Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nárokovaný predmet sa realizoval ako výsledok aktivít podniknutých V rámci spojeného vý skumného kontraktu medzi spoločnosťami Merck Co., Inc. a Scynexís, Inc. Oblasť tohto vynálezuNárokovaný predmet sa týka nových zlúčenín a ich farmaceutický prijateľných soli, hydrátov a proliečiv, kompozícii obsahujúcich takého zlúčeniny, syntézy takýchto zlúčenín a použitia takýchto zlúčenín ako fungicídnych činidiel a/alebo inhibitorov syntézy (1,3)-B-D-glukánu. Zlúčeníny opísané v tomto dokumente sú enfumafungínovými derivátmi. Nové zlúčeniny podľa tohto opisu, ich farmaceutický prijateľné soli, hydráty a proliečivá, a kompozície obsahujúce takéto zlúčeniny, soli, hydráty a/alebo proliečivá, sú použiteľné na liečenie a/alebo prevenciu ples ňových infekcií a s nimi spojených ochorení a stavov. Doterajší stav technikyPlesňová infekciaje hlavným problémom pri zdravotnej starostlivosti a výskyt plesňových ochorení získaných v nemocnici neustále narastá. Závažná systémová plesňová infekcia V nemocniciach (ako je kandidiáza, aspergilóza, histoplazmóza, blastomykóza a kokcidioidomykóza) sa obvykle pozoruje u pacientov s neutropéniou po chemoterapii a u ostatných onkologických pacientov s potlačenou imunitou, u pacientov, ktorí majú kompromitovanú imunitu kvôli syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (acquired immune deñciency syndrome, AIDS) spôsobenú HIV infekciou, a u pacientov pri intenzívnej starostlivosti. Systémové plesňové infekcie spôsobujú ~ 25 úmrtí súvisiacich s infekciami pri leukémiách. Infekcie spôsobené druhom Candida sú štvrtou najvýznamnejšou príčinou nemocničnej infekcie krvného riečiska (nosocomia 1 bloodstream infection). Závažné plesňové infekcie môžu spôsobiť 5 až 10 úmrtí u pacientov podrobujúcich sa transplantácii pľúc, pankreasu alebo pečene. Zlyhania liečby sú stále veľmi obvyklé pri všetkých systémových mykózach. Dochádza aj k sekundárnej rezistencii. Zostáva tedarastúca potreba účinnej novej terapie proti mykotickým infekciám.Enfumafungín je poloacetál triterpénového glykozidu, ktorý sa tvori pri fermentáciách Harmonema spp. spojeného so živými listami Juníperus communis (U. S. patent č. 5,756,472 Pelaez et al., Systematic and Applied Microbiology, 23 333-343, 2000 Schwartz et al., JACS, 122 4882-4886, 2000 Schwartz, R. E., Expert Opinion on Therapeutic Patents, ll (1 l) 1761-1772, 2001). Enfumafungín je jedným z viacerých triterpénových glykozidov, ktoré sa vyznačujú invitro fungicídnymi aktivitami. Zistilo sa, že spôsob fungicídneho účinku enfumafungínu a ostatných fungicídnych triterpénových glykozidov spočíva V inhibícii syntézy glukánu v stene plesňovej bunky prostredníctvom jeho špecifického účinku na (l,3)-B-D-glukánsyntázu (Onishí et al., Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 44 368-377, 2000 Pelaez et al., Systematic and Applied Microbiology, 23 333-343, 2000). LS-B-D-Glukánsyntáza zostáva atraktívnym cieľom na účinok fungicídneho liečiva, pretože je prítomná v mnohých patogénnych plesniach, čo poskytuje široké fungícídne spektrum a neexistuje žiadny cicavčí náprotivok a ako také, tieto zlúče niny majú len nízku alebo žiadnu toxicitu založenú na mechanizme.Rôzne enfumafungínové deriváty boli zverejnené napríklad v medzinárodných patentových pu blikáciách č. W 0 2007/126900 a W 0 2007/ 127012.Predkladaný vynález sa týka enfumafungínových derivátov. Tieto zlúčeniny alebo ich farmaceuticky prijateľné soli sú použiteľné pri inhibícii (1,3)-3-D-glukánsyntázy a sú použiteľné pri prevencii alebo liečbe mykotických infekcií spôsobených jedným alebo viacerými z rôznych patogénov zahŕňajúcich, ale bez toho, aby na ne boli obmedzené, Aspergillus, Cryptococcus, Candida, Mucor, Actínomyces, Hístoplasma, Dermatophyte, Malassezia, F usarium a Pneumocystís carínií. Predkladaný vynález zahŕňa predovšetkým zlúčeninu vzorca l, alebo jej farrnaceutickyRe je C(O)NRfRg alebo heteroarylová skupina so 6-členným kruhom obsahujúca l alebo 2 atómy dusíka, pričom táto heteroarylová skupina je prípadne monosubstituovaná na kruhovom uhlíkuŕluórom alebo chlórom alebo na kruhovom dusíku kyslíkomRf, R 3, R 6 a R 7 sú každý nezávisle vodík alebo Ci-Ca alkylR 8 je C 1-C 4 alkyl, C 3-C 4 cykloalkyl alebo C 4-C 5 cykloalkylalkyl R 9 je metyl alebo etyl R a R 9 prípadne spoločne tvoria 6-členný nasýtený kruh obsahujúci 1 atóm kyslíka, Tieto zlúčeniny sú účinnými ñmgicídnymi činidlami použiteľnými proti patogénom spojeným sĎalšie aspekty tohto vynálezu sa týkajú kompozícii obsahujúcich zlúčeniny podľa tohto vynálezu prípadne V prítomnosti druhého terapeutického činidla. Aspekty tohto vynálezu sa okrem toho týkajú spôsobov prípravy zlúčeniny podľa tohto vynálezu, spôsobov prípravy kompozícii podľa tohto vynálezu, spôsobov liečenia alebo prevencie plesňovej infekcie u pacientov použitím zlúčeniny podľa tohto vynálezu a spôsobov kontroly plesňovej infekcie u pacientov použitímzlúčeniny podľa tohto vynálezu.Ostatné uskutočnenia, aspekty a charakteristické znaky predkladaného vynálezu sú bud opísané ďalej alebo budú zrejmé z nasledujúceho opisu, z nasledujúcich príkladov a z pripojených paten tových nárokov. Podrobný opis tohto vynálezuPrcdkladaný vynález sa týka zlúčenín vzorca (I) a ich farmaceutický prijateľných solíR je C(O)NRfRg alebo heteroarylová skupina so 6-členným kruhom obsahujúca 1 alebo 2 atómy dusika, pričom táto heteroarylová skupina je prípadne monosubstituovaná na kruhovom uhlikufluórom alebo chlórom alebo na kruhovom dusiku kyslíkomRf, R 3, R 6 a R 7 sú každý nezávisle vodík alebo CIC 3 alkylR 3 je C|-C 4 alkyl, C 3-C 4 cykloalkyl alebo C 4-C 5 cykloalkylalkyl R 9 je metyl alebo etyl R 8 a R 9 prípadne spoločne tvoria 6-členný nasýtený kruh obsahujúci 1 atóm kyslíka, Predkladaný vynález sa týka aj zlúčenín vzorca (Ia) a ich farmaceutických prijateľných solíkde substituenty majú rovnake významy, ako sa poskytujú pre všeobecný vzorec I, V prvom uskutočnení X je H, H a ostatne substituenty majú rovnaké významy, ako sa poskytujúpre všeobecný vzorec I.V druhom uskutočnení Re je bud pyridyl alebo pyrimidinyl prípadne monosubstituovaný na kruhovom uhlíku fluórom alebo chlórom alebo na kruhovom dusíku kyslíkom, a ostatné substituen ty majú rovnake významy, ako sa poskytujú V prvom uskutočnení alebo pre všeobecný vzorec I.V treťom uskutočnení Re je 4-pyridyl a ostatné substituenty majú rovnaké významy, ako sa po skytujú pre všeobecný vzorec I.V štvrtom uskutočnení Re je C(O)NHz alebo C(O)NH(C 1-C 3 alkyl) a ostatné substituenty majúrovnaké významy, ako sa poskytujú pre všeobecný vzorec I.V piatom uskutočnení R 8 je C 1-C 4 alkyl a R 9 je metyl a ostatné substituenty majú rovnaké vý znamy, ako sa poskytujú v prvom až štvrtom uskutočnení alebo pre všeobecný vzorec I.V šiestom uskutočnení R 8 je t-butyl, R 9 je metyl a ostatné substituenty majú rovnaké významy, ako sa poskytujú v prvom až štvrtom uskutočnení alebo pre všeobecný vzorec I.V siedmom uskutočnení R 5 a R 7 sú každý nezávisle vodík alebo metyl a ostatné substituenty majú rovnaké významy, ako sa poskytujú V prvom až šiestom uskutočnení alebo pre všeobecný vzo rec I.

MPK / Značky

MPK: A01N 37/18

Značky: fungicidně, činidla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/142-e17811-fungicidne-cinidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fungicídne činidlá</a>

Podobne patenty