Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Číslo patentu: E 13109

Dátum: 05.08.2009

Autori: Moon Sang Chul, Ko Woo Suk

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu vysielania a prijímania signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, a konkrétnejšie, spôsobu na vysielanie a prijímanie signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšiť efektívnosť prenosu dát.0002 Ako sa vyvíja technológia digitálneho vysielania, používatelia prijímajú filmy s vysokým rozlíšením (HD - High Definition). S neustálym vývojom kompresného algoritmu avysokou výkonnosťou hardvéru sa používateľom v budúcnosti poskytne lepšie prostredie. Systém digitálnej televízie (DTV - Digital Television) može prijímať digitálny vysielací signál a používateľom poskytovať širokú škálu doplnkových služieb, ako aj video signál a audio signál.0003 Digitálne televízne vysielanie (DVB)-C 2 je treťou špecifikáclou na spojenie radu prenosových systémov DVB druhej generácie. DVBC, vyvinuté v roku 1994, sa dnes rozvínulo do viac než 50 miliónoch káblových tunerov na celom svete. V súlade s ostatnými systémami DVB druhej generácie DVB-C 2 využíva kombináciu kontroly parity s nízkou hustotou (LDPC - Low Density Parity Check) a BCH kódy (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem). Táto výkonná dopredná korektúra chýb (FEC - FonNard Error Correction) poskytuje oproti DVB-C zlepšenie pomeru nosná voči šumu približne 5 dB. Príslušné schémy vkladania bitov optimalizujú celkovú odolnosť systému FEC. Tieto rámce rozšírené o záhlavie sa nazývajú linky fyzických vrstiev (PLP - Physical Layer Pipe). Jedna alebo viac týchto PLP sa multiplexuje do dátového segmentu (data slice). Na každý segment sa používa dvojrozmerné vkladanie (v časovej a frekvenčnej doméne). čo umožňuje prijlmaču eliminovať dopad zhoršeniazhlukov a frekvenčne selektivne rušenie, ako je vnikanie0004 S vývojom týchto technológií digitálneho vysielania sa zvýšila požiadavka na takú službu ako je video signál a audio signál a postupne narástla velkosť dát, požadovaná používateľmi. alebo počet vysielacích kanálov.0005 Dokumenty DVB projekt Frame structure channel coding and modulatíon for a second generation digital terrestrial broadcasting system (DVB-T 2) a DVB-TZ koncept, BBC, Nokia,Terracom. opisujú rozšírený systém založený na OFDM. DVB-T 2 štandard, pridávajúci väčšiu flexibilitu a lepšiu korekciu chýb.0006 Z tohto dôvodu sa tento vynález zameriava na spôsob vysielania a prijímania signálu a na prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktorý v podstate predchádza jednému alebo viacerým problémov z dôvodu obmedzení a nevýhod súvisiacej techniky.0007 Cielom tohto vynálezu je poskytnúť sposob vysielania a prijímania signálu a pristroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktorý dokáže zlepšiť účinnosť prenosu dát.0008 Ďalším cielom tohto vynálezu je poskytnúť sposob vysielania a prijímania signálu a prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšiť spôsobilosť korekcie chýb bitov,ktoré konfigurujú službu.0009 Ďalšie výhody, ciele a vlastnosti vynálezu budú čiastočne uvedené v opise, ktorý nasleduje. a čiastočne sa stanú zrejmými odborníkom v danej oblasti techniky po preskúmaní nasledujúceho. Ciele a iné výhody vynálezu sa môžu uskutočniť a dosiahnuť konštrukciou. na ktorú sa konkrétne poukazuje v písomnom opise a nárokooh, ako aj v pripojených výkresoch.0010 Aby sa dosiahli ciele. prvý aspekt tohto vynálezu uvádza vysielač na vysielanie vysielacích dát do prijímača, pričom vysielač obsahuje prvý BCH kódovač. nakonfigurovaný na BCH kódovanie signalizačných dát vrstvy 1 prvý LDPC kódovač, nakonfigurovaný na LDPC kódovanie BCH kódovaných signalizačných dát vrstvy 1, aby sa Vygeneroval najmenej jeden LDPC parítný bit punktuačný prostriedok, nakonfigurovaný na vykonávanie punktuovania na vygenerovanom LDPC.2 paritnom bite prvý bitový vkladač, nakonfigurovaný na bitové vkladanie LDPC kódovaných signalizačných dát vrstvy 1 a punktuovaného LDPC paritného bitu a prvý QAM mapovač,nakonfigurovaný na demultiplexovanie bitovo vložených signalizačných dát vrstvy 1 na bunkové slová a mapovanie bunkových slov na konštelačné hodnoty, pričom vysielač je nakonfigurovaný na spracovanie signalizačných dát vrstvy 1, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 majú informáciu o PLP type združenej PLP, pričom informácia o type PLP je jeden typ z nasledovných spoločná PLP,zoskupená dátová PLP a normálna dátová PLP, pričom spoločná PLP je špeciálna PLP, ktorá obsahuje dáta zdielané viacerými PLP, a pričom typ PLP je jeden zo spoločnej PLP a zoskupenej dátovej PLP, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 dalej obsahujú identifikátor PLP skupiny identifikujúci, ktorá PLP skupina je Združená s aktuálnou PLP.0011 Ďalší aspekt tohto vynálezu uvádza prijímač na spracovanie vysielaclch dát, pričom prijlmač obsahuje QAM spätný mapovač, nakonfigurovaný na spätné mapovanie konštelačných hodnot zodpovedajúcich signalizačným dátam vrstvy 1 na bunkové slová a na multiplexovanie spätne mapovaných bunkových slov na signalizačné dáta vrstvy 1 bitový rozkladač, nakonfigurovaný na bitove rozkladanie multiplexovaných signalizačných dát vrstvy 1 a najmenej jeden LDPC paritný bit depunktuačný prostriedok, nakonfigurovaný na vykonávanie depunktuovania na LDPC paritnom bite LDPC dekódovač, nakonfigurovaný na LDPC dekódovanie signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného LDPC paritného bitu a BCH dekódovač, nakonfigurovaný na BCH dekódovanie LDPC dekódovaných signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného LDPC paritného bitu, pričom prijlmač je nakonfigurovaný na spracovanie signalizačných dát vrstvy 1, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 obsahujú informáciu o type PLP naznačujúcu typ združenej PLP, pričom informácia o type PLP je jednou zo spoločnej PLP, zoskupenej dátovej PLP a normálnej dátove PLP, pričom spoločná PLP je špeciálna PLP, ktorá obsahuje dáta zdierane viacerými PLP, a pričom, ked typ PLP je jeden zo spoločnej PLP a zoskupenej dátovej PLP, signalizačné dáta vrstvy 1 dalej obsahujú identifikátor PLP skupiny identifikujúci, ktorá PLP skupina je zdmžená s aktuálnou PLP.0012 Ešte další aspekt tohto vynálezu uvádza spôsob vysielania vysielaclch dát do prijímača,pričom sposob zahrnuje BCH kódovanie signalizačných dát vrstvy 1 LDPC kódovanie BCH kódovaných signalizačných dát vrstvy 1, aby sa Vygeneroval najmenej jeden LDPC paritný bit vykonanie punktuovania na vygenerovanom LDPC paritnom bite bitové vkladanie LDPC kódovaných signalizačných dát vrstvy 1 a punktuovaného LDPC paritného bitu a demultiplexovanie bitovo vložených signalizačných dát vrstvy 1 na bunkové slová a mapovanie bunkových slov na konštelačné hodnoty pomocou metódy QAM mapovania, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 majú informáciu o type PLP naznačujúcu typ združenej PLP. pričom informácia o type PLP je jeden typ z nasledovných spoločná PLP, zoskupená dátová PLP a normálna dátová PLP, pričom spoločná PLP je špeciálna PLP, ktorá obsahuje dáta zdielané viacerými PLP, a pričom typ PLP je jeden zo spoločnej PLP a zoskupenej dátovej PLP, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 dalej obsahujú identifikátor PLP skupiny identiñkujúci, ktorá PLP skupina je združená s aktuálnou PLP.0013 Ešte další aspekt tohto vynálezu uvádza spôsob prijímania vysielacích dát, pričom sposob zahrnuje spätná mapovanie konštelačných hodnôt zodpovedajúcich signalizačným dátam vrstvy 1 na bunkové slová multiplexovanie spätne mapovaných bunkových slov na signalizačné dáta vrstvy 1 bitové rozkladanie multiplexovaných signalizačných dát vrstvy 1 a najmenej jedného LDPC paritného bitu vykonanie depunktuovania na LDPC paritnom bite LDPC dekódovanie signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného LDPC paritného bitu a BCH dekódovanie LDPC dekódovaných signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaneho LDPC paritného bitu, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 obsahujú infomiáciu o type PLP naznačujúcu typ združenej PLP, pričom informácia o type PLP je jeden typ z nasledovných spoločná PLP, zoskupená dátová PLP a normálna dátová PLP, pričom spoločná PLP je špeciálna PLP. ktorá obsahuje dáta z zdieľané viacerými PLP a pričom typ PLP je jeden typ z nasledovných spoločná PLP a zoskupená dátová PLP, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 dalej obsahujú identifikátor PLP skupiny identiñkujúci, ktorá PLP skupina je združená s aktuálnou PLP.0014 Priložené výkresy, ktoré sú zahrnuté s cielom ďalšieho pochopenie vynálezu a sú začlenené v tejto prihláška, a tvoria jej súčasť, zobrazujú uskutočnenie (uskutočnenia) vynálezu a spolu s opisom slúžia na vysvetlenie principu vynálezu. Na výkresoch0015 Obrázok 1 zobrazuje priklad digitálneho prenosového systému.. 3 Obrázok 2 zobrazuje príklad vstupného procesora.Obrázok 3 zobrazuje infonnáciu. ktorá môže byt zahmutá vzákladnom pásme (BB Base Band).Obrázok 4 zobrazuje prlklad kódovanej modulácie vkladanlm bitov (BICM - Bitlnterleaved Coded Modulation).Obrázok 5 zobrazuje prlklad skráteného/punktuovaného kódovača. Obrázok 6 zobrazuje príklad použitia rôznych konštelácil.Obrázok 7 je dalším príkladom prípadov. ked sa zvažuje kompatibilita medzi konvenčnými systémami.Obrázok 8 zobrazuje štruktúru rámca, ktorá zahrnuje preambulu pre signalizovanie L 1 a dátový symbol pre dáta PLP.Obrázok 9 zobrazuje prlklad vytváraća rámcov.Obrázok 10 zobrazuje prlklad modulu piiotnej vložky 404 zobrazenej na obrázku 4. Obrázok 11 zobrazuje SP štruktúra.Obrázok 12 zobrazuje novú SP štruktúru alebo pilotný model (PP 5).Obrázok 13 zobrazuje navrhovanú štruktúru PP 5.Obrázok 14 zobrazuje vzťah medzi dátovým symbolom a preambulou.Obrázok 15 zobrazuje další vzťah medzi dátovým symbolom a preambulou. Obrázok 16 zobrazuje prlklad profilu oneskorenia káblového kanála.Obrázok 17 zobrazuje rozptýlenú pilotnú štruktúru. ktorá použlva z 56 a z 112. Obrázok 18 zobrazuje príklad modulátora založenom na OFDM.Obrázok 19 zobrazuje prlklad štruktúry preambuly.Obrázok 20 zobrazuje prlklad dekódovania preambuly.Obrázok 21 zobrazuje proces navrhovania optimalizovanejšej preambuly. Obrázok 22 zobrazuje další príklad štruktúry preambuly.Obrázok 23 zobrazuje další príklad dekódovania preambuly.Obrázok 24 zobrazuje prlklad štruktúry preambuly.Obrázok 25 zobrazuje príklad dekódovania L 1.Obrázok 26 zobrazuje príklad analógového procesora.Obrázok 27 zobrazuje príklad digitálneho prijímacieho systému.Obrázok 28 zobrazuje príklad analógového procesora používaného v prijlmači. Obrázok 29 zobrazuje príklad demodulátora.Obrázok 30 zobrazuje príklad syntaktického analyzátora rámcov.Obrázok 31 zobrazuje prlklad demodulátora BICM.Obrázok 32 zobrazuje príklad dekódovania LDPC využlvajúci skrátenie/punktuovanie. Obrázok 33 zobrazuje príklad výstupného procesora.Obrázok 34 je priklad opakovacej frekvencie bloku L 1 8 MHz.Obrázok 35 zobrazuje prlklad opakovacej frekvencie bloku L 1 8 MHz.Obrázok 36 je nová opakovacia frekvencia bloku L 1 7,61 MHz.Obrázok 37 zobrazuje príklad signalizovania L 1, ktoré sa prenáša v záhlaví rámca.4 Obrázok 38 je preambula a výsledok simulácie štruktúry L 1.Obrázok 39 zobrazuje priklad symbolového vkladača.Obrázok 40 zobrazuje priklad prenosu bloku L 1. Obrázok 41 zobrazuje ďalšl priklad signalizovania L 1 prenášaného v záhlaví rámca.Obrázok 42 zobrazuje priklad frekvenčného alebo časového vkladanialrozkladania.Obrázok 43 zobrazuje tabulku analyzujúcu réžiu signalizovania L 1, ktoré sa prenáša v záhlavl FECFRAME v module 307 vkladanie ModCod záhlavia na dátovej dráhe B|CMmodulu zobrazeného na obrázku 3. Obrázok 44 zobrazuje štruktúru záhlavia FECFRAME pre minimalizovanie réžie.Obrázok 45 zobrazuje charakteristiku bitovej chybovosti (BER - bil error rate) vyššie uvedenej ochrany L 1.Obrázok 46 zobrazuje príklady prenosového rámca a štruktúry FEC rámca. Obrázok 47 zobrazuje príklad signalizovania L 1.Obrázok 48 zobrazuje priklad predsignalizovania L 1.Obrázok 49 zobrazuje štruktúru signalizačného bloku L 1.Obrázok 50 zobrazuje časové vkladanie L 1.Obrázok 51 zobrazuje príklad extrahovania modulácie a kódovej informácie. Obrázok 52 zobrazuje ďalšl príklad predsignalizovania L 1.Obrázok 53 zobrazuje príklad plánovania signalizačného bloku L 1. ktorý je prenášaný v preambule.Obrázok 54 zobrazuje priklad predsignalizovania L 1, ked sa zvažuje zosilnenie výkonu.Obrázok 55 zobrazuje priklad signalizovania L 1. Obrázok 56 zobrazuje další príklad extrakcie modulácie a kódovej informácie.Obrázok 57 zobrazuje další priklad extrakcie modulácie a kódovej informácie. Obrázok 58 zobrazuje priklad predsynchronizácie L 1.Obrázok 59 zobrazuje priklad predsignalizovania L 1.Obrázok 60 zobrazuje priklad signalizovania L 1.Obrázok 61 zobrazuje príklad signalizačnej dráhy L 1.Obrázok 62 zobrazuje další priklad signalizácie L 1 vysielanej v záhlavl rámca. Obrázok 63 zobrazuje ďalšl priklad signalizácie L 1 vysielanej v záhlavl rámca. Obrázok 64 zobrazuje ďalšl priklad signalizácie L 1 vysielanej v záhlavl rámca. Obrázok 65 zobrazuje príklad signalizovania L 1.Obrázok 66 zobrazuje priklad symbolového vkladača.Obrázok 67 zobrazuje vkladaciu charakteristiku časového vkladača na obrázku 66. Obrázok 68 zobrazuje priklad symbolového vkladača.Obrázok 69 zobrazuje vkladaciu charakteristiku časového vkladača na obrázku 68. Obrázok 70 zobrazuje priklad symbolového rozkladača.Obrázok 71 zobrazuje ďalšl priklad časového vkladania.Obrázok 72 je výsledkom vkladanie pomocou spôsobu zobrazeného na obrázku 71. Obrázok 73 zobrazuje prikladam adresovacieho spôsobu na obrázku 72.

MPK / Značky

MPK: H04L 27/26, H04L 5/00, H04L 27/34, H04L 1/00

Značky: vysielanie, spôsob, signálu, prístroj, prijímanie, prijímania, vysielania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/145-e13109-pristroj-na-vysielanie-a-prijimanie-signalu-a-sposob-vysielania-a-prijimania-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu</a>

Podobne patenty