Tricyklický delta 3-piperidín, spôsob jeho prípravy, použitie a prostriedok s jeho obsahom

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Piperidíny všeobecného vzorca (I), ich N-oxidové formy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izomérne formy, v ktorých Alk znamená alkándiylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka
n znamená 1 alebo 2
X1 znamená -O-, -S(=O)- alebo -S(=O)2-
každé R1 nezávisle znamená atóm vodíka, atóm halogénu, alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, nitroskupinu, hydroxyskupinu alebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka
D znamená pípadne substituovaný mono-, bi- alebo tricyklický heterocyklus obsahujúci dusík, 2H-benzopyranón, benzamid, benzofenón alebo fenoxyfenyl
spôsob ich prípravy, prostriedky, ktoré ich obsahujú a ich použitie ako liečiv. Tricyklické delta 3-piperidíny majú antagonistickú účinnosť na centrálny alfa2-adrenoceptor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka tricyklických delta B-piperidinov, ktoré majú antagonistickú účinnosť na centrálny az-adrenoceptor. Vynález sa ďalej týka spôsobu ich prípravy, prostriedkov,ktoré ich obsahujú a ich použitia ako liečiv.Je známe, že antagonisty centrálneho az-adrenoceptora zvyšujú uvoľňovanie norandrenalínu blokádou presynaptických til-receptorov, ktoré majú inhibičnú kontrolu nad uvoľñovaním neurotransmiteru. Vzhľadom na to, že zvyšujú koncentrácie norandrenalínu, je možné ozz-antagonisty klinicky použit pri liečbe alebo prevencii depresie,kognitívnych porúch, Parkinsonovej choroby, diabetes, sexuálnych dysfunkcií a impoteneie, zvýšeného vnútroočněho tlaku a porúch súvisiacich s narušenou enterokinézou, pretože všetky tieto stavy majú spojitost s nedostatkom norandrenalínu v centrálnej alebo perifémej nervovej sústave.zlúčeniny podľa vynálezu sú nové a majú špecifickú a selektívnu väzbovú aktivitu na rôzne známe subtypy oz-adrenoceptorov, t. j. a, 912 a azç-adrenoceptor.Vynález sa týka tricyklických delta 3-piperidínov všeobecného vzorca (l)(l) , ich N-oxidových foriem, farmaceutický prijateľných adičných solí a stereochemicky izomćmych foriem, v ktorých Alk znamená alkándiylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíkax je -o-, -s-, -s(o)- alebo -s(o),každé R nezávisle znamená atóm vodíka, atóm halogénu,alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka, nitroskupinu,hydroxyskupinu alebo alkoxyskupinu s l až 4 atómami uhlíka D znamená skupinu všeobecného vzorcakaždé X 3 nezávisle znamená -O-, -S- alebo NRI 1 x je -0-, -s-, -CHZ-S- alebo -NR 2 X 5 a X 6 nezávisle znamenajú -CHT, -O-, -S- alebo -NR lR 2 znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, arylovú skupinu alebo arylalkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka v alkylovom reťazciR 4, R 5, R 5, R 7, R, R, R a R každý nezávisle znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíkaR je atóm vodíka, alkylová skupina s l až 6 atómami uhlíka alkyloxyalkylová skupina s l až 6 atómami uhlíka v alkylových častiach alebo pyridinylalkylovà skupina s l až 6 atómami uhlíka v alkylovej častiR, R, R 16 každé nezávisle znamená atóm halogěnu alebo alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíkaR 3 a R môžu spoločne tvorit dvojväznú skupinu -Ra-Rĺlvzorcapričom jeden alebo dva atómy vodíka v uvedených skupinách (a-l) až (a-5) je možné nezávisle nahradit halogenoskupinou, alkylovou skupinou s l až 6 atómami uhlíka, arylalkylovou skupinou s l až 6 atómami uhlíka v alkylovom reťazci, triíluórmetylovou skupinou, aminoskupinou,hydroxyskupínou, alkyloxyskupinou s l až 6 atómami uhlíka alebo alkylkarbonyloxyskupinou s l až lO atómami uhlíka v alkylovom reťazci alebo tam kde to je možné, je možné dva geminálne atómy vodíka ndíradiť alkylidénovou skupinou s l až 6 atómami uhlíka alebo arylalkylidenovou skupinou s l až 6 atómami uhlíka V alkylovom reťazcí alebo -R 3-R 4- môže rovnako znamenatpričom kde to je možné, dva alebo tri atómy vodíka V uvedených skupinách (a-ó) až (a-14) môžu byt nezávisle nahradene alkylovou skupinou s 1 až 6 atómami uhlíka alebo arylovou skupinou a arylová skupina je fenylová skupina alebo fenylová skupina substituovaná jedným, dvoma alebo tromi substituentmi vybranými zo súboru, ktorý zahŕňa halogén, hydroxyskupinu, nitroskupinu, kyanoskupinu, trifluórmetylovú Skupinu, alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka, alkoxyskupinu s l až 6 atómami uhlíka, alkyltioskupinu s l až 6 atómami uhlíka, merkaptoskupinu, aminoskupinu, mono- a dialkylaminoskupinu s l až 6 atómami uhlíka v alkylovej časti, karboxylovú skupinu, alkoxykarbonylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka v alkoxylovej časti a alkylkarbonylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka v alkylovej časti.Výraz halogén, ako bol použitý v predchádzajúcich detiníciach je generický pre fluoroskupinu, chloroskupinu, SK 285585 B 6bromoskupinu a jodoskupinu. Výraz alkylová skupina s l až 4 atómami uhlíka definuje priame a rozvetvené nasýtene uhľovodíky, ktoré majú l až 4 atómy uhlíka, napríklad metylovú skupinu, etylovú skupinu, propylovú skupinu, butylovú skupinu, l-metyletylovú skupinu, Ll-dimetyletylovú skupinu, 2-metylpropylovú skupinu, hexylovú skupinu a podobne. Výraz alkylová skupina s l až 6 atómami uhlíka zahŕňa alkylové skupiny s l až 4 alómami uhlíka a ich vyššie homológy s 5 až 6 atómami uhlíka, napríklad pentyIovú skupinu, hexylovú skupinu a podobne. Výraz alkylová skupina s l až l 0 atómamí uhlíka zahŕňa alkylové skupiny s l až 6 atómami uhlíka a ich vyššie homológy majúce 7 až l 0 atómov uhlíka, ako je napríklad heptylová skupina,oktylová skupina, nonylová skupina, decylová skupina a podobne výraz alkándienylová skupina s l až 5 atómami uhlíka definuje dvojväzné alkándiylové skupiny s priamym alebo rozvetveným reťazcom, ktoré obsahujú 1 až 5 atómov uhlíka, ako napríklad metylénovú skupinu, l,2-etándiylovú skupinu, l,3-propándiylovú skupinu, lA-butándiylovú skupinu, LS-pentándiylovú skupinu a podobne výraz alkándiylová skupina s l až 6 atómami uhlíka zahŕňa alkándiylové skupiny s l až 5 atómami uhlíka a ich vyššie homológy rnajúce 6 atómov uhlíka, ako je l,6-hexándiylovà skupina a podobne. Výraz alkylidénová skupina s 1 až 6 atómami uhlíka definuje dvojväzně alkylidénové skupiny s priamym alebo rozvetveným reťazcom, ktoré obsahujú l až 6 atómov uhlíka, ako metylénovú skupinu, etylidénovú skupinu, 1-propylidénovú skupinu, l-butylidénovú skupinu, 1-pentylidénovú skupinu, l-hexylidénovú skupinu a podobne.Adičné soli, ako sú tu uvedené, obsahujú terapeuticky účinne adičné soľné formy, ktoré sú zlúčeniny všeobecného vzorca (l) schopné tvoriť s vhodnými kyselinami, akými sú napríklad anorganické kyseliny, ako halogenovodíkové kyseliny, napriklad kyselina chlorovodíková alebo kyselina bromovodíková, kyselina sírová, kyselina dusičná, kyselina fosforečná a podobné kyseliny alebo organické kyseliny,akými sú napríklad kyselina octová, kyselina propànová,kyselina hydroxyoctová, kyselina mliečna, kyselina pyrohroznová, kyselina oxalová, kyselina malónová, kyselina jantárová, kyselina maleínová, kyselina fumarová, kyselina jablčná, kyselina vínna, kyselina citrónová, kyselina metánsulfónová, kyselina etánsulfonová, kyselina benzénsulfónová, kyselina p-toluénsulfónová, kyselina cyklamová, kyselina salicylová, kyselina p-aminosalicylová, kyselina pamoová a podobné kyseliny.Farmaceutický prijateľné adičné soli, ktoré sú uvedené ,zahŕňajú terapeuticky účinnú netoxickú bázu, a to najmä kovové alebo amónne adičné soľné formy, ktoré sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I) schopné tvoriť. Tieto soli je možné bežne získat tak, že sa pôsobí na zlúčeniny všeobecného vzorca (l) obsahujúce kyslý atóm vodika vhodnými organickými a anorganickými bázami, napriklad amónnymi soľami, sošľami alkalických kovov a kovov alkalických zemín, ako sú napríklad soli lítia, sodíka, draslíka,horčíka, vápnika a podobne soli s organickými bázami,ako je napríklad benzatín, N-metyl-D-glukamín, hydrabaminové soli a solí s aminokyselinamí, ako je napríklad argínín, lyzín a podobne. Tieto soľné formy je možné naopak premeniť pôsobením vhodnej bázy alebo kyseliny na voľnú kyselinovú alebo bázickú formu.Výraz adičná soľ, ako je použitý , rovnako zahŕňa solváty, ktoré sú zlúčeniny všeobecného vzorca (l) schopné tvoriť a tieto solváty spadajú rovnako do rozsahu vynálezu,Prikladmi takých solvátov sú napríklad hydráty, alkoholáty a podobne.N-oxidové formy zlúčenín všeobecného vzorca (l) obsahujú tie zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorých je jeden alebo niekoľko atómov dusíka zoxidovaných na takzvaný N-oxíd.Výraz stereochemicky izoméme formy, ako sa tu používa, definuje všetky možné izoméme formy, v ktorých môžu zlúčeniny všeobecného vzorca (I) existovať. Keď to nie je stanovené inak, potom chemické označenie zlúčenín označuje zmes všetkých možných stereochemicky izomérnych foriem a uvedené zmesi obsahujú všetky diastereoméry a enantioméry základnej molekulovej štruktúry.Niektoré zlúčeniny všeobecného vzorca (I) môžu existovať rovnako v svojich tautomémych formách. I ked nie sú tieto formy explicitne indikované v uvedenom vzorci,spadajú rovnako do rozsahu predkladaného vynálezu.Pokial sa odkazuje na polohu substituenta R, používa sa nasledujúce číslovanieVýraz zlúčeniny všeobecného vzorca (l) zahŕňa v celom texte prihlášky vynálezu rovnako N-oxidové fonny,farmaceutický prijateľné adičné soli a všetky stereoizomérne formy.Zvláštne zlúčeniny sú tie zlúčeniny vzorca (l), kde D je skupina všeobecného vzorca (a), (b), (c), (d), (e), (t), (g),(h), (i), (j), (k) alebo(l) m je 0 a arylová skupina je fenylová skupina alebo fenylová skupina substituovaná halogénom alebo alkylovou skupinou s l až 6 atómami uhlíka.Zaujímavú skupinu zlúčenín tvoria zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorých n znamená 1 a R znamená atóm vodíka, chloroskupínu, fluoroskupinu, metylovú skupinu,metoxyskupinu alebo nitroskupinu, predovšetkým, kde R 1 je atóm vodíka, atóm chlóru, atóm fluóru, metylová skupina alebo metoxyskupina.V prípade, že R neznamená atóm vodíka, potom je R výhodne viazané k tricyklickému kruhovému systému v polohe 6 alebo 7.Ďalšiu zaujímavú skupinu zlúčenín tvoria tie zlúčeniny všeobecného vzorca (l), v ktorých Alk znamená metylénovú skupinu, LZ-etándiylovú skupinu, LS-propándiylovú skupinu, lA-butándiylovú skupinu alebo LS-pentadiylovú skupinu.Ešte ďalšou zaujímavou skupinou zlúčenín sú tie zlúčeniny všeobecného vzorca (l), kde, D znamená skupinu všeobecného vzorca (a), kde R 2 znamena arylovú skupinu alebo metylovú skupinu a kde R 3 a R spolu tvoria dvojmocnú skupinu (a-5) alebo (a-8) alebo D je skupina všeobecného vzorca (b), kde R 5 a R sú alkylová skupina s 1 až 6 atómami uhlíka, výhodne sú R 5 a R metylová skupina alebo D je skupina všeobecného vzorca (c), kde R 7 je atóm vodíka alebo D je skupina všeobecného vzorca (d), kde X 2 je -NR- a R znamená atóm vodíka, alebo D je skupina vzorca (e) alebo D je skupina všeobecného vzorca (f), kde X 3 je -S- a R je atóm vodíka alebo alkylová skupina s l až 6 atómami uhlíka, výhodne je R metylová skupina alebo D je skupina všeobecného vzorca (g), kde X je -CHZ-Salebo -NRlz- a R je alkyloxyalkylová skupina s l až 6 atómami uhlíka v alkylových častiach alebo pyridinylalkylová skupina s l až 6 atómami uhlíka v alkylovej časti, výhodne je Rlz etyloxyetylová skupina alebo pyridinylmetylová skupina alebo D je skupina všeobecného vzorca (h),kde X 5 je -O- alebo -S- a R je atóm vodíka alebo D je skupina všeobecného vzorca (k), kde m je výhodne l a R je atóm halogénu.Zvláštne zlúčeniny sú tie zlúčeniny všeobecného vzorcaVýhodne zlúčeniny sú tie zlúčeniny všeobecného vzorca (l), kde n je 1, R je atóm vodíka, atóm chlóru, atóm fluóru, metoxyskupina alebo metylová skupina, X je -O- alebo -S- a D je skupina vzorca (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g),(h), (i), (i) alebo (k).výhodnejšie sú tie zlúčeniny všeobecného vzorca (I),kde D je skupina vzorca (a), (c), (d), (t) a (h) X je O alebo S n je l R 1 je atóm vodika, atóm halogénu alebo metylová skupina a je substítuovaná v polohe 6 a Alk je 1,2-etindiylová skupina, LS-propándiylová skupina alebo lA-butándiylová skupina.Najvýhodnejšie zlúčeniny sú zlúčeniny zobrazené ďalej a ich N-oxídové formy, ich farmaceutický prijateľné adičné soli a ich stereochemicky izoméme formyZlúčeniny všeobecného vzorca (l) je možné všeobecne pripraviť N-alkyláciou medziproduktu všeobecného vzorca(ll) s alkylačným činidlom všeobecného vzorca (III) vykonávanou spôsobom opísaným v patentových prihláškach EP-A-O 037 265, EP-A-070 053, EP-A-0 l 96 l 32 a EP-A-O 378 255. Osobitne sa N-alkylácia môže vykonávať v rozpúšťadle, ktoré je inertné pri reakcii, ako je napríklad metylizobutylketón, NN-dimetylformamid alebo N,N-dimetylacetamid v prítomnosti bázy, napríklad trietylamínu, uhličitanu sodného alebo hydrogenuhličitanu sodného a prípadne v prítonmosti katalyzátora, ako je jodid draselný.V medziprodukte všeobecného vzorca (lll), W predstavuje vhodnú reaktívnu odštepujúcu sa skupinu, ako je napríklad halogénskupina, napríklad chloroskupina, bromoskupina alebo jodoskupina sulfonyloxyskupinu, napríklad metánsulfonyloxyskupinu alebo 4-metylbenzén-sulfonyloxyskupinu.V tejto a v nasledujúcich reakciách je možné reakčné produkty z reakčného média izolovat a pokial je to nevyhnutné, ďalej čistiť podľa v odbore všeobecne známych postupov, akými sú napríklad extrakcia, kryštalizácia, triturácia a Chromatografia.Zlúčeniny všeobecného vzorca (l), v ktorých D znamená skupinu všeobecného vzorca (f), majúce vzorce (l-f) sa môžu pripraviť N-alkyláciou amínu vzorca (IV) s medziproduktom vzorca (V), kde W 2 je vhodná reaktívna odštepujúca sa skupina, ako je napríklad atóm halogćnu.špecifický spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (I), kde D je skupina vzorca (j) a Alk je -(Alk)-(Alk)-CH 2- kde Alk je alkándiyl a p je O alebo I, kde uvedená zlúčenina je predstavovaná všeobecným vzorcom(l-j), zahŕňa reduktívnu N-alkylàciu medziproduktu všeobecného vzorca (II) s aldehydovým derivátom všeobecného vzorca (VI).Uvedená redukčná alkylácia sa môže konvenčne realizovať redukciou zmesi reakčných zložiek vo vhodnom rozpúšťadle, ktoré je inertné proti reakcii, postupmi, ktoré sú známe pre N-alkylačné postupy. Osobitne sa reakčná zmes môže miešat a/alebo zahnevať, aby sa zvýšila reakčná rýchlosť. Vhodne rozpúšťadlá sú napriklad voda metanol, etanol, 2 pmpanol a podobne. Reakcia sa konvenčne vykonáva bud kyánbórhydridom sodným, bórhydridom sodným, kyselinou mravčou alebo jej soľami a podobnými redukčnými činidlami alebo pod atmosférou vodíka, prípadne za zvýšenej teploty alebo tlaku V prítomnosti vhodného katalyzátora, ako je napríklad paládíum na uhlí, platína na uhlí a podobne. Aby sa zabránilo nežiaducim ďalším hydrogenáciám určitých funkčných skupín v reakčných zložkách a V reakčných produktoch, môže byt výhodne pridat k reakčnej zmesi vhodne katalyzátorové jedy, napríklad tiofén, chinolín-síra a podobne. V niektorých prípadoch môže byt výhodné pridať k reakčnej zmesi sol alkalického kovu, ako je napríklad fluorid draselný, acetát draselný a podobné soli.Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) je možné menit na hocijakú ďalšiu zlúčenínu všeobecného vzorca (I) pri použití v danom odbore známych reakcii.Zlúčeniny všeobecného vzorca (l) je možné rovnako premeniť na zodpovedajúce N-oxidové fonny pomocou V danom odbore známych postupov používaných na premenu trojmocného dusíka na jeho N-oxidovú fonnu. Túto N-oxidačnú reakciu je možné spravidla vykonať uvedením východiskového materiálu všeobecného vzorca (I) do reakcie s vhodným organickým alebo anorganickým peroxidom. Tieto vhodné anorganické peroxidy zahŕňajú napríklad peroxid vodíka, peroxid alkalického kovu alebo kovu alkalických zemín, napriklad peroxidu sodného a peroxidu draselného vhodné organické peroxidy môžu obsahovat peroxykyseliny, napríklad kyselinu benzěnkarboperoxovú alebo halogénsubstituovanú kyselinu benzénkarboperoxovú, napriklad kyselinu 3-chlórbenzénkarboperoxovú, kyseliny peroxoalkánové, napríklad kyselinu peroxooctovú, alkylhydroperoxidy, napríklad terc-butylhydroperoxid. Vhodnými rozpúšťadlami sú napríklad voda, nižšie alkanoly, napríklad etanol a podobne, uhľovodíky, napríklad toluén, ketóny, napríklad Z-butanón, halogénované uhľovodíky,napríklad dichlórmetán a zmesi rozpúšťadiel.Celý rad medziproduktcv a východiskových materiálov je komerčne dostupný alebo predstavuje známe zlúčeniny,ktoré je možne pripraviť známymi postupmi.Napríklad niektoré medziprodukty všeobecného vzorca(III) a ich spôsoby prípravy sú opísané v patentových dokumentoch EP-A-O 037 265, EP-A-O 070 053, EP-A-O 196 132 a EP-A-O 378 255.Medziprodukty všeobecného vzorca (ll), kde X 1 je -0-,sa môžu pripraviť spôsobom opísaným v Syn. Comm.(1995), str. 3883 - 3900 a J. Chem. Soc., 1965, str. 4939 - 4953 a pri použití spôsobov známych v stave techniky. Všeobecný postup je uvedený v reakčnej schéme I.Medziprodukty všeobecného vzorca (Il), kde X je -S-,sa môžu pripraviť spôsobom opísaným v l. Med. Chem.,1992, 35 (7), str. 1 176 - 1182 pri použití metód známych v stave techniky. Všeobecný spôsob je zobrazený v schéme 2.Altematívne, medziprodukty všeobecného vzorca (Il) sa môžu pripraviť postupom opísaným v Synth. Comm., 1995,str. 3883 - 3900 a pri použití spôsobov známych v stave techniky. Všeobecný spôsob je znázomený v schéme 3.Medziprodukty všeobecného vzorca (111), kde D je skupina všeobecného vzorca (h), kde uvedene medziprodukty sú predstavované všeobecným vzorcom (Ill-h), sa môžu pripraviť reakciou benzizoxazolu alebo benzizotiazolu všeobecného vzorca (V 11), kde W 3 je vhodná odštepujúca sa skupina, ako je napríklad atóm halogénu, s aminoalkoholovým derivátom všeobecného vzorca (V 111) v prítorrmosti katalyzátora, ako je napríklad jodid draselný. Konvenčne,reakčná zmes sa mieša pri zvýšenej teplote. Následne sa môže zaviesť vhodná odštepujúca sa skupina, ako je napriklad atóm halogénu, napríklad atóm chlóru, do takto vzniknutého alkoholového derivátu pri použití technik známych V stave techniky, ako je napríklad reakcia alkoholu s tionylchloridom v rozpúšťadle, ako je chloroform.Niektoré zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a niektore medziprodukty podľa vynálezu obsahujú aspoň jeden asymetrický atóm uhlíka. Čisté, stereochemicky izoméme formy uvedených zlúčenín a medziproduktov je možne získat aplikáciou známych postupov. Diastereoméry je možné napríklad separovat fyzikálnymi metódami, akými sú napríklad selektívna kryštalizácia alebo chromatografické techniky, najmä trepanie, kvapalinová chromatograña a podobné metódy.Enantioméry je možné ziskat z racemických zmesi premenou týchto racemických zmesí pomocou vhodných štiepiaeich činidiel, napríklad chirálnych kyselín na zmesi díastereomémych solí alebo zlúčenín, následnou fyzikálnou separáciou diastereomémych solí alebo zlúčenín vykonávanou napríklad pomocou selektívnej kryštalizácie alebo pomocou chromatograñckých techník, najmä kvapalinovej chromatografie a podobných metód a konečnou premenou separovaných diastereomémych zlúčenín na zodpovedajúce enantioméry.Čisté, stereochemicky izoméme formy zlúčenín všeobecného vzorca (I) je možné takisto získať z čistých stereochemicky izomérnych foriem vhodných medziproduktov a východiskových materiálov za predpokladu, že použité reakcie prebiehajú spektrošpeciñcky. Do rozsahu vynálezu spadajú tak čisté, ako zmiešané stereochemicky izoméme formy zlúčenín všeobecného vzorca (I).Zlúčeniny všeobecného vzorca (l), ich N-oxidy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izoméme formy blokujú presynaptické all-receptory na centrálnych norandrenergických ncurónoch a tým podporujú uvoľňovanie norandrenalinu. Blokácia uvedených receptorov potlačí alebo zmiemi rôzne symptómy súvisiace s nedostatkom noradrenalínu V centrálnej alebo periférnej obehovej sústave. Terapeutickými indikáciami pre použitie zlúčenín podľa vynálezu sú depresie, kognitivne poruchy, Parkinsonova choroba, diabetes, sexuálne dysfunkcie a impotencia a zvýšený vnútroočný tlak.Rovnako sa ukázalo, že blokácia otz-receptorov v centrálnej nervovej sústave zvyšuje uvoľňovanie serotonínu,ktorý môže podporovať terapeutické účinky pri liečení depresie (Maura a kol., 1992, Naunyn-Schmiedebergs Arch. Pharmaeol., 345 414 - 416).Rovnako sa zistilo, že blokácia org-receptorov pomocou zlúčenín podľa vynálezu spôsobuje zvýšenie extracelulârnej DOPAC (kyselina 3,4-dihydrofenyloct 0 vá), ktorá je metabolitom dopamínu a norandrenalínu.Z pohľadu použiteľnosti zlúčenín podľa vynálezu pri liečbe chorôb spojených s nedostatkom norandrenalínu v centrálnej nervovej sústave, najmä pri liečení depresie a Parkinsonovej choroby, poskytuje vynález spôsob liečby teplokrvných živočíchov trpiacich týmito chorobami, predovšetkým depresiou a Parkinsonovou chorobou, ktorý zahŕňa systemicke podávanie terapeuticky účinného množstva zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli.Zlúčeniny podľa vynálezu sú rovnako potenciálne použiteľné pri liečení Alzheimerovej choroby a demencie, pretože je známe, že ozg-antagonisty podporujú uvoľňovanie acetylcholínu (Tellez a kol., 1997, J. Neurochem. 68 778 - 785).Všeobecne sa za účinné terapeutieké denné množstvo zlúčeniny podľa vynálezu považuje približne 0,0 l mg/kg až 4 Ing/kg telesnej hmotnosti.Vynález sa teda rovnako týka zlúčenín všeobecného vzorca (l), ktoré boli definované , použiteľných ako liečiv. Vynález sa ďalej týka použitia zlúčeniny všeobecného

MPK / Značky

MPK: C07D 491/00, C07D 333/00, C07D 221/00, A61K 31/54, A61P 43/00, C07D 471/00, A61P 3/00, A61K 31/42, A61K 31/425, A61K 31/519, C07D 473/00, A61K 31/554, A61P 27/00, A61K 31/415, A61K 31/4353, C07D 519/00, C07D 495/00, A61K 31/505, A61K 31/517

Značky: delta, 3-piperidín, spôsob, použitie, tricyklický, obsahom, přípravy, prostriedok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-285585-tricyklicky-delta-3-piperidin-sposob-jeho-pripravy-pouzitie-a-prostriedok-s-jeho-obsahom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tricyklický delta 3-piperidín, spôsob jeho prípravy, použitie a prostriedok s jeho obsahom</a>

Podobne patenty