Metalocénové zlúčeniny, medziprodukt na ich prípravu, spôsob ich prípravy a ich použitie ako polymerizačných katalyzátorových zložiek na polymerizáciu a kopolymerizáciu olefínov

Číslo patentu: 285145

Dátum: 19.06.2006

Autori: Näsman Jan, Luttikhedde Hendrik, Wilen Carl-erik, Leino Reko

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané sú metalocénové zlúčeniny, ktoré sa získali siloxy alebo germyloxy substitúciou v polohe 2 päťčlenného kruhu indenylovej zlúčeniny. Tieto zlúčeniny sa môžu použiť ako zložky polymerizačných katalyzátorov na polymerizáciu alebo kopolymerizáciu olefínov. Je tiež opísaný spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka metalocénových katalyzátorových systémov na homopolymerizáciu akopolymerizáciu oleñnov, najmä propylénu, etylénu avyšších alfa-olefínov za prítomnosti kokatalyzátora, ako je metylaluminoxán(MAO). Vynález sa týka najmä metalocénov sindenylom substituovaným heteroatómom aderivátov indenylových lígandov, spôsobu ich prípravy a ich použitia pri polymerizácií oleñnov, najmä propylénu a etylénu.Chirálne C-z symetricke bis(indenyl) anza-metalocény sú prekurzory vysoko aktívnych katalyzátorov na stereoselektívnu polymerizáciu alfa-oleñnov. Charakteristicke vlastnosti týchto systémov sa líšia, obmeny spočívajú v rôznych veľkostiach apolohách substituentov. Napríklad dimetylsilylénom premostené 2,2-dimetyl-4,4-diaryl substituované bis(indenyl)zirkocény vyvinuté Brintzingerom a jeho spolupracovníkmi (Organometallícs, 1994, 13, 964) a Spalleckom akol. (Organometallics, 1994, 13, 954) produkujú izotaktieké polypropylćny s aktivitami katalyzátora a vlastnosťami polymérov porovnateľnými s tými, ktore sa získavajú s heterogénnymí Zíegler-Nattovými katalyzátorm 1.Oblast elektronicky upravených bis(indenyl)metalocénov je doteraz pomeme nepreskúmaná. Už bolo uverejnené, že halogénové alebo alkoxylové substitúcie v šestčlenných kruhoch indénov znižujú aktivitu katalyzátorovćho systému amolekulovú hmotnosť produkovaného polyméru (Consiglio akol., Organometallics 1990, 9, 3098,Collins akol., Organometallics 1992, 11, 2115). Bis(indenyl)zirkocény s Z-amino funkcionalizovanýmí ligandmi boli nedávno uvedene niekoľkými skupinami (Luttikhede akol., Organometallics, 1996, 15, 3092, Plenio akol, J. Organomet. Chem., 1996, 520, 63). Tieto premostené komplexy vykazujú niečo nižšiu katalyzátorovú aktivitu v porowianí s ich nesubstituovanýmí bis(indenyl)zirkocénovými analógmi.Tento vynález sa týka metalocénových zlúčenín (I) s kyslíkovým atómom pripojeným priamo do polohy 2 pentahaptoíndenylovej časti, napr. racemických etylěnbis(2-(terc-butyldimetylsiloxy)indenyl)zirkónium diehloridov a ich použitia pri polymerizácii oleñnov. Tieto komplexy I v kombinácií s MAO alebo inými aktivátormi tvoria vysoko účinné katalyzátorové systémy homo- a kopolymerizácie olefínov. Napríklad I/MAO katalyzátorové systémy polymerizujú propylén na vysoko izotaktický polypropylén. Polymerizačné aktivity propylénu a etylénu týchto I/MAO systémov presahujú aktivity konvenčných anza-metalocén/MAO katalyzátorových systémov, ako je dimetylsilylćnbís(4,5,6,7-tetrahydroindenyl)zirkónium dichlorid/MAO,za podobných polymerizačných podmienok. Tieto nove katalyzátorově systémy sú veľmi stabilné audržiavajú si svoju vysokú aktivitu pri výnimočne nízkych pomeroch Al Zrl.Podľa tohto vynálezu sa získava nová metalocénová zlúčenína ako katalyzátorový prekurzor, vktorej sa uskutočnila siloxy substitúcia vpolohe 2 päťčlenného kruhu zlúčeniny indenylového typu. Takto sa dajú vyrobit metalocénové zlúčeniny, kde je kyslíkový atóm pripojený priamo v polohe 2 pentahaptoindenylovej časti.Katalyzátorový prekurzor podľa predloženého vynálezu sa teda týka metalocénovej zlúčeniny majúeej všeobecný vzorec (I)(IndY)mMRnBo (l), v ktorom každý lndY je rovnaký alebo odlišný a je jedným z mono- alebo polysubstituovaného, kondenzovaného alebo nekondenzovaného, homo- alebo heteroeyklického indenylového ligandu, dihydroindenylového ligandu alebo tetrahydroindenylového ligandu, ktorý je substituovaný v polohe 2 vo svojej indenylovej štruktúre skupinou Y, pričom skupina Y má nasledujúcu štruktúru Ilkde D je bud kremík alebo germánium, R 3, R 3 a R 4 sú rovnaké alebo odlišné aje to bud atóm vodíka, Cl-Cm hydrokarbylová skupina, alebo Cl-Cw hydrokarbyloxy skupina,alebo aspoň dva z R 3, R 3 a R 4 tvoria spolu Cz-CZO kruhovú štruktúru, M je prechodový kov skupiny 4 periodickej tabuľky a je viazaný k lndY ligandu vaspoň n 5 väzbovom móde, každý R je rovnaký alebo odlišný je vybraný zo skupiny, ktorú tvorí atóm vodika, atóm halogěnu, Cl-Cw hydrokarbylová skupina, Cl-Cm hydrokarbyloxy skupina, trihydrokarbylsilylová skupina alebo dva R tvoria spolu C 2-CZD kruhovú štruktúru, B je mostík vybraný z -(CH 2)-,-Si(R 3)2- a -Ge(R 3)2-, kde R 3 je c.-c, alkylová skupina,Cc 0 alkoxy skupina, Cő-Cm arylová skupina, Cs-Cm aryloxy skupina, CZ-Cm alkenylová skupina, CTCĽ aiylalkylová skupina, C 7-C 22 alkylarylová skupina, CgC 40 arylalkenylová skupina a atóm halogćnu, pričom n 1 až S,medzi dvomi lndY ligandmi alebo medzi IndY Iigandom aprechodovým kovom M, m je l alebo 2 oje O alebo l a n je 4-m, ked mostík nie je prítomný alebo B je mostíkový atóm alebo skupina medzi dvoma IndY ligandmi, alebo n je 4-m-o, ked B je mostíkový atóm alebo skupina medzi jedným IndY ligandom a prechodovým kovom M.Pod pojmom mono- alebo polysubstituovaný sa rozumie, že okrem uvedeného substituentu Y, môžu byt prípadne prítomné iné substituenty v kruhoch uvedeného lndY ligandu.Kondenzovaný alebo nekondenzovaný znamená, že akýkoľvek kruh uvedeného IndY ligandu môže byt kondenzovaný alebo nekondenzovaný, t. j. má aspoň dva atómy spoločné s aspoň jedným ďalším kruhom.Pojem homo- a heterocyklický znamená, že akýkoľvek kruh uvedeného lndY ligandu môže mat iba uhlíkové atómy v kruhu (homo- alebo izocyklický) alebo môže mať iné atómy v kruhu, ako je uhlík (heterocyklický).Metalocćnová zlúčenina podľa vzorca (I) má nasledujúci všeobecný vzorec (Ill)kde M je kov vybraný zo skupiny, ktorú tvori zirkónium,titán alebo hafnium,D je prvok vybraný zo skupiny, ktorú tvori kremik (Si) alebo germáníum (Ge),B je mostík vybraný z -(cn,) -Si(R 3)2- alebo -Ge(R 3)2-,kde n l až 8,R a R 2 sú rovnaké alebo odlišné skupiny vybrané zo skupiny, ktorú tvorí atóm vodíka, Cj-Cjo alkylovâ skupina, C,C 10 alkoxy skupina, C 6 C 10 arylová skupina, CG-Cm aryloxy skupina, C 2 Cl 0 alkenylová skupina, C 7 Cg arylalkylová skupina, C 7 Cl 0 alkylarylová skupina, Cg-C 4 o arylalkenylová skupina alebo atóm halogénu,R 3, R 3-R 6 sú rovnaké alebo odlišné skupiny vybrané zo skupiny, ktorú tvorí vodík, ClCl 0 alkylová skupina, Cj-Cjo alkoxy skupina, C 6 cl 0 arylová skupina, C 6 C 0 aryloxy skupina, C 2 C 0 alkenylová skupina, C 7 c 22 arylalkylová skupina, C 7-C 22 alkylarylová skupina, Cg-Cjo arylalkenylová skupina alebo atóm halogénu,R 3 a Rsi skupiny môžu byt tiež navzájom spojené do tvaru kruhovej štruktúry, a R môže byť tiež jej súčasťou. Vyhodne je M 1 zirkónium. R a R 2 sú výhodne rovnaké anajvýhodnejšie sú to arómy halogénu, napriklad arómy chlóru. R 3 je výhodne Cj-Cjo alkylová alebo arylová skupina a najvýhodnejšie je to metylová skupina, R je výhodne C l-Cm alkylová alebo arylová skupina, napr. terc-butylová skupina, terc-hexylová skupina alebo cyklohexylová skupina. Najvýhodnejšie D je Si, B je -CHZCHr, R R 2 a predstavuje chlór, R 3 je CHj a Rs-Rs je aromatický alebo kondenzovaný aromatický knih alebo alkyl alebo vodik. Tento vynález sa tiež týka Z-tríhydrokarbylsiloxyindénových, 2-trihydrokarbyloxysiloxyindénových, 2-trihydrokarbylgennyloxyindénových alebo Z-trihydrokarbylcxygermyloxyindéných zlúčenín, ktoré sú medziproduktom pri príprave metalocénových zlúčenin podľa vynálezu, a majúcich všeobecný vzorec (IV)kde D je kremík alebo germánium, R 3, R 3 a R sú rovnaké alebo odlišné a sú vybrané zo skupiny, ktorú tvorí atóm vodíka, Cj-Cjo hydrokarbylová skupina alebo C 1 C 0 hydro karbyloxy skupina, alebo aspoň dva zR 3, R 3 aRA tvoria spolu Cz-Czo kruhovú štruktúru, R 7 je štvoratómový reťazec tvoriaci nesubstituovaný alebo substituovaný, ďalej nekondenzovaný alebo kondenzovaný, homocyklický ( izocyklický) alebo heterocyklieký, nenasýtený alebo nasýtený, alifatícký alebo aromatieký šesťčlenný kruh, a R, R 9 a R sú rovnaké alebo odlišné a sú vybrané zo skupiny, ktorú tvori atóm vodíka, C 1 C 0 hydrokarbylová skupina, Cj-Cjo hydrokarbyloxy skupina, tri-Cj-Cjo hydrokarbylsilylová skupína alebo tri-Cj-Cjo hydrokarbyloxysilylová skupina, alebo jeden z R a R 9 je mostikový atóm alebo skupina B s významom uvedeným, ktorá je ďalej naviazaná k cyklopentadienylovej, fluorenylovej alebo indenylovej skupine, za predpokladu, že ked R 7 tvori nesubstituovaný benzénový kruh, D je kremík, R 3, R 3 aR 4 sú metylové skupiny, R 5 a R 10 sú atómy vodíka, a R 9 nie je atóm vodika. Výhodne môžu mať všeobecný vzorec (V)kde R 3, R 3-Ró sú rovnaké alebo odlišné a sú vybrané zo skupiny, ktorú tvori atóm vodíka, Cj-Cw alkylová skupina,Cj-Cm alkoxy skupina, C 5 C 0 arylová skupina, C 2 C 10 alkenylová skupina, Cą-Cm arylalkylová skupina, C 7 C 0 alkylarylová skupina, CgCg arylalkenylová skupina alebo R 5 a/alebo R sú atóm halogénu, alebo najmenej dva z R 3, R 3 a R 4 tvoria spolu C 2 C 10 kruhovú štruktúru a R 8, R 9 a R 1 ° sú rovnaké, ako bolo uvedene alebo podľa všeobecného vzorca (VI)kde R 3, R 3, R až R 6, RS, R aD sú rovnaké, ako bolo uvedené, aB je mostík zo skupiny, ktorú tvorí -(CH 1)-,-SiR 32- alebo -GeRä, kde n je l až 3 a R 3 je rovnaký ako je uvedené. D je výhodne Si.Metalocćnové zlúčeniny podľa tohto vynálezu môžu byt pripravené z 2-indanónu. Táto zlúčenina môže byt podrobená reakcii vo vhodnom rozpúšťadle so zásaditou látkou achlórsílánom za vzniku Z-siloxyindénus výťažkom 80 . Vhodným rozpúšťadlom je napriklad dimetylformamid (DMF) a tetrahydrofurán (Tl-IF). Vhodnými zásaditými látkami sú napriklad imidazol, trietylamín (TEA) a 1,8-diazabicyklo 5.4.0 undek-7-én. Vhodnými ehlórsilánmi súnapr. trec-butyldimetylchlórsilán, terc-hexyldimetylchlórsilán acyklohexyldimetylchlórsilán. Reakcie prebiehajú podľa nasledujúcej reakčnej schémy VIIPodľa jedného z uskutočnení tohto vynálezu reaguje 2-(terc-butyldímetylsiloxy)indén najskôr s butyllitiom a potom s dimetyldichlórsilànom (MezSiClz) za vzniku dimetylsílylbis(2-terc~butyldimetylsiloxy)índenyl)silánu. Butyllítíum sa môže nahradiť metyllítiom, hydrídom sodným alebo hydridom draselným. Podobne môže byt dimetylchlórsilán nahradený akýmkoľvek dialkyl alebo diarylsilánom. Kremík sa môže nahradit germániom.Dimetylsilylbis(bis-terc-butyldimetylsiloxy)indenyl)sílán sa môže podrobiť reakcii sbutyllítiom, čím sa získa zodpovedajúca bislítna soľ. Tento produkt môže reagovat schloridom zirkoničítým, pričom sa získa dimetylsilylbisQ-(terc-butyldimetylsiloxy)indenyl)zirkónium dichlorid ako zmes racemických amezodiastereomérov. Butyllítium sa môže nahradit tak, ako už bolo uvedené. Chlorid zirkoničitý sa môže nahradit chlorídom titaničitým alebo chlorídom hafničitým, pričom sa získajú zodpovedajúce komplexy titánu ahafnia. Reakcie prebiehajú podľa nasledujúcich reakčných schém Vlll a IXg Podľa iného uskutočnenia predloženého vynálezu 2-(terc-butyldimetylsiloxy)indén reaguje najskôr s butyllítiom a potom s dibrómetánom za vzniku bisQ-(terc-butyldimetylsiloxy)indenyletánu. Táto zlúčenina sa môže podrobiť reakcii s dvomi ekvivalentmi butllítia, pričom sa získa zodpovedajúca bislíma soľ. Tá sa môže podrobiť reakcii schloridom zirkoničitým, pričom sa získa etylenbis(2-Uerc-butyldimetylsiloxy)indenylzirkónium dichloríd. Racemický diastereomér tejto zlúčeniny sa tvorí vo veľkom prebytku a ľahko sa oddeľuje od mezoméru frakčnou kryštalizácíou. Katalyzátorovou hydrogenáciou racemického etylénbis(2-(terc-butyldimetylsiloxy)indenylzirkónium dichloridu sa získa zodpovedajúci tetrahydroindenylový komplex. Reakcie prebiehajú podľa nasledujúcej reakčnej schémy XPri uvedených reakciách sa môže butyllitium nahradit tak, ako už bolo uvedené. Chlorid zirkoničitý sa môže nahradiť chloridom titaničitým alebo chlorídom hafničitým,pričom sa získajú zodpovedajúce komplexy títánu a hafnía.Podľa ďalšieho iného uskutočnenia tohto vynálezu reaguje Z-(terc-hexyldimetylsiloxy)indén najprv sbutyllítiom a potom s dibrómetánom za vzniku bis 2-(terc-hexyldimetylsiloxy)indenyl)etánu. Táto zlúčenina sa môže podrobiť reakcii sdvomi ekvivalentmi butyllítia, pričom sa získa zodpovedajúca bíslítna soľ. Tá potom môže reagovať schloridom zirkoničitým, čím sa získa etylénbisQ-terc-hexyldimetylsiloxy)indenyl)zirkónium dichloríd. Jeho racemický diastereomér vzniká vo veľkom prebytku amôže sa ľahko oddeliť od mezoméru pomocou frakčnej kryštalizácie. Reakcie prebiehajú podľa nasledujúcej reakčnej schémy XIV uvedených reakciách sa môže butyllítium nahradit,ako už bolo uvedené. Chlorid zirkoničitý sa môže nahradiť chlorídom titaničitým alebo chlorídom haihičitýiri a získajú sa zodpovedajúce komplexy titánu a hafnía. Hydrogenáciou etylénbisbis(2-(terc-hexyldimetylsiloxy)indenylzirkónium dichloridu sa získa zodpovedajúci tetrahydroíndenylový komplex.Ilustratívnymi, nie však obmedzujúcimi príkladmi zlúčenín podľa predloženého vynálezu sú Z-(terc-butyldimetylsiloxy)inden, 2-(terc-hexyldimetylsiloxy)indén, 2-(cyklohexyldimetylsiloxy)inden, Z-(terc-butyldifenylsiloxy)indén, dimetylsilylbisQ-(terc-butyldimetylsiIoxy)indén), difenylsilylbisü-(terc-butyldimetylsíloxy)indćn), di SK 285145 B 6metylsilylbis(2-terc-hexyldimetylsiloxy)indén, difenylsilylbis(2-terc-hexyldimetylsiloxy)índén, dimetylsily 1 bis(2-(eyklohexyldimetylsiloxy)indén), difenylsilylbis(2-(cyklohexyldimetylsiloxy)índén), dimetylsilylbis(2-(terc-butyldi~ fenylsiloxy)indén), difenylsilylbis(2-Gerc-butyldifenylsiloxy)indén), racemický amezo dimetylsilylbisQ-terc-butyldimetylsiloxy)indenyl)zirkónium dichlorid, racemický amezo difenylsilylbis(2-(terc-butyldimetylsiloxy)indenyl)zirkónium dichlorid, racemický amezo dimetylsi 1 ylbis(2-terc-hexyldimetylsiloxy)indenyl)zírkónium diehlorid, racemický amezo difenylsi 1 ylbis(2-terc-hexyldimetylsiloxy)indenyl)zirkónium dichloríd, racemický amezo dimetylsilylbis(2-cyklohexyldimetylsiloxy)indenyl)zirkónium dichlorid, racemický amezo dimetylsilylbis(2-(terc-butyldifenylsiloxy)indeny 1)zirkóníum dichlorid, racemický amezo difenylsi 1 y 1 bis(2-(terc-butyldifenylsiloxy)indenyl)zirkónium dichlorid, racemický a mezo dimetylsilylbis(2-Uerc-butyldimetylsi 1 oxy)-4,5,6,7-tetrahydroindenyl)zirkónium dichlorid, raeemický a mezo difenylsilylbis(2-(terc-butyldimetylsiloxy)-4,5,6,7-tetrahydroindenyl)zirkónium dichlorid, racemický a mezo dimetylsilylbisQ-(terc-hexyldimetylsiloxy)-4,5,6,7-tetrahydroindenyl)zirkónium dichlorid, racemický amezo difenylsilylbis(2-(terc-butyldimetylsiloxy)-4,5 ,6,7-tetrahydroindeny 1)zirkónium dichlorid, racemický amezo dimetylsi 1 ylbis(2-(cyklohexyldimetylsiloxy)-4,5,6,7-tetrahydroindeny 1)zirkónium dichlorid, racemický amezo difenylsilylbis(2-(cyklohexyldímetylsiloxy)-4,5,6,7 tetrahydroíndenyl)zirkónium dichlorid, racemícký amezo dimetylsilylbis(2-(terc-butyldifenylsiloxy)~ 4,5,6,7-tetrahydroindenyl)zírkónium dichlorid, raeemický amezo difenylsilylbis(2-(terc-butyldifenylsiloxy)-4,5,6,7-tetrahydro~ indenyl)zirkónium dichlorid, bisO-(łerc-butyldimetylsi 1 oxy)indeny 1)etán, bis(2-(terc-hexyldimety 1 si 1 oxy)inde nyletán, bis(2-(terc-butyldifenylsiloxy)indenyl)etah 1, bis(2-(era-cyklohexyldimetylsiloxy)indenyl)etán, rac-etylénbis(2-erc-butyldimetylsíloxy)indenyl)zirkónium díchlorid,racemický amezo etylćnbisa-(terc-hexyldimetylsi|oxy)indeny 1)zirkónium dichlorid, racemický amezo etylénbis(2-(terc-cyklohexyldimetylsi 1 oxy)indenyl)zirkónium diehloríd, racemický a mezo etylćnbisQ-terc-butyldifenylsiloxy)indeny 1)zirkónium dichloríd, rac-etylénbisü-(terc-butyldímetylsíloxy)-4,5,6,7-tetrahydroindeny 1)zirkónium dichlorid, racemický amezo etylćnbis(2-(cyklohexyldimetylsiloxy)-4,5,6,7-tetrahydroindeny 1)zirkóníum dichloríd, racemický a mezo etylěnbisQ-(terc-butyldifenylsiloxy)-4,5,6,7-tetrahydroindenyl)zirkónium díehlorid,bis(2-Oerc-hexyldimetylsiloxy)indenyl)etán a rac-etylénbisQ-(terc-hexyldimetylsi|oxy)indeny 1)zirkónium dichlorid. Namiesto zirkónu vzodpovedąjúeich komplexoch sa môže použit titán alebo hafnium.Metalocénové zlúčeniny podľa predloženého vynálezu sa môžu použit ako zložky katalyzátora na polymerizáciu alebo kopolymerizáciu oleñnov. Tieto oleñny sa môžu vybrať zo skupiny, ktorú tvorí etylén, propylén, butén, pentén,hexén, heptén aoktén, alebo ich zmes, Oleñny sa môžu vybrat zo skupiny, ktorú tvorí najmä etylén apropylén a ich zmesi alebo spolu s alfa-oleñnmi, Katalyzátory môžu byt bud na nosiči alebo bez nosiča. Katalyzátory na nosiči sa používajú predovšetkým pri procesoch uskutočňovaných v suspenzii alebo v plyrmej fáze. Nosičom môže byt akýkoľvek nosič, ktorý je známy pre metaloeénové a iné typy katalyzátorov. Výhodnými nosičmi sú oxid kremičitý a oxid hlinitý.Zlúčeniny podľa tohto vynálezu môžu byť spojené s aktivátorovými zlúčeninami, čo sú organokovové zlúčeniny alebo akékoľvek iné zlúčeniny použité spolu s metalocéno výmí zlúčeninami. Vhodnými kokatalyzátorrni sú napriklad alkylhlínité zlúčeniny, aluminoxány, metylaluminoxán alebo modífikovaný metylaluminoxán. Výhodným kokatalyzátorom je metylalumínoxán (MAO). Medzi iné kokatalyzátory, ktoré sa môžu použiť, patria Lewisove kyseliny alebo prolínovć kyseliny, napríklad B(C 5 H 5)3 alebo PhNMe 2 HB(C 5 F 5)4, ktoré generujú katiónové metalocény s kompatibilnýrni nekoordinačnými aniónmi za prítomnosti alebo za neprítomnosti alkylhlinitých zlúčenín. Vhodnými aktivátormi sú napríklad alumoxánové zlúčeniny podľa všeobecného vzorca R-(A 1(R)-O)m-A 1 R 2, kde n je l až 40, M je 3 až 40 a R je Cl-Cg alkylová skupina. Výhodne je R metylová skupina a výhodný aktivátor je metylalumoxán(MAO). Aktivátor sa môže použit podľa spôsobov známych v danej oblasti techniky.Ďalej budú uvedené príklady, ktoré majú bližšie ilustrovať tento vynález, ale nijak neobmedzujú jeho obsah ani rozsah.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l predstavuje porovnanie účinku siloxy substitúcíe na aktivitu kovového centra.Všetky operácie sa uskutočnili v argónovej alebo dusíkovej atmosfére pri použití štandardných spôsobov podľa Schlenka, vákuových spôsobov alebo mkavicových skríň. Použite rozpúšťadlá sa pred použitím sušili adestilovali pod argónovou atmosférou. Zaznamenali sa H a C NMR spektra V roztoku CDCI, alebo CDzClz s použitím JEOL JNM-LA 400 alebo Jeol JNM-A 500 NMR spektrometra a vztiahli sa na tetrametylsilán (TMS) alebo zvyškove protóny deuterizovaných rozpúšťadiel. Priame elektrónové hmotnostne spektra (EIMS) sa získali pomocou Varian VG-7070 E alebo Varian-8000 hmotnostného spektrometra.Príprava katalyzátora Príklad 1 2-(terc-Butyldimetylsiloxy)indénRoztok terc-butylmetylchlórsílánu (248,69 g, 1,65 mol) a imídazolu (112,33 g, 1,65 mol) vDMF (900 m 1) sa podrobil reakcii s 2-indanónom (198,24 g, 1,50 mol) a potom sa miešal celú noc pri teplote miestností. Reakčná zmes potom spracovala s vodou (800 ml) a extrahovala sa dietyléterom (3 x 400 ml). Spojené organické fázy sa premyli vodou (2 x 400 ml) a sušili sa nad síranom sodným. Rozpúšťadlá sa odstránili za zníženého tlaku za získania oranžového oleja. Destiláciou za zníženého tlaku sa získalo 331,2 g (89,6 ) zlúčeniny uvedenej v nadpise ako žltého oleja bod varu 105 až 107 °C/10 Pa (0,1 mbar). IH NMR (CDCl 3, ő) 7,19-707 (m, 3 H) 6,97 (td, 31 7,3 Hz, J 1,4 Hz, IH) 5,72 (dd, J 1,9 Hz, l,lHz, IH) 3,24 (dd, J 1,7 Hz, l,lHz, ZH) 0,96 (s, 9 H) 0,23 (s,6 H). C NMR (CDCl 3, č) 162,44 145,14 136,53 126,44 123,01 122,39 118,92 106,58 39,46 25,59 18,14 -4,68.Roztok terc-hexylmetylchlórsilánu (100,0 g, 559,3 mol) aimidazolu (38,08 g, 559,3 mmol) V DMF (350 m 1) sa podrobil reakcii s 2-indanónom (67,40 g, 510,0 mmol) apotom sa miešal dva dni pri teplote miestnosti. Reakčná zmes potom spracovala s vodou (300 ml) a extrahovala sa

MPK / Značky

MPK: C07F 7/00, C07F 17/00, C08F 4/00

Značky: katalyzátorových, přípravu, medziprodukt, polymerizáciu, metalocénové, přípravy, zložiek, spôsob, polymerizačných, použitie, zlúčeniny, kopolymerizáciu, olefínov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-285145-metalocenove-zluceniny-medziprodukt-na-ich-pripravu-sposob-ich-pripravy-a-ich-pouzitie-ako-polymerizacnych-katalyzatorovych-zloziek-na-polymerizaciu-a-kopolymerizaciu-olefinov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Metalocénové zlúčeniny, medziprodukt na ich prípravu, spôsob ich prípravy a ich použitie ako polymerizačných katalyzátorových zložiek na polymerizáciu a kopolymerizáciu olefínov</a>

Podobne patenty