Nádoba s doskami, ktoré sa prispôsobujú tlaku

Číslo patentu: 287003

Dátum: 17.08.2009

Autor: Melrose David Murray

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nádoba vhodná na plnenie kvapalinou obsahuje aspoň jeden pružný panel (3) s riadeným vychýlením na vyrovnávanie tlakových zmien vyvolaných v nádobe (1), pričom pozdĺžny a priečny rozmer definujúci plochu pružného panelu (3) je pomerný k pozdĺžnej osi nádoby (1) a pružný panel (3) má prispôsobivú oblasť (5) vystupujúcu z jeho plochy s tým, že pružný panel (3) má prispôsobivú iniciačnú oblasť (8) vystupujúcu pozdĺžne z prispôsobivej oblasti (5), pričom vyklenutie prispôsobivej iniciačnej oblasti (8) je menšie ako vyklenutie prispôsobivej oblasti (5). Obidve oblasti (5, 8) splývajú pozdĺžne s pružným panelom (3) v zakrivení postupne vzrastajúcim z prispôsobivej iniciačnej oblasti (3) do prispôsobivej oblasti (5) tak, že prispôsobivá iniciačná oblasť (8) sa môže prehnúť dovnútra a kde v reakcii na zmeny tlaku sa mení miera prehnutia a spôsobuje postupnú redukciu miery prehnutia prispôsobivej oblasti (5) v reakcii na vzrastajúcu zmenu tlaku v nádobe (1).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nádoby s doskami, ktoré sa prispôsobujú tlaku, konkrétne polyesterovej nádoby, ktorá sa dá naplniť horúcou kvapalinou a zdokonalenej konštrukcie stien tejto nádoby.Doteraj ší stav technikyPočas plnenia horúcou kvapalinou pôsobí na konštrukciu nádoby značné azložité mechanické napätie vznikajúce v dôsledku tepelného napätia, hydraulického tlaku pri plnení a bezprostredne po zatvorení a podtlaku pri ochladzovaní kvapaliny.Tepelné napätie pôsobí na steny nádoby pri naliatí horúcej kvapaliny. Vplyvom horúcej kvapaliny steny nádoby zmäknú a potom sa budú nerovnomeme scvrkávať, čo vyvoláva deformáciu nádoby. Polyester preto musí byť tepelne ošetrený na účely molekulárnych zmien, aby tak vznikla nádoba s tepelnou stabilitou.Tlak a napätie pôsobí na bočné steny nádoby odolnej proti teplu počas plnenia a tiež značnú dobu potom. Ked je nádoba naplnená horúcou kvapalinou a zatvorená, pôsobí na ňu počiatočný hydraulický tlak a zvýšený vnútorný tlak. Pri ochladzovaní kvapaliny a vzduchu v priestore pod uzáverom sa toto tepelné zmenšenie objemu prejaví číastočným vyčerpaním vzduchu z nádoby. Podtlak vznikajúci v dôsledku ochladzovania má tendenciu mechanicky deformovať steny nádoby.Prihláška č. 5178290 opisuje vrúbkovanie určené na posilnenie doskových plôch.Akiho Ota et al. sa v patente Spojených štátov č. 5238129 zapodieva ďalšou štruktúrou posilnenia kruhovýrni rebrami, ktoré V tomto prípade smerujú vodorovnc v pásoch nad, pod a mimo doskovej plochy fľaše p 1 nenej horúcou kvapalinou.Okrem nutnosti posilniť nádobu proti tepelnému napätiu a podtlaku tu existuje potreba vyrovnať sa s počiatočným hydraulickým tlakom a zvýšeným vnútorným tlakom, ktorý pôsobí na nádobu pri naliatí horúcej kvapaliny anáslednom uzatvorení viečkorrL Tým začne pôsobiť na bočnú stenu nádoby tlak. Tepelné dosky budú vytlačované vonkajším smerom, čo môže spôsobiť deformáciu nádoby.Hyashi et al. opisuje v patente Spojených štátov 4877141 konštrukciu dosky, ktorá sa prispôsobuje počiatočnému prirodzenému zakriveniu vonkajším smerom vplyvom vnútorného hydraulického tlaku a teploty, po ktorom nasleduje zakriveníe dovnútra v dôsledku podtlaku vznikajúceho pri ochladzovaní. Dôležité je to, aby bol udržiavaný relatívne plochý profil dosky, ale s miernym posnutím stredovej časti na účely posilnenia dosky, ktoré však nebráni radiálnemu pohybu dosky smerom dovnútra ani navonok. Pretože je však doska všeobecne plochá, je rozsah pohybu v oboch smeroch obmedzený. Neobsahuje doskové rebrá, ktoré by zvyšovali pružnosť, pretože tie by bránili vonkaj šiemu a vnútornému spätnému pohybu dosky ako celku.Krishnakumar et al. v patente Spojených štátov č. 5908128 opisuje ďalšiu pružnú dosku, ktorá má reagovať na hydraulický tlak a sily vyvolané teplotou vzníkajúcou po naplneni. Je opísaná relatívne bežná konštrukcia nádoby na plnenie horúcou kvapalinou, konkrétne nádoby vhodnej na pasterizáciu. Patentové nároky vymedzujú, že v procese pasterizácie nie je potrebné nádobu pred plnením pripravovať na pôsobenie tepla,pretože sa zavádza studená kvapalina, ktorá je ohriata až po uzatvorení viečkom Na vyrovnanie zmien tlaku sa použijú konkávne dosky. Na zaistenie pružnosti v radiálnom vonkajšom smere pohybu, po ktorom nasleduje pohyb radiálne vnútomým smerom, sú dosky udižiavané v plytkom prehnuti dovnútra, aby sa prispôsobili premennému vnútornému tlaku a teplote v procese pasterizácie. Zvýšenie teploty po uzatvorení, ktoré je po určitú dobu udržiavané, spôsobí zmäknutie plastového materiálu, a tým dodá doskám zakriveným smerom dovnútra väčšiu pružnosť pri pôsobení sily. Bolo však zistené, že príliš veľké zakriveníe by tomuto bránilo. Trvalej defomiácii dosiek pri prehnutí silou v opačnom smere sa zamedzuje nastavením plytkého prehnutia a zmäknutím materiálu pod vplyvom tepla. Veľkosť sily prenášanej na steny nádoby sa preto stanovuje znovu na základe miery možného prehnutia dosiek, ako je to pri štandardnej fľaši na plnenie horúcou kvapalinou. Miera prehnutia je však obmedzená, pretože je potrebné udržovať plytke zakrivenie radiálneho profilu dosiek. Stavba fľaše sa teda opisuje rôznymi štandardnými spôsobmi.Krishnakumar et al. vpatente spojených štátov č. 5303834 ukazuje ďalšie pružné dosky, ktoré možno premiestňovať z konvexnej do konkávnej polohy vytvorením zmrštiteľnej nádoby. Podtlak sám osebe nemôže polohu dosiek obrátiť, dosky však možno obrátiť ručne. Pri uvoľneni tlakovej sily sa dosky automaticky vrátia do svojho pôvodného tvaru, pretože na zachovanie obrátenej polohy musi pôsobiť veľká sila, ktorú je treba držiavať manuálne. Trvalej deformácii dosky spôsobenej počiatočným konvexným prehnutim možno zabrániť použitím skupiny bodov pozdĺžneho ohybu.Krishnakumar et al. v patente Spojených štátov č. 5971184 ukazuje ďalšie pružné dosky, ktoré sa môžu podľa patentových nárokov premiestňovať z prvej konvexnej polohy do druhej konkávnej polohy, vytvorením fľaše, ktorú možno uchopiť do ruky s dvoma veľkými plochýrni bočnýrni stenami. Každá doska obsahuje vrúbkovanú centrálnu časť, ktorá sa môže obracať do opačnej polohy. Nádoby tohto typu sa dvoma velkýrni plochými protiľahlými stenami líšia stabilitou podtlaku nádob plnených horúcou kvapalinou, ktoré ma 10jú pri pôsobení podtlaku zachovávať všeobecne valcovitý tvar. Na zväčšenie bočnej steny pôsobí väčšie satie,ktorým sú vťahované do konkávneho tvaru silnejšie ako pri doskách menšej veľkosti, ako je tomu pri štandardnej konštrukcii so šiestimi doskami na prevažne valcovitej nádobe. Vďaka konštrukcii nádoby sa zvyšuje sila pôsobiaca na každú z obidvoch dosiek, čím rastie i ohybová sila.Napriek tomu je však stále potrebné udržiavať konvexnú oblasť dosiek v pomerne plochom tvare, inak by nebolo možné vtiahnuť podtlakom dosky do požadovaného konkávneho varu. Nutnosť udržiavať plytké konkávne prehnutie umožňujúce dostatočnú pružnosť už predtým opísal Kríshnakumar et al. v patente Spojených štátov 5303834 a patente Spojených štátov 5908128. Takto sa naopak obmedzuje veľkosť podtlaku, ktorý sa vypustí ešte predtým, ako na steny nádoby začne pôsobiť napätie. Ďalej sa považuje všeobecne za nemožné,aby tvar , ktorý je konvexný v pozdĺžnej í horizontálnej rovine, bolo možné akokoľvek obrátiť, pokiaľ nie je konvexné zakrivenie primerane plytké. Ďalej sa dosky nemôžu pri uvoľnení podtlaku odstránenim uzáveru vrátiť do svojej pôvodnej konvexnej polohy, pokial majú určité výrazné konvexnć prehnutie. V najlepšom prípade sa doska pôsobením sily zdeformuje a zostane v novej obrátenej polohe. Dosku už potom nebude možné obrátiť do opačného smeru, pretože prestane pôsobiť vplyv tepla kvapaliny na zmäknutie materiálu a veľkosť okolitého tlaku k tomu nebude postačovať. Nebude pôsobiť ani tvarová pamäť, ktorou sa plastická hmota vyznačovala pred spľasknutím do konkávnej polohy. Krishnakumar et al. v patente Spojených štátov č. 5908128 skôr opísal vytvorenie pozdĺžnych rebier zabraňujúcich tejto trvalej deformácii, ktorá vzniká pri ohnutí dosiek z konvexnej polohy do konkávnej. Rovnaké zistenie týkajúce sa nevratnej deformácie uviedol Krishnakumar et al. tiež v patente spojených štátov 5303834. Hayashi et al. v patente spojených štátov č. 4877141 tiež ukazuje, že pokiaľ majú byť dosky prehnuté proti svojmu prirodzenćmu zalcriveniu, je nutné ich udržiavať v relatívne plochom tvare.Za základný princíp neúspechu nádob podľa predchádzajúceho stavu techniky považuje žiadateľ nevratnú deformáciu stavby nádoby v dôsledku slabej konštrukcie pri pôsobení podtlaku v nádobe hlavne vtedy, ked sa v rámci získania konkurenčnej výhody na trhu znižuje hmotnosť nádoby.Vynález oproti tomu umožňuje väčší ohyb bočných stien, na ktoré pôsobí podtlak tak, aby bolo možné ľahšie prispôsobiť tlak pôsobiaci na nádobu. Aj tu je možno použiť opísane vystužené rebrá rôzneho typu a umiestnenie na kompenzáciu všetkého nevyhnutného nadbytočného tlaku v dôsledku pôsobenia okolitých síl, ktorý by chýbal steny nádoby do nového tvaru prispôsobenému tla .Cieľom vynálezu je preto odstrániť, alebo aspoň zmierniť tieto problémy pri nádobách, ktoré sú v súčasnej dobe k dispozícii, alebo aspoň ponúknuť užívateľom možnosť voľby.Ďalšie ciele vynálezu môžu byt jasné z nasledujúceho opisu.Predmetom vynálezu je nádoba vhodná na plnenie kvapalinou obsahujúca aspoň jeden pružný panel s riadenýrn vychýlením na vyrovnávanie tlakových zmien vyvolaných v nádobe, pričom pozdĺžny a priečny rozmer deñnujúci plochu pružného panelu je pomemý k pozdĺžnej osi nádoby a pružný panel má prispôsobivú oblasť vystupujúcu z jeho plochy, ktorej podstata spočíva vtom, že pružný panel má prispôsobivú iniciačnú oblasť vystupujúcu pozdĺžne z prispôsobívej oblasti, pričom vyklenutie prispôsobívej iniciačnej oblasti je menšie ako vyklenutie prispôsobívej oblasti a obidve oblasti splývajú pozdĺžne s pružným panelom v zakrivení postupne vzrastajúcim z prispôsobívej iniciačnej oblasti do prispôsobívej oblasti tak, že prispôsoa spôsobuje postupnú redukciu miery prehnutia prispôsobívej oblasti v reakcii na vzrastajúcu zmenu tlaku v nádobe.Výhodne prispôsobivá oblasť vystupuje zvonku v priečnom smere vzhľadom na pozdĺžnu os nádoby.Výhodne prehýbanie prispôsobívej oblasti má za následok zmenšenie vonkajšieho zakrivenia jeho vonkaj šieho vyklenutia.Výhodne prispôsobivá oblasť má zvonka smerujúce zakrivenie, ktoré plynule prechádza do prispôsobívej oblasti.Výhodne prispôsobivá iniciačná oblasť má dovnútra smerujúce zakrivenie, ktoré plynule prechádza do prispôsobívej oblasti.Výhodne sa rozsah vyklenutia plochy mení pozdĺž osi nádoby.Výhodne sa prispôsobivá iniciačná oblasť mení V priečne rozbiehavom rozsahu pozdĺž pozdĺžnej osi nádoby.Výhodne sa prispôsobivá oblasť mení v priečne rozbiehavom rozsahu pozdĺž pozdĺžnej osi nádoby.Výhodne sa prispôsobivá iniciačná oblasť obracia tak, že sa opačne otočí jej zakrivenie v reakcii na podtlakovú zmenu vnútri nádoby.Výhodne sa prispôsobivá oblasť obracia tak, že sa opačne otočí jej zakrivenie v reakcii na podtlakovú zmenu vnútri nádoby.Výhodne je nádoba uspôsobená na naplnenie kvapalinou s teplotou vyššou než je izbová teplota, kde pružný panel je uspôsobený na opačné vyklenutie po zmene vnútorného tlaku v priebehu zmeny teploty kvapaliny s tým, že prispôsobivá iniciačná oblasť je uspôsobená na obrátenie vzhľadom na smer jej vyklenutia,čim spôsobuje obrátenie vyklenutia prispôsobivej oblasti vzhľadom na smer jej vyklenutia.Výhodne je pružný panel uspôsobený na priehyb smerom dovnútra po poklese vnútorného tlaku v priebehu ochladzovania kvapaliny. Výhodne je priehyb v smere zvonka vzhľadom na plochu.Výhodne je pružný panel uspôsobený na priehyb smerom von pri použití po vzraste vnútomého tlaku počas ohrevu kvapaliny. Výhodne je priehyb v smere dovnútra vzhľadom na plochu.Výhodne nádoba obsahuje množstvo pružných panelov rozrniestnených V odstupe okolo jej pozdlžnej osi.Výhodne každý pružný panel obsahuje najmenej jednu ústrednú prispôsobivú íniciačnú oblasť a dvojicu prispôsobivých oblastí vedených od prispôsobívej iniciačnej oblasti v smere k opačným pozdlžnym koncom pružného panelu.Výhodne je prispôsobivá iniciačná oblasť umiestnená bližšie stredu pružného panelu, ktorý má prvú a dnůrú prispôsobivú oblasť vedenú pozdĺžne preč od prispôsobivej iniciačnej oblasti, pričom prvá prispôsobivá oblasť je vedená smerom k jednému koncu pružného panelu a druhá prispôsobivá oblasť je vedená v smere k opačnému koncu pružného panelu.Výhodne je nádoba upravená na plnenie kvapalinou pri teplote vyššej ako izbová teplota s tým, že prispôsobivá íniciačná oblasť a/alebo prispôsobivá oblasť má vyklenutie, ktoré sa mení v priečnom rozbiehavom smere pozdĺž osi nádoby.Výhodne má nádoba dvojicu v podstate nepružných oblastí, medzi ktorými je vedená prispôsobivá iniciačná oblasť a prispôsobivá oblasť, pričom sploštená oblasť sa rozprestiera medzi nepružnýrní oblasťamj na vytvorenie ukončenia prispôsobivej iniciačnej oblasti.Výhodne sa prispôsobivá inícíačná oblasť a/alebo prispôsobivá oblasť stretajú na vrchole a poskytujú pružný panel vyhotovený z dvoch častí.Výhodne je prispôsobivá oblasť polohovaná v smere jedného pozdlžneho konca pružného panelu a prispôsobívá iniciačná oblasť je polohovaná v smere opačného konca pružného panelu.Výhodne prispôsobivá iniciačná oblasť vystupuje z plochy v menšom rozsahu než prispôsobivá. oblasť.Výhodne je prispôsobívá iniciačná oblasť polobovaná bližšie v smere k jednému pozdlžnemu koncu pružného panelu než prispôsobivú oblasť.Ďalšie aspekty vynálezu môžu byť jasné z nasledujúceho opisu, ktorý má slúžiť iba ako príklad a v ktorom sú uvedené odkazy na sprievodné výkresy.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok l znázorňuje nárys nádoby podľa jedného z možných vyhotovení vynálezu. Obrázok 2 a znázorňuje nárys plochy panelu nádoby z obrázka 1. Obrázok 2 b znázorňuje bočný pohľad na plochu panelu z obrázka 2 a. Obrázok 3 znázorňuje bočný pohľad na obrátenú plochu panelu z obrázka 2 a.Obrázky 4 a - c schematicky znázorňujú prierez nádoby z obrázka l postupne pozdĺž čiar A - C, ak nie sú plochy panelu obrátené.Obrázky Sa - c schematicky znázorňujú prierezy nádoby z obrázka l postupne pozdĺž čiar A - C , ak sú plochy panelu obrátené.Obrázky 6 a - c znázorňujú pohľady spredu a zozadu na iné vyhotovenie plochy panelu.Obrázok 7 a znázorňuje predný nárys ďalšieho vyhotovenia plochy panelu.Obrázky 7 b, c znázorňujú bočné pohľady na plochu panelu z obrázka 7 a v neobrátenej a v obrátenej polohe.Obrázok 8 a znázorňuje predný nárys ďalšieho vyhotovenia plochy panelu.Obrázky Sb ~ d znázorňujú bočné pohľady na plochu panelu z obrázka 8 a V neobrátenej, čiastočne obrátenej a v obrátenej polohe.Obrázky 9 a - c a obrázky d - f znázorňujú schematické prierezy vedené postupne líniami zodpovedajúeimi pismenkám A - C nádoby z obrázka l, majúce inú plochu panelu v neobrátenej a v obrátenej polohe.Na obrázku 1 je podľa preferovaného vyhotovenia vynálezu nádoba, označená všeobecne l, ktorá má hlavnú bočnú stenu 2 všeobecne valcovitého tvaru.Nádoba l sa dokáže prispôsobiť tlaku a ide hlavne o nádobu na plnenie horúcou kvapalinou, určenou na plnenie kvapalinou s teplotou vyššou, ako je izbová teplota. Nádobu 1 možno vytvoriť v prehnutej formez polyesteru alebo z iného plastu, napr. tepelne upraveného polyetylén tereñalátu (PET). Spodná časť bočnej steny 2 obsahuje skupinu zvislo orientovaných pozdlžnych podtlakových pružných panelov 3, ktoré sú umiestnene po obvode nádoby, pričom sú navzájom oddelené hladkými pozdlžnymi plochými oblasťami 4. Každý panel môže mať všeobecne pravouhlý tvar a je uspôsobený tak, aby sa pri naplnení nádoby horúcou kvapalinou, uzatvorení nádoby a následnom ochladzovaní kvapaliny prehol dovnútra. V priebehu procesu sa chovajú podtlakové pružné panely 3 tak, že vyrovnávajú podtlak spôsobený naplncním horúcou kvapalínou.Na obrázku Za je znázomený podtlakový pružný panel 3 nádoby l. Podtlakový pružný panel 3 obsahuje aspoň jednu spojovaciu oblasť 7, ktorá spojuje prispôsobivú oblasť 5 s plochými oblasťami 4. Prispôsobivá oblasť 5 obsahuje oblasť s prispôsobivou iniciačnou oblasťou 8, ktorá riadi spojenie prispôsobívej oblasti 5 a spojovacej oblasti 7. Spojovacia oblasť 7 sa prednostne môže pod vplyvom podtlaku relatívne ľahko prehnúť dovnútra a prispôsobivá iniciačná oblasť 8 bude vychyľovať prispôsobivú oblasť 5 obrátením a následným prehnutírn smerom dovnútra. Tak bude vyčerpaný ďaleko väčší objem podtlakových pružných panelov 3 ako pri doterajších pružných paneloch. Potom sa podstatne viac ako pri doterajších nádobách zmenší podtlak a na steny nádoby preto bude teda pôsobiť podstatne nižší tlak.Spoj ovacia oblasť 7 prednostne umožňuje nastaviť polomer od stredu nádoby 1 k okraju pružného panelu 3 (vnútri spojovacej oblasti 7) nezávisle od polomeru na okraji plochých oblastí 4 (vonkajšej hranice okolo spojovacej oblasti 7). Spojovacia oblasť 7 tak bude umožňovať nezávislé doplnenie plochej oblasti 4 na jednej strane a doplnenie pružného panelu 3 a jej optimalizáciu na vychýlenie na druhej strane. Spojovacia oblasť 7 vyrovnáva všetky obvodové rozdiely v polomere medzi oboma konštrukciami.Hranice SA medzi prispôsobivou íniciačnou oblasťou 8 a zvyškom prispôsobívej oblasti 5 je znázornená ako silno oblúkovito prehnutá v obvodovom smere pružného panelu 3.Miera oblúkovitého prehnutia alebo výstupku prispôsobívej iniciačnej oblasti 8 vzhľadom na rovinu vymedzenú stredovou pozdĺžnou osou nádoby je podstatne menšia ako veľkosť oblúka alebo výstupku prispôsobívej oblasti 5, čo vyvoláva väčšiu citlivosť na podtlak. Prispôsobivá iniciačná oblasť 8 ďalej obsahuje zakončenie 9 iniciačného prvku, ktoré je prevažne ploché a je preto na podtlak najcitlivej šie. Keď teda bude na nádobu 1 pôsobiť podtlak, môže sa podtlakový pružný panel 3 na zakončení 9 ohnúť, potom bude nasledovať výchylka a obrátenie celej prispôsobívej iniciačnej oblasti 8, a potom bude ďalej postupovať obrátenie prispôsobívej oblasti 5. V inom vyhotovení môže byť zakončenie 9 iníciačného prvku konkávne. V tomto vyhotovení bude však veľkosť výstupku konkávnej oblasti vzhľadom na rovinu vymedzenú stredovou pozdĺžnou osou nádoby menšie ako veľkosť výstupku zvyšku prispôsobívej oblasti 5.Dôležité je to, že v reakcií na postupné zmenšovanie objemu nádoby 1 v priebehu ochladzovania môže rovnorneme pokračovať obrátenie prispôsobívej oblasti 5. Toto je protikladom k doske, ktorá medzi obidvoma stavmi spľaskne. Vďaka postupnému vychyľovaniu prispôsobívej oblasti 5 do obrátenej polohy a z obrátenej polohy v reakcii na pomerne malý rozdiel tlaku v porovnaní s doskarni, ktoré spľasknď, bude na bočné steny nádoby 1 prenášaná menšia sila. To umožňuje použiť pri konštrukcii nádoby menšie množstvo materiálu a tak zlacniť výrobu. V dôsledku toho možno pre rovnaké množstvo materiálu očakávať imenej porúch spôsobených záťažou.Znížený rozdiel tlakov potrebný na obrátenie prispôsobívej oblasti 5 navyše umožňuje, aby v jedinej nádobe 1 bolo obsiałmuté väčšie množstvo pružných panelov 3. Pružný panel 3 tiež nemusí byť veľký, pretože na prehnutie panelu postačuje nízky podtlak. Pružná panely 3 teda nemusia byť veľké, ani nie je treba redukovať ich počet v nádobe, čo umožňuje väčšiu flexibilitu konštrukcie nádoby.Obrázok 2 b znázorňuje rez vedený čiarou DD z obrázka 2 a. Pružný panel 3 je znázomený s prispôsobivou oblasťou 5 v neobrátenej polohe, pričom prerušovaná čiara označuje hranicu prispôsobívej oblasti 5 so spojovacou oblasťou 7. Vo výhodnom vyhotovení vynálezu je prispôsobivá oblasť 5 prevažne oblúkovito prehnutá v radiálne vonkajšom alebo priečnom smere, ako ukazuje smer pohľadu 6. Spojovacia oblasť 7 je prevažne v tvare písmena U, kde relatívna výška strán U určuje relatívny polomer, kde je umiestnená plochá oblasť 4 a prispôsobivá oblasť 5. Zakončenie 9 je najcitlivejšie na podtlak, pretože vystupuje do najmenšej miery, t. j. má najmenší oblúk prispôsobívej oblasti 5.Obrázok 3 znázorňuje pružný panel 3 s prispôsobivou oblasťou 5, ktorá je následkom podtlaku obrátená. Zakončenie 9 a prispôsobivá iniciačná oblasť 8 sa najskôr vychýli a obráti, čím bude susedná plocha prispôsobívej oblasti 5 vtiahnutá smerom dovnútra. Toto pokračuje pozdĺž prispôsobívej oblasti 5 až do úplného obrátenia prispôsobívej oblasti, ako ukazuje značka línie vystupujúcej oblasti Sb. Bodkovaná čiara na obrázku 3 znázorňuje okraj prispôsobívej oblasti 5 a prerušovaná čiara 5 a znázorňuje polohu prispôsobívej oblasti 5, keď nie je obrátená.Dôležité je to,.že ked po odstránení uzáveru z nádoby prestane pôsobiť podtlak, môže pružný panel 3 opustiť polohu, ktorú zaujal vplyvom podtlaku a vrátiť sa do pôvodného tvaru. Tomu môže napomôcť rovnomernć zvyšovanie oblúkovitého zakrivenia od jedného konca prispôsobívej oblasti 5 k druhému, pričom oblúk zakrivenia bude postupne od prispôsobívej iniciačnej oblasti 8 narastať. V inom prípade môže mať pri

MPK / Značky

MPK: B65D 23/00, B65D 90/02

Značky: doskami, prispôsobujú, nádoba, tlaku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-287003-nadoba-s-doskami-ktore-sa-prisposobuju-tlaku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nádoba s doskami, ktoré sa prispôsobujú tlaku</a>

Podobne patenty