Spôsob úpravy fólie, najmä na zmenu optických vlastností, fólia upravená uvedeným spôsobom a jej použitie

Číslo patentu: U 7175

Dátum: 01.07.2015

Autor: Šalgovič Vladimír

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka úpravy samolepiacich fólií, ktoré sa používajú predovšetkým V reklame a pri výrobe značiek, označení, pútačov, svetelných reklám s cieľom zmeniť optické vlastnosti už vyrobenej fólie. Technické riešenie sa týka nového spôsobu, ktorým sa dajú Zmeniť vizuálne vnímané vlastnosti V podstate akejkoľvek fólie bez nutnosti potlače. Technické riešenie tiež opisuje výslednú upravenú fóliu a jej použitie.V reklamnom priemysle a pri výrobe rôznych pútačov, označení alebo značiek sa používa široká škála rôznych druhov samolepiacich fólii. Vyrábajú sa v rôznych farbách a môžu byť tiež dodatočne potlačené podľa potreby. Bežné fólie sú dostupné v najširšom výbere farieb, z ktorých je zvyčajne možné vybrať jednu vhodnú farbu. Ak sa však k danej farbe má vybrať rovnaká farba, len s menšou intenzitou, napríklad na vytvorenie farebných prechodov, nastávajú problémy, pretože výrobca môže vyrábať na sklad len konečný počet odtieňov. Výroba fólií špeciálnych farieb rovnakého odtieňa nie je vôbec rentabilná pri malej požadovanej ploche. V takom prípade sa zvyčajne odporúča fóliu potlačiť farbou, na čo sú dostupné rôzne technológie. Ich nevýhodou je však, že potlač v exteriéri už po krátkej dobe farebne degraduje a po dvoch rokoch je zmena farebnosti následkom UV žiarenia už viditeľná. Pritom bežné, základné farebné fólie s originálnou farebnosťou v celej hrúbke vrstvy sú schopné vydržať aj viac ako 7 - 10 rokov.Pri špeciálnych samolepiacich fóliách, ktoré sú jednostranné priehľadné, translucentné alebo ktoré sú florescenčné, je problém s výberom farebnosti ešte vypuklejši. Tieto špeciálne fólie sú niekoľkonásobne drahšie ako základné farebné fólie, sú pritom dostupné v oveľa obmedzenejšej škále farieb (zvyčajne do 10 odtieňov translucentných fólií oproti stovkám odtieňov bežných fólií). Pri translucentných fóliách nejestvujú ani rôzne intenzity jednej farby. Niektoré špeciálne fólie sú síce určené aj na dodatočnú potlač, tá je však v exteriéri málo stabilná. Pri aplikácii translucentných fólií vo veľkých svetelných reklamných zariadeniach sa pritom vyžaduje vysoká životnosť bez zmeny farebnosti, a to aj z dôvodu, že takéto reklamné zariadenia sú zvyčajne vo veľkej výške, samé bývajú veľké a vysoké, a to zhoršuje ich fyzickú dostupnosť.Riešenie podľa zverejnenia patentu US 2004224126 A 1 opisuje dierovanú fóliu, dodávanú v bielej alebo čiernej farbe, ktorá je určená na použitie v podsvietených reklamách. Takéto riešenie si pri iných farbách vyžaduje opäť potlač, čo spôsobuje skôr opísané problémy. Nevýhodou je aj vysoká cena uvedenej fólie.Vo všeobecnosti rastú nároky klientov na farebnosť aj stálosť farby v reklamných prvkoch a zároveň existuje neustály tlak na náklady. Je žiadané a nie je známe také riešenie, ktoré bude poskytovať trvanlivé výsledky pre veľkú škálu farieb s rôznou intenzitou a bude ekonomicky použiteľné aj pri malej celkovej spotrebe jedného odtieňa fólie, nebude teda odkázané len na sériovo dostupné fólie so špeciálnymi optickými vlastnosťami.Nedostatky uvedené v doterajšom stave techniky podstatným spôsobom odstraňuje spôsob úpravy fólie,najmä na zmenu optických vlastností, ako sú napríklad priehľadnosť, priepustnosť svetla, intenzita farebného odtieňa podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že sa použije fólia, ktorá má farbu vo vrstve zhodnú s farbou na vonkajšom viditeľnom povrchu, pričom pred nalepením fólie sa do nej vytvoria reťaze líniovo pospájaných otvorov v celej hrúbke zafarbenej vrstvy. Línie pospájaných otvorov sa opakujú vedľa seba, pričom jednotlivé otvory sú menšie, ako je projekcia minimálneho uhla rozlíšenia ľudského oka pri vzdialenom vnímaní fólie. Miera zmeny optických vlastností je závislá od pomeru plochy vyrezaných otvorov oproti celkovej ploche, resp. oproti ploche ponechanej, nevyrezanej fólie. Veľkosť otvorov sa navrhuje a mení pre dané použitie a aj podľa konkrétnej farebnosti, rozdielne vlnové dĺžky farebného svetla majú vplyv na odlišné vnímanie otvorov a svetla, ktoré z otvorov vychádza.Upravovaná samolepiaca fólia má podkladovú vrstvu, napríklad nosný podkladový papier. Podkladová vrstva nesie fóliu pri jej vyrezávaní, bráni deformáciám samotnej fólie a tiež chráni lepidlo samolepiacej fólie. Fólia sa pred jej nalepením oddelí od podkladovej vrstvy.Použitie fólie so zhodnou farebnosťou vo vrstve materiálu vyjadruje, že sa nejde o potlač na povrchu fólie, ale že sa využije základná farebná fólia. Tá je pritom dostupná v najširšom spektre farieb. Farebnosť v celej vrstve (resp. aspoň v jednej vrchnej alebo najvyššej vrstve) zabezpečuje vysokú stabilitu aj pri vonkajšom použití. Ako základ teda použijeme trvácny materiál dodávaný v stovkách odtieňov. Zmenu vonkajších optických vlastností fólie nevykonáme chemicky ani potlačou, či nanášaním ďalšej vrstvy, ale tým, že mechanicky z fólie odstránime výrezy v celej vrstve fólie. Spôsob podľa opísaného technického riešenia je použiteľný aj na potlačené fólie, teda na fólie, ktoré majú vrchnú vrstvu farebne odlišnú od zvyšných vrstiev, 10výhody opísaného spôsobu sa naj viac prejavia pri fóliách bez dodatočnej potlače.Ľudské oko má Vysokú rozlišovaciu schopnosť, pomerne veľký zorný uhol (120 ° zvisle a l 50 ° Vodorovne) a Vysokú citlivosť na kontrast, teda veľkú schopnosť rozlišovania farieb a ich odtieňov pri susednom umiestnení. Jasný obraz sa vytvorí len Vtedy, ak je pozorovaný objekt Väčší ako rozlišovacia hranica oka(minimum separabile), tá je V podstate pri fotopickom, dennom vnímaní daná štruktúrou čapíkov na sietnici oka. Priemer čapíka je cca 0,005 mm, vzdialenosť sietnice od optického uzla oka dospelého oka je cca 16 až 18 mm. Uhlová vzdialenosť rozlíšiteľných výrezov je potom na hranici 0,005/ 17 2,94 X 104 rad 0,01685 stupňov cca 1 uhlová minúta. Napríklad pri vzdialenosti 5 m už nemôžeme rozoznať dva body vzdialené od seba 1,5 mm. Táto hranica platí pri rozpoznávaní dvoch osamotených bodov s vysokým kontrastom voči pozadiu (napríklad čierne body na bielom pozadí), pri menej kontrastných objektoch sa rozlišovacia schopnosť znižuje. Pri priemernom kontraste a opakovanom pravidelnom vzore reťazí môžeme uvažovať, že približnou hranicou rozlíšenia ľudského oka je uhol 3 uhlové minúty.Pre Vnímanie výrezov je podstatná tiež noniová rozlišovacia hranica oka a zrakoVá ostrosť (minimum cognibile, minimum legibile, minimum separabile). Pri výrezoch fólie podľa tohto technického riešenia je preto postačujúce, aby sme sa veľkosťou vyrezaných otvorov priblížili aspoň rádovo k rozlišovacej hranici pozorovateľa alebo pod rozlišovaciu hranicu pozorovateľa a ten už nebude vyrezané otvory Vôbec pozorovať ako chýbajúce miesta na fólii. Pozorovateľom sa má na mysli človek, pre ktorého je Výrobok s vyrezanou fóliou určený. Napríklad človek, ktorý z cesty sleduje reklamný nápis vzdialený 10 m od cesty. Pozorovatel bude plochu s fóliou chápať ako celistvú, ale s rozdielnou intenzitou farby, ako mala pôvodná fólia bez výrezov.Keď V opise a v nárokoch uvádzame, že rozmer otvorov má byť menší ako rozlišovacia hranica ľudského oka pozorovateľa pri predpokladaných podmienkach vnímania upravenej fólie, má sa tým na mysli, že sa pri aplikácii fólie predpokladá, z akej približnej vzdialenosti bude fólia, resp. výrobok s fóliou vnímaný, pozoroVaný. Napríklad pri reklame na streche budovy sa dá predpokladať, že to bude zo vzdialenosti väčšej, ako je Výška budovy. To prirodzene nevylučuje, že určité osoby, napríklad servisní technici, uvidia fóliu aj z menšej vzdialenosti, pri ktorej budú schopní rozlíšiť otvory na povrchu fólie. Dimenzovanie veľkosti otvorov sa bude riadiť podľa vnímania cieľovej skupiny a môže zohľadňovať aj miestne svetelné podmienky, napr. stále nočné svetelné zdroje a podobne. Konkrétne svetelné podmienky a uhlové pomery pohľadu na fóliu môžu byť zohľadnené aj pri návrhu použitia ďalších vrstiev. To môže viesť k použitiu napríklad difúznej a/alebo polarizačnej, a/alebo mliečnej fólie alebo k použitiu priehľadnej a/alebo mliečnej, a/alebo priesvitnej, alebo inej dosky (plexisklo alebo polykarbonát s fóliami atď.) pri svetelnej reklame.Použitie perforovanej fólie s otvormi je už známe z doterajšieho stavu techniky, otvory Však mali konštantnú, pri výrobe definovanú veľkosť, nezohľadňovali konkrétnu aplikáciu a mali samostatné, nepospájané otvory. Riešenie s tvorbou samostatných otvorov je nepoužiteľné z dôvodu, že nie je technicky možné vo fólii vyrezávať a vyberať samostatné kúsky fólie z otvorov. Predložené technické riešenie prináša pokrok V tom, že vyrezané otvory Vo fólii sú pospájané do reťaze, ktorá sa dá vybrať ako celistvý Výrez. Plotrovacie stroje sú schopné vyrezať aj jemné, malé samostatné tvary, avšak vyberanie samostatných výrezov je potom veľmi náročné na ručnú prácu, V podstate je nemožné už pri malých plochách. Ak Však pospájame otvory V líniách do reťaze, jedným ťahom odstránime z fólie celú reťaz s otvormi.Bude Výhodné, ak reťaz bude mať opakujúce sa otvory, medzi ktorými bude spojovací pásik, zvyčajne s menšou šírkou, ako je šírka otvoru. Šírka pásika môže byť podstatne menšia, ako je šírka otvoru, mala by byť Však zvolená tak, aby pásik svojou ťahovou pevnosťou postačoval na vytiahnutie fólie z vyrezaného otvoru. Pásiky medzi otvormi V podstate slúžia na reťazové, postupné vyťahovanie vyrezaných otvorov, ich prípadný príspevok k zmene optických vlastností je až druhoradý, môže byť však zahrnutý do výpočtu plochy vyrezanej a ponechanej fólie.Otvory môžu mať rôzny tvar, výhodné sú predovšetkým tvary so zaoblenými líniami ako kruh, elipsa. Možné sú aj tvary ako štvorec, obdĺžnik, trojuholník, mnohouholník, napr. šesťuholník a podobne. Napojenie spojovacieho pásika na otvor by malo byť vybavené zaoblením, aby sa fólia pri vyťahovaní výrezu netrhala,ostré zmeny línií by boli náchylné na tvorbu trhlín. V prípade, že je použitý neokrúhly tvar otvoru, napríklad štvorec alebo trojuholník, je tiež Vhodné, aby hrany takéhoto samotného útvaru mali aspoň jemné zaoblenie. Zaoblenia sú Výhodné, ale nie nevyhnutné aj z hľadiska produktivity rezania.Bude tiež výhodné, ak je umiestnenie otvoru v jednej línii posunuté oproti pozícii otvoru V susednej línii. Je vhodné, ale nie nevyhnutné, ak sú tieto otvory V susedných líniách odsadené rovnomerne, teda o polovicu rozstupu otvoru V rámci línie. Línia reťaze bude predovšetkým rovná, môže mať však aj zakrivenie, zvlnenie a podobne. Odstup susediacich línií je jedným z parametrov, ktoré popri veľkosti otvorov ovplyvňujú pomer plochy vyrezanej fólie k ploche ponechanej fólie. Rozstup línií by však rádovo mal zodpovedať rozstupu otvorov, aby vnímanie fólie v navzájom kolmých pohľadoch bolo rovnaké.Otvory Vo fólii, teda línie reťazí môžu byť Vytvorené plotrovaním, vysekávaním, laserovým lúčom a podobne. Najproduktívnejším spôsobom, bez Vnesenia mechanických alebo tepelných napätí, sa zatiaľ javí plotrovanie.Všetky doteraz známe úpravy vyrábaných fólií spočívali V pridávaní materiálu, vrstiev, napríklad sa pridávala vrstva farby alebo vrstva ďalšej fólie. Predložené technické riešenie je zásadne odlišné, v hotovej fólii odoberáme farbu, nie však čiastočne z hrúbky vrstvy, ale odobratím celej hrúbky vrstvy na vymedzenej ploche.Vyrezaním a odstránením reťaze otvorov sa mení najmä priepustnosť svetla cez fóliu a vnímanie farebnej intenzity celej plochy.Z hľadiska jednoduchej manipulácie s upravenou fóliou bude vhodné, aby sa po odstránení výrezov na fóliu naniesla celistvá prekrývacia fólia, najmä priehľadná prekrývacia fólia. Táto vrstva (laminovacia vrstva) zjednoduší ďalšiu manipuláciu a zároveň zvýši mechanickú odolnosť nalepenej vyrezanej fólie proti nežiaducemu odliepaniu jednotlivých pásikov fólie. Životnosť upravenej fólie sa ešte zvýši, ak prekrývacia fólia má UV filter. Podľa potreby môže byť fólia vybavená aj inou vrstvou, a to priamo po vyrezaní a odstránení otvorov alebo aj neskôr po nalepení upravenej fólie. Je napríklad možné použiť translucentnú fóliu ako podklad, ktorý zafarbí svetlo vystupujúce cez otvory v upravenej fólii. Potom bude svetelná reklama cez deň (bez podsvietenia) napríklad modrá a v noci pri podsvietení bude žltá.Reťaze otvorov sa budú do fólie rezať za prítomnosti podkladovej nosnej vrstvy, tá po odstránení vyrezanej fólie zabezpečuje súdržnosť ponechanej fólie. Okrem podkladovej nosnej vrstvy môže mať upravená fólia jednu vrstvu, ako bolo opísané na začiatku opisu, alebo dve vrstvy, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, alebo môže mať aj viac vrstiev. Vo výhodnom usporiadaní môže byť použitá blokovacia biela alebo Čierna vrstva, ktorá bude spojená so základnou vrstvou ešte pred vytváraním reťazí otvorov. Úlohou blokovacej vrstvy bude brániť prenikaniu svetla cez ponechanú fóliu, pojem blokovanie je potrebné chápať v spojitosti s prechodom a/alebo odrazom svetla.Pri zvyčajnom postupe s použitím blokovacej vrstvy sa najskôr spojí bežná farebná fólia s nepriehľadnou bielou alebo čiernou fóliou, pričom sa využíva lepidlo bežnej farebnej fólie. To znamená, že sa z farebnej fólie oddelí podkladová nosná vrstva (podkladový papier) a táto fólia sa lepí na nepriehľadnú bielu alebo čiernu fóliu. Nepriehľadná fólia má vlastnú podkladovú nosnú vrstvu, ktorá v ďalšom kroku predstavuje nosič pri rezaní otvorov. Pri tvorbe otvorov sa reže farebná fólia spolu s blokovacou vrstvou. Prípadná tretia, celistvá,prekrývacia vrstva sa pokladá až po ukončení vyrezávania. V najčastejšom prípade bude mať upravená fólia bez podkladovej nosnej vrstvy dve vrstvy vyrezaná farebná fólia celistvá prekrývacia fólia alebo tri vrstvy vyrezaná blokovacia vrstva vyrezaná farebná fólia celistvá prekrývacia fólia.Voľba bielej alebo Čiernej farby blokovacej vrstvy je závislá od farebnosti druhej vrstvy a od požadovaného spoločného svetelného efektu. Ak sa napríklad má blokovacia vrstva spojiť so žltou fóliou na svetelnú reklamu, použije sa biela blokovacia fólia. Tá zabezpečí, aby cez deň reklama mala jasnú žltú farbu a v noci svietila jasným bielym svetlom. Bez blokovacej fólie by žltá farba cez deň pôsobila bledšia a v noci by reklama svietila bledožlto, nie bielo.Reťaz pospájaných otvorov sa môže vyrezávať na celej šírke fólie, a to najmä v prípade, že sa fólia pripravuje na neskoršie vyrezanie vopred neznámeho tvaru, teda napríklad, že fólia bude dodaná reklamnej agentúre, ktorá z nej vyreže potrebný vonkajší tvar, napríklad písmeno alebo číslicu. V prípade, že spôsob podľa tohto technického riešenia bude použitý priamo pri vyrezávaní vonkajšieho tvaru, budú sa reťaze otvorov vyrezávať len na potrebnej ploche, napríklad na ploche príslušného písmena alebo číslice.Reťaz môže byť na koncoch, napríklad na okraji pásu fólie, spojená s aspoň jednou susednou reťazou pomocou zlučovacieho prvku. Potom je možné uchopiť zlučovací prvok a ním vyťahovať viacero reťazí súČasne.Aj v prípade, ak sa nepoužije zlučovací prvok, môže sa odstraňovanie vyrezanej fólie zefektívniť tým, že najskôr sa čiastočne odkryjú viaceré susedné reťaze, koncami sa vzájomne zlepia (fólia je samolepiaca) a potom sa spolu môže jedným ťahom stiahnuť skupina reťazí.Opísaným spôsobom sa z bežnej farebnej fólie dá vytvoriť fólia, ktorá prepúšťa von biele svetlo alebo zafarbené svetlo z podsvietenia. Rovnakým spôsobom sa dá z daného odtieňa farebnej fólie vytvoriť farebná plocha s menšou intenzitou danej farby. Zväčšovaním veľkosti otvorov rastie odstránená plocha, a tým sa znižuje intenzita farby, ako ju vníma pozorovateľ z diaľky.Nedostatky opísané v doterajšom stave odstraňuje aj samotná fólia upravená z bežnej farebnej fólie s podkladovou nosnou vrstvou podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že vo fólii sú vyrezané otvory, ktoré sú reťazovo prepojené do línie pomocou spojovacích pásikov. Línie pospájaných otvorov sa opakujú vedľa seba. Jednotlivé otvory sú rovnaké alebo menšie, ako je rozmerové rozlíšenie ľudského oka pri vzdialenom vnímaní fólie. Jednotlivé otvory sú zvyčajne menšie ako projekcia 3 uhlových minút z predpokladanej pozície pozorovateľa.Umiestnenie otvoru v jednej línii môže byť posunuté oproti pozícii otvoru v susednej línii.Na vrchu vyrezanej fólie môže byť priehľadná celistvá prekrývacia fólia, výhodne s UV filtrom. Farebná fólia môže byť spolu vyrezaná s blokovacou vrstvou.Novým je aj použitie fólie upravenej podľa tohto technického riešenia na svetelnú reklamu. Fólia bude nanesená na priehľadnom nosiči, za ktorým bude zdroj svetla. Fólia môže byť nanesená na okne, kde budepôsobiť ako čiastočne priehľadná, resp. ako nepriehľadná V smere dovnútra. Fólia sa môže použiť ako náhrada za translucentnú fóliu. V inom prípade bude fólia použitá ako fólia s menšou vnímanou intenzitou farby. Upravenou fóliou sa môžu vytvoriť farebné prechody.Dôležitým prínosom nového spôsobu úpravy fólie a tiež samotnej fólie je vysoká univerzálnosť použitia bežnej farebnej fólie. Opísaným spôsobom je možné z bežnej fólie vytvoriť priehľadnú fóliu, fóliu s odstupňovanou intenzitou farby a podobne. Neposlednou výhodou je, že nie je nutné držať na sklade rôzne odtiene fólií, ani používať potlač translucentných fólií.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov 1 až 24. Konkrétne vyobrázenie a pomer rozmerov, pomer hrúbok fólií, vyhotovenie písmen, znenie označení, príklady farieb sú len ilustratívne a nie je možné ich vykladať obmedzujúco.Na obrázku 1 je znázornený detail otvorov, ktoré sú spojené spojovacím pásikom s príkladom zaoblenia.Obrázok 2 vyobrazuje reťaze línií na fólii s príkladom posunu susednej reťaze.Na obrázkoch 3 a 4 je vidieť rozdiely pri zväčšovaní otvorov pri rovnakej šírke spojovacieho pásika. Následne na obrázkoch 5 a 6 je vzdialenejší pohľad na fólie s otvormi podľa obrázka 3 a 4.Obrázky 7 až 9 zachytávajú vizuálne správanie fólie vo svetelnej reklame. Zobrazená ledka ako zdroj svetla je príkladom, môže ísť o akýkoľvek typ svietidla. Obrázok 7 vyobrazuje fóliu pri dennom svetle. Obrázok 8 zachytáva podsvietenie fólie bielym svetlom. Na obrázku 9 je fólia doplnená ešte blokovacou fóliou a priehľadné plexisklo je zafarbené samostatnou farebnou fóliou.Obrázok 10 zachytáva príklad svetelného nápisu ŽENA s vyobrazením detailu, ktorý pozorovateľ z bežnej vzdialenosti nevníma.Obrázky 11 až 14 vyobrazujú rôzne tvary otvorov, obrázok 11 elipsy, obrázok 12 trojuholníky, obrázok 13 štvorce, obrázok 14 elipsy orientované opačne ako pri obrázku 11, obrázok 15 trojuholníky orientované opačne ako pri obrázku 12, obrázok 16 šesťuholníky.Na obrázku 17 až 22 je vidieť rôzne intenzity jednej farby pri rôzne veľkých otvoroch.Na obrázku 23 je znázornený združovací prvok na zaoblenom okraji vyrezávaného prvku.Obrázok 24 zaznamenáva spôsob sťahovania reťazí, ktorých pôvodne samostatné konce sú pospájané,zlepené do jedného útvaru.V tomto príklade podľa obrázkov 1 až 8 a 10 je ako základ použitá fólia l modrej farby. Hotovú fóliu l od výrobcu nakúpil Spracovateľ, ktorý ju upraví podľa konkrétnej objednávky reklamnej agentúry.Pás fólie l s podkladovým nosným papierom sa založí do plotra. Do fólie l sa vyreže sústava otvorov g,ktoré sú pospájané spojovacím pásikom ą. Otvory g v tomto príklade majú tvar kruhov. Prechod spojovacích pásikov g do otvorov g má zaoblenie j. Veľkosť otvorov g zodpovedá intenzite modrej farby, ktorú si objednala reklamná agentúra, v tomto príklade ide o dve odlišné intenzity, teda sú použité dve rôzne veľkosti otvorov.Po vyrezaní reťazí 4 otvorov g sa reťaze 4 uchopia na okraji pásu fólie 1 a odstránia sa. Následne sa na povrch fólie 1 s už vyrezanými otvormi g nanesie a zavalcuje samolepiaca prekrývacia fólia § s UV filtrom. Potom sa dvojvrstvová upravená fólia l stočí do kotúča a zašle sa reklamnej agentúre. Tá ju ďalej spracuje tak, že z nej vyreže jednotlivé písmena nápisu ŽENA a nalepí ich na priehľadné plastové platne s tvarom príslušných písmen. Platne sú zozadu podsvietené. Cez deň je nápis modrý, pozorovateľ vníma len farbu ponechanej fólie, otvory g majú veľkosť pod rozlišovacou hranicou oka pri vnímaní z viac ako 10 metrov. V noci zozadu fólie l svietia zdroje svetla a navonok preniká cez reťaze 4 otvorov g biele svetlo. Pre pozorovateľa sa nápis v noci javí ako biely.V tomto príklade podľa obrázka 9 sa použitie upravenej fólie 1 líši od prvého príkladu v tom, že pred rezaním reťazí 4 otvorov g sa fólia l najskôr nalepí na blokovaciu vrstvu m. Pritom sa fólia l najskôr oddelí od podkladovej nosnej vrstvy a svojím lepidlom sa nalepí na blokovaciu vrstvu Q čiernej farby. Teraz bude podkladová nosná vrstva blokovacej fólie m tvoriť nosnú podkladovú vrstvu na rezanie otvorov g. Spojená dvojvrstva sa založí do plotra a reťaze 4 sa režú cez obe vrstvy, teda cez farebnú l aj blokovaciu vrstvu m. Po vyrezaní a odstránení reťazí 4 sa na ponechanú fóliu Z nalepí tretia vrstva, prekrývacia fólia §.Upravená fólia l je nakoniec nalepená pomocou lepidla blokovacej vrstvy m na priehľadné plexisklo,

MPK / Značky

MPK: B26F 1/00, B32B 27/06, G09F 19/22

Značky: spôsobom, uvedeným, fólie, vlastností, použitie, fólia, úpravy, upravená, najmä, změnu, optických, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-u7175-sposob-upravy-folie-najma-na-zmenu-optickych-vlastnosti-folia-upravena-uvedenym-sposobom-a-jej-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob úpravy fólie, najmä na zmenu optických vlastností, fólia upravená uvedeným spôsobom a jej použitie</a>

Podobne patenty