Stejnosměrný napájecí zdroj elektronických obvodů s ochranou

Číslo patentu: 240155

Dátum: 01.06.1987

Autori: Bretnutz Rudi, Altmann Heinz Dieter

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Výnález se týká stejnosměrného napájecího zdroje elektronických obvodů s ochranou.U dosud známých systémů bylo použito takových zapojení,u kterých při poruše ve stejnosměrném napájecím zdroji nebo v napájených obvodech docházelo k nepřípustnému zvýšení, nesýmetrii nebo zvlnění výstupních napětí napájecího zdroje, což vedlo v některých případech k poškození napájených obvodů.Systém podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, žeprvý výstup zdroje dvou sýmetrických nestabilizovaných napětíje pŕipojen přes prvý jisticí prvek jednak na první vstup stabilizátoru se dvěma sýmetrickými výstupními napětímí a jednakna prvý vstup obvodu pro vyhodnocení nesýmetrie a zvlnění nestabilizovaných napětí a nepřípustných velikosti stabilizovaných napětí a na tretí vstup prvého polovodičového spínače, přičemž prvý výstup stabilizátoru se dvěma sýmetrickými výstupními napětími je připojen jednak na čtvrtý vstup prvého polovodičového spínače, jednak na druhý vstup obvodu výhodnocení nesýmetrie a zvlnění nestabilizovaných napětí a nepřípustných velikosti stailizovaných napětí, jenž je prvým výstupem zapojení. Druhý výstup zdroje dvou sýmetrických nestabilizovaných napětí je připojen jednak na druhý vstup stabilizátoru se dvěma sýmetrickými výstupnimi napětími a jednak na třetí vstup obvodu výhodnoceni nesýmetrie a zvlnění nestabilizovaného napětí a nepŕípustných velikosti stabilizovaných napětí jednak na druhý vstup prvého polovodičového spínače a na druhý vstup druhého polovodičového spínače, jenž je druhým výstupom zapojení. Třetí výstup zdroje dvou sýmetrických nestabilizovaných napětí, je připojen přes druhý jisticí prvek jednak na třetí vstup stabi lizátoru se dvěma sýmetrickými výstupními napčtími a jednak nčtvrtý vstup druhého polovodičového spinače a na pátý vstąp obvodu výhodnoceni nesymetrie a zvlněni nestabilizovaných napěti a nepřipustných velikosti stabilizovaných napětí. Druhý výstup stabilizátoru se dvěma sýmetriokými výstupnimi napětími je připojen na třetí vstup druhého polovodičového spínače a na čtvrtý vstup obvodu vyhodnoceni nesýmetrie a zvlněni nastabilizovaných napěti a nepřipustných velikosti stabilizovaných napětí, jenž je třetím výstupom zapojení. Prvý výstup obvodu výhodnoceni nesýmetrie a zvlněni nestabilizovanýcn napěti a nepřipustných velikosti stabilizovaných napětí je připojen na prvý vstup prvého polovodičového spínače, Druhý vý stup obvodu výhodnoceni nesýmetríe a zvlněni nestabilizovaných napětí a nepřipustných velikosti stabilizovaných napětí je připojen na prvni vstup druhého polovodičového spínače, Hlavni výhodou stejnosměrného napájeciho zdroje elektronických obvodu s ochranou podle výnálezu spočivá v tom, že svými vlastnostmi chráni napâjené elektronické zařízení, jehož cena je mnohonásobně výšši, dále před poruchou nebo úplným zničenüm, které může nastat při poruše ve stejnosměrněm napájecim zdroji neho v napájených elektronických obvodech. Další výhodou je, že zařizeni se jednoduše seřizuje a je nenáročné na údržbu.Stejnosměrný napňjeci zdroj elektronických obvodů e ochra nou podle vynálezu je zřejuý z přiloženého vyobrazeni, které znázorňuje napájecí zdroj svýstupnimi stabilizovanými napětími s ochranou.Systém podle výnálezu sestává z prvého výstupu łàł zdroje l dvou srmetrických nestabílizovaných napětí, jenž je připojen přes prvý jistici prvek g jednak na prvni vstup 5 stabilizátoru 5 se dvěma symetrickými výstupnimi napětimi, jednak na prvý vstup žil obvodu Ž pro vyhodnoceni nesýmetrie a zvlněni nestabilizovaných napětí a nepňipustných velikosti stabilizavaných napětí a na třeti vstup Ěàž prvého polovodičového spinače Q. Prvý výstup § 45 stabilizátoru 5 se dvěma sýmetrickými výstupnimi napětimi, připojený jednak na čtvrtý vstup ggg prvého polovodičového spínače Q a jednak na druhý vstup ŽLŠl - 34 a 155 obvodu Ž vyhodnoceni nesymetrie a zvlnění nestabílizovaných napětí a-nepřípustných velikosti stabilizovaných napětí, jenž je prvým výstupem zapojení. Druhý výstupłgzdroje l dvou symetrickýnh nestabilizovaných napětí, připo jený jednak na druhý vstup 4.2 stabilizátoru 3 se dvěma symetrickými výstupnimi napětími a jednak na třetí vstuppěti, na druhý vstup§g prvého polovodičového spínače § a na druhý vstupzg druhého polovodičového spínače z,jenž je druhým výstupemzapojení.ľřeti výstup łůä zdroje ł dvou symetrických nestabilizovaných napětí, připojený přes druhý jisticí prvekŽ jednak na třetí vstup łââ stabilizátoru 4vstupžŽ obvodu Ž vyhodnocení nesymetrie a zvlnění nestabi~ lizovaných napětí a nepřípustných velikosti stabílizovaných napětí. Druhý výstup üàâ stabilizátoru 5 se dvěma symetrickými výstupnimi napětími, připojený na třetí vstup Zâž druhého polovodičového spínače Z a na čtvrtý vstup 25 obvodu 2 vyhodnocení nesymetrie a zvlnění nestabilizovaných na- . pěti a nepřípustných velikosti.lizovaných napětí a nepřípustných velikosti stabilizovaných napětí obsahuje odpory gł, gg, 55, 35, R , gg 32, g§,gg, głg,Šłłt Ěłšs Ěłĺv Ěłłu ĚŠŽL Šłêa Ěłĺa Ěłêa R 1 v ĚŠ 9 Ěêłz Ěâêa Egä, ggf, kondenzátory Qł, Qg, C , gł, C , gâ, Zenerovy.nu-u §.1 obvodu Ž vyhodnocení nesymetrie a zvlnění nestabilizovaných napětí a nepřípustných velikosti stabilizovaných napětíje připojen jedním koncem prvý kondenzátor § 3 jehož druhý konec je připojen jednak přes druhý odpor gg na katodu pré diody Il a jednak přes prvý odpor gl na třetí vstup 22 obvodu Ž vyhodnocení nesymetrie a zvlnění nestabilizovanýc napětí a nepřípustných velikosti stabilizovaných napětí. lnoda prvé diodý Y je připojena jednak k bázi prvého tran~ zistoru 23 a jednak přes paralelné spojený druhý kondenzátor gg a třetí odpor 32 na třetí vstup žàä obvodu 2 vyhodnocení nesýmetrie a zvlnění nestabilizovaných napětí a nepřípustných velikosti stabilizovaných napětí, K pátému vstupu Žââ obvodu Ž vyhodnocení nesýmétrie a zvlnění nesta~ bilizovených napätí e nepřípustných velikosti stabilizovanýúz napětí je připojen jedním koncem třetí kondenzátor git, jehož druhý konec je připojen jednak přes čtvŕtý odpor R 14 na ąnodu druhé diody V 10 a jednak přes pátý odpor §l 2 na třetí vstup ŽLŽ obvodu Ž vyhodnocení nesýmetrie a zvlnění nestabilizovaných napětí a nepřípustných velikosti stabilizovaných napětí. Katoda druhé diody V 10 je připojene jednak k bázi druhého trenzistoru T ll a jednak přes paralelně spojený čtvrtý kondenzátor Q§ a šeetý odpor R łâ na třetí vstup § 42 obvodu ž výhodnocení nesýmetrie e zvlnění nestabilizovaných napätí a nepřípustných velikosti stabilizovanýcn napětí. Kolektor prvého tranzistoru §g je připojen na pátý vstupââä obvodu Ž výhodnocení nesymetrie a zvlnění nestsbilizovanýcn napětí a nepřípustných velikosti stabilizovaných napětí. Kolektor druhého tranzistoru T ll je připojen na prvý vstup Žàł obvodu Ž výhodnocení nesjmetrie e zvlně~ ní nestabilízovaných napětí a nepřipustných velikosti stabilizovaných napětí. Emítor prvého tranzistoru Qg je připojen jednak přes sedný odpor 35 na třetí vstup Žàž obvodu Ž vyhodnocení nesymetrie a zvlnční nestebilizovaných napětí a nepřipustných velikosti stabilizovaných napětí a přes osmý odpor 35 do společného bodu,kam je dále přípojena anodaprvé Zenerovy diody§ł, báze třetího a čtvrtého tranzistoru 2 §a Ěłg a jeden konec úevátého odporu âłêl který je druhým koncem připojen jednak naemitor druhého tranzietoru T ll a dále přet desatý odpor R 16 na třetí vstup §Ž obvodu Ž vyhodnocení nesymetrie a zvlnšní nestabilizovaných napětí

MPK / Značky

MPK: H02H 7/20

Značky: ochranou, stejnosměrný, obvodů, elektronických, zdroj, napájecí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-240155-stejnosmerny-napajeci-zdroj-elektronickych-obvodu-s-ochranou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stejnosměrný napájecí zdroj elektronických obvodů s ochranou</a>

Podobne patenty