Pomôcka na zobrazovanie hexagramových obrazcov

Číslo patentu: 285907

Dátum: 26.09.2007

Autor: Červenko Jozef

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pomôcka pozostáva zo šiestich zobrazovacích hranolov (1 až 6), ktoré sú otočne uložené na valcovej osi (8), ktorá má vytvorené horné osadenie (8a) a dolné osadenie (8aa), pričom do horného osadenia (8a) valcovej osi je umiestnený horný okrajový element (7.1) a v dolnom osadení (8aa) valcovej osi je umiestnený dolný okrajový element (7.2), pričom okrajové elementy (7.1) a (7.2) fixujú zobrazovacie hranoly (1 až 6) na valcovej osi (8) s voľnou mierou uloženia zobrazovacích hranolov (1 až 6), umožňujúcou ich ľubovoľnú rotáciu okolo valcovej osi (8). Na každom zobrazovacom hranole (1 až 6) sú striedavo párove vytvorené dve plné čiary s plochami (2.1v a 2.1vv) a dve prerušované čiary s plochami (2.1b, 2.1c a 2.1bb, 2.1cc) tak, že vždy vedľa plnej čiary je čiara prerušovaná.

Text

Pozerať všetko

Uvedený vynález patrí do oblasti znakovej symboliky vyplývajúcej z dávnovekého mýtického učenia stelesneného v Knihe premien. Vynález sa týka mechanickej trojrozmernej pomôcky na zobrazovanie hexagramových obrazcov v štvordimenziálnom priestore, predstavujúci výšku,šírku, hlbku a priestor vytvorený rotačným pohybom pomôcky vo zvislej rovine.Dosiaľ sú známe rôzne dvojrozmemé zobrazenia hexagramových obrazcov pozostávajúcich zo šiestych prerušovaných - jinových čiar alebo plných - jangových čiar, pričom ich vzájomnou kombináciou je možné zobrazit 64 obrazcov, ktoré predstavujú všetky ich možné kombinácie. Uvedené hexagramy sa považovali za určité pôvodniny znàzorňujúce modely diania v prirode a V ľudských situáciách. Ide o komplex, ktorého matematická logika pripomína určitý kódový mechanizmus, napr. matematik Leibniz odvodil z tohto poznania binámy kód. Podľa staročinskeho učenia všetky vecí a javy okolo nás sú odrazom z modelov hexagramových zmien, ktoré predstavujú rôzne čiarove usporiadanie hexagramov. Sú tu určité analógíe aj V oblasti biochémie, najmä vo vzťahu k DNK molekule ajej závitnice. V tejto oblasti je zatial veľa nezodpovedaných otázok. Na účely poznania a simulovania rôznych vesmimych a svetských diam a vplyvov na civilizáciu a živé bytosti sa používali a používajú plošné dvojrozmemé obrazce zobrazujúce 64 hexagramov, pozostávajúcich zo 6 plných a 6 prerušovaných čiar a ich kombinácií. V podstate sa vyskytovali a vyskytujú dva modelové typy plošných usporiadaní hexagramov a to do štvorca alebo kruhu. Tieto hexagramové obrazce sa dosiaľ používajú v oblasti ezoteriky ako nástroj veštenia, pričom sa ešte k jednotlivým znakom priraďujú určité váhy kvality alebo významu.Nedostatkom dosiaľ známych riešení je, že zobrazovanie hexagramov je dvojrozmemé, teda plošné 8 x 8 hexagramov do štvorca alebo kruhu. Predmetom vynálezu je konštrukčné riešenie a usporiadanie pomôcky na priestorové zobrazovanie hexagramových obrazcov, ktorá odstraňuje uvedené nedostatky. Podstatou vynálezu je, že pomôcka na zobrazovanie hexagramových obrazcov pozostáva zo súboru šiestich zobrazovacích hranolov, na ktorých sú po obvode umiestnené striedavo vedľa seba dve čiary plné a dve čiary prerušované, čo predstavuje šesť rovín a zároveň šest čiar hexagramu zobrazených na štyroch stranách šiestich zobrazovacích hranolov, umiestnených na valcovej osi medzi horným a dolným okrajovým elementom. Zobrazovací brano pozostáva z homého dielu, stredného znakového dielu a dolného dielu, homý a dolný diel je farebne odlišný od znakového dielu, pričom je možná rôzna farebná kombinácia, pri zachovaní dostatočného kontrastu ich čiernobieleho alebo farebného odlíšenia. V každom rohu každého zobrazovacieho hranola je umiestnená pružná tyčinka,ktorá presahuje homý okraj zobrazovacieho hranola, pričom na spodnej ploche zobrazovacieho hranola naproti pružným tyčínkám sú vytvorené otvory tvaru guľového vrchlíka a v strede každého zobrazovacieho hranola je vytvorený priebežný kruhový otvor na umiestnenie valcovej osi, ktorá má na oboch koncoch vytvorené osadenie do kto rých sa umiestňuje homý okrajový element a dolný okrajový element. Homý a dolný okrajový element je tvarovo a obsahovo zhodný, je plochého kruhového tvaru, pričom na vnútomej ploche má súmeme blízko okraja vytvorenú zapustenú plochu, v strede ktorej je vytvorený zapustený otvor, do ktorého sa umiestňuje homé alebo dolné osadenie valcovej osi. Každý zobrazovaci brano pozostáva s homého dielu, znakového dielu a dolného dielu, pričom znakový diel je umiestnený medzi homým a dolným dielom, pričom homý diel a dolný diel zobrazovacieho hranola je z hľadiska tvarového rovnaký, V zostave sú však tieto diely uložené v strednom znakovom diele opačne proti sebe. Homý aj dolný diel je vytvorený v tvare štvorca, ktorý má na jednej bočnej hrane vytvorený Výrez tvaru hranatého U, pričom v okrajoch bočných plôch tohto výrezu sú umiestnené ñxačné otvory a v strede vonkajšej plochy dielu je vytvorený stredový priebežný otvor a ďalej sú na tejto ploche vytvorené súmeme do štvorca štyri otvory, do ktorých sa umiestňujú pružné tyčinky, pričom tieto otvory majú z vonkajšej strany vytvorené zahlbenie v tvare guľového vrchlíka. Na vnútomej ploche dielu naproti výrezu tvaru U je umiestnený ñxačný hranol, ktorý má V bočných zvislých plochách vytvorené ñxačné výstupky.Znakový diel je vytvorený V tvare hranola, ktorý má po obvode vytvorené štyri bočné plochy, pričom dve bočné plochy navzájom protismemé teda vzájomne otočené o 180 ° majú symetricky v strednej časti bočnej plochy vytvorené výrezy tvaru hranatého U, ktoré vytvárajú prerušovanú čiaru, pričom na čelnej bočnej ploche v základnej polohe 0 ° je v jej pravom a aj ľavom okraji umiestnený pravý a ľavý váhový znak prerušovanej čiary, vytvorený jedným pravým a jedným ľavým bodom. Vedľa bočných plôch s prerušovanými čiarami zvierajúcimi t 90 ° s vedľajšími bočnými plochami sú plochy s plnými číarami, pričom v ploche plnej čiary orientovanej o -90 ° je umiestnený váhový znak plnej čiary, ktorý je vytvorený tromi bodmi. Váhovć znaky môžu byt vytvorené aj inými znakmi rôzneho tvaru prípadne farebným rozlíšením. V homej ploche znakového dielu sú súmeme do štvorca vytvorené štyri otvory, v ktorých sú umiestnené pružné tyčinky, pričom tieto pružné tyčinky prečnievajú cez homú i dolnú plochu znakového dielu. Ďalej v strede homej plochy znakového dielu je vytvorený priebežný stredový otvor. Pomôcka na zobrazovanie hexagramových obrazcov pozostávajúca zo šiestich zobrazovacích hranolov, každý pozostávajúci z homého dielu, znakového dielu a dolného dielu, umiestnených nad sebou alebo vedľa seba otočné na valcovej osi sú ñxované homým a dolným okrajovým elementom na valcovej osi. Zobrazovacie hranoly majú na čelných plochách po obvode striedavo vytvorené dve plné čiary a dve prerušované čiary vzájomne zvierajúce 90 ° uhol, pričom plné aj prerušované čiary sú obrazovo umiesmené na protisebe ležiacich plochách, pričom párové plné aj párové perušované čiary sú označené váhovými značkami. Súhlasným zložením šiestich zobrazovacích hranolov tak vznikne hexagramový obrazec na jednej bočnej ploche tvorený šiestimi plnými čiarami a na protiploche obrazec tvorený šiestimi plnými čiarami so značkami váh, pričom na vedľajších plochách vzniknú prerušované čiary, ktoré majú na párových stranách tiež umiestnené značky váh. Otáčavým pohybom zobrazovacích hranolov okolo osi vznikne postupne 32 hexagramových obrazcov na jednej strane hranola a 32 hexagramov na strane vedľajšej a na protiľahlých stranách sa zobrazujú párové hehagramové Obrazce s Váhovými značkami, pričom tieto váhové značky vyjadrujú váhu čiar, ktoré sú rozčlenené na pevne a premenlivé a tiež váhové značky orientujú aj smer rotácie zobrazovacích hranolov, Plné pevné čiary sú ozna SK 285907 B 6čene tromi bodmi, naproti ležiace plné premenlivé čiary sú bez označenia a prerušované pevné čiary sú označené dvomi bodmi a naproti ležiace prerušované premenlivé čiary sú tiež bez označenia. Takto vytvorená pomôcka umožňuje modelovať priestorové zobrazovanie 64 hexagramov s ich logickým párovým usporiadaním, pričom toto zobrazovanie prechádza do špirálovej podoby a to tak, že jednotlivé zobrazovacie hranoly začneme otáčať napríklad V smere hodinových ručičiek, čím vzniká logická dvoj špirála so zodpovedajúcimi jednotlivými hexagramovými obrazcami v súčinnosti s ich logickým nasledovaním - poradím, pričom špirála má začiatok vo svojom konci a koniec vo svojom začiatku. Takto vznikajú možnosti na nové vyjadrenie a chápanie symboliky hexagramových plošných obrazcov obsiahnutých v Knihe premien -I-GING, ako i na vyjadrovanie predpovedí vesmímej alebo svetskej podstaty, ako i dianí s tým spojených.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie ozrejmený pomocou obrázkov na výkresoch, na obr. 1 je znázomený priestorový pohľad na pomôcku, obr. la znázorňuje pomôcku v rozloženom stave,na obr, lb a lc je znázomená rotácia zobrazovacích hranolov, Obr. 2 a 2 a znázorňuje homý diel zobrazovacieho hranola. Obr. 3 a 3 a znázorňuje znakový diel zobrazovacieho hranola a na obr, 4 a 4 a je znázomený dolný diel zobrazovacieho hranola. Obrázok 5 znázorňuje zobrazovací hranol v rozloženom stave a na obr. 6 je vyobrazený zobrazovaci hranol v zloženom stave. Obrázok 7 znázorňuje homý a dolný diel zobrazovacieho hranola a na obr. 8 je znázomená valcová os. Na obr. 9 je vyobrazená pružná tyčinka. Obrázok 10 znázorňuje príklad hexagramového obrazca vytvoreného otáčaním a na obr. 10 a je znázomená plošná schéma vytvorených hexagramových obrazcov.Pomôcka na zobrazovanie hexagramových obrazcov podľa vynálezu v konkrétnom príklade znázomená na obr. l a la pozostáva zo šiestich zobrazovacích hranolov l až 6,ktoré sú otočne uložené na valcovej osi 8, ktorá má vytvorené homé osadenie Ba a dolné osadenie 8 aa, pričom do homého osadenia 8 a valcovej osi je uložený homý okrajový element 7.1 a V dolnom osadení 8 aa valcovej osi je uložený dolný okrajový element 7.2, tieto okrajové elementy 8 aa fixujú zobrazovacie hranoly na valcovej osi 8 s voľnou mierou uloženia zobrazovacích hranolov 1 až 6, ČO umožňuje ich ľubovoľnú rotáciu okolo valcovej osi 8, pričom na každom zobrazovacom hranole 1 až 6 sú vytvorené striedavo vedľa seba dve plné čiary s plochami 2.1 v a 2.lw a dve prerušované čiary s plochami 2.1 b, 2.lc a 2.1 bb, 2.1 cc tak,že vždy vedľa plnej čiary je čiara prerušovaná. Homý 7.1 a dolný 7.2 okrajový element je tvarovo a obsahovo zhodný,je plochého kruhového tvaru, pričom na vnútomej ploche 7 b má súmeme blizko okraja vytvorenú zapustenú plochu 7 c v strede ktorej je vytvorený zapustený otvor 7 d, do ktorého sa umiestňuje osadenie valcovej osi 8 a, 8 aa.Pomôcka na zobrazovanie hexagramových obrazcov podľa vynálezu v konkrétnom príklade znázomená na obr.1 a la pozostávajúca zo šiestich zobrazovacích hranolov 1 až 6, valcovej osi 8 a a Z homého 7.1 a dolného 7.2 okrajového elementu vytvorená ako v príklade č. l, pričom jedny plné čiary 2.lw zobrazovacích hranolov 1 až 6 sú označené váhovými znakmi 2.1 k s váhou plných pevných čiar 2.lw a jedny prerušované čiary tvorené plochami 2.1 b a 2.lc, ležiace na vedľajších plochách s plnými pevnými čiarami 2.lw zobrazovacích hranolov 1 až 6, sú označené na plochách 2.1 b, 2.lc váhovými znakmi 2.1 e a 2.ld s váhou prerušovanej pevnej čiary 2.1 b, 2.lc, pričom váhové znaky sú vytvorené v tvare bodov, na plných pevných čiarach sú umiestnené váhové znaky v tvare troch bodov 2.1 k a váhové znaky na prerušovaných pevných čiarach 2.1 b, 2.lc sú vytvorené v tvare dvoch bodov 2.1 e, 2.ld.Pomôcka na zobrazovanie hexagramových obrazcov podľa vynálezu v konkrétnom príklade znázomená na obr. l a la pozostávajúca zo šiestich zobrazovacích hranolov 1 až 6, valcovej osi sa a z homého 7.1 a dolného 7.2 okrajového elementu a váhových znakov vytvorená ako v príklade č. 2, pričom jedny plne čiary 2.vv zobrazovacích hranolov 1 až 6 sú označené váhovými znakmi 2.1 k s váhou plných pevných čiar 2.lw a jedny prerušované čiary tvorené plochami 2.1 b a 2.lc, ležiace na vedľajších plochách s plnými pevnými číarami 2.lw zobrazovacích hranolov 1 až 6, sú označené na plochách 2.1 b, 2.lc váhovými znakmi 2.1 e a 2.ld s váhou prerušovanej pevnej čiary 2.1 b, 2.lc,pričom váhové znaky sú vytvorené tak, že váhové znaky sú tvorené farebnými plochami s odlišnou kombináciou farebného podania. Napríklad plné pevné čiary sú farby červenej a prerušované pevné čiary farby modrej, Príklad č. 4Pomôcka na zobrazovanie hexagramových obrazcov podľa vynálezu v konkrétnom príklade znázomená na obr. l a la pozostávajúca zo šiestich zobrazovacích hranolov l až 6, valcovej osi Sa a z homého 7.1 a dolného 7.2 okrajového elementu a váhových znakov vytvorená ako v predchádzajúcich príkladoch má zobrazovacie hranoly 1 až 6 znázomené na obr. 2, Za, 3, Ba, 4, 4 a, 5 a 6 vyhotovené tak,že každý zobrazovací hrano 1 až 6 v tvare štvorca je zložený z troch dielov, homým dielom 1.lx, znakovým dielom 2.1 a dolným dielom 1.1 y zobrazovacieho hranola, pričom znakový diel 2.1 zobrazovacieho hranola je uložený medzi homým dielom 1.lx a dolným dielom 1.1 y zobrazovacieho hranola. Homý 1.x a dolný 1.1 y diel je farebne odlišný od znakového dielu 2.1, pričom je možná rôzna farebná kombinácia, pri zachovaní dostatočného kontrastu ich čiemobieleho alebo farebného odlíšenia. Homý diel 1.lx má v strede homej plochy Llxa vytvorený otvor 1 x 1 a štyri priebežné zapustené otvory 1.1 xh, 1.1 xi, 1.1 xj a 1.1 xk na umiestnenie pružných tyčiniek 9.1 xa, 9.1 xb, 9.1 xc a 9.1 xd a v jednej bočnej strane homého dielu 1.lx je vytvorený Výrez l.xb tvmu hranatého U, pričom v okrajoch bočných plôch tohto výrezu sú umiestnené ñxačné otvory 1.1 xf a Ltxe, a na vnútomej ploche homého dielu 1.lx naproti výrezu 1.1 xb tvaru U je umiestnený fixačný hranol 1.1 xc, ktorý má y bočných zvislých plochách vytvorené tixačné výstupky Llxe a Llxd. Znakový diel 2.1 zobrazovacieho hranola je vytvorený v tvare štvorca, ktorý má po obvode vytvorené štyri bočné plochy, pričom dve bočné plochy navzájom protismemé, teda vzájomne otočené o l 80 °, majú symetricky v strednej časti bočnej plochy vytvorené výrezy 2.1 g a 2.1 gg tvaru hranatého U, ktoré vytvárajú prerušova SK 285907 B 6nú čiaru s plochami 2.1 b, 2.lc, pričom na čelnej bočnej ploche v základnej polohe 0 ° je v jej ľavej 2.lc ploche umiestnený ľavý váhový znak 2.1 d a v pravej 2.1 b ploche umiestnený pravý váhový znak prerušovanej čiary, vedľa bočných plôch s prerušovanými čiarami, zvierajúcimi ł 90 ° s vedlajšímí bočnými plochami, sú plochy 2.lv a 2.1 vv s plnými čiarami, pričom v ploche plnej čiary orientovanej o-90 ° je umiestnený váhový znak 2.1 k plnej čiary, a v homej ploche 2.1 a znakového dielu sú súmeme do štvorca vytvorené štyri otvory 2.1 p, 2.1 r, 2.15 a 2.1 t, do ktorých sa umiestňujú pružné tyčinky 9.121, 9.111, 9.14 a 9.1 d, pričom tieto pružné tyčinky prečnievajú cez homú i dolnú plochu znakovćho dielu 2.1. Dolný diel 1.ly je tvarovo aj obsahovo zhodný s homým dielom 1.1 x, tiež má dolný diel 1.ly V strede homej plochy 1.1 ya vytvorený stredový otvor l.1 yl a štyri priebežné otvory 1.1 yh, 1.1 yi, 1.1 yj a 1.1 vk na umiestnenie pružných tyčiniek 9.la, 9.1 b, 9.1 c a 9.1 d a V jednej bočnej strane dolného dielu 1.ly je vytvorený výrez 1.1 yb tvam hranatého U, pričom v okrajoch bočných plôch tohto výrezu sú umiestnené ñxačné otvory 1.1 yf a Llyg, a na vnútomej ploche dolného dielu 1.ly naproti výrezu 1.1 yb tvaru U je umiestnený fixačný hranol 1.1 ye, ktorý má v bočných zvislých plochách vytvorené ñxačné výstupky 1.1 ye a 1.1 yd, pričom každý zobrazovací hranol 1 až 6 je zostavený tak, že homý diel 1.1 x je ñxačným hranolom Llxc zasunutý do výrezu 2.1 gg znakového dielu a dolný diel 1.ly má fixačný hranol 1.1 ye zasunutý z opačnej strany znakového dielu 2.1 do jeho druhého výrezu 2.1 g znakového dielu, pričom flxačný hranol 1.1 x zasahuje do Výrezu dolného dielu 1.1 yb a je pomocou fixačných výstupkov 1.1 xe a 1.1 xd homého dielu, ktoré sú zapadnuté vo Íixačných otvoroch 1.1 yd a 1.1 ye dolného dielu, je upevnený v dolnom dieli 1.ly a opačne tixačný hranol 1.1 ye dolného dielu zasahuje do výrezu homého dielu l.1 xb a pomocou ñxačných výstupkov 1.1 ye a 1.yd dolného dielu, ktoré sú zapadnute vo ñxačných otvoroch 1.1 xg a 1.1 xf horného dielu 1.1 x zobrazovacieho hranola, je upevnený v homom dkh 1 Jx.Ďahjvowomch 2 Jp,2 Jr,L 1 sa 2 Jtkúdäm znakového dielu 2.1 sú umiestnené pružné tyčinky 9.13,9.1 b, 9.1 c a 9.1 d tak, že asymetricky presahujú homú 2.121 a dolnú 2.1 aa plochu znakového dielu, pričom pružné tyčinky 9.a, 9.1 b, 9.1 c a 9.1 d vyčnievajúce z dolnej plochy Llaa zasahujú do otvorov l.1 yh, l.1 yi, 1.1 yj a 1.1 yk dolneho dielu 1.ly zobrazovacieho hranola iba čiastočne a pružné tyčinky 9.12, 9.1 b, 9.1 c a 9.1 d vyčnievajúce z hornej plochy 2.13. zasahujú do otvorov l.1 xb, 1.1 xi, l.1 xj a 1.1 xk homého dielu 1.1 x zobrazovacieho hranola tak, že ho presahujú a v zloženom stave zasahujú do otvorov 1.1 yh,1.1 yi, 1.1 yj a 1.1 yk dolného dielu uloženého zobrazovacícho hranola, čím vytvárajú adhéziu pri otáčani medzi zobrazovacími hranolmi 1 až 6 na účely fixovania ich polohy.Príklad manipulácia s pomôckou na zobrazovanie hexagramových obrazcov podľa vynálezu v konkrétnom príklade je znázomený na obr. 10. Pomocou otáčania zobrazovacích hranolov 1 až 6 okolo valcovej osi 8 sa vytvárajú pomocou plných a prerušovaných a plných a prerušovaných čiar s váhovými znakmi, ktore sú vytvorené na zobrazovacích hranoloch l až 6, hexagramové obrazce v rôznych ich kombínáciách a to podľa počtu otočení ako i smeru otáčania. V konkrétnom príklade na obr. 10 otáčaním zobrazovacích hranolov 1 až 6 vznikli hexagramové obrazce znázomené na obr. 10 a.Pomôcka na zobrazovanie hexagramových obrazcov je dobre aplikovateľná v kusovej, sériovej aj automatizovanej výrobe. Pomôcka je využiteľná najmä pri prácach s Knihou premien 1 GING, pri štúdiu hexagramových znakových informácii v priestorovom ponímaní, tak i v oblasti komerčnej ako orákulumový prostriedok.l. Pomôcka na zobrazovanie hexagramových obrazcov,vyznačujúca sa tým,žepozostávazošíestich zobrazovacích hranolov (l až 6), ktoré sú otočne uložené na valcovej osi (8), ktorá má vytvorené horné osadenie (8 a) a dolné osadenie (Baa), pričom do homého osadenia (Sa) valcovej osi je umiestnený homý okrajový element(7.1) a v dolnom osadení (Saa) valcovej osi je umiestnený dolný okrajový element (7.7.), pričom okrajová elementy(7.1) a (7.2) ñxujú zobrazovacie hranoly (l až 6) na valcovej osi (8) s voľnou mierou uloženia zobrazovacích hranolov (1 až 6), umožňujúcou ich ľubovoľnú rotáciu okolo valcovej osi (8), pričom na každom zobrazovacom hranole(l až 6) sú striedavo párove vytvorené dve plné čiary s plochami (2.1 v a 2.lvv) a dve prerušované čiary s plochami(2.1 b, 2.lc a 2.lbb, 2.lcc) tak, že vždy vedľa plnej čiaryje čiara prerušovaná.2. Pomôcka na zobrazovanie hexagramových obrazcov podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že homý (7.1) okrajový element a dolný okrajový element(7.2) je vytvorený v tvare kruhového telesa, pričom na vnútornej ploche (7 b) má súmeme blízko okraja vytvorenú zapustenú plochu (7 c), v strede ktorej je vytvorený zapustený otvor (7 d), do ktorého sa umiestňujú osadenia valcovej osi3. Pomôcka na zobrazovanie hexagramových obrazcov podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že jedny plné čiary (2. l vv) zobrazovacích hranolov (l až 6) sú označené váhovýmii znakmi (2.1 k) s váhou plných pevných čiar (2.lvv) a jedny prerušované čiary tvorené plochami(2.1 b a 2.lc) ležiace na vedľajších plochách s plnými pevnými čiarami (2.lvv) zobrazovacích hranolov (1 až 6) sú označené na plochách (2.1 b, 2.lc) váhovými znakmi (2.lc a 2.1 d) s váhou prerušovanej pevnej čiary (2.1 b, 2.lc), pričom váhové znaky sú vytvorené v tvare bodov tak, že na plných pevných čiarach sú umiestnené váhové znaky (2.1 k) v tvare troch bodov a váhové znaky na prerušovaných pevných čiarach (2.1 b, 2.lc) sú vytvorené v tvare dvoch bodov4. Pomôcka na zobrazovanie hexagramových obrazcov podľanárokulalvyznaču úca sa tý m,že váhové rozlíšenie plných a prerušovaných čiar na pevne a premenlivé je vytvorené farebnými plochami s odlišnou kombináciou farebného podania.5. Pomôcka na zobrazovanie hexagramových obrazcov podľa nároku 1 a 3 alebo Kkvyznačujúca sa t ý m , že každý zobrazovací hranol (l až 6) v tvare štvorca je zložený z troch dielov, homým dielom (1.1 x až l.6 x),znakovým dielom (2.1 až 2.6) a dolným dielom (1.ly až 1.6 y) zobrazovacieho hranola, pričom znakové diely (2.1 až 2.6) zobrazovacích hranolov sú uložené medzi homými dielmí (1.1 x až 16 x) a dolnými dielmí (1.ly až 1.6 y) zobrazovacích hranolov, pričom home diely (1.1 x až l.6 X) majú v strede homej plochy (1.lxa) vytvorený otvor (l .1 xl) a štyri priebežne zapustené otvory (1.lxh, 1.lxi, l.1 xj a l.1 xk) na umiestnenie pružných tyčiniek (9.lxa, 9.lxb, SK 285907 B 69.1 xc a 9,lxd) a v jednej bočnej strane každého horného dielu (1 .lx až l.6 x) je vytvorený Výrez (1.1 xb) tvaru hranatého U, pričom v okrajoch bočných plôch tohto výrezu sú umiestnené ŕixačné otvory (l.lxf a Llxg), a na vnútomej ploche každého homého dielu (l.1 x až 1.6 x) naproti výrezu(1.1 xb) tvaru U je umiestnený ñxačný hranol (l .lxc), ktorý má v bočných zvislých plochách vytvorené fixačné výstupky (1.1 xe a Llxd), pričom znakové diely (2.1 až 2.6) zobrazovacích hranolov sú vytvorený v tvare štvorca, ktorý má po obvode vytvorené štyri bočné plochy, pričom dve bočné plochy navzájom protismemé, teda vzájomne otočené o 180 °, majú symetricky v strednej časti bočnej plochy vytvorené výrezy (2.1 g a 2.1 gg) tvaru hranatého U, ktoré vytvárajú prerušovanú čiaru s plochami (2.1 b, 2.lc), pričom na čelnej bočnej ploche v základnej polohe 0 ° je v jej ľavej(2.la) ploche umiestnený ľavý váhový znak (2.1 d) a v pravej (2.lb) ploche je umiestnený pravý váhový znak (Zle) prerušovanej čiary, vedľa bočných plôch s prerušovanýmí číarami, zvierajúcimi i 90 s vedľajšími bočnýmí plochami,sú plochy (2.1 v a 2.1 vv) s plnými číarami, pričom v ploche plnej čiary orientovanej o -90 ° je umiestnený váhový znak(2.1 k) plnej čiary, a V homej ploche (2.la) znakového dielu sú súmeme do štvorca vytvorené štyri otvory (2.lp, 2.1 r,2.ls a 2.1 t), do ktorých sa umíestňujú pružné tyčinky (9.1 a,9.lb, 9.1 c a 9.1 d), pričom tieto pružné tyčinky prečnievajú asymetricky cez hornú i dolnú plochu každého znakového dielu (2.1 až 2.6), pričom každý dolný diel (l.ly až 1.6 y) je tvarovo aj obsahovo zhodný s homým dielom (l.1 x až l.6 x), pričom v strede homej plochy (Llya) každého dielu je vytvorený stredový otvor (1.1 yl) a štyri priebežné otvory(1.lyh, 11 yi, l.1 yj a l.lyk) na umiestnenie pružných tyčiniek (9.1 a, 9.1 b, 9.1 c a 9.1 d) a vjednej bočnej strane každého dolného dielu (l.ly až 1.6 y) je vytvorený Výrez(I.lyb) tvaru hranatého U, pričom v okrajoch bočných plôch tohto výrezu sú umiestnené ñxačné otvory (Llyf a l.1 yg), a na vnútorných plochách dolných dielov (l.ly až 1.6 y) naproti výrezu (l .lyb) tvaru U je umiestnený fixačný hranol (1.1 ye), ktorý má v bočných zvislých plochách vytvorené ñxačné výstupky (1.1 ye a l.lyd), pričom každý zobrazovaci hranol (l až 6) je zostavený tak, že homý diel(l.1 x až 1.6 x) je ñxačným hranolom (l.lxc) zasunutý do výrezu (Zlgg) znakového dielu a dolný diel (l.ly až l.1 y) má ñxačný hranol (1.1 ye) zasunutý z opačnej strany znakového dielu (2.1 až 2.6) do jeho druhého výrezu (2.lg) znakového dielu, pričom ñxačný hranol (l.lxc) zasahuje do výrezu dolného dielu (1.1 yl a je pomocou ñxačných výstupkov (l.lxe a Llxd) homćho dielu, ktoré sú zapadnuté vo ñxačných otvoroch (1.lyd a 1.1 ye) dolného dielu,upevnený v dolnom diele (l.ly až 1.6 y) a opačne ñxačný hranol (1.1 ye) dolného dielu zasahuje do výrezu homého dielu (1.1 xb) a pomocou fixačných výstupkov (1.1 ye a l.lyd) dolného dielu, ktoré sú zapadnuté vo ñxačných otvoroch (Llxg a Llxf) horného dielu (l.1 x až 1.6 x) zobrazovacieho hranola, čím je upevnený V homom diele (l.1 x až 1.6 x), pričom v otvoroch (2.1 p, 2.lr, 2.1 s a 2.lt) každého znakového dielu (2.1 až 2.6) sú umiestnené pružné tyčinky (9. I a, 9. l b, 9.1 c a 9.1 d) tak, že asymetricky presahujú homú (2.la) a dolnú (2.1 aa) plochu znakového dielu,pričom pružné tyčinky (9.l a, 9.lb, 9. lc a 9.1 d) vyčnievąuce z dolnej plochy (2.1 aa) zasahujú do otvorov (1.lyh,l.lyi, l.1 yj a l.lyk) každého dolného dielu (l.ly až 1.6 y) zobrazovacieho hranola iba čiastočne a pružné tyčinky(2.la) zasahujú do otvorov (Llxh, 1.lxi, 1.1 xj a Llxk) každého homého dielu (l.1 x až l.6 x) zobrazovacieho hranola tak, že ho presahujú a v zloženom stave zasahujú do otvorov (1.lyh, l.lyi, l.1 yj a l.lyk) dolného dielu vyššieuloženého zobrazovacieho hranola, čim vytvárajú adhéziu pri otáčaní medzi zobrazovacími hranolmi (l až 6) na účely ñxovania ich polohy.

MPK / Značky

MPK: A63F 9/00, G09B 23/00

Značky: hexagramových, pomôcka, zobrazovanie, obrazcov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-285907-pomocka-na-zobrazovanie-hexagramovych-obrazcov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pomôcka na zobrazovanie hexagramových obrazcov</a>

Podobne patenty