Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Číslo patentu: E 15229

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu vysielania a prijímania signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, a konkrétnejšie, spôsobu na vysielanie a prijímanie signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšiť efektívnosť prenosu dát.0002 Ako sa vyvíja technológia digitálneho vysielania, používatelia prijímajú filmy s vysokým rozlíšením (HD - High Definition). S neustálym vývojom kompresného algoritmu avysokou výkonnosťou hardvéru sa používateľom v budúcnosti poskytne lepšie prostredie. Systém digitálnej televízie (DTV - Digital Television) môže prijímať digitálny vysielací signál a používateľom poskytovať širokú škálu doplnkových služieb. ako aj video signál a audio signál.0003 Digitálne televízne vysielanie (DVB - Digital Video Broadcasting) DVB-C 2 je treťou špecitikáciou na spojenie radu prenosových systémov DVB druhej generácie. DVB-C vyvinuté v roku 1994 sa dnes rozvinulo do viac než 50 miliónoch káblových tunerov na celom svete. Vsúlade s ostatnými systémami DVB druhej generácie DVB-C 2 využíva kombináciu kontroly parity s nízkou hustotou (LDPC - Low Density Parity Check) a BCH kódy (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem). Táto výkonná dopredná korektúra chýb (FEC - Forward Error Correction) poskytuje oproti DVB-C zlepšenie pomeru nosná voči šumu približne 5 dB. Primerané schémy vkladania bitov optimalizujú celkovú odolnosť systému FEC. Tieto rámce rozšírené o záhlavie sa nazývajú linky fyzických vrstiev (PLP Physical Layer Pipe). Jedna alebo viac týchto PLP sa multiplexuje do dátového segmentu (data slice). Na každý segment sa používa dvojrozmerné vkladanie (v časovej afrekvenčnej doméne), čo umožňuje, aby prijímač eliminoval dopad zhoršenia zhlukov a frekvenčne selektívne rušenie, ako je vnikanie jedinej frekvencie.0004 S vývojom týchto technológií digitálneho vysielania sa zvýšila požiadavka na takú službu ako je video signál a audio signál a postupne narástla veľkosť dát, požadovaná používateľmi, alebo počet vysielacích kanálov. Projekt digitálneho televízneho vysielania (Projekt DVB) Štruktúra rámcovania,kanálové kódovanie a modulácia pre digitálny terestriálny televízny vysielací systém druhej generácie(Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system) (DVB-T 2), Digital Video Broadcasting online Jún 2008 (2008-06-01) opisuje technológie kódovania kanálov rámcovej štruktúry pre vysielacie systémy.0005 Preto sa tento vynález zameriava na spôsob vysielania a prijímania signálu a na prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktorý v podstate predchádza jednému alebo viacerým problémov z dôvodu obmedzení a nevýhod súvisiacej techniky.0006 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vysielania a prijímania signálu a pristroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšiť účinnosť prenosu dát.0007 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vysielania a prijímania signálu a pristroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšiť schopnost korekcie chýb bitov, ktoré konfigurujú službu.0008 Ďalšie výhody, ciele a vlastnosti vynálezu budú čiastočne uvedené v opise, ktorý nasleduje,a čiastočne sa stanú zrejmými odborníkom v danej oblasti techniky po preskúmaní nasledujúceho. Ciele a iné výhody vynálezu sa môžu uskutočniť a dosiahnuť usporiadaním, na ktorú sa konkretne poukazuje v písomnom opise a v nárokoch, ako aj v pripojených výkresoch.0009 Na dosiahnutie cieľov, prvý význak tohto vynálezu uvádza prístroj na vysielanie vysielacích dát,pričom prístroj obsahuje BCH kódovací prostriedok na BCH kódovanie signalizačných dát vrstvy 1 LDPC kódovacl prostriedok na LDPC kódovanie BCH kódovaných signalizaćných dát vrstvy 1, aby sa Vygeneroval najmenej jeden LDPC paritný bit punktuaćný prostriedok na vykonanie punktuovania na vygenerovanom LDPC paritnom bite signalizačných dát vrstvy 1 bitový vkladacl prostriedok na bitové vkladanie punktuovaných signalizačných dát vrstvy 1 demultíplexovací prostriedok na.2 demultiplexovanie bitovo vložených signalizačných dát vrstvy 1 prostriedok QAM mapovania na konštelačné mapovanie demultiplexovaných signalizačných dát vrstvy 1 časový vkladacl prostriedok na časové vkladanie konštelačne mapovaných signalizačných dát vrstvy 1 s hĺbkou časového vkladania a prostriedok vytvárania rámcov na vytváranie signálového rámca, ktorý obsahuje časovo vložené signalizačné dáta vrstvy 1 a najmenej jeden dátový segment, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 obsahujú informáciu na signalizovanie dátového segmentu, pričom dátový segment prenáša jednu alebo viac PLP vo frekvenčnom podpásme, dátový segment začína a končí v pozíciách rozptýlených pilotov a signalizačné dáta vrstvy 1 obsahujú informáciu o type PLP naznačujúcu typ PLP združenej PLP v dátovom segmente, pričom typ PLP je jedným zo spoločnej PLP, zoskupenej dátovej PLP a normálnej dátovej PLP, pričom spoločná PLP je špeciálna PLP, ktorá obsahuje dáta zdieľané viacerými PLP, a pričom signalizačné dáta vrstvy 1 ďalej obsahujú identifikátor skupiny PLP, ktorý naznačuje, s ktorou skupinou PLP je aktuálna PLP združená, ked typ PLP je spoločná PLP alebo0010 Ďalší význak tohto vynálezu uvádza spôsob vysielania vyslelacích dát, pričom spôsob zahŕňa BCH kódovanie signalizačných dát vrstvy 1 LDPC kódovanie BCH kódovaných signalizačných dát vrstvy 1 a vygenerovanie najmenej jedného LDPC paritného bitu vykonanie punktuovania na vygenerovanom LDPC parítnom bite signalizačných dát vrstvy 1 bitové vkladanie punktuovaných signalizačných dát vrstvy 1 demultiplexovanie bitovo vložených signalizačných dát vrstvy 1 konštelačne mapovanie demultiplexovaných signalizačných dát vrstvy 1 časové vkladanie konštelačne mapovaných signalizačných dát vrstvy 1 s hĺbkou časového vkladania a vytváranie signálového rámca, ktorý obsahuje časovo vložené signalizačné dáta vrstvy 1 a najmenej jeden dátový segment, pričom signalizačná dáta vrstvy 1 obsahujú informáciu na signalizovanie dátového segmentu, pričom dátový segment prenáša jednu alebo viac PLP vo frekvenčnom podpásme, dátový segment začína a končí v pozíciách rozptýlených pilotov a signalizačné dáta vrstvy 1 obsahujú informáciu o type PLP naznačujúcu typ PLP združenej PLP v dátovom segmente, pričom typ PLP je jedným zo spoločnej PLP, zoskupenej dátovej PLP alebo normálnej dátovej PLP, pričom spoločná PLP je špeciálna PLP, ktorá obsahuje dáta zdieľané viacerými PLP, a pričom signallzačné dáta vrstvy 1 ďalej obsahujú identifikátor skupiny PLP, ktorý naznačuje, s ktorou skupinou PLP je aktuálna PLP združená, ked typ PLP je spoločná PLP alebo zoskupená dátová PLP.0011 Ďalší význak tohto vynálezu uvádza prístroj na prijímanie vysielacích dát, pričom pristroj obsahuje syntaktický analyzačný prostriedok na syntaktické analyzovanie signálového rámca, ktorý obsahuje signalizačné dáta vrstvy 1 a najmenej jeden dátový segment, a privedenie na výstup signalizačných dát vrstvy 1 časový rozkladacl prostriedok na časové rozkladanie signalizačných dát vrstvy 1 prostriedok QAM spätného mapovania na konštelačné spätné mapovanie časovo rozložených signalizačných dát vrstvy 1 multiplexovací prostriedok na multiplexovanie konštelačne spätne mapovaných signalizačných dát vrstvy 1 bitový rozkladací prostriedok na bitové rozkiadanie multiplexovaných signalizačných dát vrstvy 1 depunktuačný prostriedok na vykonávanie depunktuovania na bitovo vložených signalizačných dát vrstvy 1 LDPC dekódovací prostriedok na LDPC dekódovanie signalizačných dát vrstvy 1, na ktorých sa vykonáva depunktuovania a BCH dekódovacl prostriedok na BCH dekódovanie LDPC dekódovaných signalizačných dát vrstvy 1,pričom signalizačné dáta vrstvy 1 obsahujú informáciu na signalizovanie dátového segmentu, pričom dátový segment prenáša jednu alebo viac PLP vo frekvenčnom podpásme, dátový segment začína a končí v pozíciách rozptýlených pilotov a signalizačné dáta vrstvy 1 obsahujú informáciu o type PLP naznačujúcu typ PLP združenej PLP v dátovom segmente. pričom typ PLP je jedným zo spoločnej PLP, zoskupenej dátovej PLP alebo normálnej. dátovej PLP. pričom spoločná PLP je špeciálna PLP,ktorá obsahuje dáta zdieľané viacerými PLP, a pričom signalizačné dáta vrstvy 1 ďalej obsahujú identifikátor skupiny PLP, ktorý naznačuje, s ktorou skupinou PLP je aktuálna PLP združená, keď typ PLP je spoločná PLP alebo zoskupená dátová PLP.0012 Ešte další aspekt tohto vynálezu uvádza spôsob prijímania vyslelacích dát, pričom spôsob zahrnuje syntaktické analyzovanie signálového rámca, ktorý obsahuje signalizačné dáta vrstvy 1 a najmenej jeden dátovy segment, a pnvedenle na výstup signalizačných dát vrstvy 1 časové rozkladanie signalizačných dát vrstvy 1 konštelačné spätné mapovanie časovo rozložených signalizačných dát vrstvy 1 multiplekovanie konštelačne spätne mapovaných signalizačných dát vrstvy 1 bitové rozkladanie multiplexovaných signalizačných dát vrstvy 1 vykonávanie depunktuovania na bitovo vloženych signalizačných dátach vrstvy 1 LDPC dekódovanie signalizačných dát vrstvy 1, na ktorých sa vykonáva depunktuovania a BCH dekódovací prostriedok na BCH dekódovanie LDPC dekódovanych signalizačných dát vrstvy 1, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 obsahujú informáciu na signalizovanie dátového segmentu, pričom dátový segment prenáša jednu alebo viac PLP vo frekvenčnom podpásme, dátový segment začína a končí v pozíciách-3 rozptýlených pilotov a signalizačné dáta vrstvy 1 obsahujú informáciu o type PLP naznačujúcu typ PLP združenej PLP v dátovom segmente, pričom typ PLP je jedným zo spoločnej PLP, zoskupenej dátovej PLP alebo nonnálnej dátovej PLP, pričom spoločná PLP je špeciálna PLP, ktorá obsahuje dáta zdierané viacerými PLP, a pričom signalizačné dáta vrstvy 1 dalej obsahujú identifikátor skupiny PLP, ktorý naznačuje. s ktorou skupinou PLP je aktuálna PLP združená, ked typ PLP je spoločná PLP alebo zoskupená dátová PLP.0013 Jedno uskutočnenie vynálezu sa týka digitálneho prenosového systému a spôsobu signalizovania fyzickej vrstvy. Ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM - Quadrature Amplitude Modulation). konkrétne kombinácie modifikovanej QAM pomocou binárneho zrkadlového Grayovho kódu (BRGC - Binary Reflected Gray Code) a modifikácie pomocou nehomogénnej modulácie pre efektívnu moduláciu.0014 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka efektívneho obrazca rozptýlených pilotov a štruktúry preambuly pre odhad kanálov a štruktúry dekódovača na realizovanie efektívneho obrazca rozptýlených pilotov a štruktúry preambuly v systéme, ked je účinnosť spektra zvýšená pomocou viazania kanálov.0015 Konkrétne sa uskutočnenie vynálezu týka štruktúry preambuly na zvýšenie zisku kódovanie zvýšením účinnosti spektra a prijímača pre efektívne dekódovanie. Okrem toho sú opisané obrazca rozptýlených pilotov, ktoré sa môžu použiť v štruktúre preambuly, ako aj štruktúry prijímača. Pomocou navrhovaného modelu pilotov sa môže dekódovať signál L 1 vysielaný v preambule v náhodnej polohe okna tunera bez použitia informácií v informáciách o viazanl kanálov.0016 Ešte dalšie uskutočnenie vynálezu sa týka optimalizovaného signalizovania L 1, aby sa znížila réžia signalizovania v systéme viazania kanálov. a efektívnej štruktúry prijímača.0017 Ešte dalšie uskutočnenie vynálezu sa týka štruktúry bloku L 1, ktorá môže maximalizovať účinnosť spektra bez punktuovania. t. j. bez zhoršenia výkonu.0018 Jedno uskutočnenie vynálezu sa týka štruktúry signalizovania L s minimalizovanou réžiou alebo adaptlvnou štruktúrou bloku L 1 pre zvýšenú účinnost spektra v prostredí viazania kanálov. Štruktúra sa dokáže prispôsobiť bloku L 1, ktorý sa môže meniť v závislosti od štruktúry viazania kanálov alebo prostredia vysielacieho kanála.0019 Jedno uskutočnenie vynálezu sa týka štruktúry vkladania, vhodnej pre systém viazania kanálov. Navrhovaná vkladacia štruktúra môže umožňovať dekódovanie uživateľom požadovanej služby v náhodnej polohe okna tunera.0020 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka vysielanie informácii otypoch dátového segmentu v záhlaví FECFRAME v prostredí viazania kanálov. Typy dátového segmentu môžu byť bud konštantné kódovanie a modulácia (CCM - Constant Coding and Modulation), alebo adaptlvne kódovanie a modulácla/variabilné kódovanie amodulácia (ACMNCM - Adaptive Coding and ModulationNariabIe Coding and Modulation). Môže sa minimalizovať réžia signalizovania L 1.0021 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka vysielania parametrov časového vkladania bloku L 1 v záhlaví preambuly. Okrem toho sa navrhuje ochranný mechanizmus na zabezpečenie odolnosti signalizovania.0022 Ešte dalšie uskutočnenie vynálezu sa týka štruktúry záhlavia. ktorá môže vysielať informácie signalizovania L 1 o velkosti L 1, ktoré sa vysielajú v preambule a parametre časového vkladania vo forme L 1-pre.0023 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka efektívnej štruktúry časového vkladania bloku L 1.0024 Ešte dalšie uskutočnenie vynálezu sa týka spôsobu adresovania. ktorý može znížiť réžiu adries PLP v štruktúre signalizovania L 1.0025 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka časového vkladača. ktorý má plnú hĺbku vkladania v prostredi impulzného šumu.0026 Ešte dalšie uskutočnenie vynálezu sa týka preambúl časového vkladania. ktoré môžu mať plnú hlbku vkladania.0027 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka efektívneho rozkladača, ktorý môže zmenšiť pamäť, potrebnú na rozkladanie o polovicu prostredníctvom uskutočnenia symbolového rozkladania pomocou 2-D jednoduchej vyrovnávacej pamäte.0028 Ešte dalšie uskutočnenie vynálezu sa týka architektúry prijímača systému OFDM použitím dátového segmentu.0029 Ešte dalšie uskutočnenie vynálezu sa týka spôsobov časového vkladania a časového rozkladania preambuly. Vkladaním do preambúl bez pilotov sa môžu maximalizovat účinky časového a frekvenčného vkladania a minimalizovať pamäť. potrebná pre rozkladanie.0030 Ešte jedno uskutočnenie vynálezu sa týka signalizačných poli a štruktúry záhlavia L 1, ktoré sa vysielajú v symboloch preambuly.0031 Ešte dalšie uskutočnenie vynálezu sa týka signalizovania L 1 a prijímača využívajúceho signalizovanie L 1 pre efektívne káblové vysielanie.OPlS VÝHODNÝCH USKUTOČNENÍ WNÁLEZU0032 Priložené výkresy, ktoré sú zahrnuté s cieľom ďalšieho pochopenie vynálezu a sú začlenené v tejto prihláška a tvoria jej súčasť, zobrazujú uskutočnenie (uskutočnenia) vynalezu a spolu s opisom slúžia na vysvetlenie principu vynálezu. Na výkresoch0033 Obrázok 1 zobrazuje príklad 64 kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM - Quadrature Amplitude Modulation). použlvanej v európskej DVB-T.0034 Obrázok 2 zobrazuje spôsob binárneho zrkadlového Grayovho kódu (BRGC - Bínary Reflected Gray Code).0035 Obrázok 3 zobrazuje výstup blízko gaussiánu modifikovanlm 64-QAM, požívanej v DVB-T. 0036 Obrázok 4 zobrazuje Hammingovu vzdialenosť medzi zrkadlovým párom v BRGC.0037 Obrázok 5 zobrazuje charakteristiku v QAM, kde zrkadlový pár existuje pre každú os l a os Q.0038 Obrázok 6 zobrazuje spôsob modifikovania QAM pomocou zrkadlového páru BRGC. 0039 Obrázok 7 zobrazuje priklad modiñkovanej 64/256/1024/4096-QAM.0040 Obrázky B a 9 sú príkladom modifikovanej 64-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC. 0041 Obrazky 10 a 11 sú príkladom modifikovanej 256-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC.0042 Obrázky 12 a 13 sú príkladom modiñkovanej 1024-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC0043 Obrázky 14 a 15 sú príkladom modiñkovanej 1024-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC0044 Obrázky 16 a 17 sú príkladom modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC0045 Obrázky 18 a 19 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC0046 agrzáłlzkysšo a 21 sú príkladom modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC ~ 1 5).0047 Obrázky 22 a 23 sú príkladom modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC0048 Obrázky 24 a 25 sú príkladom modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC0049261 a 27 sú príkladom modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC ~ 07 1).0050 Obrázky 28 a 29 sú príkladom modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC0051 Obrázky 30 a 31 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC

MPK / Značky

MPK: H04L 1/00, H04L 5/00, H04L 27/34, H04L 27/26

Značky: prístroj, signálu, vysielania, prijímanie, vysielanie, spôsob, prijímania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/142-e15229-pristroj-na-vysielanie-a-prijimanie-signalu-a-sposob-vysielania-a-prijimania-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu</a>

Podobne patenty