Profilovaná tyč a upínací profil na profilovú tyč

Číslo patentu: 285142

Dátum: 19.06.2006

Autor: Strässle Marcel

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Profilový nosník (111) je vybavený kruhovou vnútornou rúrovou časťou a zahŕňa osem dlhých drážok, z ktorých tri sú zakryté upínacím profilom (112, 113, 114). Na podpernej strane je pripevnený podperný prvok (115) a dve ploché tyče (116, 117), ktoré sú vybavené štrbinami na ďalšie upínacie profily. Okraje upínacích profilov slúžia na podopretie platní. Podperný povrch (118) je bočne pripojený k podpernému prvku (115). Podperný prvok (115), ktorý je orientovaný rovnobežne s plochou tyčou (116), sa tiež dá namontovať na miesto alebo navyše k tejto plochej tyči v rovnobežnej orientácii s plochou tyčou (117), čo poukazuje na mnohostrannú použiteľnosť profilového nosníka.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka profilovej tyče podľa úvodnej časti patentového nároku 1 a upínacieho profilu na použitie s takouto profilovou tyčou.AT-324 654 B opisuje takúto profilovú tyč, v pripade ktorej sú Vnútomá rúrová časť a vonkajšia rúrová časť navzájom spojené priečkami a obvodová stena vonkajšej rúrovej časti tu má osem navzájom susediacich pozdĺžnych drážok. To znamená, že je možné do každej pozdĺžnej drážky vložit nejaký komponent.US 4 689 930 opisuje profilovú tyč, v prípade ktorej môžu byt určite nepoužité úseky, ktoré zodpovedajú v každom pripade pozdĺžnym drážkam, zakončené estetický príjemným spôsobom upínacími profilmi. Ale pružnosť tohto systému je obmedzená nesymetrickou konštrukciou tyče.CH-415 999 opisuje profilovú tyč, ktorá je vytvorená zo stredového kruhového prstenca a štyroch rovnakých hrotov, ktore sú na prstenci proti sebe navzájom radiálne odsadene o 90 ° a ich konce sú orientované smerom von,pričom tyč má štyri pozdĺžne drážky, ktoré sú V každom prípade umiestnené medzi dvoma hrotmi.Cieľom tohto vynálezu je zlepšit profilovú tyč tohtoNa jednej strane je tento cieľ dosiahnutý podľa tohto vynálezu profilovou tyčou s vnútomou rúrovou časťou a vonkajšou rúrovou časťou, pričom obe rúrove časti sú navzájom spojene priečkami a obvodová stena vonkajšej rúrovej časti má najmenej dve susediace pozdĺžne drážky,ktorej podstatou je, že na prípevnenie plochého podpemého prvku sú vytvorené priechodne otvory medzi dvoma stranami každej priečky a tieto priechodné otvory sú pri pohľade na prierez profilovej tyče usporiadanie rovnobežne so susediacimi vonkajšími stranami vnútomej rúrovej časti.Podľa výhodného uskutočnenia protilová tyč má vytvorenú jedna predlženú drážku na dvoch stranách každej priečky, a uvedená drážka je prepojená s vonkajškom cez jednu z uvedených pozdĺžnych drážok, pričom uvedené drážky sú navrhnuté ako vodiace drážky a majú rovnakú šírku drážky takú, že drážky majú bočné steny, ktoré sú umiestnené po pároch vo dvoch rovnobežných rovinách.Vnútomá rúrová časť môže mat štvorcový prierez so štyrmi bočnými stenami a vonkajšia rúrová časť má osemuholníkový prierez s ôsmimi bočnými. Obe rúrové časti môžu byť spojene ôsmimi predlženými priečkami, ktoré vyčnievajú smerom von po pároch z rohových oblastí bočnej steny vnútomej rúrovej časti a v každom prípade kolmo na uvedenú bočnú stenu, že každá priečka je spojená so stykovou oblasťou dvoch susediacich bočných stien osemuholníkovej rúrovej časti, že štyri steny vonkajšej rúrovej časti prebiehajú rovnobežne so štyrmi bočnými stenami vnútomej rúrovej časti a každá má stredovú pozdĺžnu drážku. Dve ďalšie bočné steny vonkajšej rúrovej časti prebiehajú rovnobežne s jednou uhlopriečkou prierezu vnútornej rúrovej časti a každá má stredovú pozdĺžnu drážku, a druhé dve bočné steny vonkajšej rúrovej časti prebiehajú rovnobežne s druhou uhlopriečkou prierezu vnútomej rúrovej časti a každá má stredovú pozdĺžnu drážku.Priechodné otvory priečok môžu byt oddelene V pravídelných intervaloch vždy priečkovýmí stenami.Šírka pozdĺžnych drážok bočných stien prebiehajúcich rovnobežne s uhlopriečkami je dimenzovaná, aby mala takú velkosť, že panel alebo plochý prvok sa dá zaviesť do jednej z uvedených pozdĺžnych drážok bez ohľadu na to, či panel prebieha rovnobežne s jednou bočnou stenou alebo druhou bočnou stenou vnútomej rúry.Na druhej strane je využitie tejto tyče ďalej zlepšené použitím upínacieho profilu na profilovú tyč.Upinaci profil na použitie s profilovou tyčou je vyrobený z prinajmenšom približne U-profilu a pomocného profilu a zahmuje dve predĺžené steny, ktore sú spojené s predĺženou základňou, a z ktorých najmenej jedna má koncový okraj, ktorý je tvarovaný vo forme smerom von vyčnievajúceho nábehu, ktorý tvorí pod ostrým uhlom lomený, dovnútra smerujúci koniec steny.Podľa výhodného uskutočnenia najmenej jedna z týchto stien má vonkajšie pozdĺžne rebro, ktore prebieha rovnobežne so základňou a je umiestnené v oblasti medzi koncovým okrajom steny a základňou. Druhý koniec nábehu a pozdĺžne rebro tvoria predĺženú vodiacu drážku.Každá z oboch stien môže mat rebro a nábeh, ktoré sú usporiadané symetricky vzhľadom na rovinu symetrie, prechádzajúcu medzi oboma stenami.Pomocným profilom môže byt plochý profil, ktorý má výhodne stenu vo forme pásu s najmenej jedným lomeným,bočným, pozdlžnym okrajom a/alebo pomocný profil má najmenej jeden pozdižny okraj, ktorý slúži ako podpera na panel.Podľa výhodného uskutočnenia prvá rohová oblast U-profilu je spojená s pomocným profilom predĺženou priečkou a druhá rohová oblast je spojená s pomocným profilom predĺženou priečkou, pričom uvedené priečky výhodne zvierajú určitý uhol s predlženými stenami.Riešenie podľa tohto vynálezu poskytuje pružný podpemý-stlpikový system, ktorý umožňuje montovat steny bočne priamym spôsobom.Prehľad obrázkov na výkresochPríkladné uskutočnenia tohto vynálezu sú znázomené na obrázkoch, na ktorýchobr. l znázorňuje perspektívny pohľad na prvé uskutočnenie profilovej tyče podľa tohto vynálezu, obr. 2 znázorňuje zobrazenie prierezu uskutočnenia uvedenej tyče, ale bez vnútomých rebier, obr. 3 znázorňuje perspektívny pohľad na druhé uskutočnenie proñlovej tyče podľa tohto vynálezu, obr. 4 znázorňuje perspektivny pohľad na podpemý prvok, ktorý sa dá uvoľniteľne pripevnít na jednu z týchto tyči, obr. 5 znázorňuje bočný pohľad na tretie uskutočnenie profilovej tyče podľa tohto vynálezu, obr. 6 znázorňuje zobrazenie prierezu tejto tyče, obr. 7 znázorňuje zobrazenie prierezu upínacieho profilu podľa tohto vynálezu na profilovú tyč podľa obr. l, 3 a 5, obr. 8 znázorňuje schematické zobrazenie upínacieho profilu, ktorý je uvoľniteľne upnutý na tyč podľa obr, 5, obr. 9 až ll znázorňujú príklady použitia upínacieho profilu a profilověho nosnika podľa tohto vynálezu, obr. 12 znázorňuje príklady prierezov nosníka podľa ďalších uskutočnení, obr. 13 je perspektívne zobrazenie ďalšieho uskutočnenia upínacieho profilu podľa tohto vynálezu aobr. 14 a 15 znázoniujú ďalšie varianty prierezu upínacieho profilu podľa tohto vynálezu.Profilové nosníky podľa obr. 1 a 2 sa skladajú z vnútomej rúrovej časti 1 alebo 1 so štvorcovým prierezom,ktorý by v tomto prípade mohol byť aj mnohouholníkový alebo kruhový, a z vonkajšej rúrovej časti 2 s osemuholníkovýrn prierezom, ktorý môže byť tiež rnnohouholníkový alebo kruhový. Vnútomá rúrová časť 1 alebo 1 (obr. 2) zahmuje štyri pomeme tenké bočné steny 3, 4, 5 a 6. Vonkajšia rúrová časť 2 zahmuje osem pomeme tenkých bočných stien 7 až 14. Rúrové častí 1 alebo 1 a 2 sú spojené ôsmimi pozdĺžnymi priečkami alebo rebrami 15 až 22, ktoré po pároch vychádzajú smerom von z rohových oblastí bočnej steny vnútomej rúrovej časti 1, a sice vždy kolmo na túto bočnú stenu. Každá priečka 15 až 22 je spojená so stykovou časťou dvoch susediacich stien osemuholníkovej rúrovej časti. Pretože steny rúrových častí l, 1 a 2 a hrúbka priečok 15 až 22 sú pomeme tenké v porovnaní s výškou alebo šírkou nosmka, medzi dvoma rúrovými časťami 1, 1 a 2 vznikne deväť dutých priestorov. Najväčší dutý priestor 23 je umiestnený vnútri vnútomej rúrovej časti 1, 1. Štyri stredne veľké duté priestory 24, 25, 26 a 27 sú umiestnené medzi stenami oboch rúrových častí 1, l a 2 a priečkami 16 a 17, resp. 18 a 19, resp. 20 a 21, resp. 22 a 15. Štyri menšie duté priestory 28, 29, 30 a 31 sú umiestnené medzi rohmi vnútomej rúrovej časti 1, 1, stenami vonkajšej rúrovej časti 2 a priečkami 15 a 16, resp. 17 a 18, resp. 19 a 20,resp. 21 a 22.Štyri steny 7, 9, 11 a 13 vonkajšej rúrovej časti 2 preto prebiehajú rovnobežne so štyrmi bočnými stenami 3, 4, 5 a 6 vnútomej rúrovej časti 1, 1 a každá je vybavená stredovou dlhou drážkou 32, 33, 34 a 35, ktoré reprezentujú otvory do okolia zo stredne veľkých dutých priestorov 27, 24,25 a 26.Dve ďalšie bočné steny 8 a 12 vonkajšej rúrovej časti 2 prebiehajú rovnobežne s jednou uhlopriečkou prierezu vnútomej rúrovej časti 1, 1 a každá je vybavená stredovou dlhou drážkou 36, 37, ktoré reprezentujú otvory do okolia z týchto dvoch menších dutých priestorov 28, 30. Druhé dve bočné steny 10 a 14 vonkajšej rúrovej časti 2 prebiehajú rovnobežne s druhou uhlopriečkou prierezu vnútomej rúrovej časti 1, 1 a každá je vybavená stredovou dlhou drážkou 38, 39, ktoré reprezentujú otvory do okolia z týchto dvoch menších dutých priestorov 29, 31. Pretože štyri menšie duté priestory 28, 29, 30 a 31 sú pomeme malé, vyplýva z toho,že bočné steny 8, 10, 12 a 14 vonkajšej rúrovej časti 2 sú čiastočne tvorené pomeme krátkymi predlženými rebrami 40, 40 v oblasti dlhých drážok 36, 38, 37 a 39. Tieto priečky zahmujú na oboch stranách vodiace drážky, z ktorých každá, napríklad 401 a 402, má rovnakú šírku.Priečky 15 až 22 (obr. l) sú vybavené priechodnými štrbinami 41, 42, 43 na spodku drážok 401, 402 , ktoré sú výhodne umiestnené v pravidelných intervaloch medzi stenami 44, 45, 46, 47 priečok. Šírka dlhých drážok 36,37, 38 a 39, ktoré sú prepojené s menšími dutými priestormi, je dimenzovaná, aby mala tak veľký rozmer, aby umožnila vloženie platne alebo plochého prvku do jednej z týchto dlhých drážok nezávisle od toho, či platňa je rovnobežná s touto alebo druhou bočnou stenou vnútomej rúry. Na tento účel vonkajší okraj alebo vonkajšie rebro 40 vonkajšej bočnej steny drážky 401 môže napríklad ležať V tej istej rovine vonkajšieho povrchu bočnej steny 3 vnútomej rúrovej časti l, 1, alebo vzdialenosť medzi vzdialenýmivonkajšími okrajmi 40 a 40 vonkajších bočných stien dvoch drážok 402, 402 dvoch susediacich rovnobežných priečok, napríklad 16, 17, môže byt menšia než šírka vnútomej rúrovej časti 1, 1 medzi vonkajšími povrchmi protiľahlých bočných stien 3 a 5.Vnútomá rúrová časť l zahrnuje podľa uskutočnenia,znázomeného na obr. 1, osem vnútomých vodiacich rebier 48, 49 , ktoré zahmujú valcové predné strany na svojom najvnútomejšom konci takým spôsobom, že vodiace rebrá 48, 49 môžu slúžiť ako vodidlo pre valcovú rúru s okrúhlym prierezom a sú vytvorené pozdĺž rúrovej časti 1,výhodne po pároch, v strede vnútorných bočných stien uvedenej rúrovej časti l.Vonkajšia rúrová časť 2 zahmuje podľa uskutočnenia,znàzomeného na obr. 3, osem drážok alebo vybraní 50, 51,ktoré pôsobia ako ramená a vodidlá. Výhodne zvierajú, ako je znázomené na obr. 3, uhol 90 °.Plochý podpemý prvok podľa obr. 4 obsahuje háky 52,53, ktoré sú samé osebe známe, ktoré možno zaviesť do otvorov 41, 42, 43 na zmontovanie plochého podpemého prvku s proñlovým nosníkom.Drážky 401, 402(obr. 2) sú vytvorené ako vodiace drážky a majú rovnakú šírku a majú na svojej ľavej strane a na svojej pravej strane bočné steny, ktoré sú vytvorené po pároch vo dvoch rovnobežných rovinách.Vzdialenosť medzi vzdialenými vonkajšími okrajmi alebo rebrami 40, 40 vonkajších bočných stien dvoch drážok 402, 402 dvoch susediacich rovnobežných rebier 16,17 je vždy výhodne menšia než vzdialenosť medzi vonkajšími povrchmi dvoch protiľahlých bočných stien 3, 5, vnútomej rúrovej časti 1, 1.Obr. 5 a 6 znázorňujú protilový nosník podľa druhého uskutočnenia. Rovnaké znaky na obrázkoch sú označené s použitím tých istých čísel. Protilové nosníky sa taktiež skladajú z vnútomej rúrovej časti 1 s v podstate štvorcovým prierezom a z vonkajšej rúrovej časti 2 s osemuholníkovýrn pri erezom.Priečky 15 až 22 sú vytvorené podľa obr. 5 s priechodnými štrbinami 41, 42, 43, ktoré sú výhodne umiesmené v pravidelných intervaloch medzi priečkovými stenami 44,45, 46, 47. Šírka dlhých drážok 36, 37, 38 a 39, ktoré sú prepojené s menšími dutými priestormi, je taká veľká, aby umožnila vloženie platne alebo plochého podpemého prvku(obr. ll) do jednej z týchto dlhých drážok nezávisle od toho, či platňa je rovnobežná s uvedenou jednou alebo druhou bočnou stenou vnútomej rúry. Na tento účel vonkajšie rebro 40 môže napriklad ležať v tej istej rovine vonkajšieho povrchu bočnej steny 3, alebo vzdialenosť medzi okrajmi 40 a 40 môže byt menšia než šírka vnútomej rúrovej časti 1 medzi vonkajšími povrchmi protiľahlých bočných stien 3 a 5.Upínací profil podľa obr. 7 sa skladá z obráteného U-profilu 61 a plochého profilu 62, ktorý zahmuje okrem steny 63 pásového tvaru výhodne lomené bočné okraje 64,65. Ramenami 66, 67 U-profilu sú dve rovnobežne predĺžené steny, vybavené predĺženou základovou platňou 68 takým spôsobom, že sa vytvoria dve rohové oblasti 69, 69. Ľavá rohová oblasť 69 U-proñlu je spojená s plochým profilom 62 pomocou predlženej priečky 70, a pravá rohová oblasť 69 pomocou predlženej priečky 71. Stena 63, priečky 70 a 71 a Základová platňa 68 U-profilu 61 uzatvárajú dutý priestor 72. Vnútomými povrchmi týchto dvoch predlžených stien 66, 67 sú rovinné klzné povrchy.Stena 66 zahmuje vonkajšie pozdĺžne rebro 73, ktoré prebieha rovnobežne so základovou platňou 68 a je umiestnené v oblasti medzi koncovým okrajom 74 steny 66 a základovou platňou 68. Koncový okraj 74 má tvar smeromvon vyčnievajúceho klina 75, ktorý tvorí ostré, dovnútra smemjúce zakončenie 76 steny 66, zatial čo druhý koniec klina 75 a rebro 73 tvoria predlženú vodiacu drážku 77,ktorej šírka zodpovedá hrúbke stien 7, 9, 11 a 13 (obr. 2 a 6). Stena 67 U-profilu zahmuje taktiež rebro 73 a klin 75,ktoré sú usporiadané symetricky k zodpovedaj úcím častiam steny 66.Obr. 8 znázorňuje upinaci profil 60, ktorý je pevne upnutý v drážke 36 nosníka, zatiaľ čo v rohoch vnútomej rúrovej časti 1 sú bočné steny 3, 4 výhodne tvaru zalomeného dovnútra takým spôsobom, že lomený pás 101 steny 3 sa javí ako predĺženie priečky 15 a lomený pas 102 steny 4 ako predĺženie priečky 16.Upínaci profil 60 je vyrobený z tvrdého materiálu, ako je tvrdý PVC plast, ktorý je však dostatočne pružný na to,aby umožnil pri vyvinuti tlaku na stenu 63, keď sa kliny 75 dotknú vonkajších okrajov nosníka v oblasti drážky 36,klzné zmenšenie vzdialenosti medzi dvoma stenami 66, 67,pričom upinaci profil sa zatlačí do drážky 36, až zostane pevne upnutý medzi rebrami 73, 73 a ramenami klinov 75,75. Okraje 64, 65 upínacieho profilu sú tvarované takým spôsobom, že v zmontovanom stave výhodne prebiehajú rovnobežne so stenou 8 alebo 9 (obr. 8).V príklade podľa obr. 9 sú tri upínacie profily 81, 82,83 pevne upnute v nosníku, zatiaľ čo prvá platňa 84 pásového tvaru je držaná medzi upínacími profilmi 81 a 82 a druhá platňa 85 pásového tvaru medzi upínacími profilmi 82 a 83.V drážkach 33 a 34 sú upevnené plochá tyč 86 , resp. 87 samo osebe známym spôsobom pomocou upínacích prvkov. Ako je znázomene na obr. 9, ďalšie platne 88 a 89 môžu byt držané medzi plochou tyčou 86, 87 a upínacím profilom 81, 83.Obr. 10 znázorňuje dve ploché tyče 91, 92, v koncových oblastiach ktorých je umiestnene upínacie zariadenie,aby bolo možné namontovať ich na neznázomený podpemý nosník. Ploché tyče 91, 92 sú vybavené najmenej jednou drážkou 93, 94, v ktorej je každý z upínacích profilov 95,96 podľa tohto vynálezu pevne upnutý, Platňa 97, výhodne z plastu , skla alebo iného ľahkého materiálu, sa vloží na jednej strane medzi okraj 64 upínacieho profilu 95 a plochu tyč 91 a na druhej strane medzi okraj 65 upínacieho profilu 96 a plochú tyč 92, v dôsledku čoho koncové oblasti platne 97 v blízkosti upínacích profilov 95, 96 priliehajú tesne k plochým tyčíam.Obr. 11 znázorňuje podpemý nosník 111, vybavený kruhovou vnútomou rúrovou časťou a obsahujúci osem dlhých drážok, z ktorých tri sú zakryté upínacími profilmi 112, 113, 114. Na podpemej strane sú pripevnené podpemý prvok 115 a dve ploché tyče 116, 117, ktoré sú vybavené drážkami na ďalšie upínacie profily. Okraje upínacích profilov slúžia na podopretie platní. Podpemý povrch 118 je bočne pripojený k podpemému prvku 115. Podpemý prvok 115, ktorý je orientovaný rozvnobežne s plochou tyčou 116, sa tiež môže namontovat na mieste alebo navyše k tejto plochej tyčí v rovnobežnej orientácii k plochej tyčí 117, čo ukazuje mnohostrannú použiteľnosť profilového nosníka.Obr. 12 znázorňuje rôzne varianty prierezu nosníka podľa tohto vynálezu, v ktorých vnútomá rúrová časť môže obsahovat na vnútomej strane zosilnenia 119, 119, ktoré majú napriklad stupňovítý tvar.Obr. 13 znázorňuje upinací profil bez prídavnej predĺženej základovej platne alebo spodku 68 (obr. 7) a bez dutého priestoru 72, t.j. spodok 68 sa môže považovat za čast pomocného profilu 62. Tým sa spodná časť prierezu približne tvaru U bočne rozšíri smerom von.Spodok 68 profilu z obr. 14 nie je spojený s ohnutými oblasťami 69, 69, ale s oblasťami stien 66, 67, ktoré sú o niečo nižšie.Profil z obr. 15 má bez spodnej časti rovnaký prierez ako profil 68 z obr. 14.Upinací profil 62 môže byt tvarovaný ako krycí profil na jednu drážku nosníka.l. Profilová tyč s vnútomou rúrovou časťou (l 1) a vonkajšou rúrovou časťou (2), pričom obe rúrové časti sú navzájom spojene priečkami a obvodové stena (8, 10, 12,14) vonkajšej rúrovej časti (2) má najmenej dve susediace pozdĺžne drážky (36, 33, 38, 34, 37, 35, 39, 32), v y značujúca sa tým, že na pripevnenie plochého podpemého prvku (115) sú vytvorené priechodné otvory (41, 42, 43) medzi dvoma stranami každej priečky (15 až 22) a tieto priechodné otvory sú pri pohľade na prierez profilovej tyče usporiadané rovnobežne so susediacimi vonkajšími stranami vnútomej rúrovej časti (l, 1).2. Profilová tyč podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že v každom prípade je vytvorená jedna predĺžená drážka (401 402) na dvoch stranách každej priečky(15 až 22), a uvedená drážka je prepojená s vonkajškom cez jednu z uvedených pozdĺžnych drážok (36, 33, 38, 34,37, 35, 39, 32), pričom uvedené drážky (401 402) sú navrhnuté ako vodiace drážky a majú rovnakú šírku drážky takú, že drážky (401 402) majú bočné steny, ktoré sú umiestnene po pároch vo dvoch rovnobežných rovinách.3. Profilová tyč podľa nároku l alebo 2, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že vnútomá rúrová časť (l 1) má štvorcový prierez so štyrmi bočnými stenami (3, 4, 5, 6) a vonkajšia rúrová časť (2) má osemuholníkový prierez s ôsmimi bočnými stenami (7 až 14), že obe rúrové časti (l,1 2) sú spojene ôsmimi predĺženými priečkami (15 až 22),ktoré vyčnievajú smerom von po pároch (16, 17 18, 19 atď.) z rohových oblastí bočnej steny vnútomej rúrovej časti (1, 1) a v každom prípade kolmo na uvedenú bočnú stenu, že každá priečka (15 až 22) je spojená so stykovou oblasťou dvoch susediacich bočných stien osemuholníkovej rúrovej časti, že štyri steny (7, 9, 11, 13) vonkajšej rúrovej časti (2) prebiehajú rovnobežne so štyrmi bočnými stenami(3, 4, 5, 6) vnútomej rúrovej časti (l 1) a každá má stredovú pozdĺžnu drážku (32, 33, 34, 35), že dve ďalšie bočné steny (8, 12) vonkajšej rúrovej časti (2) prebiehajú rovnobežne s jednou uhlopriečkou prierezu vnútomej rúrovej časti (l 1) a každá má stredovú pozdĺžnu drážku (36, 37),a že druhé dve bočné steny (10, 14) vonkajšej rúrovej časti(2) prebiehajú rovnobežne s druhou uhlopriečkou prierezu vnútornej rúrovej časti (l 1) a každá má stredovú pozdĺžnu drážku (38, 39).4. Profilová tyč podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3,vyznačuj úca sa tý m, žepriechodnéotvory(41, 42,43 atď.) priečok (15 až 22) sú oddelené v pravidelných intervaloch vždy priečkovými stenami (44, 45, 46, 47 atdĺ).5. Profilová tyč podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4,vyznačuj úca sa tým, žešírkapozdĺžnych drážok (36, 37, 38, 39) bočných stien (8, 10, 12, 14), prebiehajúcich rovnobežne s uhlopriečkami, je upravená na zavedenie panelu alebo plochého prvku do jednej z uvedených pozdlžnych drážok bez ohľadu na to, či panel prebieha rovnobežne s jednou bočnou stenou (3, 5) alebo druhou bočnou stenou (4, 6) vnútomej rúry (l 1).6. Proñlová tyč podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 5,vyzn ačuj úca sa tým, žeobsahuje upínací profil vyrobený z prinajmenšom približne U-profilu (61) a pomocného profilu (62), a že tento U-profil zahmuje dve predĺžené steny (66, 67), ktoré sú spojené s predĺženou základňou (63 68), a z ktorých najmenej jedna má koncový okraj (74), ktorý je tvarovaný vo forme smerom von vyčnievajúceho nâbehu (75), ktorý tvorí pod ostrým uhlom lomený, dovnútra smerujúci koniec (76) steny (66).7. Profilová tyč podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že najmenej jedna zo stien (66) upínacieho profilu má vonkajšie pozdĺžne rebro (73), ktore prebieha rovnobežne so základňou (63 68) a je umiestnene v oblasti medzi koncovým okrajom (74) steny (66) a základňou (68),a že druhý koniec nábehu (75) a pozdĺžne rebro (73) tvoria predĺženú vodiacu drážku (77).8. Profilová tyč podľa nároku 6 alebo 7, v y z n a čuj úca sa tým, žekaždàzobochstien(66,67) upínacieho profilu má rebro (73, 73) a nábeh (75, 75), ktoré sú usporiadané symetricky vzhľadom na rovinu symetríe,prechádzajúcu medzi oboma stenami (66, 67).9. Profilová tyč podľa ktoréhokoľvek z nárokov 6 až 8,vyznačujúca sa tým, že pomocnýmprofilom je plochý profil, ktorý má výhodne stenu (63) vo forme pásu s najmenej jedným lomeným, bočným, pozdĺžnym okrajom (64, 65), a/alebo že pomocný profil má najmenej jeden pozdĺžny okraj na vytvorenie podpery panelu.10. Profilová tyč podľa ktoréhokoľvek z nárokov 6 až 9, vyznačujúea sa tým, že prvá rohová oblasť (69) U-proñlu je spojená s pomocným profilom (62) predĺženou priečkou (70) a druhá rohová oblasť (69) je spojená spomocným profilom (62) predĺženou priečkou(7 I ), pričom uvedené priečky (70, 71) výhodne zvierajú určitý uhol s predĺženými stenami (66,67).

MPK / Značky

MPK: E04B 2/74, E04B 2/76, F16B 7/04

Značky: profilovaná, profil, upínací, profilovú

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-285142-profilovana-tyc-a-upinaci-profil-na-profilovu-tyc.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Profilovaná tyč a upínací profil na profilovú tyč</a>

Podobne patenty