Česací lišta pre čištění a rozvolňování textilních materiálů, zejména bavlnářského charakteru u čistírenských strojů

Číslo patentu: 228288

Dátum: 01.11.1985

Autori: Chlum Ladislav, Leitner Rupert, Strmiska Jindřich, Petrák Petr

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká česací lišty pro čištění textilních materiálů, zejména bavlnářského charakteru u čistírenských strojů, které jsou opatřeny rozvolňovacím válcem, česací lištou a čistícími rošty. Podstatou vynálezu je česací lišta vytvořená jako jednolité těleso 4, na jehož povrchu vystupují řady 9 profilových zubů 5 se zakřivenými čely 6, jejichž výška se ve směru průchodu zpracovávacího materiálu 1 zmenšuje, přičemž zuby 5 tvoří řady 9 skloněné tak, že od osy 14, průchodu zpracovávaného materiálu 1 zvírají úhel 7° až 15°. Dále je význakem to, že v mezeře 15 mezi řadami 5 je do hloubky 0,5 až 1 mm od paty 7 zubů 5 vytvořena drážka 8 pro odvod nečistot. Poloměr zakřivení čel 6 zubů 5 česací lišty 3 je 1,2 až 1,48 krát větší, než poloměr rozvolňovacího válce 10, přičemž osa česací lišty 3 neprochází středem rozvolňovacího válce 10. Použití česací lišty 3 je jak pro přírodní materiály, ale i pro syntetické staplové materiály u čistírenských souprav u strojů, jako rozvolňovací, čechrací a u dalších strojů, které zpracovávají regenerované materiály.

Text

Pozerať všetko

zmsmn Vyniloz so týká čosooí lišty po čištění toxtilníohnoteriúlů, sejnánn bovlntřskoho cheroktoru u čiotíronskýon strojů, ktoré jsou opstřony rosvolňovooín váloon, čosooí lištou o ěistíoísi roity. V Jo silný oddčlovoč nsčistot pro ngkesí stroje, Ilĺlłĺný,bosprostřodně pŕod snínsoín válce o opatřoný nosom ktorý jo ulošsn v nsstsvítolno vzdálenosti od obvodu hlavního vilco,jo obrácon proti johosněru otáčoní o loäí s nosorou ss stovitolnon doskou upovnšnou v slo rodíilní vsdálonosti od hlavního válco, dále opotřoný potní doskou, ktoré nnvozuje vo släru otáčoní hlavního válco no nůi, o odsávooín ksnúlon, ktorýpŕokrývá nazoru nozi stsvitslnou doskou o nołon.Iovýhodon tohoto řoäoní jo, ie průböh vlňkon opoučtöjíoíoh nwkocí stroj jo sŕojnč poruäován o rovnoböinost vláken není sdoloks tok dobrá, jako u nykooího strojo bos oddčlovačo nočiotot.o Dosud známé čochrooí s potörooí stroje pooují na príncipn oddälování tvrdých nočistot od suroviny odstřodivou silou o rio. yto rio vznikají nárssy vlikonných ohonáčků nosoných prscovnín orgánom bnbnn na kolmo ko sněrn prúohodu notoríálu naotovonon pracovní hranu roätnioo. Töžkć uvolnono nečistoty vypodávsjí nosorsni nosí roitníceni pod stroj spolu s vlúkn,ktorá jsou s nočistotsni spojonn, příysdno ohollůky vláken, ktoré jsou nosoroni roětnis vytlečons.Pracovní bubny čoohrecíeh strojů jsou opntřony bud nosy,kolíky, jehlsni, pěípdně pilkovýn potohen, potärocí strojo jsou opatřony Ilrschnorovýn, lołovýn či kombinovaný křídlsn.1 . 22 a 233 dčiotíeí a rozvolňovneí účinek těchto zařízení není na po žadované výäí a je doprovázen velkým výpodem dobrých vlákendo odpadu. Pokrokové metody pŕedení, stále ao zhoršující kva- 4 lite bovln, otrojní eklizeň, nošotrné odzrnění, používání herbicídů o podobně klądou zvýšená požadavky na intenzivní a kvolitní příprava suroviny před vlastním apŕádáním.Na zúkledě této akutečnootí ee začíná v čiotírenokýchZařízení pracuje o jedním nebo až třemí odrážecími noži, takže dochází ko zleýšoní čištění, ale odrážeoími noži je do odpadu vylučována i část zpraoovatelných vláken. Za odrážocíni nožíjsou roštnice neho vodící plech.Poslední typ öechracích strojů používá opodní podávaní válečekepotažený oelokovovým potahem s cílem zlepšit držení vláken mezi podávacíni válečky v okamžiku vyškubávání suro ~viny pracovním válcem. Toto provedení zlepší částečně výsled ky čištění, avšak uvedené již vady plně noodstraňuje.Rovněž se u mgkacích strojů používá segmentů, ktoré jsou konatruovány na princípu líšt e pilkovými povlaky.Tyto segmenty mají za úkol přodmykat surovinu před vstupom na tenbur nebo zvětšit mykncí plochu pohyblívých víček přidánípevných oegnentdSegnenty zde pracují a odrážecími nozi, ktoré odhazuáí velke omotky zprecoveteíných vláken do odpadu..zmsun Je rovněž známé zařízení, které tvoří poćoeávaoí segment, jehož praaovní povrch je opotřsnvjohlami, jejích výüke se ve smöru postupu materiálu zvätiuje. Roztsče řad jehel as veaněru postupu číitüneho materiálu postupně znonäují.ýevýhodou tohoto zařízení je, že účinek číitční bude asi niłlí, len pładpoklidat časté aanúšení johel, hlavně při hustiín provedení Síla půeobíoí na jehly naše způsobít ohantí či jiná peikozenía tí í poikozování vláken. K poäkozováaí-oz- dochazet i vnikúnínjeho 1 do pevně driených smotků vlin ken, kde dochází k razůn, ktera nohou působit i.narušení vlá kOleIedoetatky doaud známých zařízení to je zvýšení rozvol ňovaoího s čístíoího účinku u strojů čístírenakých aouprav,současně se snížení ťodstraněníl) snřádatolnýcb vláken ve vyloučeaén odpadu, si klade za úkol přodložený vynález, jehož podstate tkví v ton, že čeeeeí lište je vytvořena jako jednolitá těleao, na jehož povrchu vystupují řady prorílových zubů se zekřívsnýní öeiy e jejích výške se ve slěru průchodu precovúvaneho materiálu zlenäuje, přičemž zuby tvoří řady sklonůné tak, že od ony průohodu zpracovávanéhoąIeteríá 1 nevírejí m 1 7 ° .§ 15 °.Výhodný snake řešení je to, že v nezefe mezi ředenizubů je do hloubky 0,5 až 1 nn od pat zubů vytvořena Gretka pro odvod nočietot. í. zmazan Rovněž je výhodné, že poloněr zakřívoni čol zubů čosacílišty je 1,2 až 1,48 krát větší, no poloněr rozvolňovacího všlcs, pičsnž oms čoaaeí lišty neprochází středsn rozvolňo vsciho válce.Podstata vynálszu bude blíäe popsána na přilołsných vý.krosseh, ktoré přirozoně nnvyčsrpávají všechny použitelnávarianty provodsní čosacích líšt.Na obr. 1 je znázorněna achemstícky čessci lišta s profily zubů pro vyšší výkony.Na obr. 2 jo znázorněna aehcnatícky česaci lišta s profily zubů pro nižší výkony.Na obr. 3 ám schsnaticky znázorněn pohled na čssaci lištuNa obr. 4 jo znázorněna část čísticiho ústrojí potšrneího stroje.Hs obr. 5 je znisorněna schenatícky zona podávání natoriálu čistieího ústrojí. uin obr. 6 je znásorněna zona nszi podávacin ústrojí s čsn

MPK / Značky

Značky: lišta, charakteru, textilních, česací, bavlnářského, strojů, rozvolňování, čištění, zejména, materiálů, čistírenských

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-228288-cesaci-lista-pre-cisteni-a-rozvolnovani-textilnich-materialu-zejmena-bavlnarskeho-charakteru-u-cistirenskych-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Česací lišta pre čištění a rozvolňování textilních materiálů, zejména bavlnářského charakteru u čistírenských strojů</a>

Podobne patenty