Zařízení k přitlačování usní

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká nepřímo regulovaného zařízení pro pŕitlačováni vyčiněných usní na hladkou plochou nosnou desku před usušením během ůpravy usní.Činění usní je velice starý způsob, protože od nejdávnějších dob lidé zpracovávali surové zvířecí kůže na měkký materiál na oděvy. Taková zpracování spočíva v mechanickém a chemickém působení na surovou kůži k odstranění krve, lymfy, zbytků masa chlupů atd. a zahrnuje enzymatické a bakteriální působení, aby kůže změkla a získala poddajnost. Všechna tato zpracování jsou mokrá. Useň se obvykle barví a zpracovává oleji a tuky za účelem mazání,kterým se zvyšuje měkkost, pevnost a odstraňuje nasákavost. Po barvení a likrování obsahuje useň asi 45 až 60 8 vody a obvykle se suší na vlhkost kolem 14 . Během sušení probíhají chemické a fyzikální reakce. Volné taníny, barvy a olej, nanesené stejnoměrně na kůži, vnikají do ní hluboko a jsou pevné vázány. Nestejnoměrné vysoušení způsobuje migraci nevázaného taninu, barviva a oleje k povrchu usně, což má za následek nežádoucí tmavé skvrny a nestejnoměrný vzhled.Při sušení mokrých usní se běžně V průmyslu používá sušení přilepených usní. Usně se doslova lepí lícovou stranou na velké ploché desky ze skla, porcelánu nebo kovu, povlečené lepidlem, a pak se vedou tunelovou sušárnou. Po vysušení na žádaný stupeň vlhkosti se useñ strhne z desky a získaji se ploché, velkoploché usně s hladkým lícem, připravené pro konečné zpracování a výrobu na různé kožené zboží. Alternativně lze mokré usně sušit ve vakuu, přičemž jsou analogícky rozprostřsny na ploché, hladké vyleštěné desce. Vakuové sušení je rychlejší,je však k němu třeba drahé zařízení.Jak při lepicím tak při vakuovém sušení je podstatné, aby mokrá useň byla v těsném styku s hladkou rovnou plochou bez jakýchkoliv vzduchových bublin. Proto se mokrá useñ položí na nosnou desku a ručně vyhlazuje pomocí vyrážecího nástroje. Ten má zpravidla tvar plochého nože, který se posouvá po ploše mokré usně od středu k okrajům, a vytlačuje vzduchové bubliny nebo vodu, zachycené mezi usní a povrchem desky. současně se useñ poněkud napíná a tím se zvětěuje její plocha. Popsaná práce je těžká a namáhavá a vyžaduje velkou sílu a vytrvalost. Během pracovního dne nastáva koncem směny u pracovníků únava, čímž se značné snižuje produktivita práce.üčelem vynálezu je zmechanizovat provádění tohoto těžkého úkonu a tím odstranit namáhavou práci, zvýšit produktivitu práce a zlepšit vyrobený produkt.Předmětem vynálezu je zařízení k přitlačování usní na hladkou rovinnou plochu k jejich vyrovnávání a napínání za účelem sušení, umístěné těsně u hladké nosné desky, na které je useñ připevněna k sušení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení obsahuje nosič nesoucí vyrážecí nástroj k jeho nastavení do těsné blízkosti nosné desky usně, přičemž vyrážeoí nástroj má hladké rovné ostří, otočné v rovině rovnoběžné s plochou nosné desky, dále motorové natáčecí ústrojí, připojené k vyrážecímu nástroji pro jeho natáčení, dále posuvové ústrojí k přemísčování nosiče vyrážecího nástroje v rovině rovnoběžné a ležící s mezerou od nosné desky po ploše rovné velikosti usně na nosné desce, dále přítlačné ústrojí spojené s vyrážecím nástrojem pro jeho přemísíování po dráze kolmé k nosné desce do styku a mimo styk s mokrou usní nesenou na nosné desce, přičemž přítlačné ústrojí působí na vyrážecí nástroj přítlačnou silou, a ovládací ústrojí pro ovládání mntorů k posouvání vyrážecího nástroje po ploše usně pohybem.simu 1 ujícím ruční přitlačovânl usně.Zařízení se umístuje bezprostředně k hladké rovinné nosné desce, na které ulpívá mokré useň určená k sušení, jak je to obvyklé během činění usní. Zařízení obsahuje nosné ústrojí, které drží vyrážecí nástroj, k jeho umístění v bezprostřední blízkosti nosné desky nesoucí useñ. Vyrážecí nástroj má hladký plochý okraj. který je otočný v rovině rovnoběžné s povrchem nosné desky. Nosné ústrojí vyrážeoího nástroje je spojene s poháněcím ústrojím, které je pohání v rovině rovnoběžné s povrchem nosné desky a po ploše, která má v podstatě stejnou velikost jako plocha usně upevněné na dssce. S vyrážecím nástrojom je spojene tlačné ústrojí, které posouva vyrážecí nástroj po dráze kolmé k nosné descedo styku a mimo styk s mokrou usní, upevněnou na nosné desce, a pro silové působení na vyrážocí nástroj. K ovládání tohoto ústrojí jsou uspořádána ručně ovládané regulační ústrojí,která slouží k manipulaci s vyrážecím nástrojem po ploše usně a tím simulují ruční operace, vynález bude vysvětlen v souvislosti s příkladem provedení, znázorněným na výkrese, kút značí obr. 1 nárys zařízení podle vynálezu, obr. 2 príslušný půdorys, obr. 3 dílčínárys ve zvětšeném měřítku, znázorňující nosný vozík vyrážecího nástroje, uložený pohyblivě ve směsu osy X a Y, obr. 4 svislý řez vedený rovinou 4-4 na obr. 3 v ještě větším měřítku,vedený rovinou 5-5 na obr. 3 a znázorñující podrobně nosný vozík, obr. 6 vodorovný řezvozíku pro směr pohybu v ose X, obr. 7 dílčí půdorys a částečný řez, znázorñující podrobnosti uložení vyrážecího nástroje, obr. B dílčí nárys ručního ovládaciho ústrojí v zařízenípodle vynálezu, obr. 9 vodorovný řez vedený rovinou 9-9 na obr. 8, obr. 10 svislý řez vedený rovinou 10-10 na obr. 8, obr. 11 schéma servosystému, znázorňující způsob ovládání výkonových jednotek regulačním ústrojím k ovládání pohybu vyrážecíbo nástroje, obr. ll A detail trojcestného přepouštěcího ventilu V zařízení podle obr. 11, obr. 12 schéma elektrického regulačního obvodu a obr. 13 schéma pneumatické soustavy. znázorňující působení přítlačné sílyvynález bude popsán ve spojení se svislými nosnými deskami pro usně, kterých se běžně používá V koželužnách pro sušení přilepených usní v tunelových sušárnách. Je ovšem samozřejmě,že koncepce vynálezu je stejně dobře použitelná pro vodorovnou rovinu, kdy se usně vyhlazují a napínají na vodorovných plochách, jakých se běžně používá při vakuovém sušení.Na výkresech a zejména na obr. 1 a 2 je znázorněno provedení vynálezu, a to V případěsvislé nosné desky. Zařízení sestává z rámu, který je tvořen svislými sloupy lg, ll, spočíva jícími na podlaze ll nohama ll a lg. Horní vodorovné vodicí kolejnice lg, například ve tvaru protáhlé válcové trubky nebo hřídele, je uložena svými protilehlými konci v konzolách lg, ll, nesenýoh svielými sloupy lg, ll. Analogická dolní vodicí kolejnice lg je nesena konzolami lg, gg. Sloupy lg, ll a kolejnice lg, lg společně tvoří obdélnikový rám, jehož rozměr leží mezi 1.2 mx 3,1 m až l,S mx 3,6 m, což obecně odpovídá rozměrům tuhé hladkénosné desky ll, na které je rozprostřena mokré useň ll. Jak je patrno z obr. 2 je rám zařízení umístěn těsně u nosné desky gl rovnoběžně s ní. V praxi je useñ gg přilepena nebo jinak upevněna na nosné desce ll. Připevnění se obvykle provádí v pracovní stanici, která předchází před napínací stanici, a nosné deska ll se přemístuje do požadované polohy pomocíHorní vozík ll pro pohyb ve směru osy X je uložen na horní vodicí kolejnici lg a může se po ní vodorovné pohybovat. Jak je patrné zejména z obr. 3 a 4, je na horní vodicí kolejnici lg tento vozik ll upevněn pomocí válcového pouzdra ll. K pohybu horního vozíku ll je jeden konec kloubového řetězu lg nebo podobného lineárního pohonu připevněn k upevñovací konzole gg, která tvoří součást horniho vozíku ll. Řetěz ggxvede vodorovné k řetězovému kolu ll upevněnému na desce gg z horního konce sloupu ll (obr. 1) a potom opět vodorovné k hnanému řetězcvému kolu 33, které je upevněno na desce lg na horním konci sloupu lg. Řetěz 3 pak jde zpátky k hornímu vozíku ll, kde je jeho konec připevněn k upevňovací konzole ll, nesené válcovým pouzdrem ll. Hnané řetězové kolo gg je poháněno hydraulickým neboelektrickým motorem ll, který je rovněž upevněn na desce lg.Na horním vozíku 33 je konzolami lg, ll připevněna svislá deska ll nesoucí další konzolu gg, která drží horní konce dvojice rovnoběžných vodicích kolejnic gg, gg, které jsou svislé a slouží pro svislý pohyb dalšího vozíku, jenž bude ještě popsán. Vodicí kolejnice lg, lg jsou konstrukčně podobné vodorovným kolejnicím lg, lg. Dolní konce svislých vodicích kolejnic ll, lg jsou připevněny ke konzole ll, která tvoří součást dolního vozíku gg pro pohyb ve směru oey X (obr. 3, 4, 6). konzola ll je připevněna k zadní ploše svislé desky lg. Dolní vozík lg je upevněn na dolní vodicí kolejnici lg pomocí dvojice pouzder Ag,ll. upevněných na přední ploše svislé desky lg. Horní vozík ll, dolní vozík gg a svislé vodicíkolejnice gg, gg tvoří tuhou konstrukční jednotku. Když se tedy horní vozík gg pohybuje vodorovné po horní vodicí kolejnici lg, pohybuje se i dolní vozík gg vodorovně po dolní vodicí kolejnici lg ve stejném směru.Na svislých vodicích kolejnicích gg,Agg je pohyblivě uložen vozik 1 pro pohyb ve eměru osy Y. Vozík gg má válcové pouzdro 33, které klouže po vodicí kolejnici gg ve svislém směru. K válcovému pouzdru gg je připevněna dvojice nad sebou uložených konzol 35, 5. Levé konce konzol gg, gg mají dvojici výetupků gg, 31, (obr. 5), 2 nichž každý má na vnitřní ploše vloženou desku Ag, 53, která zabírá se svislou vodicí kolejnicí 35 a udržuje tedy vozík 53 ve stabilní poloze během svislého pohybu.K vozíku 53 je připevněn jeden konec řetězu gg, který běží dolů k volnému řetězovémukolu gg, uloženému otočně mezi konzolou gl a svislou deskou gg dolního vozíku gg. Řetěz53 pak běží nahoru ke hnanému řetězovému kolu 53, poháněnému motorem 53, který je uloženna svislé desce gg horniku vozíku gg. Spuštění motoru ši tedy způsobí, že vozík A 3 se pohybuje svisle po svislých vodicích kolejnicích 35, gg. Může to probíhat současně s vodorovným pohybem horního vozíku g a dolního voziku gg po vodorovných vodicich kolejnicíchlg, Ag při spuštění motoru gg.Horní vozík gg, dolní vozík gg a vozík 53 pro pohyb ve směru osy Y tvoří posuvové ústrojí Q k přemísčování nosiče l vyrážecího nástroje zá, neseného vozíkem 33, v rovině rovnoběžné s nosnou deskou gł.vozík 5 nese dvě konzoly Ag, Ai. na jejichž předních koncích je zavěšena svisládeska §§. K ní je připevněna válcová skříň gg (obr. 7), jejíž podélná osa je vodorovnáa kolmá ke svislé desce §§. Uvnitř skříně §§ je otočné uložen náboj § 1, uchycený ve dvou valivých ložiskâch §§, gg. Na jednom konci náboje gl je upevněno volné řetězové kolo gg. Řetězové kolo gg je poháněno řetězem Qł, který je uváděn do pohybu hnacím řetězovým kolem gg, poháněným motorem gg upevněným rovněž na svislé desce §§. Uvnitř náboje âl je otočně uložen dräžkový prstenec §§. Jím prochází drážkový hřídel gl, který se otáčí spolu s ním. Jeden konec drážkového hřídele Ql je opatřen nábojem gg, který je uložen v ložisku § 2 a I je otočný Vzhledem k protáhlé desce lg nesené pístnicemi Zł, 13 pneumatickýoh válců lg, 13, které jsou připevněny ke svislé desce §§ a tvoří přítlačné ústrojí g vyrážecího nástroje 15 k usni gg. Vyrážecí nástroj 1 ve tvaru rovného vyrážecího nože je upevněn v držáku15, který je nesen nábojem §§ a otáčí se tedy společně s drážkovým hřídelem gg a nábojemgg při spuštění motoru 53. Vyrážecí nástroj 1 je uspořádán tak, aby mohl působit tlakemna useñ gg. Müže být kolmý k usni gg, jak je znázorněno na výkrese, nebo může být uspořádán šikmo vzhledem k ploše nosné desky gł a usně gg, což napodobuje ruční práci. vyrážecí nástroj lg se pohybuje k usni 33 a od ní působenim pneumatických válců Zł, li, přičemž na něj působí nastavitelná a regulovatelná přítlačná síla, která jej přitlačuje k usni gg.Tuto sílu vyvozují pneumatické válce 13, 11, připojené ke zdroji tlakového vzduchu. V alternativním Płovedení může být vyrážecí nástroj 1 ve tvaru protáhlého válečku s malým průměrem.Ručně ovládatelné regulační ústrojí pro motor gg, vyvolávajici pohyb ve směru osy x, promotor 54. vyvolávající pohyb ve směru osy Y, pro motor 53, způsobujicí natáčení vyrážecího nástroje 1 a pro přívod vzduchu do pneumatických válců lâ li ý tedy přitlačování vyrážecího nástroje 1 k usni 33 jsou 5 výhodou umístěna mimo zařízení podle vynálezu,avšak v jeho bezprostřední blízkosti, aby jeho obsluhovatel měl neustále možnost zrakem kontrolovat funkci zařízení. Regulační soustava je znázorněna na obr. B, 9 a 10. Řídicĺ páka 3 ve tvaru rukojetí tvaru písmene T je zavěšena na náboji gg, uloženém otočně v ložiskách El V obdélníkovém rámovém dílu 33. Rámový díl §§ je uložen otočně na čepech gg, gg jako v závěsu, a může se otáčet v rámu 2 kolem vodorovné osy. Rám gł je zase výkyvně zavěšen čepy gg, gg a může se natáčet kolem svislé osy v pevném obdélnikovém rámu 21,který je připevněn k nosnému panelu gg na distančních kolíkách gg. Tlačítkový spínač gl uvádí v činnost celou soustava, jak je znázorněno shcematicky na obr. 12 a 13, a uvádí tedy v činnost pneumatické válce 13, 11, které přitlačují vyrážecí nástroj 1 do styku s vyrovnávanou a napínanou usni 23.Obr. 11 a 13 znázorňují schematicky silové spoje mezi regulační soustavou podle obr. 8 až 10 a různými mechanickými jednotkami pro ovládání vyrážecího nástroje 15, a zejména ústrojí, kterým se děje spuštěné pohybem řídící páky přenášejí na reagující mechanické součástky.V hydraulickém obvodu podle obr. 11 tvoří hydraulické čerpadlo, poháněné motorom 5,zdroj tlaku hydrauliokého médiá, přiváděného na vstupy servoventilů pro pohyb ve smeru 05 V x, Y a z. Když elektrický proudf přicházející do elektrického regulačního obvodu podle obr. 12, přijde do servoregulačního ventilu, reaguje ventil tím, že se posune jeho vřeteno ve směru daném směrem průtoku proudu, přičemž velikost tohoto pohybu je úměrná intenzitě proudu. Jak bude ještě popsáno, je směr dán smyslem pohybu řídící páky §§.Pohybem vřetene ventilu se uvolni dráha pro průchod hydrauliokáho média do příslušného motoru 32, 54 nebo 63. Motor 32, 54 nebo 63 pak vyvoláva pohyb rychlostí úměrnou pohybu vřetene, která je opět úměrná proudu, protékajícímu proudovou cívkou lgg, lgg nebo lgl příslušného ventilu. Když je směr proudění řídícího proudu do cívky reversován, posune se vřeteno ventilu V opačném směru a tím se obrátí směr pohybu motoru. v obvodu každého motoru je umístěn trojoestný pojistný ventil łgg, jak ukazuje obr. 11 A. Tento ventil představuje bezpečnostní zařízení, které omezuje sílu působící na vyrážecí nástroj zá v případě zastavení motoru.Obr. 12 znázorňuje elektrický regulační obvod. Potenciometrické mústky 101, 102, oba umístěné v regulační soustavě a vyvolávající pohyb ve směru osy X a Y, představují systémy,regulované rychlostí. Když je běžec potenciometru ve střední poloze své dráhy, netečedo proudové cívky lg ani lgi příslušného ventílu žádný proud. Při pohybu běžce potencíometru ze střední polohy následkem pohybu řídící páky §§ v jejím závěsu protéká proud v jednomsměru proudovou cívkou solanoídového ventilu, přičemž směr je závislý na směru pohybu řídící páky.§§. Čím větší je odchylka běžce od střední polohy, tím větší proud protěká. Při obrácení pohybu běžce na druhou stranu od středu potencíomstru se obrátí směr proudu, protékajícího proudovou cívkou solanoidového ventilu čím je větší pohyb do středu potenoiometru, tímRegulátor pro pohyb ve směru osy Z je regulační obvod s uzavřenou smyčkou. Potenclometrłgá na řídící páce gg je hlavní, a potenciomstr łgg na motoru gg, ovládajícím pohyb vesměru osy Z, je sdružený. Když poloha běžce potencicmetru g§ tedy sdruženého potenciometru,neodpovída poloze na hlavním potencíometru lgg, proud v proudové cívce ggg uvede v činnost příslušný servoventíl, který spustí motor 5 a uvede tak sdružený potenciometr łgg do polohy,odpovídající poloze běžce hlavního potencíometru lgâ. Pohyb motoru gg uvádí do pohybuobr. 13 znázorňuje pneumatický obvod, který působí přĺtlačnou silou na vyrážecí nástroj 13. Dřív, než tlakový vzduch přijde do vzduchového solenoidového ventilu, filtruje se, jeho tlak se nastaví a smíchá se s mazivem. Během normálního provozu prochází vzduch solenoídovým ventilem do toho konce pneumatického válce lg, ZA, z něhož vyčnívá pístnice ll, 13, což způsobí, že vyrážecí nástroj 1 zůstává v úplně zatažené poloze. Když se stlačí tlačítkový spínač 11 na řídící páce §§, protéká proud cívkou ggg a solenoidový ventil se otevře. To způsobí, že vzduch začne přicházet do pístového konce pneumatických válců lg, li, takže vyrážecí nástroj 1 se přiblížuje k usni gg. Regulátor tlaku vzduchu je nastaven tak, aby vyrážecí nástroj 1 byl přitísknut na useñ gg pod požadovaným tlakem. Rychlost, se kterou se vyrážecí nástroj 1 pohybuje dopředu nebo dozadu vzhledem k usni gg, je nastavitelnáNatáčení řídící páky gg vyvolává pohyb běžce hlavního potencíometru 59 pro pohyb ve směru osy Z. Po obou stranách střední polohy je umístěn neznázorněný doraz, omezující rozsah 1050. Hlavní potenciometr lgà, sdružený potenciometr łgg a proudová cívka lgl ventílu tvoří uzavřenou smyčku pohonu pro pohyb ve směru osy Z.

MPK / Značky

MPK: C14B 1/60

Značky: usní, přitlačování, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-265212-zarizeni-k-pritlacovani-usni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k přitlačování usní</a>

Podobne patenty