Zařízení pro zpracovávání potravinového výrobku, například masa

Číslo patentu: 247062

Dátum: 13.03.1986

Autori: Troickij Igor Nikolajevie, Vladimir Konstantinovie

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

rovače, jak je znázorněno V US pat. spisu č. 4038 426 jespersen a V US pat. spisu č. 3 934 860 Miche 1 s.U takového masírování svislými lopatkamí jsou lopatky zavěšeny shora pro záběr s výnobkem a jednotlivé jednotky mohou být přenosné a dopravovatelné od linek pro vstřikování nakládací kapaliny do zpracovávací oblasti. Vyprazdňovaní líádržek se provádí překlopením celé jednotky hydraulický ovládanými vyklápěčl. Takové lopatkové masírovače nejsou vhodné pro šunky s kosti vzhledem k možnosti poškození výrobku a používá se jich výlučně pro výrobu šunky bez kostí. U takových výrobků bez kostí vystavuji rotujícI lopatky nebo promíchávací čepele výrobky velkému zatížení. T 0 vede k tomu, že se od hlavních špalíků masa odtrhávají .a oddělují kousky.Vákuové masírovače jsou zásadné dvojího druhu. jeden z nich obsahuje buben nebo sudovitou nádobu, která se otáčí ve vodorovné poloze na poháněných Válečkách. Taková jednotka je uvnitř opatřena podélnými nebo úhlově zakřivenými policemi pro vyvolání zvedáni a promíchávání. Buben je plněn shora, když je ve svislé poloze, a pak se překlopí do-lů o 90 ° pro převracení na válečkách. Takové masírovače vyžadují značné námahy pro plnění a vyprazdňování. Přílolad takového uspořádání je znázorněn v US pat. spisu č. 3 880 067 HofmanLDruhý druh vakuového masírovače je znázorněn například v US pat. spisech č. 4029 824 Langenj, 4036122 Langen a 3746 316 LangenL Tato» soustava obsahuje složítou nádobu tvaru Y, přičemž jedna noha písmene Y je odpojitelná. Buben se otáčí kolem ústřední osy, aby maso se mohlo převracet pod vakuem z jedné komory ke druhé. Tato soustava obvykle obsahuje různé oddělitelné komory nebo okroublé trubky z nerezavějici oceli, které jsou umístěny na kolech a jichž se užíva jako nádržek pro shromažďování a dopravu výrobků. Nádržky s potravou jsou připojeny k dopravníkovê soustavě pro postup do oblasti bubnu Y. Hlavice pro vstřikování nakládací kapaliny, opatřené soustavou injekčních jehel, mohou být upraveny ve dvou trvalých komorách. V důsledku výšky, ze které masové špalíky padají z komory do komory, nastává poškození v ohledu pohmoždění masa. Když se používá vstřik-ovacích jehel, vyvolá se kromě toho přetržení a nozkouskování svalu.U dřívějšich převalovačů se užíva převalovačů s atmosférickým tlakem, což jsou vodorovné buny, kuželovité na každém konci a vybavené ručně ovlädanými dveřmi. Vnitřní vodorovné police provádějí potřebné zvedání výrobku. Taková převalovače se používají především pro extrahování vázaného svalového proteínu při přípravě předvařených nařezaných a tvarovaných hovězích výrobků. Vakuové převalovače ob 4sahují vodorovný buben běžicí po poháněných válečkách a působí velmi podobné jako prádlové převalovače, jelikož pro vyprázdnění se převrací. Výrobek se plni odkládacím skluzem umístěným ve středu bubnu. Skluz se otočí stranou a přes naplňJUVQCÍ otvor se při zpracování umístí vakuové dveře.Existují jiná mnohá zařízení, ktera jsou určena pro jiné účely, avšak která byla čas od času použita nebo vyzkoušena průmyslem pro zpracování masa, jako jsou šnekové míchače užívající šroubovicových lopatek na nich umístěných a otáčené středovým hřídelem ve válci, který se užíva v chemickém průmyslu, a malé míchačky na beton typu překlápěcího bubnu, avšak, pokud lze zjistit, žádné z těchto zařízení nebylo shledáno uspokojivým a úspešným, neboť žádného z nich se neužívá.V oblastí hnětení potravinových kusů a vzhledem ke shora uvedeným omezením a nevýhodám diosavadního stavu techniky je potřeba vytvořit zařízení pro zpracování potravin, která by umožnila vyvolávat jemný převalovací nebo masírovací účinek na kusy potravy s nízkou rychlostí.zejména při zpracování masa je zapotřebí minimalizovat zhmoždění výrobku a zabránit situacím, kde podmínky statického zatížení mohou vyvolat trhání nebo oddělování částí masa. Také při vakuovem převalování nebo masírování masa je zapotřebi vyrobit vysoce kvalitní masové výrobky, které jsou rovnomerné vyuzeny, maji jasnou barvu, jsou prosty zhmožděnin,přičemž celá struktura masa je neporušena, a jsou natlačeny do ukládací nádoby.Dále je zapotřebí jediného masírovače masa s vysokou produktivitou, který by umožňoval rychlé zpracování poražených zvířat a tím minimalizovat dobu, během které se svaly stáhnou a nastoupí posmrtná ztuhlost. e tady zapotřebí masírovače, který vyžaduje kratší rozbíhací dobu, při které ziakládací lák může pouze proniknout osmözo-u.je také zapotřebí zpracovávacího stroje,který může pracovat jako masirovač nebo jako převraceč, kdežto dosavadni stav techniky udává jednotky, které jsou buď pouze převalovače nebo masírovače. Taková složená jednotka tedy vyžaduje masírování s nízkou rychlostí a dynamického převalování s vyšší rychlostí, kde je žádoucí žádané množství fyzického otěru.Kromě toho je zapotřebí zařízení vyžadujícího» snížené kapitálové náklady, menší množství energie a požadavků na manipulaci, pracovní prostor a údržbu. e také zapotřebí mít zpracovávaci stroj, který se dá V podstatě lépe samočinně čístit než dosavaclní stroje.vynález proto vychází ze zařízení pro zpracovávání potravinového výrobku, například masa v otáčivém bubnu s boční stě 247062nou a s otevřeným koncem pro zavádění potravinového výrobku do bubnu a odvadění kusů potravy z bubnu.Vynález záleží V tom, že proti otevřenému konci leží uzavřený konec, přičemž buben je opatřen úložným ústrojím, umožňujícím otáčení bubnu kolem podélné osy probíhající mezi konci bubnu ve sklonu vůči vodorovné rovině, úložné ústrojí je spojeno s bubnem alespoň kolem postranní stěny odvrácené od uzavřeného konce, dále je upraveno spirálovité unášecí ústrojí uložené na vnitřní straně boční stěny bubnu a probíhající nejméně po podstatné části délky mezi uzavřeným koncem k otevřenemu konci bubnu a hnaoí ústrojí pro hnací záběr s bubnem k vyvolání otačeni bubnu,přičemž spirälovité unášecí ústrojí má konfiguraci vyvolavající spojitý pohyb v podstatě všeho potravinového výrobku, zejména masa, uvnitř bubnu při jeho otáčení,takže pro potravinový výrobek sestávající z většiho počtu v podstatě celistvých kusů potravy, zejména špalíků masa, dochází k hnětacímu účinku a kusy potravy obsažené v bubnu jsou hněteny ve vzájemném styku.U jednoho provedení vynálezu obsahuje zařízení podle vynálezu dveře uložené s možností pohybu mezi polohou uzavřeni s otevřeným koncern bubnu a mezi polohou odvrácenou od otevřeného konce.U výhodného provedení vynálezu je upraveno pohyblivé rameno pro uložení dveří za účelem jejího otevíraní a za-vírání vůči ústí, přičemž ,pohyblivé rameno je opatřeno upínadlem pro selektívní záběr dveří s po-hyblivym ramenem a jejich uvolnění od tohoto ramene, upínadlo je selektivně ovladatelné pro záběr s dveřmi nebo jejich uvolnění, když dveře jsou V uzavřené poloze, takže dveře a buben mohou utvořit jeden celek v. podstatě oddelený od pohyblivého ramene a dveře se tím mohou otáčet volně s bubnem.S výhodou je upínadlo upraveno pro záběr s dveřmi, když jsou dveře v uzavřeué poloze a vakuum uvnitř bubnu je pod předem určenou úrovni, a je upraveno pro uvolnění dveří, když vakuum je nad uvedenou předem určenou úrovní.Podle dalšího provedení je upraven otvor vedoucí do vnitřku bubnu pro umožuění změny tlaku v bubnu vůči atmostérickeníu tlaku, přičemž tento otvor je spojen s potrubím, které je připojovatelné k vakuovému nebo tlakovému čerpadlu. Tento otvor je s výhodou vytvořen ve dveřích.Účelně je dále v potrubí o-bsažen ventil pro umožnění otvírání a uzavíráni dveří.Podle jiného provedení obsahuje zaříze 11 í v potrubí otáčivou spojku, čímž čerpadlo může být trvale spojene s otvorení během otáčení bubnu.Podle dalšího provedení obsahují dveře miskovitou desku vybíhající ven z bubnu a uzpůsobenou pro vytvoření vzduchotěsné ho uzávěru s otevřeným koncem bubnu, když jsou v uzavřené poloze.Kolem okraje dveří je účelně vytvořena mezera, která je uzpůsobena pro umístění těsnicího kroužku za účelem lícovacího umístění proti přílehlé lícující hraně kolem otevřeného konce bubnu.Podle výhodného provedení je okraj dveří obsahující mezeru sbíhavý vůči rovině dveří, a dosedající .okraj otevřeného konce má lícující sbíhavost, přičemž uvedené lícující sbíhavé okraje umožňují uvedení dveří do jedné úrovně s otevřeným koncem.Podle dalšího provedení je na dveřích uloženo síto, které je umístěno směrem dovuítř od otvoru ve dveřích, čímž se zabrání proniknuti potravy z bubnu do potrubí.Podle výhodného provedení ze dveří vyčnívá pohyblivé rameno, které spojuje dveře s ložiskem bočné oddáleným od boční stěny bubnu a toto ložisko tvoří závěs pro dveře.Podle dalšího provedení je podle vynálezu upraveno energetické ovládací ústrojí pro uvádění pohyblivého ramena dveří v činnost, čímž je umožně pohyb dveří mezi uzavírací a Otevírací polohou.Účelně je v boční stěně bubnu upraven nejméně jeden průlez, výhodnějí však nej méně dva průlezy, které jsou vůči sobě přesazeny.Podle dalšího provedení vynálezu sestavá unašecí ústrojí z alespoň dvou lopatek navzájem přesazených.Účelně je okraj lopatek, odvrácený od boční stěny, zesílen, čímž se minimalizuje ničivý účinek lopatek na kusy potravy nebo na potravinový výrobek.Podle jiného provedení vynálezu je unášecí ústrojí opatřeno břitovým úsekem ve směru namířeném v podstatě v pravém uhlu ke směru unášeoího ústrojí, přičemž tento břitový úsek se setkává s Lizavřenýín koncem bubnu v úhlu v podstatě pravém.Zařízení podle vynalezu účelne také obsahuje zdroj pro zavádění tepla do bubnu V průběhu zpracovávání.Výhodou přístroje podle vynálezu je, že konstrukce umožňuje zvýšenou produktivitu s menší výstrojí než dosavadní přístroje, potřebné pro takovou produktivitu. Například jedna jednotka podle vynálezu s kapacitou 7500 kg je ekvivalentní devíti svislým lopatkovým masážním přístrojům,každý po 850 kg. Zatímco jednotka podle vynálezu pracující pod vakuem vyžaduje pouze cyklus 6 až 7 hodin, vyžadovala by svislá lopatka trojnásobek této doby pro stejný masírovaný koncový výrobek. Podobně vakuový převalovací systém Langenova druhu, uvedený v dřívějším stavu techniky,by vyžadoval dva systémy, aby se vyrovnal stejné produktivitě.Kromě toho masírovací přístroj může také převracet maso nebo jiné kusy potravy při atmosférickém tlaku nebo pod vakuemrychlostí až do 0,2 Hz a tato pružnost a možnost mnohonásobného užití vynälezu je další důležitou výhodou a príspevkom vynálezu V oboru strojů na zpracování potravin.Počáteční finanční náklady jsou vynálezem podstatné sníženy stejně jako práce a náklady. Náklady í námahe pro vyčlštění přístroje jsou rovněž zmenšeny a čištění může být provedeno při frekvenci otáčení 10 až 12 min.Vynález bude nyní popsán v souvislosti s výkresy.Obr. 1 je pohled ze strany na přístroj a znázorňuje buben V částečném řezu.Obr. 2 je pohled od konce podle čáry 2-2 s obr. 1 a znázorňuje buben od otevřeného konce s dveřmi uzavřenýml na konci.Obr. 3 je částečný průřez znázorňujlcl podrobnosti prvního provedení dveří a také znäzorňující čerchovaně dveře v otevřené poloze.Obr. 4 je podrobný pohled ze strany V průřezu a znázorňuje záběr Vyztužující příruby dveří s Vyztužující přírubou kolem otevřeného konce bubnu.Obr. 5 je pohled na řez bubnem podle čáry 5 ~ 5 s obr. 1 ve směru k otevřenému konci bubnu.Obr. 6 je pohled od konce bubnem vprůřezu podle čáry 66 z obr. 1 Ve směru k uzavřenému konci bubnu.Obr. 7 je podrobný pohled na průřez 1 opatkou unášecího ústrojí bubnu a znázorňuje spojení lopatky s boční stěnou bubnu.Obr. 8 je podrobný průřez znázorňující průlez V boční straně bubnu.Obr. 9 je koncový pohled na mechanismus pro ovládání dveří podle druhého provedení dveří pro otáčivý buben, přičemž část závěsného zakotvení pro mechanismus je znázorněn na průřezu a jsou také znázorněny válce pro ovládání upínacího ústrojí mechanismu.Obr. 10 je pohled ze strany na mechanismus pro ovládání dveří podle obr. 1 a znázorñuje částečný pohled na dveře, na Válec pro vykyvování dveří a na píst pro pohyblivé rameno společně se solenoidovými Vakuovými ventily pro ovládání Válců pro Vykyvování dveří, jakož l Válců upínacíłio ústroji.Obr. 11 je pohled shore na mechanismus ovládání dveří podle obr. 9 a znázorňuje část otáčivého bubnu, dveře v dosednutí před ústí bubnu, pohyblivé rameno, Valec pro vykyvování dveří umístěný bočné na podpěrném ústrojí V sousedství otáčivého bubnu a také znázorňující čerchovaně dveře v otevřené poloze.Vynález bude nejdříve popsán V souvislosti s provedením znázorněným na obr. 1 až 8.Prístroj pro hnětení většího počtu V podstatě celtstvých kusů potravin, jako jsou špalíky masa, obsahuje otáčivý buben 10z nerezavějící oceli a na ose skleněné vůči vodorovné rovině nesené podstavci 11 a 12, je povlak nanesený nafoukáním skleněnýcłi perel. Buben obsahuje boční stěnu 13, Vytvořenou ze čtyř segmentu 13 a, 13 b,13 c a 13 d, takže segment 13 a se rozbíhá směrem od uzavřeného konce 14 na větší průměr kolem středního úseku 13 b a potom se sbíhá na segmentu 13 a a 13 d postupně směrem k menšímu průměru na otevřeném konci bubnu 1 D. Uzavřený konec 14 bubnu ll) obsahuje středově uložené Vnitřní kuželovité pouzdro 15. Toto pouzdro 15 je Vytvořeno částí 16 koncové stěny 4,kuželovitou vnitřní stěnou 17 a středovým kruhovým segmentem 18 uvnitř bubnu 10. Kuželovite pouzdro 15 Vymezuje oblast skrze kterou poměrně běžné přímé hydrostatlcké hnací ústrojí 19 může být spřaženo na pohon s uzavřeným koncem 14 bubnu 10. Hydrostatický pohon 19 je sám uložen na podstavci 11 a tím provádí podepřenl bubnu osově na uzavřeném konci 14 bubnu 1 D.Podstavec 12 je umístěn kolem boční stěny 13 odvráceně od uzavřeného konce 14 a tím Vytvořuje prídavné uložení pro buben 10. Na horní straně podstavce 12 jsou válečky 20, po kterých běží dráha 21 na boční stěně 13 d bubnu. Tímto způsobem je buben otáčivý kolem své podélné osy, která je nakloněna k Vodorovné rovině V rozmezí mezi asi 10 ° až 15 ° s výhodou 12 °. Buben 1 D má Otevřený konec 22, který je uzavřen dveřmi 23 jak může být žädáno při provozu bubnu 10. Unášecí ústrojí jsou uložena na Vnitřní straně boční stěny 13 a probíhají V podstatě po délce bubnu 10 mezi uzavřeným koncem 14 a otevřeným koncom 22. Unášecí ústrojí jsou tvořena dvěma spiralovitýmí lopatkami 24, které jsou navzájom mimo fázi o 180 ° a jsou uložený kolem vnitřku boční stěny 13 bubnu 1 D. Úhel stonpání lopatky 24 je vůči segmentům 13 a,13 b, 13 s a 13 d boční stěny Vytvořen tak, že při otáčení V prvním směru jsou kusy potravy a potravinový výrobek 25 uVnitř bubnu 1 U puzeny směrem k uzavřenému konci 14 bubnu 1 U. OÍÉČEHÍ V opačnem směru způsobuje, že obsah 25 bubnu je puzen směrem k otevřenému konci 22, a když jsou dveře 23 otevřeny, vypouští se otevřeným koncem 22 bubnu 10. Úhel stoupání Ve středních oblastech 13 b a 13 a bubnu 10 je přibližně 25 ° a je poněkud menší na vypouštěcim úseku 13 d boční stěny 13 v důsledku zmenšujících se průměrů boční stěny 13.Lopatky 24 se setkávají s kuželovltou stěnou 17 na uzavřeném konci 14 V podstatě V pravých úhlech a toho se dosáhne úpravou okolků 26 směřujících V podstatě V pravém úhlu vůči kolmému rovinnému průřezu 27 lopatek 24. Takový pravoůhlý záběr lopatek 24 a stěny 17 zajišťuje, že se kusy 25 potravy nezaklíní do zužujícího se úhlu, který by se jinak vytvoril, kdyby ú 247062seky 27 lopatky se postupně sbíhaly do záběru s kuželovitou stěnou 17.Okraj 26 lopatek 24 má zesílený průřez 29, aby se snížil zhoubný účinek na kusy potravy při provozu bubnu 10. Takové působení může sestávat z pohmoždění špalíků masa nebo nežádoucího oddělení kousků masa od větších kusů 25. Zesílený průřez 29 se vytvoří navařením trubkového úseku na horní část desky tvořící lopatky 24.Dveře 23 jsou tvořeny miskovitou deskou 30. Uprostřetl desky 30 je upraven otvor 31,který je spojeni s trubkou 32. Mezi otvorom 31 a vnitřkeni bubnu 10 je upraveno síto 33, které zabráni průchod částí kusu potraviny do otvoru 31 a trubky 32. Kolem mísy 30 je okrouhlá vyztužující příruba 34, která je opatřenu okrouhlou štěrbinou 35, ve které je umístění těsnicí kroužek 36. Příruba 34 má sbíhavý okraj 37 směrem k rovině misy 30 upravené tak, že dosedá na sbíhavy okraj 38 vytvořený kruhové vyztužující přírubě 39, která je navařena na segment 13 d na jeho konci 40, totiž V otevřeném konci 22 bubnu 10. Lícující sbíhavé okraje 37 a 38 usnadní samočinné vyřizování dveří 23 s otevřeným koncern 22, takže lze vytvořit vzduchotěsnou ucpávku společně s těsnicím kroužkem 36 zabírajícím se sbíhavým okrajem 33, jak znázorněno.V boční stěně 13 bubnu 10 jsou dva průlezy 54 a 55. Průlezy jsou navzájem odsazeny v bočním i podélném směru. Každý průlez 54 a 55 má otvor 56 v boční stěně 13 a víko 57, které je pohyblivé do záběru a mimo záber v osovém směru s otvorem 56, takže lze dosáhnout účinného utěsněníústí 59 kolem otvoru 56. Rukojet 60 a příčná tyč 62 účinné obstarávají otevírání vík 57.Kolem otevřeného konce 22 bubnu 10 je umístěno stínítko 61, které kryje nosné válečky 20 a dráhu 21 a účinně odstiůuje otvor 22 od těch částí bubnu a hnacího mechanlsmu 19 a 14, jež leží nazpět od stínítka 61 ve směru k uzavřenćmu konci 14 bubnu 10. Ke stínítku 61 je připojena přívodní násypka 51, takže kusy 25 potravy vypuštěné z bubnu 10 mohou být vhodné vedený do odváděcího ústrojí.Uvnitř bubnu 10 může být Vytvořeno vakuum trubkou 32 pomocí vývěvy 41, která je uložena na rámu 42 pod bubnem 10. Celkem je trubka 32 tvořena přívodním úsekem 43, který je spojen s otvorem 31 a otáčivou spojkou 44, jakož i loktem 45 spojeným .s ouhebnou viaikuovou trubkou 46 nebo pod. Vtrubce 32 může být v j-alkêIHikÚ liv vhodnem místě upraven ventil, takže vývěva 41 a buben 10 mohou být navzájem izolovány nebo spolu spojený podle potřeby. V některých případech může být spojka 44 odstraněna a po vytvoření vhodného vakua v trubce 32 se ventil uzavře. Vývěva 41 je tak izolována od dveří 23 a bubnu 1.Dveře 23 jsou spojený s .ramenem 47 vyčnívajícím z přívodního úseku 43 trubky 32 a kolem něho a přichazejícím uložením 46 bcčně oddáleným od postranice 12 bubnu 10. Uložení 48 vyčnívajícího ramena 47 tvoří závěs 49, kolem něhož jsou pohyblivé dveře 23. Tím, že závěs 43 je oddálen od miskovitá desky 30, je umožněna dveřím 23 dostatečně ohebnost, takže je usnadněno seřízení dveří 23 vůči olevřenému konci 22. Z uložení 48 vychází čep 50, který je spojen s pístnící 51, která prochází do válce 52. Takový píst a válec mohou být pneumaticty poháněny přívodními trubkami 53 za účelem otevírání a uzavírání dveří 23 podle potřeby. Při činnosti zpracovávacího přístroje jsou dveře 23 otevřeny a špalíky 25 masa jsou přiváděny do bubnu 10. Podle potřeby je také nakláducí lák 63 nebo podobné prostředí zaváděn do bubnu na žádanou úroveň. V jiném případě může být nakládací lák 63 vstřikován do špalíků masa před jejich plněním do bubnu 10.Dveře 23 se pak uzavřou a buben se otáčí v prvním směru, čímž vyvolá obecnou sílu ve směru k uzavřenému konci 14. To vyvolá masáž špalíků 25 masa, až se dosahnou žádané vlastnosti a znaky kusů 25 masa. Podle potřeby může být buben také otáčen v obráceném směru a v tomto připadě při zavřených dveřích se působí na kusy 25 masa odlišnou a opačnom silou, čímž se kusům masa udělí odlišné vlastnosti. V některých postupech může být buben udržován nepohyblivým v žádaných časových obdobích, aby se kusům 25 potravy v bubnu 10 dodaly jiné žádané vlastnosti.Vypouštění kusů 25 masa se provádí otevřením dveří 23 a otáčením bubnu 10 ve vhodnem směru, takže kusy 25 masa se táhnou vzhůru směrem k otevřenému konci 22, odkud spadávají do přívodní nasypky 62 a jsou odstraňovány.U jiného užití vynálezu, když dveře 23 jsou zavřeny, se k bubnu přivádí vhodné vakuum, které může dosahovat až atmosférického tlaku, tím, že se uvede v činnost vývěva 41. Manometr 64 měří vakuum uvnitř bubnu 10. Otáčivou spojkou 44 se vakuové čerpadlo popřípadě vývěva 41 udržuje připojena k bubnu 10. V jiných případech může být vakuové potrubí 46 od dveří 23 odpojeno. Vakuum působí tak, že zvyšuje vlastnosti udelené kusům 25 masa a také zvyšuje rychlost, kterou mohou být takové zlepšené vlastnosti masu uděleny. Pro jiné postupy lze bubnu 10 dodat různé stupně vakua a tlaku.Pro zvláštní příklad zpracovávacího stroje podle vynálezu pro masírovánimasa s kostmi a masa bez kostí mohou být do bubnu 10 zaváděny kusy vážící asi 25 až 28 kg na 0,028 m 3. Do kusů 25 se vstřikuje až 40 proc. nakládacího láku 63. Kromě mokvání a vstřikovaného láku a malého. množství volného láku bude v zátěži málo kapaliny.

MPK / Značky

MPK: A22C 5/00

Značky: například, zařízení, výrobků, zpracovávání, potravinového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-247062-zarizeni-pro-zpracovavani-potravinoveho-vyrobku-napriklad-masa.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro zpracovávání potravinového výrobku, například masa</a>

Podobne patenty