceny v prospech zákazníka a životného prostredia.Značná časť nákladov na izoláciu rôznych konštrukcií však vyplýva z času, spotrebovaného na montáž izolačného materiálu. Veľa konštrukcií, pre ktoré je izolácia prínosom, nie sú ľahko prístupné alebo majú iné podstatné vlastnosti, ktoré sťažujú izolačné postupy a teda ich zdražujú. To v podstate bráni, aby bolo veľa konštrukcií osadených izoláciou a vedie to tak k nevyhnutným stratám energie.Najmä izolácia potrubí, ventilačných kanálov a ostatných konštrukcií s kruhovým prierezom sa ukázali ako naináhavé, pretože izolačný materiál nemôže byť normálne pripevnený priamo k takýmto konštrukciám skrutkami, klincami alebo podobne. Alternatívne prostriedky, ako je lepenie, často nie sú možné vzhľadom na vysoke povrchové teploty týchto konštrukcií, požiame nebezpečenstvo a/alebo zdravotné dôvody.Jedným z najbežnejších spôsobov izolácie konštrukcií s kruhovým prierezom použitím izolačných výrobkov je pomocou viac alebo menej prefabrikovaných potrubných sekcií. Pre rozľahlé alebo nepravidelné konštrukcie alebo konštrukcie nekruhového prierezu môže byť ťažké získat takéto prefabrikované potrubnć sekcie a je teda tiež známe použitie rohoží, napríklad v tvare rohoží izolačného materiálu a obalenie jednej alebo viacerých takýchto rohoží s celkovou dĺžkou, zodpovedajúcou obvodu konštrukcie, okolo konštrukcie tak,aby sa obidva konce rohože stretli alebo presahovali, a následné manuálne obalenie rohože pomocou viazacích drôtov pre ich aspoň dočasné zaistenie ku konštrukcii. Týmto spôsobom sú najmä používané rohože z minerálnych vlákien a majú veľmi často na jednej strane drôtené pletivo na udržiavanie rohože pohromade a na uľahčenie manipulácie a jej upevňovania. Takýto výrobok s drôteným pletivom je opísaný vo W 0 95/27095.Týmto spôsobom môže byť obložená celá dĺžka konštrukcie pri umiestnení väčšieho počtu rohoží vedľa seba, kde celková šírka rohoží zodpovedá dĺžke konštrukcie. Pre konštrukcie s veľkým obvodom je za stavu techniky tiež známe spájanie viacerých rohoží zošívaním, zlepovaním a podobne na získanie rohože dostatočnej dĺžky na obsiahnutie okolo celej konštrukcie.Ak bola konštrukcia dostatočne obložená izolačnýrn materiálom, materiál má bežne trvalejšie opevnenie. To sa môže uskutočniť rôznymi prostriedkami, napríklad ďalšími drôtmi, zošitím alebo zostehovaním susediacich okrajov rohoží k sebe, obalením obloženej konštrukcie polymérovou fóliou alebo kovovým plechom a/alebo povliekaním alebo impregnovaním vonkajšieho povrchu spojivom alebo podobne.Dokument EP-B 1-0 004 086 opisuje rohož z minerálnych vlákien na izolovanie potrubia. Rohož z minerálnych vlákien je tvorená lamelami, ktoré boli dohromady spojené pomocou spojovacích prostriedkov, zalepených do dráh vyrezaných v lamelách. Podľa EP-Bl-O 004 086 môžu byť spojovacie prostriedky tvorené špagátmi, prebiehajúcimi po celej dĺžke rohože, ktoré môžu obsahovať část prečnievajúcu cez rohož na umožnenie upevnenia rohože pomocou ovinutia špagátov okolo rohože a/alebo zaviazanie, alebo utiahnutie použitím prečnievajúcich častí špagátov.Pretože niektoré rohože, použité na tento typ izolácie, sú pomerne ťažké, môže byt bohužiaľ problémom to, že bežne používané tenké špagáty nie sú schopné niesť váhu izolácie bez niekoľkonásobného ovinutia okolo obloženej konštrukcie a/alebo bez zarezania do izolačného materiálu, aj keď sú zalepené do rohože tak,ako to bolo opísané. Ďalej musí izolačný pracovník často izolovat konštrukcie, ku ktorým nie je ľahký prístup a nie je vhodné, aby pracovník musel ovíjať presahujúcu časť špagáta raz alebo viac razy okolo konštrukcie, pričom by súčasne podopieral izolačný materiál. Je to namáhavé najmä pri izolovaní väčších konštrukcií.Na zaistenie dostatočného presahu špagátov na upevnenie v rôznych situáciách by bolo dokonca nevyhnutné použiť na rohože veľmi dlhé Špagáty. Takéto dlhé, voľne visiace Špagáty môžu veľmi ľahko prekážať počas manipulácie a umiestňovaní rohože. A nie je tiež vhodné mat takéto dlhé, voľne presahujúce Špagáty počas výroby alebo balenia izolačných výrobkov. Pokiaľ bude k dispozícii len obmedzená dĺžka presahušpagátu, bude však každá dĺžka rohože a/alebo špagátu následne určovať daný maximálny obvod, ktorý môže byť účinne obložený, podmienený tým, ako ďaleko môže špagát dosiahnuť. To však nie je ideálne riešenie.Pri izolačných konštrukciách v horľavom prostredí je taktiež často nežiaduce použitie izolačných prostriedkov, obsahujúcich výrazný podiel horľavých zložiek, akými sú lepidlá a/alebo Špagáty z bavlny a podobne, ako je to navrhované v EP-Bl-0 004 086.Jeden z hlavných problémov doterajšieho stavu techniky sa však objavuje pri izolovani rôznych konštrukcií neštandardnej alebo nepravidelnej veľkosti. V týchto prípadoch je takmer vždy nevyhnutné ručne odrezať izolačný výrobok tak, aby zodpovedal izolovanému povrchu. Takéto rezanie rohože pravdepodobne spôsobuje odrezanie voľnej časti spojovacieho prostriedku a potom sa vyžaduje iný upevňovací prostriedok. To je zjavne nevýhodné a spôsobuje to časové straty a zvýšené náklady.V súlade s tým je cieľom súčasného vynálezu prekonať nevýhody predchádzajúceho stavu techniky a poskytovať izolačný výrobok uvedeného druhu, ktorý môže byť veľkosťou a/alebo tvarom ľahko prispôsobený a inštalovaný a upevnený sám k sebe, k susedným rohožiam, k izolovanej konštrukcii alebo podobne.To sa dosiahne izolačným výrobkom podľa vynálezu, vyznačujúcim sa tým, že presah upevňovacích prostriedkov v uvedenom prvom smere môže byť podstatne predĺžený ťahaním aspoň za jeden koniec upevňovacieho prostriedku a uvedený prostriedok nanajvýš čiastočne prebieha v smere hrúbky výrobku.Umožnenim predĺženia upevňovacieho prostriedku ťahaním, prednostne rukou, je možné získať izolačný výrobok bez voľne visiacich povrázkov alebo drôtov, ktoré môžu prekážať počas výroby, balenia, manipulácie alebo montáže rohože.Presahujúce časti upevňovacích prostriedkov, vyčnievajúce voľne z výrobku po vytiahnutí prostriedkov,môžu byť použité akýmkoľvek použiteľným spôsobom na zabezpečenie upevňovacích prostriedkov k ďalšiemu dielu, napriklad priviazaním alebo obviazaním, ovinutím alebo zakrútením. Upevňovaci prostriedok podľa vynálezu je praktickým spôsobom uložený v podstate vo výrobku až do okamihu, ked je potrebný. Výhodne však koniec upevňovacieho prostriedku V podstate presahuje okraj výrobku, aby ho izolačný pracovník mohol uchopiť a vytiahnuť.Ďalšou veľkou výhodou podľa vynálezu je, že izolačný výrobok môže byť rezaný do akéhokoľvek tvaru a veľkosti bez nutnosti uvažovať, či upevňovací prostriedok bude mať po odrezaní dĺžku, potrebnú na upevnenie. Zabudovaný presah dĺžky upevňovacieho prostriedku umožňuje predĺžiť prostriedok aj po odrezaní rohože na použiteľnú dĺžku.Presahujúca dlžka z hľadiska potencionálnej dĺžky alebo presahu upevňovacieho prostriedku môže byť uložená vnútri upevňovacích prostriedkov samotných a/alebo v rohoži rôznymi spôsobmi. Jedným z prednostných spôsobov je použitie upevňovacích prostriedkov tvarovaných do špirály, ktorá sa pri ťahaní aspoň čiastočne narovná. Ďalšie výhodné počiatočné tvary upevňovacích prostriedkov zahŕňajú viac alebo menej periodické tvary alebo formácie, napríklad ako tvary pílových zubov, sínusovky, štvorcov a/alebo rôzne druhy slučiek, vĺn, záhybov alebo vinutí, napríklad ako pružina. Upevňovaci prostriedok môže mať však viac ako jeden z uvedených, prípadne sa prekrývajúcich tvarov.Amplitúda týchto periodických tvarov je vo všeobecnosti výhodne okolo 2- až 300-násobku hrúbky a/alebo priemeru upevňovacích prostriedkov, výhodne -3 až 150- a ešte výhodnejšie 4- až 50-násobokAk upevňovacie prostriedky, tvarované najmä ako pružina, majú schopnosť, po natiahnuti predpisaným ťahom alebo z iných dôvodov, sa aspoň čiastočne opät stiahnuť, výhodné je, aby mali také prostriedky, akými sú háky, čeľuste alebo podobne na umožnenie ľahkého prichytenia k ďalším predmetom, akými sú zodpovedajúce časti ďalších upevňovacích prostriedkov, alebo k svojmu vlastnému druhému koncu, a tým pre ďalšie uľahčenie upevňovacieho postupu. V tom prípade, ak výrobok Iná siet alebo drôtené pletivo, môžu k nim byť samozrejme ľahko pripojené upevňovacie prostriedky.V niektorých prípadoch môžu byt upevňovacie prostriedky, výhodne v niektorých bodoch, upevnené aspoň nepriamo k izolačnému výrobku, takže ťahanie za jeden koniec upevňovacieho prostriedku nemá za následok, že sa druhý koniec upevňovacieho prostriedku stane nepristupný a tak nepoužiteľný.Na druhej strane je dávaná prednosť upevneniu prostriedkov len na izolačný výrobok do takej miery, že výrobok môže byť rezaný do akéhokoľvek potrebného tvaru a/alebo veľkosti bez straty schopnosti poskytnúť dostatočnú dĺžku upevňovacích prostriedkov. V súlade s tým môžu byť upevňovacie prostriedky pripojené priamo a/alebo nepriamo k výrobku v bodoch v určitých, prednostne pravidelných vzdialenostiach, napr. pomocou spojenia steharni, známymi v stave techniky na pripojenie drôteného pletiva k rohožiam z rninerálnych vlákien, ako je uvedené vo W 0 95/27095, a/alebo pripojenie sa môže uskutočniť takým spôsobom, aby mohlo byt ľahko dostatočne znovu oddelené konečným užívateľom, ak to požaduje. Upevňovacie prostriedky môžu byť pripojené priamo a/alebo nepriamo k izolačnému výrobku lepením alebo tepelným tavenim,zváraním, a/alebo stehovaním, alebo šitím a podobne.Pripojenie upevňovacích prostriedkov k izolačnému prostriedku môže byť však tiež výhodne a prednostne poskytnuté len pomocou trenia alebo podobne, neodmysliteľne od typu, tvaru a/alebo umiestnenia prostriedkov vzhľadom na rohož, ako to bude rozobrané.Podľa známeho stavu techniky sú vyhotovované izolačné kompozimé výrobky, obsahujúce niekoľko rovnakých alebo rôznych vrstiev izolačného alebo iného materiálu a takéto výrobky a izolačné rohože majú vo všeobecnosti vrstvu V tvare fólie, napr. z hliníka alebo polyméru a/alebo siete, napr. v tvare drôteného pletiva, ako je to opísane vo W 0 95/27095. Upevňovacie prostriedky môžu byť podľa vynálezu umiestnené medzi dvoma vrstvami vnútri takéhoto kompozitného izolačného výrobku. Výhodne však môže byť upevňovací prostriedok včlenený tiež do jednej z vrstiev. Posledne uvedené je zvlášť výhodné, ak je použitá len jedna vrstva, to znamená vrstva izolačného materiálu. Upevňovací prostriedok môže byť umiestnený kdekoľvek to v takejto vrstve umožňujú predpísané operácie.Ako je uvedené, upevňovacie prostriedky môžu mať rôzne tvary a môžu byt vo výrobku umiestnené mnohými spôsobmi. Všeobecne je však výhodné, aby vrstvenie upevňovacích prostriedkov nebolo uskutočňované takým spôsobom, že by predpísané vyťahovanie viedlo k zovretiu ízolačného materiálu dohromady,najmä v smere hrúbky, pretože by to mohlo spôsobovať zlé izolačné vlastnosti. To môže byť napríklad prípad, keď upevňovací prostriedok vo svojom dosahu obklopuje časť ízolačného materiálu, napr. prenikanim vrstvou v smere hrúbky v rade stehov alebo podobne. Je teda výhodné, aby upevňovacie prostriedky neprenikali celým výrobkom v smere hrúbky a najmä nie celou hrúbkou izolačnej vrstvy a všeobecne v podstate netvorili slučky okolo izolačného materiálu. Vo väčšine prípadov je výhodné, aby prostriedky prebiehali v smere hrúbky výrobku nanajvýš čiastočne z 90 , výhodnejšie okolo alebo menej než z 50 a najvýhodnejšie len nevýznarnne.Ak izolačný výrobok obsahuje vrstvu z fólie alebo sieťoviny, je zvlášť výhodné umiestniť upevňovacie prostriedky priamo pod fóliu a/alebo sieťovinu, to znamená medzi priliehajúce povrchy takejto vrstvy a izolačného materiálu.Umiestnením upevňovacich materiálov podľa návrhu v uvedených odsekoch je možné obmedziť alebo dokonca vylúčiť použitie prostriedkov na priame pripojenie upevňovacích prostriedkov k izolačnému výrobku. Vo väčšine prípadov postačuje len trecia sila medzi upevňovacími prostriedkami a okolitým materiálom(materiálmi) na zabezpečenie dostatočne pevného držania upevňovacích prostriedkov, najmä ak upevňovacie prostriedky výhodne prebiehajú celou dĺžkou a/alebo šírkou výrobku.Je tiež samozrejme výhodné, aby rozsah možného presahu, rovnako ako ľahkosť, s ktorou sú prostriedky roztiahnuté vyťahovaním, boli zvažované tiež s ohľadom na pevnosť a/alebo tuhosť prostriedkov. Požadovaný presah je však prakticky dosiahnuteľný tučným vyťahovaním bez potreby použiť špeciálne náradie. Je výhodné, ak požadovaná deforrnačná sila je medzi 0,5 až 100 N, výhodnejšie okolo 5 až 50 N a dokonca ešte výhodnejšie okolo 5 až 15 N. Typická hodnota na použitie vynálezu je okolo 10 N.Typicky použiteľný upevňovací prostriedok podľa vynálezu má pevnosť okolo 70 až 700 N/mm (MPa),výhodne okolo 100 až 400 (MPa) a tuhosť má okolo 70 až 220 103 N/mmz (MPa), výhodne okolo 100 až 150 103 N/mm (MPa).Obzvlášť výhodný upevňovací prostriedok, vhodný na použitie podľa vynálezu, poskytuje roztiahnutie okolo 20 až 120 pomocou ťahovej sily okolo 5 až 25 N, dokonca výhodnejšie 25 až 75 pomocou ťahovej sily 7 až 15 N.Upevňovací prostriedok podľa vynálezu môže mať v princípe akýkoľvek tvar, umožňujúci bezpečné upevnenie izolačného výrobku. Jeden prednostný typ upevňovacieho prostriedkupôvodný základný tvar plochého pásu alebo pruhu. Pri použití takéhoto pásu alebo pruhu je presahovaná dlžka prednostné uložená v záhyboch pásu.Ukázalo sa však výhodné, aby mal upevňovací prostriedok základný tvar drôtov. Takéto drôty sa môžu rozprestierať v plnej dĺžke a/alebo šírke, a/alebo hrúbke rohože, alebo môžu byť upevnené priamo alebo nepriamo k rohoži na jednom konci, pričom druhý koniec prechádza aspoň k jednému z okrajov/povrchov rohože za predpokladu, že upevňovací prostriedok môže byť vytiahnutím dostatočne predĺžený za okraj rohože na umožnenie upevnenia rohože oviazaním alebo podobne, Pri použití drôtov je výhodné, ak je priemer drôtu prispôsobený vlastnostiam rohože, aby sa v podstate nezarezával do rohože. Altemalívne a/alebo navyše k tomu môže byť medzi drôt a izolačný materiál urniestnená ochrarmá vrstva. Takáto ochranná vrstva môže byť výhodne tvorená napr. polymérovou a/alebo kovovou fóliou alebo sieťovinou.Ak je však využitá sieťovina, napríklad drôtené pletivo, je výhodné mať upevňovací drôt (drôty) uložený(uložené) pod sieťovinou, prednostné priamo pod uvedenou sieťovinou. Alternatívne môže byť výhodné pretkať upevňovací prostriedok do sieťoviny na udržanie prostriedku v určitých miestach. Posledný princíp môže byť podobne využitý použitím fólie s otvormi.Ak je izolačná vrstva tvorená vláknarni, najmä mineráhiymi vláknami a/alebo ak sú viazacie drôty tenké,väčšinou sa ukazuje problém so zarezávaním viazacieho drôtu do izolačného materiálu.Podľa prednostného uskutočnenia vynálezu sú používané drôty v podstate z nehorľavého materiálu.Podľa ďalšieho zvlášť prednostného uskutočnenia vynálezu sú ako upevňovací prostriedok použité kovove drôty alebo podobne. Väčšina kovových drôtov môže byť ľahko zakrútená dohromady a vytvárať tuhý spoj. To poskytuje výhodu, že na upevnenie nemusia byť viazané žiadne komplikované uzly. Táto výhoda je dokonca dosiahnuteľná jednou rukou, čo je veľké zlepšenie oproti nutnosti použiť obidve ruky, ako je to známe z predchádzajúceho stavu techniky. Použitím len jednej ruky na zakrucovanie, napríklad priľahlých koncov dohromady, ponecháva druhú ruku voľnú na podopieranie rohože - držanie rohože na jej mieste - alebo na iné úlohy.Ďalšou výhodou použitia kovových drôtov ako upevňovacíeho prostriedku je, že na niektore účely môžu aspoň čiastočne nahradiť inak nevyhnutné drôtené pletivo. Prekvapujúco preukázali možnosť úplného nahradenia drôteného pletiva, štandardného drôteného výrobku, ako je napríklad opísané vo W 0 95/2795, urniestnením viacerých upevňovacich prostriedkov podľa vynálezu do celej dlžky a/alebo šírky výrobku. Upevňovacie prostriedky sú v takomto pripade prednosme umiestnené vo vzájomných vzdialenostiaeh 5 až 50 cm,prednostné okolo 10 až 25 cm a dokonca ešte výhodnejšie okolo 10 cm. V tom prípade, ak je dávaná prednosť odstráneniu potreby drôteného pletiva, sú drôty umiestnené tak v smere dĺžky, ako aj v smere šírky výrobku, to znamená vo dvoch prednostné viac alebo menej vzájomne kolmých smeroch, je dávaná prednosť splietaniu drôtov alebo ich voľnému pridržiavaniu k sebe tenkými vláknami alebo podobne, takže v kombinácii vytvárajú samonosnú sieť. Týmto spôsobom sú zabezpečené výhody sieťoviny, aj keď jednotlivé upevňovacie prostriedky nie sú obmedzené tým, že by boli zvarené alebospôsobmi pevne spojené s ostatnými prostriedkami, napríklad ako v prípade drôtov, tvoriacich pripadne použité drôtené pletivo.Najmä pri izolovaní vodorovne prebiehajúcich potrubí alebo podobne, je známym technickým problémom stavu techniky, že izolačný materiál podľa doterajšieho stavu techniky má sklon sadať, to znamená izolačný materiál neposkytuje dokonale tesné obalenie. Je teda výhodou vynálezu oproti výrobkom podľa doterajšieho stavu techniky, že umožňuje náležite tuhú montáž aj na vodorovnej konštrukcii.Ďalej sa prekvapujúco preukázalo, že je možné, najmä ak upevňovacie prostriedky využívajú kovové drôty, využitie určitých, veľmi dobre známych nástrojov novým spôsobom, umožňujúcim obzvlášť výhodný spôsob montovania izolačných výrobkov podľa vynálezu. Takéto nástroje zahŕňajú americké skrutkovače s baliacimi ihlami.Ďalej je možné použiť zvláštne nástroje a/alebo adaptéry na existujúce nástroje, pracujúce ako klieštiky alebo podobned a prispôsobené tak, aby umožnili zovretie jedného konca prvého upevňovacíeho prostriedku a potom jedného konca ďalšieho upevňovacíeho prostriedku, alebo zovretie obidvoch v podstate súčasne a následne umožňujúce ľahké zakrútenie koncov na vytvorenie pevného spoja. Obidva konce upevňovacích prostriedkov môžu byť však obidva konce jedného a toho istého upevňovacíeho prostriedku, rovnako ako môžu byť spojené predpísanýrn spôsobom viac ako dva takéto konce s niekoľkými.Takéto nástroje majú výhodne motor alebo podobne na vykonávanie zakrúcacieho pohybu, to znamená podobne ako je to známe z elektrických vŕtačiek alebo skrutkovačov, a nástroje sú prednostné akumulátorové. Alternatívne sú takéto nástroje prispôsobené na uskutočňovanie zakrúcacieho pohybu mechanickými prostriedkami, napr. pomocou zabudovanej skrutky s veľkým stúpaním.Ďalšou výhodou použitia kovových drôtov je, že presahová dĺžka nemusí byť veľká, pretože nie je potrebný žiadny uzol alebo obtáčanie. Ďalej je v dôsledku vlastnosti väčšiny kovov zabezpečené, že ovinutie presahujúcej časti upewlovacieho prostriedku zostane na svojom mieste, aj keď sa s izolačným prostriedkom zachádza hrubým spôsobom. A ďalej je zrejmé, že je zvlášť ľahké nastavit silu, potrebnú na vytiałmutie požadovaného rrmožstva upínacieho prostriedku úpravou zloženia použitého kovu, rozmermi použitého kovu a/alebo zvoleným spôsobom uloženia presahujúcej časti upevňovacíeho prostriedku.Kovy, použiteľné na upevňovacie prostriedky, zahŕňajú hliník, železo, rôzne železné zliatiny, akými je oceľ a/alebo meď. Zvlášť výhodné je použitie oceľových alebo železných drôtov vzhľadom na pevnosť a cenu. Ďalej je vo všeobecnosti výhodné použiť kov, ktorý má vysokú trvanlivosť, rovnako ako odolnosť proti korózii. Odolnosť proti korózii sa môže dosiahnuť galvanickým pokovením, napr. zinkomVýhodnou alternatívou ku kovom na použitie ako upevňovacie prostriedky sú polymérové a/alebo sklenené drôty. Prednosť sa dáva deformovateľným polymérom a/alebo elastomerorn, t. j. materiálom, ktoré samotné umožňujú roztiahnutie bez toho, aby museli byť vrstvené zvláštnym spôsobom.Kovové drôty alebo iné použité drôty môžu byť výhodne povlečené alebo obalené inými materiálmi,akými sú polyméry a/alebo papier. To môže zväčšovať priemer drôtu a zabraňovať zarezaniu drôtu do izolačnej vrstvy. Tiež je možné použiť takéto povlečenie alebo obalenie ako puzdro na dosiahnutie teleskopického efektu tak, že vnútorné jadro môže byť pretiahnuté za povlak alebo obal.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu má upevňovací prostriedok výrazné farby na zabezpečenie jeho ľahkej identifikácie na mieste montáže. Dáva sa prednosť farbám, ktoré sú ľahko rozpoznateľné od izolačného materiálu a/alebo iných zložiek izolačného výrobku. Pretože izolovanie sa môže často uskutočňovať na miestach so zlým osvetlením, prednosť sa dáva najmä použitiu j asných alebo lurniniscenčných farieb.

MPK / Značky

MPK: E04C 2/10

Značky: výrobok, prostriedky, montáže, spôsob, izolačný, výroby, obsahujúci, upevňovacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-287087-izolacny-vyrobok-obsahujuci-upevnovacie-prostriedky-a-sposob-jeho-vyroby-a-montaze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Izolačný výrobok obsahujúci upevňovacie prostriedky a spôsob jeho výroby a montáže</a>

Podobne patenty