Dokončovací způsob pro kontinuální oboustranné pokovování železného kovového pásu ponorem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 216550

Dátum: 15.12.1984

Autor: Pierson Marvin Brill

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Železný kovový pás se zavede pod povrch lázně roztaveného povlakového kovu a pak se otryská, přičemž železný kovový pás se předem zpracuje tak, že má teplotu vhodnou k pokovení a povrchy prosté oxidů, když prochází lázní roztaveného povlakového kovu. Vytvoří se pouzdro pro oboustranně pokovený pás, když opouští lázeň povlakového kovu, otryská se na obou stranách neoxidujícím nebo inertním plynem a v pouzdře se udržuje otryskávající plyn a atmosféra s obsahem kyslíku menším než 200 ppm. Zařízení obsahuje pouzdro s tryskami uloženými v tomto pouzdře a prostředek k zajištění neoxidační nebo inertní atmosféry v pouzdře.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká dokončovacího způsobu a zařízení pro konvenční kontinuální pokovorvání pásu kovu na bázi. železa roztaveným kovem za ponoru a. zejména se týká Způsobu a zařízení, jímž se pás kovu na bázi železa, který je pokovený, po výstupu z pokovovací lázně udržuje V podstatě kyslíkuprosté atmosféře, dokud není otryskán neoxidujícírn nebo inertním plynem.Způsob a zařízení, tohoto vynálezu jsou aplikovatelné na povlékaní ponorem u pásu na bázi železa, přičemž se tento pás povlélçá, zinkem, slítiííami zinku, hliníkem, slitinamí hliníku, slitínou. olova a cínu, olovem a těmi pokovovacími kovy nebo pokovovacímí slítinami kovů, které mají oxidotvorné vlastnosti, takže nemůže být provedeno přijatelné dokončení konvončním otryskáním nebo konvenčními výstupnĺmi válci.Bez jakébokoli omezení, pouze pro příkladné účely, bude způsob tohoto vynálezu popsán vzhledem k pozinkováni. Způsob může, být provozován na různých typech galvanizaľčních linek. Napříkiad způsob tohoto vynálezu je použitelný pro beztavidlové ponorné pokovení pásu na bázi železa, při němž je nutné podrobít povrchu pásu předběžnému zpracování, ktoré poskytuje oxiduprosté povrchy pásu a výhodné přivádí pas na teplotu jnřibližujicí se teplotě roztaveného zinku neho slitiny zinku obsažené v lázni v době, kdy se pás zavádí pod povrch této lázně.jedním ze základních typů žíhacích beztavidlových predbežných úprav je tak zvaný Sendzimir postup nebo oxidačně-redukční postup uvedený v US patentech 2 110 893 a 2197 622. jiné žíhací beztavídlové předběžné zpracování, ktoré se obecně užíva, je tak zvaný Selas postup neboli vysoce intenzívní postup v přímo ohřívané peci uváděný v US patentu 3 320 085.V Sendzimir postupu se kovový pás na bázi železa zahřívá v oxidační peci, kte rá může být přímo otápěíiou pecí na teplotu asi 370 °Ľ. až asi 485 °C bez řízení atmosféry, vytáhne se na vzduch, aby se vytvořila řízená vrstva povrchového oxidu,která se mění pokud jde o vzhled od světležluté k purpurové nebo dokonce modré, zavede se do redukční pece obsahující vodíkovou a dusíkovou atmosféru, kde se materiál zahřeje na asi 735 °C až asi 925 °C a řízená vrstva oxidu se úplně zredukuje.Materiál se pak zavede do chladící sekce obsahující ochrannou redukčííí atmosféru,jako je směs vodíku a dusíku, přivede se přibližně na teplotu roztavené pokovovací lázně a pak se vede pod povrch lázně, přičemž je stále obklopen ochrannou atmosférou.V Selas postupu. se kovový pás na bázi železa vede skrz přímo otápěnou předehřivací pecní sekcLPás se zahřeje přímým spalováním paliva a vzduchu, čímž se vytvoří plynné produkty spalování obsahující alespoň asi 3 0/0 hořlavin ve formě oxidu uhel 0natého a vodíku. Pás dosáhne teploty asi 535 až asi 760 °C zatímco se udržují lesklé povrchy zcela prostě oxidace. Pás se pak zavede do redukční sekce, která je utěsněna vůči předehřívací peci, a která obsahuje atmosféru vodíku a dusíku, kde se může dále zahřát salajícími trubkami na asi 650 stupňů Celsia až asi 925 °C a pak se ochladí přibližně na teplotu roztavené kovové lázně. Pás se pak vede pod povrch lázně,přičemž je obklopen ochrannou atmosférou.iné příbuzné předúpravné techniky jsou uvedeny v US patentech Re 29 726, 3 837 790,4 123 2.91, 4 123 292 a 4 140 552. Výše uvedené patenty tvoří neomezující příklady beztavídlových kontinuálních zinkovacích postupů, na které je způsob předloženého vynálezu aplikovatelný. Když se takovéto konvenční technologie přípravy pásu použijí,jak je uvedene ve výše zminěném dosavadním stavu techniky, je nutné, aby byl základní kovový pás udržován v ochranné atmostéře alespoň dokud neprojde pod po.vrchem lázně roztaveného zinku nebo jeho slitiny.Tato ochranná atmosféra není požadovaná, když se použijí tavidlové nebo chemické technologie jjřípravy pásu takového typu, který je uveden v US patentech 2 824 020 a 2824 021. Ve zkratce, když se takováto chemická technologie prípravy pásu použije, pak železný základní pás se nechá procházet lázni tavidla a její pomocí se zajistí vhodná tloušťka povlaku tavidla na pásu. Železný kovový pás se pak vede ohřívací komorou, kde se pás zahřeje, aby se odpařila voda z roztoku tavidla. Pak se Železný základní pás dále zahřívá, aby se jeho teplota zvýšila na maximální teplotu stability povlaku tavidla na pásu. Pás se pak nechá projít- pod povrchem lázně roztaveného zinku nebo slitíny zinku tak, že se pokoví.Způsob tohoto vynálezu je stejně aplikovatelný na zlnkovací linky využívající takovéto tavidlové nebo chemické systémy předběžné úpravy.Z výše uvedeného je zřejmě, že způsob tohoto vynálezu není omezen na použití jakěhokoli zvláštního zpracování kovového pasu na bázi železa v zinkovací lince a termíny předběžná úprava nebo předběžně upravený jaky je zde uvedene a jak je uvedeno v definici předmětu vynálezu s odkazem na kovový pás na bázi železa), by měly být chápány široce tak, že zahrnují jakékoli konvenční systémy předběžné úpravy, které byly formou příkladů uvedeny výše v dosavadním stavu techniky. Obvykle se tyto termíny vztahuji na jakoukoli vhodnou technologii předběžně úpravy, jejíž výsledek je takový, že během skutočného p 0 kovovacího stupně, při němž kovový pás prochází roztavenou lázni zinku nebo slitiny zinku, bude nebo dosáhne vhodné pokovovací teploty a jeho povrchy budou prosty oxidů.Při konvenčním pozinkoväní ponorem jeobvyklé, že se oboustranně pokovený pás nechá vystupovat z roztavené pokovovací lázně do okolní atmosféry. Nejrozsahleji používanou dokonvčovací technologií a technologií pro řízení hmotnosti povlaku je usměrnit pokovaný pás mezi tryskové štěrblny nebo trysky, které vytvařejí proud vzduchu nebo páry tak, aby narážel na obě strany pokovoného pásu, přičemž přebytek kovu z povlaku se vrací do lázně.Tato dokončovací technologie má však mnoho určitých nevýhod. jednou nevýhodou je tvoření pěny na povrchu pokovovací lázně. Tvoření takovéto pěny představuje značnou ztratu hodnoty zinku a část povrchové pěny je často vytažeiía pokoveným pásom procházejíoím tryskami a vytvoří se vidítelne povrchové pěnové vypoukliny v pokoveném povrchu, jiným obvyklým defektem pokovení nebo nerovnoměrností vztaženou ke konvenčnímu dokončoväní pomocí trysek je defekt často označovaný jako povlakové zčeření nebo oceanove vlny. Povlakové zčeření může být v podstatě popsáno jako vlnovité nerovnoměrnosti v tlouštce povlaku v podélném směru směr otáčení pokovenêho pásu. Zčeření povlaku se může rozsahově měnit od v podstatě žádného k velmi velkěmu zčeřertí, které je často nazyväno povlakové záclony. je velmi obtížné zcela eliminovat zčeření povlaku při konvenčním tryskovém dokončovacím provozu a je skoro nemožné při rychlostech pod asi 45,5 m//min. Vysoká rychlost, těsné uložení trysek k pásu, vysoký obsah hliníku v lázni zinku a minimálni hmotnost pokovení jsou prostředky používané pro snížení rozsahu zčeření povlaku v konvenční praxi.ještě další nerovnoměrnost při pokovovaní zinkem pomocí ponoru je obecně známá jako flitrový reliéf. Flitrový reliéf má dva aspekty. jedním je varíace. povrchu profilu tlouštky zinku napříč krystalu zinku od jednoho okraje k druhému okraji. Druhým je snížený okraj flitru, který obklopuje každý flitr nebo krystal.Oba tyto aspekty jsou ve vzahu k vlastnostem dendritického tuhnutí zinkových povlaků. Flítrový reliéf může být snižen takovými způsoby, jako je vyvolání toho, aby část zínkového povlaku se slila se železným základním kovem snížení obsahu olova v zinkové lázni nebo přídavkem antlmonu k zinkové lázni. Ovšam žádný z těchto způsobů není docela uspokojující.Následkem toho bylo vyvinuto mnoho způsobů k potlačení tvorby flítrů, to znamená pro minimalizacl rozměru končeného flitru v» takové míře, aby ílitry byly sotva viditelné pouhým okem. Například US patenty 3379 557 a 3756 844 uvadějí způsoby pro minimalizaci flítrů.Většina způsobů obsahuje stříkaríí vodynebo vodních roztoků proti roztavenému po-.vlaku aby se prudce zchladil a vytvořllo se mnoho nukleačních míst. Zatímco způsobymlnimalizace flitrů jsou účinné při minimalizaci flitrového reliéfu, tyto způsoby trpí provozními a üdržbovými nedostatky, když se běžně provádí a vysledkywjimi dosažené nejsou vždy shodné. Způsoby minimałizace flítrů nepůsobí na překonáni tryskových dokončovacíoh zčeření a povlakové pěny.Tyto různé nerovnoměrnosti pokoveni přítomně V konvenčně tryskově dokončených zinkových povlacích mohou byt maskovany popouštěcím povrchovým válcovänímvza studena. ovšem popouštěcí válcování způsobuje, že nerovnoměrnosti se vytlačí do základního kovu. Následkem tohoto nerovnoměrněho studeného zpracování základního kovu se mohou tyto defekty znovu objavit, když se tato kritická povrchová místa vylisují nebo vytvarují například do formy vozidlových dílů.Další větší problémové oblast, s níž se setkaváme při tryskovém dokončoväní jevoblast řízení povlaku u okrajů pásu. Okrajový problém spočíva V tom, že je tloušťkapovlaku zinku v úzkém pásu bezprostřeüněí přilehle u každého okraje pokoveného pasu. Tiouštka povlaku těchto pásů je větší, než je tlouštka povlaku ve zbytku šířky pásu. estlíže je rozdíl tlouštky povlaku dost velký, vytvoří se nanosy nebo náviny, když se kontinuální pás svinuje působením tahu.iné nepříjemné problémy zahrnují okrajové bobulky malé kuličky oxidu), které jsou připojeny k okraji pásu a jsou taženy skrz trysky.Dále okrajový detekt obecně známý jako.péřovy oxid se vyskytuje během nízkorychlostního tryskox/ého dokončování. Péřový oxid je oharakterizovän diskontinuálnimi záplatami těžkého povlaku kovového oxidu, který se táhne oblastí trysek. Vypadají skoro jako pírtěa, která zasahují dovnitř od okrajů-pasu se špičkami ukazujícími směrem ke středu pasu.Bylo použito mnoho způsobů, aby se snížila tvorba a problémy řízení tvorby oxidů při okrajích pásů. Zužující se tryskovä štěrbinové otvory se obecně používají, přičemž štěrbinové otvory dokončovacích trysek se spojitě zvětšují do šířky od středu trysek k jejich koncům. Takováto tvarovaná dokončovací tryska je uvedena v US patentu 4 137 347.iné způsoby pro řízení povlaku okraje zahrnují zakřivení trysek tak že tryska je blíže k pásu u okraju pásu než ve středu pásu. Také křidélka nebo protažení trysek bylo použito u okrajů pásu, aby se přivedly trysky blíže k okrajům než ke středupá~ su. ještě jiné způsoby zahrnují použití clan a přídavných trysek jak uvnitř, tak vně hlavních trysek, aby se změnila stírací sila u okrajů pásu ve srovnání se stíraci silou u středu pasu.Všechny dosavadní způsoby nevyhovují při vytvoření optimálniho řízení okrajů priminimalní pozornosti pracovníka, maximální ekonomii. vzhledem k povlakovému kovu, do 216550statečněmu řízení okraje u nízkorychlostní operace a pití. žáclanem řínení po celé šířce pásu. i ještě další problémovou oblastí spoj nou s konvenčnim tryskovým dokončováním je oblast hmotnosti povlaku a rychlosti linky. Viskózní interakce mezi povlakovýní kovom a pásem je proporcionální vzhledem k rychlosti pásu. Při nízkych ryrhlostech se dosud muselo čelit problému tvorby zčeření. Oproti tomu bylo zjíštěno,snížení rychlosti tryskového proudu rozrušuje oxid a rovnoměrně ho rozděluje. Ovšem nízký tlak při tryskovéííi ÓDkOIlČOVíĺilĺ a těsné uložení trysek současně vytváří problém okrajových nänosů.Proto pracovníci dosud museli nastavovat parametry pro potlačeni okrajových nánosů a zčeřcaiąi a to vedlo nutně k vyšším rychlostem linky. jako příklad je obvyklá praxe používat tryskového dokončování jenom při rychlostech DĚlSu nad 30 m/min aby se vytvořil komerční povlak ASTM A 525, GQOLProblemy okrajových nánosů na G-QUpovlaku hmotnost povlaku 2.75 g/mz se obecně vyskytují při rychlostech pod asi 45,5 m/Inin. Minimální .provozní rychlost pro hmotnější povlaky, jako je 564 g/m G~ 185 jsou ještě více omezeny a rovnoměrnost povlaku od okísaje k okraji se zhoršuje s rostoucí hmotnosti povlaku. Další podstatnou, praxi ve většině dokoněovacích operací v dosavadním stavu techniky je uložení trysek vlastně přímo proti sobě tak, že tíyskané proudy se přímo ovlivňují za okraj pásu. Toto ovlivnění má za následek značuš vysoké nežádoucí hladiny zvuku. jestliže jsou trysky v provozu, když jsou vertikálne přes eny vůči sobě, může se. vytvořit nábalový efekt, čímž poslední trysky, která pracuje na pásu, vyvoláva lem hmotnějšího povlaku kovu na opačné straně pásu. Navíc k htukovemu problému a k potřebě přesnêho nastavení trysek pracovníkem, protilehle působení může mít za následek odtouknuti určitého množství kovu z okraje kovu jednou tryskou a do otvoru protilehlé trysky.Pracovníci dosud otryskávali ponořené oboustranně pozlnkovaitíe a pohliníkované pásy dusíkem. Takovéto tryskové dokončení však bylo prováděno při teplotě okon. Při tryskovem dokončení se požaduje méně dusik než vzduch. Ovšem vysledky dosažené takovýmto d-okonvčováním jsou téměř stejné jako výsledky dosažené tryskovým dokončením pomocí vzduchu v okolní atmosféře než jako vysledky získané predloženým způsobem. . -~US patenty č. 4107 357 a 4114 564 a německý patent 265 G 52.4 jsou příklady patentü, které Llváději způsoby pokovování pouze jedné strany kovového pásu na bázi železa. Při provádění těchto postupů se pokovený pás po styku s pokovovací lázní udržuje v ochranné neoxidačííí atmosiéře a- je tryskově opracován dusikem nebo neoxidujícim plynem. ovšem primárnim účelem těchto stupňů je zabránit oxidaci nepokoyené strany kovového pásu, jestliže má nepokovená strana na sobě film oxidu, aby se zabránilo přilnutí. povlaku kovu na film oxidu. ~Předmětem vynálezu je dokončovací způsob pro kontinuální oboustranne pokovováni železného kovového pásu ponorem v roztavenêm povlakovém kovu, při němž se železný kovový pás zavede do lázně uvedeného roztaveného kovu a je zpracován tak, že tlosáhne pokovovací teploty dostatečně vysoké k zabránění stékaní povlakověho kovu z něj a dostatečně nízké k zábraně přílišného slevání povlakového kovu a základního kovu a povrchy uvedeného pásu se vyčistí a jsou prosty oxidu, když pás prochází pokovovací lázní roztaveněho kovu, jehož podstata spočíva v tom, že se oboustranně pokovovený železný kovový pás při výstupu z lázně uzavře V těsném vztahu s lázní, obklopí neoxidační atmosférou,otryskává se neoxidujícím plynom a otryskávající plyn a atmosfera oblokujíci pokovený pás se udrží s obsahom kyslíku nižším než 200 ppm.Předmětem vynálezu je také zařízení k provádění tohoto způsobu obsahující pokovovací vanu s lázní roztaveného povlakového kovu, prostředek k přivedení železného kovového pásu na pokovovací teplotu,alespoň jeden vodicí válec, pouzdro kolem z lázně vystupujícího pokoveněho pásu, přičemž toto pouzdro má Otevřený spodní konec zasahující do lázně roztaveného povlakového kovu a dvojici dokončovacích trysek k odstranění přehytku povlakového kovuz pásu, jehož podstata spočívá v tom, že pouzdro má výstupní štěrbinu vytvořenou ve své vrchní části pro povlečený pás, přičemž dvojice dokončovacich trysek je uložena uvnitř pouzdra nad roztavenou lázní povlakoveho kovu a na každé straně pásu, prostředek k přiváděni neoxidujícĺho plynu uvnitř pouzdra a prostředek k zásobování dokončovacích trysek neoxidujícím plynem.Předložený vynález je Založen na objevu,že jestliže je kov pokovený při konvenčnlm kontinuálním ponorovém oboustranněm pokovovacím postupu když opouští pokovovaci lázeň, obklopen pouzdrem, ve kterém se Lidržuje V podstatě bezkyslíková atmosféra a jestliže je uvnitř pouzdra povlečený pás dokončen otryskáním neoxidujícím nebo inertríím plynem, sníží se nebo odstraní dokončovací problémy spojené s konvenčními dokončovacimi způsoby.Význačně se sníži tvorba pěny spolu s problémy, které jsou ve vztahu k této pěně a eliminuje se dokončovací čeření dokonce při nízkych operačních rychlostech. S význačným snížením ve tvorbě pěny se významně sníži ztráty zinku při stahování povrchu.eden z nejvýznačnějších aspektů tohoto vynálezu je objev toho, že problémy řízenípovlaků u okrajů pásu se zcela eliminují vyloučením kyslíku z dokončovacího postupu. Minimální provozni rychlosti nejsou dále omezeny problémy okrajových nánosů,ale spíše jen požadovanými hmotnostmi povlaků ve vztahu k množství povlakového kovu přírozeně taženého pásem k dokončovacím tryskám. Bylo například zjlštěno,že například se získa povlak výtečné kvality o hmotnosti 275 g/m bez obtíží při rychlostech 9,1 m/min.Nevyskytují se náviny, takže trysky mohou být vertikálně přesazeny, což eliminuje potřebu. přesného nastavení, značné se sníží hluk a eliminuje se nebezpečí splachování zinku.Tryskove zařízení může být zjednodušeno použitím trysky, která má štěrbinový tryskový otvor o rovnomerné šířce přesícelou svou délku s odstraněním mnoharspeclálních tryskových zařízení, způsobů a příslušenství, která byla dosud používáme pro potlačování okrajových nánosu. Výborné rov noměrné povlaky od okraje k okraji sezískají pro všechny hmotnosti povlakugprotože středový profil nemusí být dále zakřlvován, aby se kompenzovaly těžké okraje.Tudiž při provádění konvenčního oboustranného tryskového dokončování nebyljasný ani mechanismus tvorby zčeření ani vytváření okrajových nánosů. Při postupukonvenčního tryskového dokončování se vytváří pneumatický přehradový efekt, čímž se odměřuje požadované množství povlakového kovu tryskvou bariérou, aby se vytvořil konečný povlak. V tomto odměřovacím bodě se přebytek povlakového kovu taženého s pásem, nad množství požadované pro konečný povlak, vrací do pokovovací lázně. Tento postup je popsán detailne v US patentu 4 078 103.Ačkoli přihlašovatelé si nepřejí být vázáni teorii, následkem předloženého vynálezu se zjišťuje, že zčeřeni povlaku a těžký okrajový povlak při konvenčnim tryskovém dokončování je zcela vyvolán povlakem oxidu kovu. V určitém bodě v tryskové interakční oblasti pravdepodobne nad bodem nulové povrchové rychlosti čerstvý nezoxidovaný povlakový kov, když je nechráněn,bezprostředně vytváří velmi slabou slupku oxidu. Spojitost proudu nebo rozdělení této velmi slabé slupky oxidu na dokončenám povlaku určuje výskyt povlakových zčeření. Při dosavadní praxi trysky periodicky potlačují film oxidu. Film se vytváří, dokud nemůže být tryskáním omezen.V této době segment relativně těžkého olxdu se odtrhne a projde s dokončeným povlakem. Tento segment, jak prochází, nese s sebou pod sebou povlak, který je těžší,než povlak, který je odměřen na filmu oxidu, když je potlačován. Tento postup ,se opakuje mnohokrát každou sekundu, jak se vytvářejí zčeření.Podobný mechanismus, jak se předpokládá, působí při vytváření tlustého povlakukovu poděl okraje pásu. ovšem u okrajů se stává geometrie dalším důležitým faktorom v tom, že tam není žádná stírací síla nasměrována proti povrchu okrajů. Relatívně velkému množství oxidu se umožňuje projít tryskovou interakční oblastí více nebo Inéně kontinuálně s větším množstvím povla. ku pod sebou. Tato oxidová obálka kolemkaždého okraje pásu je nosič, který umožňuje výskyt zinkových obalů, když jsou trysky vertikálně přesazeny.Tyto povlakové nerovnoměrnosti jsou vyvolány oxidem na roztaveném povlakovém kovu a jsou eliminovány v předloženém vynálezu vyloučením oxidace.Zinkem pokovený produkt, vyrobený způsobem tohoto vynálezu má tak výbornou povrchovou kvalitu po převálcování za studena, že je vhodné ho opužít pro exponované vozidlové panely, obkladové aplikace apod. Provádění tohoto vynálezu vede samo o sobě dobře ke zkrácení ponoření a mělké pokovovací vaně, za využití zčásti ponořeného vanového válce.Vynález bude dále podrobně popsán s odvolaním na přiložené výkresy, na kterýchObr. 1 je částečný poloschematický nárysný průřez příkladného kontinuálního ponorného pozinkovacího zařízení vybaveného pro provádění způsobu tohoto vynálezu, obr. 2 je zvětšený částečný poloschématický průřez pokovovacím koncom zinkovací linky z obr. 1, obr. 3, 4 a 5 jsou zvětšené částečně poloschématické průřezy podobném průřezu v obr. 2, ale znázorňující různá uspořádání vanových válců, obr. 6 je částečný poloschématicky průřez znázorňujicí pouzdro tohoto vynálezu,jak tvoří spojitou část hubice, kterou vstupuje pás do lázně roztaveného povlakového kovu aobr. 7 je částečný poloschěmatický průřez podobný jako v obr. 6, ale znázorñující zčásti ponořený vanový válec a použití čerpadla pro roztavený povlakový kov.Bez jakéhokoli omezení pouze pro účely příkladného provedení způsobu tohoto vynálezu bude tento způsob popsán v aplikaci na zinkovací linku typu Selaz.Podle obr. 1 je pokovovací linka označena 1. Pec pro přípravu pásu pokovovací linky zahrnuje přímo otápěnou pec 2, zahřívací pec 3 s řízenou atmosférou, první chladicí sekci 4, druhou chladící sekci 5 a hubici 6. je třeba poznamenat, že hubice 6 je uspořádána tak, že zasahuje pod horní povrch lázně 7 roztaveného povlakového zinku nebo slitiny zinku, uložené v povlakové vaně 8.Kovový pás 9 na bázi železa, který se má upravit, vstupuje do přímo otápěné pece 2i po válcích 1 D a 11 a těsnicími válci 12 a 13, které jsou umístěny tak, že minimalizují únik produktů spalování vstupním otvorom 14 předehřívací pece 2.Přímo otápěná pec 2 pracuje při teplotě

MPK / Značky

Značky: zařízení, kontinuální, tohoto, provádění, pokovování, způsob, ponorem, oboustranné, způsobu, kovového, železného, pásu, dokončovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-216550-dokoncovaci-zpusob-pro-kontinualni-oboustranne-pokovovani-zelezneho-kovoveho-pasu-ponorem-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dokončovací způsob pro kontinuální oboustranné pokovování železného kovového pásu ponorem a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty