Implantabilné zariadenie na dodávanie leuprolidu do okolitého kvapalného prostredia

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Implantabilné zariadenie na dodávanie leuprolidu do okolitého tekutinového prostredia zahrnuje: (a) zásobník s plášťom neprepúšťajúcim kvapalinu, pričom zásobník je vybavený piestom, ktorý rozdeľuje zásobník na prvú a druhú komoru, prvá i druhá komora má otvorený koniec, (b) preparát vodou napučiavajúceho činidla v prvej komore, (c) preparát leuprolidu v druhej komore, (d) polopriepustnú zátku v otvorenom konci prvej komory a (e) výtokový otvor spätnej difúzie regulácie v otvorenom konci druhej komory
kde zariadenie účinne tesní druhú komoru a izoluje preparát leuprolidu od daného okolitého prostredia.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka trvalého dodávania biologicky aktívneho činidla. Presnejšie, vynález je zameraný na implantabilné zariadenie na dlhodobé dodávanie aktívneho činidla do okolitého tekutinového prostredia V prirodzenej alebo umelej telesnej dutine.Liečba chorôb dlhodobým dodávaním aktívneho činidla pri riadenom toku sa stala cieľom v oblasti podávania liekov. K podávaniu aktívnych činidiel sa pristupovalo rôzne.Jeden spôsob priblíženia zahŕňa využitie implantabilných difúznych systémov. Napríklad podkožné implantáty na antikoncepciu sú opísané Philipom D. Dameyom v Current Opinion in Obstetrics and Gynecology 1991, 3 470-476. Noiplantw vyžaduje umiestenie silastikovej kapsuly plnenej 6 levonorgestrelom pod kožu. Zabezpečuje sa ochrana pred otehotnením počas až 5 rokov. lmplantát pracuje jednoduchou difúziou, t. j. aktívne činidlo dífunduje cez materiál na báze polyméru rýchlosťou, ktorá je riadená charakteristikami zloženia aktívneho činidla a polymérového materiálu. Damey ďalej opisuje biodegradabilné implantáty, a to CapranorTM a noretindrón v peletách. Tieto systémy sú určené na dodávanie kontraceptív počas približne jedného roka, a potom dôjde k rozpusteniu. CapranorTM systémy sú založené na kapsuliach z poly(c-kaprolaktón)u, plnených levonorgestrelom a peletami 10 čistého cholesterolu s 90 noretindrónu.implantabilné infúzne čerpadlá boli tiež opísané na dodávanie liekov intravenóznou, intraaneriálnou, intratekálnou, intraperitoneálnou, intraspínálnou a epidurálnou cestou. Čerpadlá sú obvykle chirurgicky vložené do podkožného vaku tkaniva v podbrušku. Systémy zvládania bolesti,chemoterapie a dodávania inzulínu sú opísané v BB Newsletter, Vol. 17, No. l 2, str. 209 - 211, december 1994. Tieto systémy umožňujú presnejšie riadené dodávanie ako jednoduché difúzne systémy.Jeden, obzvlášť sľubný krok sa týka osmoticky pracujúcich zariadení, takých, aké sú opísané v U.S. patentoch č.3 987 790, 4 865 845, 5 057 318, 5 059 423, 5 112 614,5 137 727, 5 234 692 a 5 234 693.Tieto zariadenia môžu byt implantované do živého tvora s cieľom uvoľňovania aktívneho činidla riadeným spôsobom po vopred určený čas jeho podávania. Celkovo tieto zariadenia pracujú s prevádzaním kvapaliny z vonkajšieho prostredia a uvoľňovaním zodpovedajúcich množstiev aktívneho činidla.Opísané zariadenia boli výhodne na dodávanie aktívnych činidiel do kvapalného prostredia. Aj ked tieto zariadenia našli použitie na humánne a veterináme účely, ešte stále sú potrebné zariadenia, ktoré by boli spôsobilé dodávať aktívne činidlá, najmä silne nestabilné činidlá, spoľahlivé pre ľudské bytosti, s riadenou rýchlosťou počas dlhého časového obdobia.EP-A-0373867 opisuje implantabilné zariadenie na dodávku aktívneho činidla do okolitého tekutinového prostredia, ktoré zahmuje zásobník s plášťom, pričom zásobník je rozdelený deliacim členom na prvú a druhú komoru. Aspoň časť steny zásobníka je polopriepustná.EP-A-062723 opisuje zariadenie podobnej konštrukcie ako v EP-A-0373867, len obsahuje pulzujúci dodávkový systém, v ktorom je výtokový otvor uzavretý elastomérnym pásom, ktorý je umiestnený v smere od výtokového otvoru, aby vytváral tlak vnútri komory. Preto tlak stupňo vito stúpa a je potom uvoľnený pri pulzujúcej dodávke činidla. Tento cyklus je opakovaný, aby sa dosiahlo viacnásobné pulzujúce dodávame činidla. Zariadenie má zásobník majúci časť steny polopriepustnú, ktorá vpúšťa tekutinu do vodou napučiavajúceho osmotického čerpadla.implantabilné osmoticke systémy na dodávanie aktívneho činidla živému tvorovi sú dobre známe. Adaptácia týchto systémov na humánne využitie vyvoláva veľa vážnych problémov. Rozmery zariadenia je nutné pre implantáciu zmenšiť. Pevnosť zariadenia musí byt dostatočná, aby zaistila robustnost systému. Musia byt zaistené presnosť a reprodukovateľnost rýchlostí dodávania a trvania a čas od implantácie do začiatku dodávania musí byť skrátený na minimum.Aktívne činidlo si musi zachovať svoju čistotu a aktivitu dlhší čas pri zvýšených teplotách, vyskytujúcich sa v telesnej dutine.Implantabilné zariadenie na dodávanie leuprolidu do okolitého tekutinového prostredia, zahmuje (a) zásobník s plášťom neprepúšťajúcim kvapalinu, pričom zásobník je vybavený piestom, ktorý rozdeľuje zásobník na prvú a druhú komoru, prvá i druhá komora má otvorený koniec, (b) preparát vodou napučiavajúceho činidla V prvej komore, (c) preparát leuprolidu v druhej komore, (d) polopriepustnú zátku v otvorenom konci prvej komory a (e) výtokový otvor spätnej difúznej regulácie v otvorenom konci druhej komory kde zariadenie účinne tesní druhú komoru a izoluje preparát leuprolidu od daného okolitého prostredia.Výtokový otvor spätnej difúznej regulácie vymedzuje dráhu toku, ktorej dlžka, tvar vnútomého priečneho rezu a plocha sú konfigurované tak, že poskytuje pri použití priememú lineárnu rýchlosť aktívneho činidla z výtokového otvoru, ktorá je vyššia než lineámy prítok tekutiny z okolitého tekutinového prostredia. Výtokový otvor vymedzuje dráhu toku výhodne skrutkovitého tvaru.Polopriepustná zátka je napučiavateľná vodou a lineárne roztiahnuteľná v uvedenom dodávacom zariadení a tým presunuje piest smerom k druhej komore, a tým vedie preparát leuprolidu z výtokoveho otvoru, pričom čerpanie aktívneho činidla môže začať po vsunutí dodávacieho systému do okolitého tekutinového prostredia posunutím piesta.Polopriepustný materiál je výhodne vybraný zo skupiny pozostávajúcej z plastifikovaných celulózových materiálov,polyuretánov a polyamidov. Plášt je výhodne z titánu alebo titánovej zliatiny. Piest je výhodne vytvorený z termoplastického elastomém.Preparát vodou napučiavateľného činidla obsahuje výhodne aspoň 64 mg NaCl. Preparát vodou napučiavateľného činidla obsahuje najmä NaCl, gélujúci osmopolymér a granulačné a procesné pomocné prostriedky.Zariadenia podľa vynálezu sú užitočné na dodávanie širokého výberu aktívnych činidiel, pozri ďalej uvedené,nielen leuprolidu.Prehľad obrázkov na výkresochVyobrazenia nie sú nakreslené v pomemej veľkosti, ale sú ďalej uvedené, aby ilustrovali rôzne uskutočnenia vynálezu. Zhodné čísla odkazujú na zhodné konštrukčné časti.Obr. l a 2 sú pohľady v čiastočnom priečnom reze na dve uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu na dodávanieObr. 3 je zväčšený pohľad na výtokový otvor spätnej difúznej regulácie.Obr. 4 je grafické znázornenie, ktoré ukazuje vplyv priemeru hrdla a dĺžky na difúziu lieku.Obr. 5, 6, 7 a 8 sú zväčšené pohľady v priečnom reze na semipermeabilnú (polopriepustnú) zátku a zásobník podľa vynálezu.Obr. 9, 10 a 11 sú grafické znázomenia rýchlosti uvoľňovania V systémoch s leuprolidom (obr. 9) a s modrým farbivom a s rôznymi membránarni (obr. 10 a 1 l).Tento vynález poskytuje zariadenie na dodávanie aktívneho činidla do okolitého tekutinového prostredia, v ktorom musí byt aktívne činidlo pred dodávaním chránené od tekutinového prostredia. Dosahuje sa dlhodobé a riadené dodávanie.Termín aktívne činidlo predstavuje aktívne činidlo(činidla) podľa voľby V kombinácii s farmakologicky prijateľnými nosičmi a podľa voľby prídavnými ingredienciami, takými ako sú antioxidanty, stabilizačnými činidlami a činidlami na zvýšenie priepustností atď.Vopred určeným časom podávania je mienený čas dlhší než 7 dní, často medzi asi 30 dňami a 2 rokmi, výhodne najlepšia dlhší než asi 1 mesiac a obvykle medzi asi 1 mesiacom a 12 mesiacmi.Časom do začiatku dodávania je mienený čas od vsunutia do okolitého tekutinového prostredia, dokiaľ nie je aktívne činidlo dodávané rýchlosťou, ktorá nie je nižšia ako 70 rýchlosti v zamýšľanom ustálenom stave.Termínom nepriepustný sa mieni, že materiál dostatočne neprepúšťa kvapaliny prostredia, a tiež ingrediencie,obsiahnuté vnútri pracujúceho zariadenia, také, pri ktorých je migrácia takých materiálov do alebo zo zariadenia cez nepriepustné zariadenie tak nízka, aby na funkciu zariadenia počas podávania nemala v podstate nepriaznivý dopad.Termínom semipermeabilný popr. polopriepustný je mienené, že materiál prepúšťa vonkajšie kvapaliny, ale v podstate neprepúšťa iné ingrediencie, obsiahnuté vo výpustnom zariadení a okolitom prostredí.Tu použitý termín terapeuticky účinné rrmožstvo alebo terapeuticky účinná rýchlosť odkazuje na množstvo alebo rýchlosť aktívneho činidla, potrebných na dosiahnutie žiadaného biologického alebo farmakologického efektu.Zariadenie na dodávanie aktívneho činidla podľa vynálezu nachádza využitie tam, kde je žiadané dlhodobé dodávanie aktívneho činidla. V mnohých prípadoch je aktívne činidlo prístupné degradácii, ak je vystavené okolitému prostrediu pred dodávaním, a zariadenie na dodávanie chráni činidlo pred vystavením takému vplyvu.Obr. 1 ukazuje uskutočnenie zariadenia podľa vynálezu. Na obr. 1 je zobrazený kvapalinový imbibičný systém 10, ktorý zahŕňa nepriepustný zásobník 12. Zásobník 12 je rozdelený piestom 16 na dve komory. Prvá komora 18 je upravená pre aktívne činidlo a druhá komora 20 je upravená pre íluidné imbibičné činidlo. Výtokový otvor 22 pre spätnú difúznu reguláciu je vsadený do otvorenćho konca prvej komory 18 a vodou napučiavajúca polopriepustná zátka 24 je vsunutá do otvoreného konca druhej komory 20. Na obr. 1 je zobrazený výtokový otvor 22 pre spätnú difúznu reguláciu ako vonkajší závitový člen V združenom spojení s hladkým vnútomým povrchom zásobníka 12, pričom medzi nimi je vytvorená prietoková dráha 34 tvaru skrutkovice. Stúpanie závitu (x), amplitúda (y) a plocha priečneho rezu a tvar slqutkovitej dráhy 34 vytvorenej medzi tesnespojenými povrchmí výtokového otvoru 22 pre spätnú difúznu reguláciu a zásobníkom 12, ako ukazuje obr. 3, sú faktory, ktoré majú oba vplyv na efektivitu dráhy 34, zabraňujúcej vplyvu spätnej difúzie vonkajšej kvapaliny na preparát v komore 18 a spätný tlak v zariadeni. Geometria výtokového otvoru 22 zabraňuje difúzii vody do zásobníka. Všeobecne sa požaduje, aby tieto charakteristiky boli vybraté tak, aby dĺžka skrutkovitej dráhy 34 toku a rýchlosť toku aktívneho činidla touto dráhou bola dostatočné, aby zabránila spätnej difúzii vonkajšej kvapaliny cez dráhu 34 toku bez významného stúpnutia spätného tlaku, takže následný začiatok uvoľnenia rýchlosti aktívneho činidla je riadený rýchlosťou osmotického čerpania.Obr. 2 znázorňuje druhe uskutočnenie zariadenia podľa vynálezu so zásobníkom 12, piestom 16 a zátkou 26. V tomto uskutočnení je dráha 36 toku vytvorená medzi závitovým výtokovým otvorom 40 spätnej difúznej regulácie a závitmi 38, vytvorenými na vnútomom povrchu zásobníka 12. Amplitúdy závitových časti výtokového otvoru 40 spätnej dífúznej regulácie a zásobníka 12 sú rozdielne, takže dráha 36 toku je vytvorená medzi zásobníkom 12 a výtokovým otvorom 40 spätnej difúznej regulácie.Vodou napučiavajúce polopriepustné zátky 24 a 26, zobrazené na obr. 1 a 2 sú vsadené do zásobníka tak, že stena zásobníka koncentrícky obklopuje a chráni zátku. Na obr. l je homá časť 50 zátky 24 vystavená okolitému prostrediu a môže tvoriť prírubové viečko 56, pokrývajúce koniec zásobníka 12. Polopriepustná zátka 24 je pružné zasadená do vnútomého povrchu zásobníka 12 a z obr. 1 je zjavné, že má výstupky 60, ktoré slúžia na frikčné zasadenie polopriepustnej zátky 24 do vnútra zásobníka 12. Okrem toho slúžia výstupky 60 na redundantné obvodové tesnenie, ktoré funguje predtým, než polopriepustná zátka 24 expanduje hydratáciou. Vôľa medzi výstupkami 60 a vnútorným povrchom zásobníka 12 zabraňuje hydratačnému napučiavaniu od tlakov, vykonávaných na zásobník 12, ktoré môžu vznikať nedostatkom rozťažnosti zásobníka 12 alebo nedostatočným stlačením alebo posunom zátky 24. Obr. 2 ukazuje druhé uskutočnenie polopriepustnej zátky 26, kde je zátka vstrekovo odliata do homej časti 62 zásobníka 12. V tomto uskutočnení je priemer zátky podstatne menší ako priemer zásobníka 12. V oboch uskutočneniach sa zátky 24 a 26 napučaním vystavenim vplyvu kvapaliny v telesnej dutine vytvarujú do priliehavého tesnenia so zásobníkom 12.Nové konfigurácie komponentov opísaných uskutočnení poskytujú implantabilné zariadenia, ktoré sú špecificky vhodné na implantáciu do ľudského tela a môžu poskytnúť zariadenia na dodávanie, ktoré sú spôsobilé uchovávať v zásobe činidlá nestáleho zloženia pri telesnej teplote dlhý čas, odkedy majú zariadenia čas začiatku dodávanía nižší ako 10 času podávania a môžu byť určené pre vysoko spoľahlivé modifikácie s predpokladom zaistenia bezpečnosti.Zásobník 12 musí byť dostatočne odolný, aby zaistil, že nedôjde k úniku, prasklinám, rozbitiu alebo poprehýbaniu,takže by došlo k vypudzovaniu jeho obsahu aktívneho činidla pod tlakmi, je potrebné aby mal pod kontrolou celý čas používania svoju nepriepustnosť. Najmä by mal byť konštruovaný tak, aby odoláva maximálnemu osmotickému tlaku, ktorý by mohol byt generovaný vodou napučiavajúcim materiálom v komore 20. Zásobník 12 musí byť tiež chemicky inertný a biokompatibilný, t. j. nesmie reagovat s aktívnym činidlom, vzhľadom na jeho zloženie, ani s telom. Vhodné materiály celkovo zahŕňajú nereaktívny polymér alebo biokompatibilný kov alebo zliatinu. Polyméry, vrátane akrylonitrilových polymérov ako temámy po SK 284136 B 6lymér akrylonitrilu s butadiénom a styrénom, a podobne halogénovane polyméry ako polytetrafluóretylén, polychlórtriíluóretylén, kopolymér tetrafluóretylénu a hexatluórpropylénu, polyímid, polysulfón, polykarbonát, polyetylén, polypropylén, kopolymér akrylátu s polyvinylchloridom, kopolymér polykarbonátu, akrylonitrilu, butadiénu a styrénu polystyrén a podobne. Rýchlosť transrnisie vodnej pary cez kompozície, použité na vytvorenie zásobníka je 0 písaná v J. Pharm. Sci., Vol. 29, str. 1634 až 1637 (1970),1 nd. Eng. Chem., Vol. 45, str. 2296 - 2306 (1953), Materiaĺs Engineering, Vol. 5, str. 38 až 45 (l 972) Ann. Book of ASTM Stds., Vol. 8.02, str. 208 až 211 a 584 až 587(1957). Polyméry sú známe v Handbook of Common Polymér s autorov Scotta a Roffa, CRC Press, Cleveland Rubber Co., Cleveland, OH. Kovové materiály, používané vo vynáleze, zahŕňajú nerezové ocele, titán, platinu, tantal,zlato a jeho zliatiny, ako aj zlatom plátované zliatiny železa, platinou plátovane zliatiny železa, zliatiny kobaltu a chrómu a nerezovú oceľ, pokrytú vrstvou nitridu titánu. Zásobník, zhotovený z titánu alebo z titánovej zliatiny s obsahom titánu, väčším ako 60 , často väčším ako 85 je obzvlášť výhodný pre najširšie kriticke aplikácie, pre vysokú kapacitu zaťaženia a pre dlhotrvajúce aplikácie, a pre také aplikácie, kde preparát je citlivý na chémiu tela a na implantačne miesto, alebo kde je telo citlivé na zloženie. Výhodně systémy udržia aspoň 70 aktívneho činidla po 14 mesiacoch pri 37 °C a majú skladovaciu stabilitu aspoň okolo 9 mesiacov alebo výhodnejšie aspoň okolo dvoch rokov pri 2 až 8 °C. Najvýhodnejšie systémy môžu byt skladovane pri izbovej teplote. V určitých uskutočneniach a pred aplikáciami iných ako tluídných imbibičných zariadení, špecificky opísaných, kde sú V komore 18 látky nestabilných zložení, najmä s obsahom proteínov a/alebo peptidov, musia byt kovové komponenty, ktorým je preparát vystavený, vytvorené z titánu alebo jeho zliatin, ako je opísane.Zariadenia podľa tohto vynálezu disponujú utesnenou komorou 18, ktorá účinne ízoluje preparát od kvapalného prostredia. Zásobník 12 je vyrobený z tuhého, nepriepustného a silného materiálu. Vodou napučiavajúca, polopriepustná zátka 24 je z materiálu nízkeho stupňa tvrdosti a prispôsobí sa tvam zásobníka, aby pri zmočení vzniklo pre kvapalinu nepriedušne tesnenie s vnútrom zásobníka 12. Dráha 34 toku ízoluje komoru 18 od spätnej difúzie kvapaliny prostredia. Piest 16 ízoluje komoru 18 od okolitých kvapalín, ktorým umožnil vstúpiť do komory 20 cez polopriepustné zátky 24 a 26, takže pri ustálenom toku sa aktívne činidlo vypudí výtokovým otvorom 22 rýchlosťou zodpovedajúcou rýchlosti, ktorou voda prúdi z okolia do vodou napučiavajúceho materiálu v komore 20 cez polopriepustné zátky 24 a 26. Výsledkom je, že zátka a preparát aktívneho činidla sú chránené pred škodami a ich funkčnosť sa nezhorší ani ked je zásobník deformovaný. Okrem toho sa vyhneme použitiu tesniacich prostriedkov a adhezív a vyrieši sa biokompatibilita a ľahkosť výroby.Materiály, z ktorých sa vyrába polopriepustná zátka, sú tie, ktoré sú polopriepustne a ktoré sa môžu vo vlhkom stave tvarovo prispôsobiť zásobniku a priľnút k tuhému povrchu zásobníka. Polopriepustná zátka expanduje tým, že sa hydratuje, ked je umiestená v kvapalnom prostredi tak,že tesnenie vzniká medzi združenými povrchmi zátky a zásobníka. Sila tesnenia medzi zásobníkom 12 a výtokovým otvorom 22 a zásobníkom 12 a zátkami 24 a 26 môže byť navrhnutá tak, aby odolávala maximálnemu osmotickému tlaku, vytváranému v zariadení. V 0 výhodnej altematíve môžu byt zátky 24 a 26 konštruovane tak, aby odolávaliaspoň 10 x väčšiernu tlaku ako je prevádzkový osmotický tlak činidla v komore 20. V ďalšej altematíve majú byt zátky 24 a 26 uvoľniteľné od zásobníka pri vnútomom tlaku nižšom než je tlak potrebný na uvoľnenie výtokového otvoru spätnej difúznej regulácie. V tomto bezpečnostnom uskutočnení sa komora vodou napučiavajúceho prostriedku otvorí a odtlakuje, čim sa zabráni uvoľneniu difúzne regulačného výtokového otvoru a s tým spojenému uvoľneniu veľkého množstva aktívneho činidla. V ostatných prípadoch, kde bezpečnostný systém vyžaduje radšej uvoľniť preparát aktívneho činidla než vodou napučiavajúci prostriedok, musí byt polopriepustná zátka uvoľniteľná pri tlaku, ktorý je vyšší než je vo výtokovom otvore.V jednom z prípadov musí byt polopriepusmá zátka dost dlhá, aby bola schopná utesniť stenu zásobníka pri prevádzkových podmienkach, t. j. mala by mat pomer dlžky k priemeru medzi l 10 a 10 z 1, výhodne aspoň okolo 1 2, a často medzi 7 10 a 2 1. Zátka musi byt spôsobilá na imbibíciu medzi asi 0,1 a 200 hmotn. vody. Priemer zátky by mal byt taký veľký, aby vnútri zásobníka pred hydratáciou tesne lícoval, ako výsledok tesniaceho kontaktu jednej alebo viacerých obvodových zón a pri zmočení sa roztiahne do tvaru vyrovnaného k zásobníku priliehajúceho, tesnenia. Polymérne materiály, z ktorých má byt vyrábaná polopriepustná zátka, veľmi závisia od rýchlosti čerpania a požiadaviek na konfiguráciu zariadenia a zahŕňajú, ale neobmedzujú sa na ne, plastifikovane celulózove materiály, zdokonalený polyrnetylmetakrylát, ako je hydroxyetylmetakrylát (HEMA) a elastoméry, ako polyuretány a polyamídy, polyéterove polyamidové kopolyméry,terrnoplastické kopolyestery.Piest 16 ízoluje vodou napučiavajúci prostriedok v komore 20 od aktívneho činidla v komore 18 a musi byt spôsobilý na tesniaci pohyb pod tlakom vnútri zásobníka 12. Piest 16 je výhodne vyrobený z materiálu nižšieho stupňa tvrdosti ako zásobník 12, a ktorý sa deforrnuje tak, že lícuje s vnútomým povrchom zásobníka a aby vzniklo kvapalinovo tesnć kompresné tesnenie so zásobníkom 12. Materiály,z ktorých sa vyrába piest sú výhodne elastoméme materiály, ktoré sú nepriepustne a zahŕňajú, ale nie sú obmedzené iba na ne, polypropylén, kaučuky, ako EPDM, silikónový kaučuk, butylový kaučuk, a podobne, a termoplasticke elastoméry, ako plastifikovaný polyvinylchlorid, polyuretány, Santopren®, C-ŕlex® TPE (Consolidated Polymér Technologies Inc.) a podobne. Piest má byt konštruovaný ako ovládaný samočinne alebo tlakom.Výtokový otvor 22 regulácie spätnou difúziou tvori dráhu zariadenia, ktorou prúdi aktívne činidlo z komory 18 do implantačného miesta, kde dochádza k absorpcií aktívneho činidla. Tesnenie medzi výtokovým otvorom 22 a zásobníkom 12 sa navrhuje tak, aby odolávalo maximálnemu osmotickemu tlaku, vznikajúcemu vnútri zariadenia alebo pri zaisteni bezpečnosti opísanými spôsobmi. Vo výhodnom uskutočnení je tlak, požadovaný na uvoľnenie výtokového otvoru 22 spätnej difúznej regulácie aspoň 10 x vyšší ako tlak požadovaný na pohyb piesta 16 a/alebo aspoň 10 x vyšší ako tlak v komore 18.Výstupná cesta prúdu aktívneho činidla je dráha 34 vytvorená medzi združenými povrchmi výtokového otvoru 22 spätnej difúznej regulácie a zásobníkom 12. Dĺžka dráhy, vnútomý tvar priečneho rezu a plocha výtokovej cesty 34 alebo 36 sa vyberú tak, aby priememá lineáma rýchlosť vychádzajúceho aktívneho činidla bola vyššia ako rýchlosť dovnútra smerujúceho toku materiálov okolia, spôsobená difúziou alebo osmózou, tým dôjde k zoslabeniu alebo zmiemeniu spätnej difúzie a jej nepriaznivých účinkov na kontamináciu vnútra čerpadla, destabilizáciu, zriedenie ale SK 284136 B 6bo iné zmeny preparátu. Rýchlosť uvoľňovania aktívneho činidla môže byt modifikované zmenami geometrie výtokovej dráhy, príslušné vzťahy sú uvedené.Konvekčný tok aktívneho činidla z výtokového otvoru 22 je riadený rýchlosťou čerpania systému a koncentrácia aktívneho činidla v komore 20 môže byť vyjadrená taktoQC., je konvekčný transport činidla A v mg/deň, Q je celkový konvekčný transport činidla a jeho riedidiel v cm 3/deň, Caje koncentrácia činidla A v preparáte v komore 20 v mg/cml.Difúzny prietok činidla A materiálom vo výtokovom otvore 22 je funkciou koncentrácie činidla, konfigurácie dráhy 34 alebo 36 toku V priečnom reze, difuzivity činidla a dĺžky dráhy 34 alebo 36 toku, a môže sa vyjadriť taktoQd., je difuzívny transport činidla A V mg/deň, D je difuzivita materiálom V dráhe 34 alebo 36 v cml/deň, r je účinný vnútomý polomer dráhy 34 alebo 36 toku v cm,AC je rozdiel medzi koncentráciou činidla A v zásobníku a v tele zvonku výtoku v mg/cm 3, L je dĺžka dráhy toku v cm.Všeobecne, koncentrácia činidla v zásobniku je omnoho väčšia ako koncentrácia činidla v tele zvonku vstupného otvoru, pričom rozdiel, AC., možno približne vyjadriť z koncentrácie činidla v zásobníku Ca.Obvykle sa požaduje udržovať difúzny tok činidla nižšie než 10 konvekčného toku. To je vyjadrené taktoRovnica 4 ukazuje, že relatívny difúzny tok klesá so vzrastajúcou objemovou rýchlosťou toku a dĺžkou dráhy a stúpa so stúpajúcou difuzivítou a polomerom kanálu a je nezávislý od koncentrácie lieku. Rovnica 4 je vynesená do grafu na obr. 4 ako ñinkcia dĺžky (L) a priemeru (d) pre 13 2 x 10 ° cml/s a Q 0,36 1/deň.Difúzny tok vody, kde sa hrdlo otvára do komory 18, sa môže približne vyjadriť akoC 0 je koncentrácia profilu vody v mg/cm 3, Q je hmotnostná prietoková rýchlosť v mg/deň, L je dĺžka dráhy toku v cm, DW je difuzivita vody, prechádzajúcej materiálom dráhou toku v cmZ/deň, A je plocha priečneho rezu dráhou toku v cm.Hydrodynamický tlak kvapky naprieč hrdlom môže byť vypočítaný taktoSpoločné riešenie rovníc (4), (5) a (6) dáva hodnoty uvedené v tabuľke l, kde. . . . ., . l Efektmiy Rychlost Diłuząa Dif/Kuvivimmer v čerpania hrdla i Plocha QC. QD. QDJQC, QD. Qdw 4011511 02511111) (mur) rytieri Jmydeň mqrgjjgg 1 051 Imk l kr» 000031 0. 112 m 0.0001 0.0005 0 0 1(17-çv 2 1,002 g 7 01 s 00003 0551111 1,41271 j 4.101 « 77 00714 1Výpočty ukazujú, že priemer hrdla medzi asi 80 m a 250 m a jeho dĺžka od 2 do 7 cm je optimálna pre zariadenie s opísanými pracovnými podmienkami. Vo výhodnom uskutočnení je tlak kvapky naprieč hrdlom nižší ako 10 tlaku požadovaného na uvoľnenie výtokového otvoru 22 spätnej difúznej regulácie.Výtokový otvor 22 spätnej difúznej regulácie tvorí výhodne skrutkovitú dráhu 34 alebo 36 toku s včlenenou dlhou dráhou toku s prostriedkami mechanického pripojenia výtokového otvoru do zásobníka bez použitia adhezív alebo iných tesniacich činidiel. Výtokový otvor regulácie spämou difúziou je vyrobený z inertného a biokompatibilného materiálu, vybraného z kovov zahŕñajúcich titán, nerezovú oceľ, platinu a jej zliatiny a zliatiny kobaltu a chrómu, ale neobmedzené výlučne na ne, a polyméry, zahŕňajúce, ale tiež na ne neobmedzené, polyetylén, polypropylén,polykarbonát a polymetylmetalcrylát a podobne. Dráha toku je obvykle medzi asi 0,5 a 20 cm dlhá, výhodne medzi asi 1 a 10 cm a s priemerom medzi asi 25 m a 500 m, výhodne medzi asi 80 m a 400 m, aby umožnila prietok medzi asi 0,02 a 50 1/deň, obvykle 0,2 až 10 l/deň a často 0,2 až 2,0 l/deň. Okrem toho môže byť ku koncu výtokového otvoru spätnej difúznej regulácie pripojený katéter alebo iný systém, aby sa umožnilo dodávaníe preparátu aktívneho činidla k miestu, vzdialenému od implantátu. Také systémy sú v technike známe a sú opisané napríklad v U. S. patentoch č. 3 732 865 a 4 340 054. Ďalej, konštrukcia dráhy to

MPK / Značky

MPK: A61K 9/00

Značky: implantabilné, leuprolidu, prostredia, okolitého, zariadenie, kvapalného, dodávanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-284136-implantabilne-zariadenie-na-dodavanie-leuprolidu-do-okoliteho-kvapalneho-prostredia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Implantabilné zariadenie na dodávanie leuprolidu do okolitého kvapalného prostredia</a>

Podobne patenty