Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Číslo patentu: E 10392

Dátum: 03.06.2009

Autori: Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu vysielania a prijímania signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, a konkrétnejšie, spôsobu na vysielanie a prijímanie signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšit efektívnosť prenosu dát.0002 Ako sa vyvíja technológia digitálneho vysielania, používatelia prijímajú filmy s vysokým rozlíšením (HD - High Definition). S neustálym vývojom kompresného algoritmu avysokou výkonnosťou hardvéru sa používateľom v budúcnosti poskytne lepšie prostredie. Systém digitálnej televízie (DTV - Digital Television) môže prijimat digitálny vysielací signál a používateľom poskytovať širokú škálu doplnkových služieb, ako aj video signál a audio signál. Projekt digitálneho televízneho vysielania (Projekt DVB) Štruktúra rámcovanía, kanálové kódovanie a modulácia pre digitálny terestriálny televízny vysielací systém druhej generácie (Frame structure channel codíng andmodulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system) (DVB-2),internetová citácia opisuje kódovanie a moduláciu kanálov služieb digitálnej televízie.0003 Digitálne televízne vysielanie (DVB - Digital Video Broadcasting) DVB-C 2 je treťou špeciñkáciou na spojenie radu prenosových systémov DVB druhej generácie. DVB-C vyvinuté v roku 1994 sa dnes rozvinulo do viac než 50 miliónoch káblových tunerov na celom svete. V súlade s ostatnými systémami DVB druhej generácie DVB-C 2 využíva kombináciu kontroly parity s nízkou hustotou (LDPC - Low Density Parity Check) a BCH kódy (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem). Táto výkonná dopredná korektúra chýb (FEC - Forward Error Correction) poskytuje oproti DVB-C zlepšenie pomeru nosná voči šumu približne 5 dB. Primerané schémy vkladania bitov optimalizujú celkovú odolnost systému FEC. Tieto rámce rozšírené o záhlavie sa nazývajú linky fyzických vrstiev (PLP Physical Layer Pipe). Jedna alebo viac týchto PLP sa multiplexuje do dátového segmentu (data slice). Na každý segment sa používa dvojrozmerné vkladanie (v časovej a frekvenčnej doméne), čo umožňuje, aby prijímač eliminoval dopad zhoršenia zhlukov a frekvenčne selektivne rušenie, ako je vnikaníe jedinej frekvencie.0004 S vývojom týchto technológií digitálneho vysielania sa zvýšila požiadavka na takú službu ako je video signál a audio signál a postupne narástla veľkost dát, požadovaná používateľmi. alebo počet vysielacích kanálov.0005 Preto sa tento vynález zameriava na spôsob vysielania a prijímania signálu a na prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktorý v podstate predchádza jednému alebo viacerým problémov z dôvodu obmedzení a nevýhod súvisiace techniky.0006 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vysielania a prijímania signálu a prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšit účinnost prenosu dát.0007 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnut spôsob vysielania a prijímania signálu a pristroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšit schopnost korekcie chýb bitov, ktoré konfigurujú službu.0008 Ďalšie výhody, ciele a vlastnosti vynálezu budú čiastočne uvedené v opise, ktorý nasleduje,a čiastočne sa stanú zrejmými odborníkom v danej oblasti techniky po preskúmaní nasledujúceho. Ciele a iné výhody vynálezu sa môžu uskutočniť a dosiahnuť usporiadanim, na ktorú sa konkrétne poukazuje v písomnom opise a v nárokoch, ako aj v pripojených výkresoch.0009 Na dosiahnutie cieľov prvý aspekt tohto vynálezu poskytuje vysielač na vysielanie vysielacích dát do prijímača, pričom vysielač zahrnuje prvý BCH kódovač, nakonfigurovaný tak, aby BCH kódoval signalizačné dáta vrstvy 1 prvý LDPC kódovač, nakonfigurovaný tak, aby LDPC kódoval kódované signalizačné dáta vrstvy 1 BCH za vygenerovania najmenej jedného LDPC paritného bitu punktuačný prostriedok, nakonfigurovaný na vykonávanie punktuovania na vygenerovanom LDPC parítnom bite prvý bitový vkladač, nakonfigurovaný na bitové vkladanie signalizačných dát vrstvy 1kódovaných LDPC a punktuovaného LDPC paritného bitu a prvý QAM mapovač, nakonñgurovaný na demultiplexovanie bitovo-vložených signalizačných dát vrstvy 1 do bunkových slov a mapovanie bunkových slov do konštelačných hodnôt, pričom vysielač je nakonfigurovaný tak, aby spracoval signalizačné dáta vrstvy 1, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 obsahujú informácie o type linky fyzickej vrstvy (PLP - Physical Layer Pipe), označujúce typ združenej PLP, pričom informácie o type PLP sú informácie o spoločnej PLP, zoskupenej dátovej PLP a normálnej dátovej PLP, pričom spoločná PLP je špeciálnou PLP, ktorá obsahuje dáta zdielané viacerými PLP.0010 Ešte ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje prijímač na spracovanie vysielacich dát, pričom prijímač zahrnuje spätný mapovač QAM, nakonfigurovaný na spätné mapovanie konštelačných hodnôt zodpovedajúcich signalizačným dátam vrstvy 1 na bunkové slová a na multiplexovanie spätne mapovaných bunkových slov zo signalizačných dát vrstvy 1 bitový rozkladač, nakonfigurovaný na bitové rozkladanie multiplexovaných signalizačných dát vrstvy 1 a na najmenej jeden LDPC paritný bit depunktuačný prostriedok, nakonfigurovaný na vykonávanie depunktuovania na LDPC paritnom bite LDPC dekódovač, nakonñgurovaný na LDPC dekódovanie signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného LDPC paritného bitu a BCH dekódovač, nakonfigurovaný na BCH dekódovanie LDPC dekódovaných signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaneho LDPC paritného bitu, pričom prijímačje nakonfigurovaný tak, aby spracoval signalizačné dáta vrstvy 1, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 zahrnujú informácie o type PLP, naznačujúce typ pridruženej PLP, pričom informácie o type PLP sú informácie o spoločnej PLP, zoskupenej dátovej PLP a normálnej dátovej PLP, pričom spoločná PLP je špeciálnou PLP, ktorá obsahuje dáta zdíeľané viacerými PLP.0011 Ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje spôsob vysielania vysielacich dát do prijímača, pričom spôsob zahrnuje BCH kódovanie signalizačných dát vrstvy 1 LDPC kódovanie BCH kódovaných signalizačných dát vrstvy 1, aby sa Vygeneroval najmenej 1 LDPC paritný bit uskutočnenie punktuovania na vygenerovanom LDPC paritnom bite bitové vkladanie LDPC kódovaných signalizačných dát vrstvy 1 a punktuovaného LDPC paritného bitu a demultiplexovanie bitovo vložených signalizačných dát vrstvy 1 do bunkových slov a mapovanie bunkových slov na konštelačné hodnoty pomocou spôsobu QAM mapovania, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 majú informácie o type PLP, naznačujúce typ pridruženej PLP, pričom informácie o type PLP sú informácie o spoločnej PLP, zoskupenej dátovej PLP a normálnej dátovej PLP, pričom spoločná PLP je špeciálnou PLP,ktorá obsahuje dáta zdieľané viacerými PLP.0012 Ešte ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje spôsob prijímania vysielacich dát, pričom spôsob zahrnuje spätné mapovanie konštelačných hodnôt, ktoré zodpovedajú signalizačným dátam vrstvy 1 na bunkové slová multiplexovanie spätne mapovaných bunkových slov na signalizačné dáta vrstvy 1 bitove rozkladanie multiplexovaných signalizačných dát vrstvy 1 a najmenej 1 LDPC paritného bitu vykonanie depunktuovania na LDPC paritnom bite LDPC dekódovanie signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného LDPC paritného bitu a BCH dekódovanie LDPC kódovaných signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného LDPC paritného bitu, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 obsahujú informácie o type PLP, naznačujúce typ pridruženej PLP, pričom informácie o type PLP sú informácie o spoločnej PLP, zoskupenej dátovej PLP a normálnej dátovej PLP, pričom spoločná PLP je špeciálnou PLP, ktorá obsahuje dáta zdielané viacerými PLP.0013 Jedno uskutočnenie vynálezu sa týka digitálneho prenosového systemu a spôsobu signalizovania fyzickej vrstvy. Dalšie uskutočnenie vynálezu sa týka kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM - Quadrature Amplitude Modulation), konkrétne kombinácie modifikovanej QAM pomocou binárneho zrkadlového Grayovho kódu (BRGC - Binary Reflected Gray Code) a modifikácie pomocou nehomogénnej modulácie pre efektívnu moduláciu.0014 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka efektívneho obrazca rozptýlených pilotov a štruktúry preambuly pre odhad kanálov a štruktúry dekódovača na realizovanie efektívneho obrazca rozptýlených pilotov a štruktúry preambuly v systéme, keď je účinnosť spektra zvýšená pomocou viazania kanálov.0015 Konkrétne sa uskutočnenie vynálezu týka štruktúry preambuly na zvýšenie zisku kódovania zvýšením účinnosti spektra a prijímača pre efektívne dekódovanie Okrem toho sú opísané obrazce rozptýlených pilotov, ktoré sa môžu použiť v štruktúre preambuly, ako aj štruktúry prijímača. Pomocou navrhovaného modelu pilotov sa môže dekódovat signál L 1 vysielaný v preambule v náhodnej polohe okna tunera bez použitia informácií v informáciách o viazaní kanálov.0016 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka optimalizovaného signalizovania L 1, aby sa znížila réžia signalizovania v systéme viazania kanálov, a efektívnej štruktúry prijímača.-3 0017 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka štruktúry bloku L 1, ktorá môže maximalizovat účinnosť spektra bez punktuovania, t. j. bez zhoršenia výkonu.0018 Jedno uskutočnenie vynálezu sa týka štruktúry signalizovania L s minimalizovanou réžiou alebo adaptívnou štruktúrou bloku L 1 pre zvýšenú účinnost spektra v prostredí viazania kanálov. Štruktúra sa dokáže prispôsobiť bloku L 1, ktorý sa môže menit v závislosti od štruktúry viazania kanálov alebo prostredia vysielacieho kanála.0019 Jedno uskutočnenie vynálezu sa týka štruktúry vkladania, vhodnej pre systém viazania kanálov. Navrhovaná vkladacia štruktúra môže umožňovať dekódovanie užívateľom požadovanej služby v náhodne polohe okna tunera.0020 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka vysielanie informácií o typoch dátového segmentu v záhlaví FECFRAME v prostredí viazania kanálov. Typy dátového segmentu môžu byť buď konštantné kódovanie a modulácia (CCM - Constant Coding and Modulation), alebo adaptívne kódovanie a modulácia/variabilné kódovanie a modulácia (ACMNCM - Adaptive Coding and ModulationNariable Coding and Modulation). Môže sa minimalizovať réžia signalizovania L 1.0021 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka vysielania parametrov časového vkladania bloku L 1 v záhlaví preambuly. Okrem toho sa navrhuje ochranný mechanizmus na zabezpečenie odolnosti signalizovania.0022 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka štruktúry záhlavia, ktorá môže vysielať informácie signalizovania L 1 o veľkosti L 1, ktoré sa vysielajú v preambule a parametre časového vkladania vo forme L 1-pre.0023 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka efektívnej štruktúry časového vkladania bloku L 1.0024 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka spôsobu adresovania, ktorý môže znížiť réžiu adries PLP v štruktúre signalizovania L 1.0025 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka časového vkladača, ktorý má plnú hĺbku vkladania v prostredí impulzného šumu.0026 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka preambúl časového vkladania, ktoré môžu mať plnú hĺbku vkladania.0027 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka efektívneho rozkladača, ktorý môže zmenšiť pamät, potrebnú na rozkladanie o polovicu prostredníctvom uskutočnenia symbolového rozkladania pomocou 2-D jednoduchej vyrovnávacej pamäti.0028 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka architektúry prijímača systému OFDM použitím dátového segmentu.0029 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka spôsobov časového vkladania a časového rozkladanie preambuly. Vkladaním do preambúl bez pilotov sa môžu maximalizovať účinky časového a frekvenčného vkladania a minimalizovať pamäť, potrebná pre rozkladanie.0030 Ešte jedno uskutočnenie vynálezu sa týka signalizačných polí a štruktúry záhlavia L 1, ktoré sa vysielajú v symboloch preambuly.0031 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka signalizovania L 1 a prijímača využívajúceho signalizovanie L 1 pre efektívne káblové vysielanie. OPIS VÝHODNÝCH USKUTOČNENÍ VYNÁLEZU0032 Priložené výkresy, ktoré sú zahrnuté s cieľom ďalšieho pochopenie vynálezu a sú začlenené v tejto prihláške a tvoria jej súčasť, zobrazujú uskutočnenie (uskutočnenia) vynálezu a spolu s opisom slúžia na vysvetlenie princípu vynálezu. Na výkresoch0033 Obrázok 1 zobrazuje príklad 64 K kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM - Quadrature Amplitude Modulation), používanej v európskej DVB-T.0034 Obrázok 2 zobrazuje spôsob binárneho zrkadlového Grayovho kódu (BRGC - Binary Refleoted Gray Code).0035 Obrázok 3 zobrazuje výstup blízko gaussiánu modifikovanim 64-QAM, požívanej v DVB-T. 0036 Obrázok 4 zobrazuje Hammingovu vzdialenosť medzi zrkadlovým párom v BRGC.Obrázok 5 zobrazuje charakteristiku v QAM, kde zrkadlový pár existuje pre každú os I a os Q.Obrázok 6 zobrazuje spôsob modiñkovania QAM pomocou zrkadlového páru BRGC. Obrázok 7 zobrazuje priklad modifikovanej 64/256/1024/4096-QAM.Obrázky 8 a 9 sú príkladom modifikovanej 64-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC. Obrázky 10 a 11 sú príkladom modiñkovanej 256 ~QAM pomocou zrkadlového páru BRGC.Obrázky 12 a 13 sú príkladom modifikovanej 1024-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázky 14 a 15 sú príkladom modifikovanej 1024-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázky 16 a 17 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázky 18 a 19 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázky 20 a 21 sú príkladom modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázky 22 a 23 sú príkladom modiñkovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázky 24 a 25 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázky 26 a 27 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázky 28 a 29 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGCObrázky 30 a 31 sú príkladom modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového paru BRGCObrázok 32 zobrazuje príklad bitového mapovania modifikovanej QAM, kde 256-QAM je modifikované pomocou BRGC.Obrázok 33 zobrazuje príklad transformácie MQAM na nehomogénnu konšteláciu. Obrázok 34 zobrazuje priklad digitálneho prenosová-ho systému. Obrázok 35 zobrazuje príklad vstupného procesora.Obrázok 36 zobrazuje infonnáciu, ktora môže byť obsiahnuté v základnom pásme (BB Base Band).Obrázok 37 zobrazuje príklad kódovanej modulácie svkladaním bitov (BICM - Bitlnterleaved Coded Modulation).Obrázok 38 zobrazuje príklad skráteného/punktuovaného kódovača. Obrázok 39 zobrazuje priklad použitia rôznych konštelácii.Obrázok 40 zobrazuje ďalší príklad prípadov, ked sa zvažuje kompatibilita medzi konvenčnými systémami.Obrázok 41 zobrazuje štruktúra rámca, ktorá zahrnuje preambulu pre signalizovanie L 1 a dátový symbol pre dáta PLP.Obrázok 42 zobrazuje príklad vytvárača rámcov, Obrázok 43 zobrazuje príklad pilotnej vložky (404) zobrazenej na obrázku 4. Obrázok 44 zobrazuje SP štruktúru.Obrázok 45 zobrazuje novú SP štruktúru alebo pilotný model (PP - Pilot Pattern) 5.

MPK / Značky

MPK: H04L 27/26, H04L 1/00, H04L 5/00, H04L 27/34

Značky: prístroj, signálu, vysielania, vysielanie, prijímanie, prijímania, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/140-e10392-pristroj-na-vysielanie-a-prijimanie-signalu-a-sposob-vysielania-a-prijimania-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu</a>

Podobne patenty