Způsob aktivace organických materiálů

Číslo patentu: 216153

Dátum: 15.10.1984

Autor: Andrews Timothy Douglas

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob aktivace organických materiálů zvláště na bázi ve vodě rozpustných nebo ve vodě bobtnajících polymerů před bez proudovým pokovováním, při kterém se do substrátu nebo na substrát ukládá aktivační látka odvozená od kationtu obecného vzorce kde Rl až R12 znamená atom vodíku, atom halogenu nebo organickou skupinu a n nulu nebo celé číslo. Aktivační látka, odvozená od uvedeného kationtu, se může nanášet na substrát jakýmkoliv způsobem, například napuštěním, povlečením, nastříkáním. Substrát, kterému se tímto způsobem dodá vodivost, se poté ponechá v lázní pro bezproudové pokovování tak dlouho, až se na něm uloží žádané množství kovu.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká způsobu aktivace organických materiálů, zvláště na bázi v-e vodě rozpustných nebo ve vodě bobtnajících polymerů před bezproudovým pokovováním.Pokovování organických materiálů je obecně obtížné a probíhá způsobem, který nebyl dosud dostatečně vysvětlen je při něm nutný určitý způsob zvýšení citlivosti pokovovaného povrchu, například oděrem nebo počátečním nanesením stopy kovu. i Výrazu roztok pro bezproudové pokovovani se zde používá v normálním významu V technologii elektro-lytického pokovování a jde o roztok obsahující kovov-ou sůl a redukovadlo, schopný nanášet kolv bez zavedení elektrického proudu.vynález j-e Založen na poznatku, že unčité organické sloučeniny mají schopnost způsobit ukládání kovu z roztoku pro bezproud-ové pokovovánĺ. Jakmile se stopa kovu vyloučí na organickém materiálu, je takto nanesený kov schopen katalyzovat další ukládání téhož kovu nebo odlišných kovů z vhodného rozto-ku a může se vytvořit pokovovací vrstva. Poznatek, že určité organické sloučeniny mají schopnost způsobi-t ukládání kovu na organických mat-eriálech,je nový.Přitom substrát sám obsahuje takovou orgaiíickou sloučeninu nebo z takové organické sloučeniny sestava nebo se na něj takokde Rh-ľ jsou atomy vodiku, halogenu nebo organické .substituenty, n O nebo celé čí~slo.Dv-ojice substituentů na témže kruhu nebo na sousedních kruzích mohou být vázány za vytvoření cyklických strukbur. Napříkland ve sloučeninách struktury rłgľ-bipyridylové 2vá sloučvenina. ukladá. V některých případech se substrát nejsdříve uvádí d-o stykru s látkou zivyšující lcitlivost, zahrnující roztok sloučeniny kovu ze skupiny platiny rubidium, rheniu-m, palladium, osmium, irindium,plati-na), stříbra neb-o zlata a posléze s rozt-o-kem pro bezproudové pokovvováni. Tomuto způsobu se dává přednost v případech,kdy pouhé bezproudové pokovování bez zvýšení citlivosti je zdlouhavé a vyžaduje příliš vysoké teploty.Podle vynálezu je akti-vační složkou pokovovaného substrátu shore uvedená organická zsloučenina. Aktivační složka může -sama vytvářet substrát nebo se může použít nosiče, který aktivaiční složku obsahuje nebo je aktívační složka nosičem nesena. Nosič může být inertní k aktivační složce, nebo může mít na aktivační složku stabilizační Vliv. Lze tedy aktivační složku stabilizovat tak, že je možné zpracování roztokom pro bezproudé pokovorváni, i když dochází k prodievě mezi vytvorením akti-vačtní složky a mezi reakcí s pokovovacím roztokem.vynález se tedy týká způsobu akiivace organických materiálů zvláště na bázi ve vodě rozpustných nebo ve vodě bobtnajících polymerů před bezproudovým pokovovánim,jehož podstata spočíva v tom, že se do substrátu nebo na substrát ukladá aktivační látka odvozeaná od kationtu obecného vzor cemohou být dvojice skupin R spojený za vytvoření jednotlivé divale-ntni nena-syceíié organické skupiny, zvláště dlvojice R, R 45,R 9, R, R a R. V prvních čtyřech těchto případech může dlvalentní organické skupina vytvářet aromlatické jádro jako v bichinolylové .slouučeninľ-ê. jestliže jsou R a R spojený ethylenovými skupinami, vytváří se diazapyrenové jádro.Aktivní sloučeninou může být jednoduchá sloučenina nebo radikálkationt, nebo může být aktivní sloučenma součástí komplexnější molekuly jako v dimeru. Může být také polymerní, v kterémžto případě může být aktivní jednotka »obsažena- v polymerním skeletu, v koncových skupina-ch nebo v postrannívch řetězcích nebo v kombinaci těchto poloh.Definované neutrální sloučeniny a radikálkationty, ktere již byly všeobecně popsány, a které budou podrobněji popsány v následujících příkladech, mají ten společný znak, že jsou vytvářeny z katio-nický-ch slou 215153čenin vystavením teplu n-ebo ozáření. Soli obsahující monokatlonty jsou redukovány na neutrální radikály.Výhodou způsobu podle vynalezu je sku K tečnost, že se může dodat vodivost každémuvýrobku z gorganického materiálu, když se do něho nebo na něj zavede vhodná aktivační složka podle výnále-zu, a to povlečením,napuštěním, nastříkáním nebo jiným vhod § 19Písmen za chemickými názvy se používá v dalším popisu k označení vhodného katíontu, aby se nemusel opakovat celý strukturní vzorerc. Proto GHz-P-Clwírxzcl představuje N,N-diníethyl-4,łľ-bipyriwdyiiumchlorid. V této nontenklatuře je zahrrnuto, že skupiny GHz jsou vázány na dusIk. je tomu však nutno rozumět tak, že je možná substituce uhlíkových atomů -na jádrru. Takové substituenty zahrnují skupiny alkylové, arylové, aralky 1 ové alka-rylové a oxyhydrokarbylové. Z halogenů se dává přednost chloru a fluoru. je žadoucí, aby nebyly obsaženy snadno redukovatelné skupiny, například.skupina N 02. Proto, jestliže se užije symbolu P.D, Q and., je jasné, že se vedle mateřské slowčeniiíy může použít také vhodné substibuovanýcth derivátů, například sloučenin 2,2-dimethyl-tł,ď-bipyridillových.Aktivní složka se může vytvářet v substrátu nebo se může nanášet -na sutbstrát různým způsobem. Ro~zboku aktivní složky se může použít k napouštění porézních nosičů, jako je p-apír, látka, dřevo nebo pěn-ová plastická hmota. Používá se rozpouštědla vhodného pro aktív-ní složku, například organickěho rozpouštědla pro neutrální radi kály a neutrálni sloučeniny, vodných nebo organických rozpouštědel .pro kationickéným způsobem. Po zavedení takové aktivační složky se potom již výrobek vkladá do lázně pm bezproudové pokovování a ponecháva se v takové ázní tak dlouho, až se na předmětu uloží žádané množství kovu.Příklady monomerníoh kationtů s již popsanými vlastnostmi jsou uváděny pod obecnýmiyzorcí 31 až (8).sloučeniny. U mnohých použití je žádoucí vytvářet .swbstrat ve formě filmu. Toho se snadno .dosáhne roztoku v-rozpouštědle lítím v přítomnosti polymerního nosiče. V případě radik-álkationtů a neutirálníich lsloučenin připravenýolh z definovaných kationtů je výhodným způsobem provedení podepřít dikationíckou slosučenínu ve vodě rozpustnou nebo bobtnající filmotvornou polyzmerní matrící a přeyést dikatlonické jednotky na radikálkatiomt nebo neutralní slowulč-enínu in sltu ozářením nebo ohřátí-rn.Pro monomerní kationty uvedené již písmeny P, Q, E, A, B, M se dává přednost ultrafialorvêmu ozáření a elektronovýín pałprskům jakožto vhodným formách ozáření pro prevedení radikálkationtů na neutrální slouöeninu.Ve vodě mozpustné nebo vodou bobtnající polymery vhodné pro matrice zahrnují polyvinylalkoh-ol, polya-moniummethakrylát,želatinu, algináty, kopolymery maleinanhydridu, například se styrenvinyletherem nebo s ethylenem.Rozpustné polysacharidy, jako polysacharóza, se mohou novněž použít. Polyvinylpyrrolidon je také vhodný a dobrých výsledků se dosáhlo se směsi filmotvorných polyme 216153rů, zvláště se směsi -polyvinylalkoholu s .polyvinylpynroliduonem za použití/m až 80 povlyvinylpyrrolidonu.Podíly soli a použitého ľilmotvorněho polymweru nejsou (ýbzvláště rozhroidujicí a řídí se hlavně prraxktickými úvahami a požadova nou citlivosti. Typický roztok pro lití filmusestává z 5 až 20 dílů ve vodě rozpustněho polymeru, z 0,1 až 10 wdívlů soli poopůjčující citlilvost k ozářeni jak v jednoduchém, tak po-lymernim stavu a z vody doplňujicí roztok na 100 dĺlů. Všechny uväděné díly a množství jsou vždy míněny hmotnostně. Skladová-ni a manipulace musí samozřejmě vyloučit zářeni, ke kterému je materiál citlivý.akkollv ,se dává přednost polymerüm rozpustným ve vodě, může se použit také polymorů nenozpustných ve vodě, jestliže se rozpustí ve vhodném rozpouštědle. Příkladem je kopolymer Lôdiaminobrimethylhexanu a tereft-alové kyseliny, který může být odléván za vzniku filmu za použití polymerního rozpouštědla, jako je dimethylformamívd a vhodná sůl.Příklady sioučenin obsahujicich dikatimity, kteuré mohou být převedeny alespoň na. radikalkationty teplem nebo ozářením v přítomnosti polymeru rozpustného ve vodě nebo bobtnatelněho vodou, jsout-but tercíární Wbutyl M-R X i-prop a isopropyl kde R je Skupiny R mohou být wůzné jako v(33) cHs~ľr~ - x C 1 Jiné sloučeniny, kteřé byly zkoušeny jsouBarvy rądikálkaüuontů jsou hlavně zelenänebo modrá nebo purpurová, mohou se však získat jiné barvy, například sloučenina 34 poskytuje růžovou barvu. ~

MPK / Značky

Značky: způsob, materiálů, organických, aktivace

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-216153-zpusob-aktivace-organickych-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob aktivace organických materiálů</a>

Podobne patenty