Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nátěrové hmoty na vzduchu zasychající na bázi syntetických pojiv, rozpouštědel, pigmentů, sikativů a případně aditiv a plniv, vyznačující se tím, že sestávají z 80 až 350 hmot. dílů alkydových pryskyřic modifikovaných vysychavými nebo polovysychavými oleji, s výhodou ze skupiny olejů lněného, sojového, tallového a řepkového, 10 až 80 hmot. dílů esterů ne bázi reakčních produktů 3 až 6 mocných alifatických alkoholů o počtu uhlíkových atomů 3 až 5 s aromatickými monokarboxylovými kyselinami o počtu uhlíkových atomů 7 až 11 a s alifatickými nenasycenými monokarboxylovými kyselinami o jodovém čísle 95 až 190 g J2/100 g nebo s jejich glyceridy, 80 až 280 hmot. dílů organických uhlovodíkových a,/nebo kyslíkatých rozpouštědel, zejména lakového benzinu, xylenu a glykoletherů, 200 až 450 hmot. dílů pigmentů, 2 až 8 hmot. dílů sikativů, s výhodou kobaltnatých, manganatých, olovnatých nebo vápenatých solí naftenových kyselin nebo kyseliny resinové či oktoové, a popřípadě až 10 hmot. dílů aditiv, zahrnují cích zejména látky proti škraloupování ze skupiny ketoxirrrů, aldoximů, alkyl a arylfosfinů nebo látky zpomalující sedimentaci pigmentů, především bentonity a stearát zinečnatý, a až 450 hmot. dílů anorganických plniv.

Text

Pozerať všetko

Vynálâe.se týká nátěŕových hmot na vzduchu zasychajících na bázi alkydových pryskyřic a dalších složek, se zvýšenou odolností nátěrů proti působení vnějších deformačních sil.Nátěrové hmoty na vzduchu zasychající tvoří význačný podíl z celkového množství vyráběných nátěrových hmot. Jejich významnou součástí jsou syntetické nátěrové hmoty, v kterých je jako pojiva použito některého typu olejového alkydu. Nejčastěji jsou pro tyto účely používány alkydové pryskyřice modifikované lněným, sojovým, světlioovým, dřevným, talovým nebo slunečnicovým olejem. Podíl olejové složky v alkydu se obvykle vyjadřuje jako olejová délka a pohybuje se od 30 do 70 hmot. Druh oleje, stejně jako druh ostatních složek a jejich vzájemné poměry mají zásadní vliv na vlastnosti výsledného nátěru. Velkou předností alkydových nátěrových hmot je rychlé zasychání a obecně i dobré mechanické vlastnosti. Při náročnějších zkouěkách nátěrů určených pro povrchovou úpravu materiálů vystavených účinkům deformací (např. úderu) se však ochranné vrstvy porušují, což je podstatné závada, která vede ke snížení až ztrátě ochranných vlastností a destrukci nátěrového systému.Uvedený nedostatek ve značné míře odstraňuje předložený vynález, jehož předmětem jsou nátěrové hmoty na vzduchu zasychající na bázi syntetických pojiv, rozpouštědel,1 gmentů, sikativů a případně aditiv a plniv. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tyto nátěrové hmoty sestávají z 80 až 350 hmot. dílů alkydových pryskyřic modifikovaných vysychavými nebo polovysychavými oleji, s výhodou ze skupiny olejů lněného, sojového,tallového a řepkového, 10 až 80 hmot. dílů esterů na bázi reakč 227 504 nich produktů 3 až 6 mocných alífatických alkoholů o počtuuhlikových atomů 3 až 5 s aromatickými monokarboxylovýmí kyselínami o počtu uhlikových.stomů 7 až 11 a s alifatickými nenasycenymi monokarboxylovými kyselinemi o jodovém-čísle 95 až 190 g J 2/100 g nebo s jejich glyceridy, 80 až 280 hmot.dílů organických uhlovodikových a/nebo kyslikatých rozpouště- ídel, zejména lakového benzínu, xylenu a glykoletherů, 200 až 450 hmot. dilů pigmentů, 2 až 8 hmot. dilů sikativů, s výhodou kobeltnatýoh, msnganatých, olovnatých nebo vápenatých soli naftenových kyselín nebo kyseliny resinové či oktoové, a popřipadě až 10 hmot. dilů aditiv, zahrnujicich zejména látky proti škrsloupováni ze skupiny ketoximů, aldoximů, alkyl- a arylfosfinů nebo látky zpomalujici sedimentaci pigmentů,především bentonity a stearát zinečnstý, a až 450 hmot. dilů anorganických plniv. 0Nátěrové hmoty připravené podle předloženého vynálezu se vyznačuji dobrym zasychánim, tvrdosti a oproti současně vyráběným základním i emailovým nátěrovým hmotám i vyšší odolnosti při hloubení a zvláště pak odolnosti proti úderu.Alkydové pryskyřice používané pro připravu těchto nátěrových hmot mohou být modifíkovány lněným, sojovým, dřevným,slunečnicovým, řepkovým (s obsahom glyoeridů kyseliny erukové 2 až 35 hmot.), světlicovým, bankulovým, dehydratovaným ricinovým, talovým olejsm či karboxylovými kyselinami získanými z těchto olejů. Alkydová pryskyřice se nejčastěji.použivají ve formě svých 40 až 65 roztoků V organických rozpouštědbch,nejčestěji v lakovém benzínu a/nebo xylenu.Pro přípravu esterů je možno použit jako vicemocných alifatíckých slkoholů trimethylolpropsnu, trimethylolethanu, glyoerolu, pentaerythritolu, xylitolu, nanitolu či sorbitolu,z aromstických monokarboxylových kyselín je vhodná zejména kyselins benzoová a její na jádře substituované deriváty, jako např. kyselina p-toluylová e p-terc.butylbenzoová. Jako alifatické nenasycené monokarboxylové kyseliny jsou použitelná především technické směsi těchto kyselín získané štěpením a227 504 izolací směsi rostlinných olejů (viz výčet olejů používaných pro alkydové pryskyřice). Výhodné jsou zejména frakce z frekč~ ní dastilace, které obsahují snížený podíl kyseliny linolenové. Namísto alifatiokýćh nenasycených monokarboxylových kyselin lze použít i jejich glyoeridy. Esterý se uplatňují jak samotné, tak ve formě roztoků v organických rozpouštědlech. Jako organická rozpouětědla, používaná často již pro naředění alkydových pryskyřic či esterů nebo pro úpravu konečných reologických vlastností nátěrové hmoty slouží zejména lakový benzin, xylen či jejich vzájemné směsi. Vedle toho je možno použít i přídavek dalších rozpouštědel, jako je např. butanol,izopropanol, ethylenglykolmonomethylether, ethylenglykolmonoethylether, ethylenglykolmonobutylether, ethyl- či butylacetátůJako pigmnetů lze vedle titanové běloby anatasového či rutilového typu, zinkové bělobý, litoponu, kysličníků železitých a sazí použít i antikorozivní pigmenty, jako zinkofosfát,zinkotetraoxychromát, suřík, suboxid olova, chromany alkalickýoh zemin a dalších. Plnivy jsou obvykle těživec, blanc-fixe,mikromletý vápence, srážený uhličitan vápenatý, keoliny, křída, křemenný úlet, kovové prachy a podobně. V roli sikativů se používají soli prvků 2. skupiny periodického systému, nejčastěji soli kobaltu, manganu, olova, vápníku odvoz. od naftenových kyselín či kyseliny resinově nebo oktoové. Qbvykle se používá kombinace sikativů, která vedle své hlavní úlohy urychlit oxypolymerační zasychání působí příznivě i při dis~ pexgasi pigmentů a plniv. Pro potlečení tvorby škraloupů lze použít malá množství sloučenin, které účinně desaktivují při skladování vznikající peroxidické radikály. Za nejvhodnější je možno doporučit methyloyklohexanonketoxim a methylethylaldoximoNátěrové hmoty lze připravovat všemi známými technologickými postupy na různých typoch dispeggačních zařízení. Zvláště se osvědčil způsob, při kterém byl veškerý či část esteru přidávána ve formě pestrýoh tőnovaoích past k předempřipravené bílé nátěrové hmotě. ři tom lze dosáhnout vysoké produkti~ vity přípravy nátěrových hmot pastelových odstínů při dodržení věech ostatních výhod podle tohoto vynálezu.Předmět vynálezu je doložen příklady provedení, které však nijak nesnižují jeho rozsah. V příkladeoh uvedené hodnocení se provádí podle platných če. norem, a točsn ösn čsn čsn67 3076 Stanovení tvrdosti átěrového filmukyvadlovým přistrojem Vizuálni hodnocení leeku nátěrů Stanovení odolnosti nátěrového filmu při ohybuStanoveni odolnosti nátěrového filmu hloubenim v Erichsenově přístroji Stanoveni odolnosti nátěrových filmů při úderuObchodní produkt GH alkyd L 65/60 LB ~ lněnoolejový alkyd s olejovou délkou 65, číslem kyselosti 8,5 mg KOH/g e konzistencí 50 roztoku v lakovém benzínu 40 s/20 °C, poh. č. 4 4 výrobek n. p. Spolek pro chemickou a hutni výrobu, Ústí n/L.Obchodní nrodukt CHS-P elkyd s 60/60 LB sojovým olejom modifikovaný alkyd s olejovou délkou 60, číslem kyselosti 9 mg KOH/Sokonzistenoi 50 roztokuLaboratorně připravený alkyd na bázi lněného a sojoe vého oleje ve formě 60 roztoku v lakovém benzin, s olejovou délkou 58, konzietencí 50 roztoku V lakovám benzínu 60 solLaboratorně připravený alkyd na bázi kyselín telového oleje, s olejovou délkou 40, modifikovaný dále

MPK / Značky

Značky: zasychající, hmoty, nátěrové, vzduchu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-227504-naterove-hmoty-na-vzduchu-zasychajici.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nátěrové hmoty na vzduchu zasychající</a>

Podobne patenty