Upevnenie nábytkových modulárnych skriniek

Číslo patentu: U 7270

Dátum: 03.11.2015

Autor: Liba Bohumil

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka upevnenia nábytkových skriniek na zvislú stenu pomocou permanentných magnetov, je ním možné bez použitia náradia kedykoľvek meniť skrinkovú, regálovú alebo kombinovanú zostavu.Známe sú riešenia skrinkových a regálových zostáv umožňujúce meniť usporiadanie jednotlivých skriniek alebo poličiek. Principiálne sú založené na možnosti prestavenia prídržného prvku, držiaka, na ktorý sa upevní skrinka alebo polička. Rôzne konštrukcie sú známe zo spisov DE 81 23 758, DE 199 09 440, DE 203 03 813, DE 20 2008 002 066, DE 10 2010 017 771. Ich nevýhodou je obmedzená možnosť modularity daná nosným prvkom skriniek.Inú skupinu modulárnych nábytkových zostáv tvoria riešenia, ktoré využívajú ako nosný prvok permanentný magnet. Známe sú zo spisov US 4 047 773, W 0 2004039212, US 2006/0244348, EP l 980 175. Uvedené riešenia sa týkajú najmä nábytkových zostáv uložených na pevnom základe a vzájomne spojených magnetickým prvkom. Riešenia upevnené magnetickým prvkom na stene známe zo spisov DE 200 11 351, DE 101 24 644 sú z dôvodu zaťaženia skriniek iba ľahkými predmetmi a ich bezpečnosti nevhodné.Známe je tiež riešenie využívajúce kombináciu variability umiestnenia prídržného prvku mechanickým upevnením a poistením permanentným magnetom zo spisu DE 20 2014 004 150, ktoré je konštrukčným riešením predurčené na priemyselné použitie a ako prvok pre nábytkové skrinky je nevhodné.Uvedené nevýhody doterajšieho stavu techniky čiastočne odstraňuje upevnenie modulárnych nábytkových skriniek podľa tohto technického riešenia pozostávajúce zo základovej dosky z feromagnetického materiálu ukotvenej k zvislej stene, z najmenej jednej nábytkovej skrinky a z permanentných magnetov, ktorého podstata spočíva v tom, že nábytková skrinka, ktorej zadná stena má tvar pravouhlého štvor- a viacuholníka s rovnakými stranami a/alebo s ich celočíselnými násobkami, je upevnená k základovej doske najmenej dvoma magnetmi upevnenými v zadnej stene nábytkovej skrinky.Magnety zapadajú svojimi výstupkámi do upevňovacích otvorov základovej dosky. Upevňovacie otvory v základovej doske sú umiestnené v rastri tvorenom štvorcami, kde každý štvorec má najmenej dva otvory,ku každému z nich sú pridané ďalšie otvory pootočením o 90 stupňov. Magnety upevnené na zadnej stene nábytkovej skrinky tvorenom štvorcami základovej dosky.Výhodné je vyhotovenie, pri ktorom magnet upevnený V zadnej stene nábytkovej skrinky je valcovitého odstupňovaného tvam a svojím výstupkom s menším priemerom zapadá do kmhového upevňovacieho otvom v základovej doske.Je tiež výhodné, keď plochy základovej dosky, na ktorých nie sú upevnené nábytkové skrinky, sú osadené dielcami zadnej steny, ktorých tvar je zhodný so zadnou stenou nábytkovej skrinky a ich upevnenie k základovej doske je zhodné s upevnením nábytkových skriniek k základovej doske.Upevnenie modulárnych nábytkových skriniek podľa tohto technického riešenia vytvára medzi nábytkovou skrinkou a základovou doskou pevný spoj, pretože nábytková skrinka v upevnenej polohe je zabezpečená proti zosunutiu dole okrem príťažlivej sily magnetu tiež pevným prierezom drieku výstupku magnetu v upevňovacom otvore základovej dosky.Uvedené spoľahlivé upevnenie súčasne umožňuje s nezaťaženou nábytkovou skrinkou pohodlne a bezpečne manipulovat a premiestňovať ju z jednej polohy upevnenia do druhej.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétne vyhotovenia technického riešenia sú znázornené na pripojených výkresoch, kde naobrázku 1 je aXonometrický pohľad na modulárnu zostavu nábytkových skriniek, obrázok 2 je aXonometrický pohľad na inú modulárnu zostavu nábytkových skriniek, obrázok 3 je čelný pohľad na základovú dosku s horizontálno-vertikálnym usporiadaním upevňovacích otvorov, obrázok 4 je čelný pohľad na základovú dosku s horizontálno-vertikálnym usporiadaním upevňovacích otvorov pootočených o 30 stupňov vľavo, obrázok 5 je čelný pohľad na základovú dosku s ľubovoľným usporiadaním upevňovacích otvorov, 10obrázok 6 je detail upevnenia nábytkovej skrinky magnetom V základovej doske, obrázok 7 je axonometrický pohľad na upevnenie obdlžnikovej nábytkovej skrinky V horizontálnej polohe k základovej doske s horizontálno-vertikálnym usporiadaním upevňovacích otvorov v polohe skrinky pred doľahnutím k základovej doske, obrázok 8 je axonometrický pohľad na upevnenie obdlžnikovej nábytkovej skrinky vo vertikálnej polohe k základovej doske s horizontálno-vertikálnym usporiadaním upevňovacích otvorov v polohe skrinky pred doľahnutím k základovej doske, obrázok 9 je axonometrický pohľad na upevnenie dvoch nábytkových skriniek k základovej doske s horizontálno-vertikálnym usporiadaním upevňovacích otvorov pootočených o 30 stupňov doľava, obrázok 10 je axonometrický pohľad na upevnenie dvoch nábytkových skriniek k základovej doske s ľubovoľným usporiadaním upevňovacích otvorov.Zostava nábytkových modulárnych skriniek znázornená na obrázku 1 pozostáva z jednej nábytkovej obdlžnikovej skrinky bez dvierok Ä umiestnenej horizontálne, z dvoch nábytkových obdlžnikových skriniek bez dvierok Ä umiestnených vertikálne, z dvoch nábytkových obdlžnikových skriniek s dvierkami Q umiestnených vertikálne, zo štyroch nábytkových obdlžnikových skriniek s dvierkami Ä umiestnených vertikálne,z jednej nábytkovej štvorcovej skrinky bez dvieroka z jednej nábytkovej štvorcovej skrinky s dvierkami Q. Nábytkové skrinky g sú upevnené k základovej doske 1 z feromagnetického materiálu prostredníctvom permanentných magnetov ą upevnených na zadnej stene Q nábytkovej skrinky g. Nábytkové obdlžnikové skrinky Ä a Ä majú rozmer kratšej strany zadnej steny Q Q a rozmer dlhšej strany 2 X 12. Nábytkové štvorcové skrinkya 21 majú rozmer strany zadnej steny 21 Q.Zostava nábytkových modulárnych skriniek znázornená na obrázku 2 pozostáva z jednej nábytkovej obdlžnikovej skrinky bez dvierok Ä umiestnenej horizontálne, z dvoch nábytkových obdlžnikových skriniek s dvierkami Q umiestnených horizontálne, z jednej nábytkovej obdlžnikovej skrinky s dvierkami Ä umiestnenej vertikálne, z jednej nábytkovej štvorcovej skrinky s dvierkami 21, z dvoch nábytkových poličiek so zadnou stenou tvaru obdlžnika à (V priečnom reze tvaru písmena L) a Voľná plocha základovej dosky l,ktorá nie je skrinkami a poličkami obsadená, je pokrytá samostatnými dielcami zadnej steny Q. Nábytkové obdlžnikové skrinky Ä a Ä a nábytkové poličky Ä majú rozmer kratšej strany zadnej steny 21 x 12 a rozmer dlhšej strany 2 x 12. Nábytková skrinka štvorcová Q má rozmer strany zadnej steny Q 2 x 12. Rozmery dielcov zadnej steny 21 i zodpovedajú rozmerom voľných plôch základovej dosky l. V príklade podľa obrázka 2 je to jeden obdĺžnikový dielec zadnej steny Q s rozmerom kratšej strany Q a rozmerom dlhšej strany 2 X 12 a dva štvorcové dielce zadnej steny Q s rozmerom strany Q.Detail upevnenia je znázornený na obrázku 6. V zadnej stene Q nábytkovej skrinky g V jej otvore Q je upevnený pomocou lepidla í magnet g. Na prilepenie je vhodné polopružné polyuretánové lepidlo. Magnet g je valcovitého odstupňovaného tvaru a svojím výstupkom Q s menším priemerom zapadá do upevňovacieho otvoru Q V základovej doske l. Vhodný je neodymový magnet (Nd 2 Fe 14 B). Počet magnetov g závisí od veľkosti nábytkovej skrinky g a od jej zaťaženia, ale najmenší počet je dva. Umiestnenie magnetov â na zadnej stene Q nábytkovej skrinky g je závislé od usporiadania upevňovacích otvorov Q na základovej doske l. Upevňovacie otvory Q V základovej doske l môžu byť usporiadané rôzne. Na ich usporiadanie platí zásada,že sú umiestnené v rastri tvorenom štvorcami so stranou Q a ku každému otvoru Q je priradený otvor Q pootočením o 90 stupňov.Na obrázku 3 je znázornená základová doska 1 pozostávajúca z 12 štvorcov so stranou Q s horizontálnoVertikálnym usporiadaním upevňovacích otvorov, dvoch otvorov Q na vertikále a dvoch otvorov Q na horizontále V každom štvorci rastra.Na obrázku 4 je znázornená základová doska l pozostávajúca z 12 štvorcov so stranou Q s horizontálnoVertikálnym usporiadaním upevňovacích otvorov pootočených o 30 stupňov doľava, dvojice otvorov Q a dvojice otvorov Q V každom štvorci rastra.Na obrázku 5 je znázornená základová doska g pozostávajúca z 12 štvorcov so stranou Q s ľubovoľným usporiadaním upevňovacích otvorov Q. Každý štvorec rastra základovej dosky l má tri upevňovacie otvory Q, ktorým sú priradené pootočením o 90 stupňov doľava tri upevňovacie otvory Q.Na obrázku 7 je znázornené upevnenie obdlžnikovej nábytkovej skrinky g v horizontálnej polohe k základovej doske 1 pozostávajúcej z 20 štvorcov V rastri s horizontálno-vertikálnym usporiadaním štyroch upevňovacích otvorov - dvoch otvorov Q a dvoch otvorov Q v polohe skrinky pred doľahnutím k základovej doske. Na tomto obrázku je znázornený spôsob upevnenia skrinky V horizontálnej polohe, kedy sa skrinka g V prvej fáze priloží homou hranou k základovej doske l V požadovanom mieste tak, aby horné magnety g doľahli do upevňovacích otvorov Q a postupne sa skrinka otáčaním okolo hornej hrany smerom k základovej doske l približuje aj svojou spodnou hranou k základovej doske l, až kým dolné magnety g nevniknúdo príslušných upevňovacích otvorov E a následne skrinka z doľahne svojou zadnou stenou Ä k základovej doske l.Na obrázku 8 je znázornené upevnenie obdĺžnikovej nábytkovej skrinky g vo vertikálnej polohe k základovej doske l pozostávajúcej z 20 štvorcov V rastri s horizontálno-vertikálnym usporiadaním štyroch upevňovacích otvorov - dvoch otvorov n a dvoch otvorov Q V polohe skrinky pred doľahnutím k základovej doske. Na tomto obrázku je znázornený spôsob upevnenia skrinky vo vertikálnej polohe, kedy sa skrinka g V prvej fáze priloží ľavou hranou k základovej doske l V požadovanom mieste tak, aby magnety 3 umiestnené bližšie k ľavej hrane doľahli do upevňovacích otvorov Q a postupne sa skrinka otáčaním okolo ľavej hrany smerom k základovej doske l približuje aj svojou pravou hranou k základovej doske l, až kým magnety 3 umiestnené bližšie k pravej hrane nevniknú do príslušných upevňovacích otvorov Q a následne skrinka z doľahne svojou zadnou stenou Q k základovej doske l.Na obrázku 9 je znázornené upevnenie dvoch nábytkových skriniek k základovej doske s horizontálnoVertikálnym usporiadaním upevňovacích otvorov pootočených o 30 stupňov doľava. Základová doska má raster s 20 štvorcami. V každom štvorci sú dva upevňovacie otvory 11 i a dva pootočené upevňovacie otvory E. Každá skrinka je upevnená štyrmi magnetmi 3.Na obrázku 10 je znázomené upevnenie dvoch nábytkových skriniek k základovej doske s ľubovoľným usporiadaním upevňovacích otvorov. Základová doska má raster s 20 štvorcami. V každom štvorci sú tri upevňovacie otvory n a tri pootočené upevňovacie otvory E. Každá skrinka je upevnená štyrmi magnetmi 3.Opísané príklady konkrétneho vyhotovenia vrátane výkresov znázorňujúcich technické riešenie V žiadnom prípade neobmedzujú rozsah ochrany uvedený V definícii, ale iba objasňujú podstatu tohto technického riesenia.Upevnenie nábytkových modulárnych skriniek podľa tohto technického riešenia možno uplatniť V interiéri i exteriéri pre skrinkové a regálové zostavy s predpokladom častej zmeny usporiadania jednotlivých skriniek ako úložných plôch V bytoch, knižniciach, školských zariadeniach a iných pracovniach.l. Upevnenie nábytkových modulárnych skriniek pozostávajúce zo základovej dosky (1) z feromagnetického materiálu ukotvenej k zvislej stene, z najmenej jednej nábytkovej skrinky (2) a z permanentných magnetov (3), V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že nábytková skrinka (2), ktorej zadná stena (21) má tvar pravouhlého štvor- a viacuholníka so stranami (12) a/alebo celo číselného násobku strán je upevnená k základovej doske (1) najmenej dvoma magnetmi (3) upevnenými v zadnej stene (21) nábytkovej skrinky, kde magnety (3) zapadajú svojimi výstupkami (31) do upevňovacích otvorov (11) základovej dosky (l), pričom upevňovacie otvory (ll) V základovej doske (l) sú umiestnené V rastri tvorenom štvorcami so stranou (12),kde každý štvorec má najmenej dva otvory (l l), ku každému z ktorých sú pridané ďalšie otvory (l li) pootočením o 90 stupňov a magnety (3) upevnené na zadnej stene (21) nábytkovej skrinky (2) sú umiestnené V počte naj menej dva zhodne s umiestnením upevňovacích otvorov (ll), (1 li) V rastri tvorenom štvorcami so stranou (12) základovej dosky (1).2. Upevnenie nábytkových modulárnych skriniek podľa nároku l, V y z n a č u j ú c e S a t ý m ,že magnet (3) upevnený V zadnej stene (21) nábytkovej skrinky (2) je valcovitého odstupňovaného tvaru a svojím Výstupkom (31) s menším priemerom zapadá do kruhového upevňovacieho otvoru (11) V základovej doske ( 1).3. Upevnenie nábytkových modulárnych skriniek podľa nároku 1 alebo 2, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že plochy základovej dosky (1), na ktorých nie sú upevnené nábytkové skrinky (2), sú osadené dielcami zadnej steny (Zli), ktorých tvar je zhodný so zadnou stenou (21) nábytkovej skrinky (2) a ich upevnenie k základovej doske (l) je zhodné s upevnením nábytkových skriniek (2) k základovej doske (l).

MPK / Značky

MPK: F16B 12/28, A47B 87/02

Značky: skriniek, modulárnych, upevnenie, nábytkových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-u7270-upevnenie-nabytkovych-modularnych-skriniek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upevnenie nábytkových modulárnych skriniek</a>

Podobne patenty