Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Číslo patentu: E 16760

Dátum: 05.08.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu vysielania a prijímania signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, a konkrétnejšie, spôsobu na vysielanie a prijímanie signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšit efektívnosť prenosu dát.0002 Ako sa vyvíja technológia digitálneho vysielania, používatelia prijímajú filmy s vysokým rozlíšením (HD - High Definition). S neustálym vývojom kompresného algoritmu avysokou výkonnosťou hardvéru sa používateľom v budúcnosti poskytne lepšie prostredie. Systém digitálnej televízie (DTV - Digital Television) môže prijimat digitálny vysielací signál a používateľom poskytovať širokú škálu doplnkových služieb, ako aj video signál a audio signál.0003 Digitálne televízne vysielanie (DVB)-C 2 je treťou špecifikáciou na spojenie radu prenosových systémov DVB druhej generácie. DVBC, vyvinuté v roku 1994, sa dnes rozvinulo do viac než 50 miliónoch káblových tunerov na celom svete. V súlade s ostatnými systémami DVB druhej generácie DVB-C 2 využíva kombináciu kontroly parity s nízkou hustotou (LDPC - Low Density Parity Check) a BCH kódy (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem). Táto výkonná dopredná korektúra chýb (FEC - Forward Error Correction) poskytuje oproti DVB-C zlepšenie pomeru nosná voči šumu približne 5 dB. Príslušné schémy vkladania bitov optimalizujú celkovú odolnost systému FEC. Tieto rámce rozšírené o záhlavie sa nazývajú linky fyzických vrstiev (PLP - Physical Layer Pipe). Jedna alebo viac týchto PLP sa multiplexuje do dátového segmentu (data slíce). Na každý segment sa používa dvojrozmerné vkladanie (v časovej a frekvenčnej doméne), čo umožňuje prijímaču eliminovať dopad zhoršenia zhiukov a frekvenčne selektívne rušenie, ako je vnikanie jedinej frekvencie.0004 S vývojom týchto technológií digitálneho vysielania sa zvýšila požiadavka na takú službu ako je video signál a audio signál a postupne narástla veľkosť dát, požadovaná používateľmi, alebo počet vysielacích kanálov. Dokumenty DVB projekt Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T 2) a DVB-T 2 koncept, BBC, Nokia, Terracom, opisujú rozšírený systém založený na OFDM, DVB-T 2 štandard, pridávajúci väčšiu fiexibilitu a lepšiu korekciu chýb.0005 Z tohto dôvodu sa tento vynález zameriava na spôsob vysielania a prijímania signálu a na prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktorý v podstate predchádza jednému alebo viacerým problémov z dôvodu obmedzení a nevýhod súvisiacej techniky.0006 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vysielania a prijímania signálu a prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktorý dokáže zlepšiť účinnosť prenosu dát.0007 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vysielania a prijímania signálu a prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšit spôsobilosť korekcie chýb bitov,ktoré konfigurujú službu.0008 Ďalšie výhody, ciele a vlastnosti vynálezu budú čiastočne uvedené v opise, ktorý nasleduje, a čiastočne sa stanú zrejmými odborníkom v danej oblasti techniky po preskúmaní nasledujúceho. Ciele a iné výhody vynálezu sa môžu uskutočniť a dosiahnut konštrukciou, na ktorú sa konkrétne poukazuje v písomnom opise a nárokoch, ako aj v pripojených výkresoch.0009 Aby sa dosiahli ciele, prvý aspekt tohto vynálezu uvádza vysielač na vysielanie vysielacích dát do prijímača, pričom vysielač obsahuje prvý BCH kódovač, nakonfigurovaný na BCH kódovanie signalizačných dát vrstvy 1 prvý LDPC kódovač, nakonfigurovaný na LDPC kódovanie BCH kódovaných signalizačných dát vrstvy 1, aby sa Vygeneroval najmenej jeden LDPC paritný bit punktuačný prostriedok, nakonfigurovaný na vykonávanie punktuovania na vygenerovanom LDPC paritnom bite prvý bitový vkladač, nakonfigurovaný na bitové vkladanie LDPC kódovaných-2 signalizačných dát vrstvy 1 a punktuovaného LDPC paritného bitu a prvý QAM mapovač. nakonñgurovaný na demultiplexovanie bitovo vložených signalizačných dát vrstvy 1 na bunkové slová a mapovanie bunkových slov na konštelačné hodnoty, pričom vysielač je nakonfigurovaný na spracovanie signalizačných dát vrstvy 1, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 majú informáciu o PLP type združenej PLP, pričom informácia o type PLP je jeden typ z nasledovných spoločná PLP,zoskupená dátová PLP a normálna dátová PLP, pričom spoločná PLP je špeciálna PLP, ktorá obsahuje dáta zdieľané viacerými PLP, a pričom typ PLP je jeden zo spoločnej PLP a zoskupenej dátovej PLP, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 dalej obsahujú identifikátor PLP skupiny identitikujúci, ktorá PLP skupina je združená s aktuálnou PLP.0010 Ďalší aspekt tohto vynálezu uvádza prijímač na spracovanie vysielacich dát, pričom prijímač obsahuje QAM spätný mapováč, nakonfigurovaný na spätné mapovanie konštelačných hodnôt zodpovedajúcich signalizačným dátam vrstvy 1 na bunkové slová a na multiplexovanie spätne mapovaných bunkových slov na signalizačné dáta vrstvy 1 bitový rozkladač,nakonfigurovaný na bitové rozkladanie multiplexovaných signalizačných dát vrstvy 1 a najmenej jeden LDPC paritný bit depunktuačný prostriedok, nakonfigurovaný na vykonávanie depunktuovania na LDPC paritnom bite LDPC dekódovač, nakonfigurovaný na LDPC dekódovanie signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného LDPC paritného bitu a BCH dekódovač,nakonfigurovaný na BCH dekódovanie LDPC dekódovaných signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného LDPC paritného bitu, pričom prijímač je nakonfigurovaný na spracovanie signalizačných dát vrstvy 1, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 obsahujú informáciu o type PLP naznačujúcu typ združenej PLP, pričom informácia o type PLP je jednou zo spoločnej PLP,zoskupenej dátovej PLP a normálnej dátove PLP, pričom spoločná PLP je špeciálna PLP, ktorá obsahuje dáta zdieľané viacerými PLP, a pričom, ked typ PLP je jeden zo spoločnej PLP a zoskupenej dátovej PLP, signalizačné dáta vrstvy 1 ďalej obsahujú identifikátor PLP skupiny identifikujúci, ktorá PLP skupina je združená s aktuálnou PLP.0011 Ešte další aspekt tohto vynálezu uvádza spôsob vysielania vysielacich dát do prijímača,pričom spôsob zahrnuje BCH kódovanie signalizačných dát vrstvy 1 LDPC kódovanie BCH kódovaných signalizačných dát vrstvy 1, aby sa Vygeneroval najmenej jeden LDPC paritný bit vykonanie punktuovania na vygenerovanom LDPC paritnom bite bitové vkladanie LDPC kódovaných signalizačných dát vrstvy 1 a punktuovaného LDPC paritného bitu a demultiplexovanie bitovo vložených signalizačných dát vrstvy 1 na bunkové slová a mapovanie bunkových slov na konštelačné hodnoty pomocou metódy QAM mapovania, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 majú informáciu o type PLP naznačujúcu typ združenej PLP, pričom informácia o type PLP je jeden typ z nasledovných spoločná PLP, zoskupená dátová PLP a normálna dátová PLP, pričom spoločná PLP je špeciálna PLP, ktorá obsahuje dáta zdieľané viacerými PLP, a pričom typ PLP je jeden zo spoločnej PLP a zoskupenej dátovej PLP, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 ďalej obsahujú identifikátor PLP skupiny identíñkujúci, ktorá PLP skupinaje združená s aktuálnou PLP.0012 Ešte ďalší aspekt tohto vynálezu uvádza spôsob prijímania vysielacich dát, pričom spôsob zahrnuje spätné mapovanie konštelačných hodnôt zodpovedajúcich signalizačným dátam vrstvy 1 na bunkové slová multiplexovanie spätne mapovaných bunkových slov na signalizačné dáta vrstvy 1 bitové rozkladanie multiplexovaných signalizačných dát vrstvy 1 a najmenej jedného LDPC paritného bitu vykonanie depunktuovania na LDPC paritnom bite LDPC dekódovanie signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného LDPC paritného bitu a BCH dekódovanie LDPC dekódovaných signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného LDPC paritného bitu, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 obsahujú informáciu o type PLP naznačujúcu typ združenej PLP, pričom informácia o type PLP je jeden typ z nasledovných spoločná PLP, zoskupená dátová PLP a normálna dátová PLP, pričom spoločná PLP je špeciálna PLP, ktorá obsahuje dáta z zdieľané viacerými PLP a pričom typ PLP je jeden typ z nasledovných spoločná PLP a zoskupená dátová PLP, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 ďalej obsahujú identitikátor PLP skupiny identifikujúci, ktorá PLP skupina je združená s aktuálnou PLP.0013 Priložené výkresy, ktoré sú zahrnuté s cielom ďalšieho pochopenie vynálezu a sú začlenené v tejto prihláške, a tvoria jej súčasť, zobrazujú uskutočnenie (uskutočnenia) vynálezu a spolu s opisom slúžia na vysvetlenie princípu vynálezu. Na výkresoch0014 Obrázok 1 zobrazuje príklad digitálneho prenosového systému.- 3 Obrázok 2 zobrazuje príklad vstupného procesora.Obrázok 3 zobrazuje informáciu, ktorá môže byt zahrnutá vzákladnom pásme (BB Base Band).Obrázok 4 zobrazuje príklad kódovanejmodulácie vkladaním bitov (BICM - BitInterleaved Coded Modulation).Obrázok 5 zobrazuje príklad skráteného/punktuovaného kódovača. Obrázok 6 zobrazuje príklad použitia rôznych konštelácil.Obrázok 7 je ďalším príkladom prípadov, keď sa zvažuje kompatibilita medzi konvenčnými systémami.Obrázok 8 zobrazuje štruktúru rámca, ktorá zahrnuje preambulu pre signalizovanie L 1 a dátový symbol pre dáta PLP.Obrázok 9 zobrazuje príklad vytváraća rámcov.Obrázok 10 zobrazuje príklad modulu pilotnej vložky 404 zobrazenej na obrázku 4. Obrázok 11 zobrazuje SP štruktúra.Obrázok 12 zobrazuje novú SP štruktúru alebo pilotný model (PP 5).Obrázok 13 zobrazuje navrhovanú štruktúru PP 5.Obrázok 14 zobrazuje vzťah medzi dátovým symbolom a preambulou.Obrázok 15 zobrazuje ďalší vzťah medzi dátovým symbolom a preambulou. Obrázok 16 zobrazuje príklad profilu oneskorenia káblového kanála.Obrázok 17 zobrazuje rozptýlenú pilotnú štruktúru, ktorá používa z 56 a z 112. Obrázok 18 zobrazuje príklad modulátora založenom na OFDM.Obrázok 19 zobrazuje príklad štruktúry preambuly.Obrázok 20 zobrazuje príklad dekódovania preambuly.Obrázok 21 zobrazuje proces navrhovania optimalizovanejšej preambuly. Obrázok 22 zobrazuje ďalší príklad štruktúry preambuly.Obrázok 23 zobrazuje ďalší príklad dekódovania preambuly.Obrázok 24 zobrazuje príklad štruktúry preambuly.Obrázok 25 zobrazuje príklad dekódovania L 1.Obrázok 26 zobrazuje príklad analógového procesora.Obrázok 27 zobrazuje priklad digitálneho prijímacieho systému.Obrázok 28 zobrazuje príklad analógového procesora používaného v prijímači. Obrázok 29 zobrazuje príklad demodulátora.Obrázok 30 zobrazuje príklad syntaktického analyzátora rámcov.Obrázok 31 zobrazuje príklad demodulátora BICM.Obrázok 32 zobrazuje príklad dekódovania LDPC využívajúci skrátenie/punktuovanie. Obrázok 33 zobrazuje príklad výstupného procesora.Obrázok 34 je príklad opakovacej frekvencie bloku L 1 8 MHz.Obrázok 35 zobrazuje príklad opakovacej frekvencie bloku L 1 8 MHz.Obrázok 36 je nová opakovacia frekvencia bloku L 1 7,61 MHz.Obrázok 37 zobrazuje príklad signalizovania L 1, ktoré sa prenáša v záhlaví rámca.4 Obrázok 38 je preambula a výsledok simulácie štruktúry L 1.Obrázok 39 zobrazuje príklad symbolového vkladača.Obrázok 40 zobrazuje priklad prenosu bloku L 1.Obrázok 41 zobrazuje ďalší príklad signalizovania L 1 prenášaného v záhlaví rámca. Obrázok 42 zobrazuje príklad frekvenčného alebo časového vkladania/rozkladania. Obrázok 43 zobrazuje tabuľku analyzujúcu réžiu signalizovania L 1, ktoré sa prenáša vzáhlaví FECFRAME v module 307 vkladania ModCod záhlavia na dátovej dráhe BICM modulu zobrazeného na obrázku 3.Obrázok 44 zobrazuje štruktúru záhlavia FECFRAME pre minimalizovanie réžie.Obrázok 45 zobrazuje charakteristiku bitovej chybovosti (BER - bit error rate) vyššie uvedenej ochrany L 1.Obrázok 46 zobrazuje príklady prenosového rámca a štruktúry FEC rámca. Obrázok 47 zobrazuje príklad signalizovania L 1.Obrázok 48 zobrazuje príklad predsignalizovania L 1.Obrázok 49 zobrazuje štruktúru signalizačného bloku L 1.Obrázok 50 zobrazuje časové vkladanie L 1.Obrázok 51 zobrazuje príklad extrahovania modulácie a kódovej informácie. Obrázok 52 zobrazuje ďalší príklad predsignalizovania L 1.Obrázok 53 zobrazuje príklad plánovania signalizačného bloku L 1, ktorý je prenášaný v preambule.Obrázok 54 zobrazuje príklad predsignalizovania L 1, keď sa zvažuje zosilnenie výkonu. Obrázok 55 zobrazuje príklad signalizovania L 1.Obrázok 56 zobrazuje ďalší príklad extrakcie modulácie a kódovej informácie. Obrázok 57 zobrazuje ďalší príklad extrakcie modulácie a kódovej informácie. Obrázok 58 zobrazuje príklad predsynchronizácie L 1.Obrázok 59 zobrazuje príklad predsignalizovania L 1.Obrázok 60 zobrazuje príklad signalizovania L 1.Obrázok 61 zobrazuje príklad signalizačnej dráhy L 1.Obrázok 62 zobrazuje ďalší príklad signalizácie L 1 vysielanej v záhlaví rámca. Obrázok 63 zobrazuje ďalší príklad signalizácie L 1 vysielanej v záhlaví rámca. Obrázok 64 zobrazuje ďalší príklad signalizácie L 1 vysielanej v záhlaví rámca. Obrázok 65 zobrazuje príklad signalizovania L 1.Obrázok 66 zobrazuje príklad symbolového vkladača.Obrázok 67 zobrazuje vkladaciu charakteristiku časového vkladača na obrázku 66. Obrázok 68 zobrazuje príklad symbolového vkladača.Obrázok 69 zobrazuje vkladaciu charakteristiku časového vkladača na obrázku 68. Obrázok 70 zobrazuje príklad symbolového rozkladača.Obrázok 71 zobrazuje ďalší príklad časového vkladania.Obrázok 72 je výsledkom vkladania pomocou spôsobu zobrazeného na obrázku 71. Obrázok 73 zobrazuje príkladom adresovacieho spôsobu na obrázku 72.

MPK / Značky

MPK: H04L 27/34, H04L 1/00, H04L 27/26, H04L 5/00

Značky: prijímanie, signálu, vysielania, prijímania, prístroj, vysielanie, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/147-e16760-pristroj-na-vysielanie-a-prijimanie-signalu-a-sposob-vysielania-a-prijimania-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu</a>

Podobne patenty