Bojový systém a spôsob imitácie a/alebo vedenia boja

Číslo patentu: U 5472

Dátum: 07.06.2010

Autori: Faix Štefan, Šimon Pavel

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka bojového systému, ktorý zahrňuje najmä subsystćmy prináležiace individuálnemu vojakovi a obsahuje vzájomné prepojenia s ostatnými subsystémami ako aj s centrálou a to všetko s cieľom zvýšiť ničivosť, informačno-spojovacej spôsobilosti, posilniť schopnosť prežiť, schopnosť presunu a s cieľom zabezpečiť zvýšenú udržateľnosť jednotky.Sú známe rozmanité technické prostriedky, ktoré zvyšujú účinnosť palebnej sily individuálneho vojaka,alebo zlepšujú niektorú inú samostatnú vlastnosť člena jednotky. Desaťročía sa používa rádiové spojenie veliaceho vojaka s centráhrym stanoviskom vedenia boja, kde by sa mal tvoriť komplexnejší prehľad o situácii na bojisko. V súčasnosti sa požaduje vysoká miera úspešnosti bojových akcií s čo najmenšími stratami na životoch vlastnej bojovej jednotky. Doterajšie technické riešenia predstavujú predovšetkým jednotlivo vyvíjané prvky ochrany, paľby a mobility, je však žíadané také riešenie, ktoré by komplexne zvýšilo použiteľnosť vojaka pri rešpektovaní človeka ako základu systému.Vynález podľa CA 2216304 opisuje systém na IFF (friend or foe) detekciu spojený s rádiokomunikačným subsystémom, nerieši spojenie tohto systému do komplexnejšieho celku. Zverejnený spis US 6283756 Bl rieši využitie GPS prvkov v bojovej situácií, navrhnuté riešenie je však vhodné pre motorizované jednotky, mobilné palebné prostriedky, nie pre individuálneho vojaka.Ďalšie vynálezy ako FR 2787566, CN l 7 l 5823 A riešia niektorú čiastkovú úlohu, napríklad zlepšujú videnie pri streľbe, prenášajú zábery z puškohľadu do centrály.Nové úlohy ozbrojených zložiek si vyžadujú vznik uceleného riešenia, uceleného systému, ktorý by zlepšoval spoločný taktický obraz, zvyšoval schopnost prežitia, informačno-spojovaciu spôsobilosť, zlepšil ničivosť a pohyblivosť, uľahčoval plánovanie, presuny aj samotnú bojovú činnosť.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje bojový systém zahrňujúci mobilný komunikačný prvok, komunikačné zariadenie a zbraňový subsystém podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že výbava bojovníka zahrňuje zbraňový subsystém, mobilný komunikačný prvok, počítačový prvok a logistický subsystém. Všetky tieto prvky sú určené a prispôsobené na nesenie bojovníkom. Tým je určená, limitovaná ich veľkosť, tvar a hmotnosť tak, aby neznižovali pohyblivosť bojovníka, najmä vojaka. Počítačový prvok má aspoň jedno výstupné zariadenie, výhodne v podobe zobrazovacej jednotky. Takouto zobrazovacou jednotkou môže byť displej umiestnený na vonkajšej časti počítačového prvku, alebo aj oddelene,zobrazovacia jednotka môže byť umiestnená do prilby bojovníka. Mobilný komunikačný prvok je bezdrôtovo prepojený s komunikačným zariadením v centrále a je prepojený s počítačovým prvkom. Prepojenie komunikačného prvku s počítačovým prvkom umožňuje vytvorit a využiť dátové spojenie s centrálou na obojstrannú komunikáciu so zobrazovaním potrebných údaj ov nad rámec doteraz používaného prenosu hlasu.Z hľadiska prepojiteľnosti systémov je výhodné, ak spojenie mobilného komunikačného prvku s počítačovým prvkom tvorí jednotku štandardu C 41 subsystému (Command, Control, Communications, Computers,and Intelligence).Na dosiahnutie dostatočnej palebnej sily individuálneho bojovníka bude jeho zbraňový subsystém obsahovať aspoň jednu strelnú zbraň ovládanú bojovníkom, výhodne strelnú zbraň prekonávajúcu balistickú ochranu TBO stupňa 4 CZ. Zbraňový subsystém môže obsahovať napríklad kombináciu útočnej pušky a ručného podvesného granátometu na vyradenie živej sily (skupinový cieľ) za kolmou stenou a v ľahkých úkrytoch. Je výhodné, ak je zbraňový subsystém vybavený senzormi a je prepojený s počítačovým prvkom. Zbraňový subsystém môže vo výhodnom usporiadaní obsahovať aj kolirnátor, holografické mieridlo a diaľkomer,napriklad laserový diaľkomer.Podstatnou črtou systému podľa tohto technického riešenia je prepojiteľnosť jednotlivých prvkov pornocou počítačového prvku, ktorý je priamo nesený bojovníkom. Základné spracovanie a vyhodnocovanie údajov sa vykonáva u bojovníka, na rozdiel od doterajších systémov, kde sa údaje na mieste bojovníka len zbierali rôznym spôsobom a vyhodnocovali sa v centrále.Bojový systém bude používaný predovšetkým tak, že ho používa každý bojovník, všetci členovia jednotky budú vybavení opísaným systémom. Potom je vhodné, aby počítačový prvok každého člena bol prispôsobený na zapojenie do siete zdieľanej počítačovými prvkami iných bojovníkov vlastnej jednotky. Na vytvorenie spoľahlivého komunikačného spoja s dostatočnou dátovou kapacitou bude komunikačný prvok zahrňovať multipásmovú rádiostanicu.Na získavanie informácií o polohe bojovníka pre jeho vlastnú potrebu ako aj pre informovanie centrály bude výhodné, ak systém má navigačný modul nesený bojovníkom, výhodne V podobe GPS prijímača, pričom navigačný modul je prepojený s počítačovým prvkom bojovníka. Zobrazovacia jednotka počítačového prvku sa využije na zobrazenie zosnímanej a vyhodnotenej polohy bojowiíka.Keďže bojový systém má plniť svoju ñąnkciu prostredníctvom individuálnych akcií členov jednotky, bude rnať samostatné akumulátorové zdroje energie, ktoré budú nesené samotným bojovníkom. Tieto zdroje budú vo výhodnom usporiadaní nabíjateľné z 12 V a/alebo 24 V elektrickej zásuvky vozidla.Logistícký subsystém pozostáva najmä z taktickej elektronickej vesty na nesenie výbavy bojovníka. Taktická elektronická vesta bude mať oddiely na mobilný komunikačný prvok, počítačový prvok, navigačný modul a zdroj energie a tiež tašky a/alebo puzdra na muníciu. Taktická elektronická vesta môže byť opatrená konektormi, prípadne niesť BlueTooth komunikačné prvky.Súčasťou logistického subsystému môže byť aj ochranný odev, najmä v podobe balistickej ochrannej vesty s rozsahom TBO 2 CZ až TBO 7 CZ. Balistická ochranná vesta môže s taktickou elektronickou vestou tvoriť jeden celok. Ak bude logistický subsystém zahrňovať aj ochrannú obuv, mala by táto obuv mať ochranu proti črepinám a otvorenému ohňu.Súčasťou logistického subsystému môže byť prilba, výhodne s ochranou aspoň TBO 2 CZ, V 50 650 ms. Prilba má okuliare alebo štít na ochranu oči pred účinkami laserového zväzku a pred účinkami pomaloletiacich črepín.V jednom z možných výhodných vyhotovení, najmä pre časovo náročnejšie nasadenie, bude logistický subsystém obsahovať zásobu potravín, zásobu vody, prostriedky na pripravu a ohrev stravy, zdravotnícke a protichemické prostriedky.Predmetom predloženého technického riešenia je aj spôsob imitácie a/alebo vedenia boja prostredníctvom bojovníkov, ktorého podstata spočíva v tom, že bojovník získava informácie z centrály a prostredníctvom mobilného komunikačného prvku a počítačového prvku neseného bojovníkom sa odosielajú informácie z okolia bojovníka do centrály. V centrále sa prijímané informácie vyhodnocujú, pričom sa aspoň čiastočne zdieľajú ostatným bojovníkom vlastnej jednotky prosuedníctvom výstupného zariadenia neseného samotným bojovníkom.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený pomocou obrázku l až 10, kde na obrázku l je znázomená bloková schéma jednotlivých prvkov na strane bojovníka.Na obrázku 2 je znázomená taktická elektronická vesta s rozmiestnením použitých prvkov a subsystémov a to vľavo pri pohľade spredu a potom na pravej strane obrázku je pohľad zozadu. Na obrázku je zvýraznené spojenie náhlavovej súpravy, ktorá v tomto zapojení plní úlohu výstupného zariadenia, s BreakOut Boxom(na obrázku je pod pažbou pušky), s ktorým je tiež spojená kontIolná jednotka (pri zásobníku pušky) a PTT jednotka (nad pažbou pušky). Počítačový prvok je prepojený prostredníctvom BlueTooth kanálu, ktorý je spoluvytváraný príslušnou anténou. Tá sa V obrázku nachádza pod počítačovým prvkom a má spojenie na chrbát bojovníka. Na zadnej strane taktickej elektronickej vesty je umiestnené tiež dopredu smerujúce prepojenie navigačného modulu s počítačovým prvkom a s BreakOut Boxom. Okrem UHF antény pre mobilný komunikačný prvok je tu schematicky znázornená GPS anténa.Na obr. 3 je znázornená taktická elektronická vesta s rozmiestnením použitých prvkov a subsystémov, okrem iného aj s okuliarrni nočného videnia. Počítačový prvok je tvorený osobným taktickým počítačom a mobilný komunikačný prvok predstavuje osobnú rádiostanicu bojovníka. Náhlavová súprava predstavuje výstupné zariadenie.Na obrázku 4 je príklad zobrazenia modulu Mapy na zobrazovacej jednotke počítačového prvku bojovníka.Na obrázku 5 je príklad zobrazenia modulu Správy na zobrazovacej jednotke počítačového prvku bojovníka.Na obrázku 6 je príklad zobrazenia modulu Úlohy na zobrazovacej jednotke počítačového prvku bojovníka.Na obrázku 7 je príklad zobrazenia modulu Nastavenie na zobrazovacej jednotke počítačového prvku bojovníka.Na obrázku 8 je zobrazený príklad kombinácie prevedenia prvkov zbraňového subsystému. Podľa tohto obrázku zbraňový systém obsahuje (zhora nadol a zľava doprava) novú útočnú pušku alebo modemizovanú útočnú pušku, podvesný granátomet, holograñcké rnieridlo, zbraňový laserový modul, bojový nôž.Na obrázku 9 je zobrazený príklad kombinácie prevedenia prvkov logistického subsystému. Podľa tohto obrázku logistický subsystém obsahuje balistické okuliare, hydratačný systém, 35 l batoh, plastovú poľnúNa obrázku 10 je znázornený tok údajov v jednotke s viacerými bojovníkmi pri vedení alebo imitácií boja.Príklad uskutočnenia technického riešeniaV tomto príklade je opísaný bojový systém tvoriaci platformu PIBS (Pokročilý Individuálny Bojový Systém) obsahujúci Zbraňový subsystém 2, mobilný komunikačný prvok 3, počítačový prvok 4 a logistický subsystém 5, pričom tieto sú prispôsobené na nesenie bojovníkom 1, počítačový prvok 4 má aspoň jedno výstupné zariadenie 8, výhodne v podobe zobrazovacej jednotky a/alebo v podobe náhlavnej hlasovej súpravy,mobilný komunikačný prvok 3 je bezdrôtovo prepojený s komunikačným zariadením v centrále 6 a je prepojený s počítačovým prvkom 4 na strane bojovníka 1.Bojový systém V tomto príklade má modulárny Zbraňový subsystém 2 s termovíznym zameriavačom, laserovým diaľkomerom 12, digitálnym kompasom, laserovým označovačom cieľa, denným videozameriavačom a optickým zameriavačom pre blízky boj. Bojový systém tiež zahrňuje integrovanú prilbu, prístroj na nočné videnie, ochranný odev a osobné vybavenie. Prilba V tomto príklade môže obsahovat aj displej, zámemú osnovu. V inom príklade bude zobrazovacia jednotka 8 oddelená od počítačového prvku 4, ale nebude súčasťou prilby.Zbraňový subsystém 2 má strelnú zbraň 11 v podobe útočnej pušky, bojový nôž, prístroj na nočné videnie, laserový označovač bodu zamierenia, holograñcké mieridlá. Mobihiý komunikačný prvok 3 obsahuje digitálnu osobnú rádiostanicu s GPS navigačným modulom 7, Push to Talk, Audio setom a akumulátormi ako zdrojmi energie 9. Počítačový prvok 4 je tvorený osobným taktickým počítačom, ku ktorému prináleží tiež nabíjačka a príslušný softvér. K počítačovému prvku 4 je možné pripojiť laserový diaľkomer 12 s digitálnym výstupom, ktorý tvorí súčasť výbavy bojovníka 1. Logistický subsystém 5 má balistickú vestu, taktickú elektronickú vestu 10, zásobu 14 vody v podobe fľaše 1 l, a Camel Bagu 2 l, multifunkčný nástroj, poľnú lopatku,svietidlo, individuálny zdravotný balíček tvoriaci zdravotnícke prostriedky 15, ochranné okuliare a osobný kontajner bojovníka. Mobilný komunikačný prvok 3 s navigačným modulom 7 na chrbtovej strane je spojený s rozbočovačom 16, na ktorý je pripojená PTT jednotka 17 a riadiaca jednotka 18 na prednej strane. Pre zjednodušenú obsluhu je spojenie medzi počítačovým prvkom 4 a ostatnými elektronickými prvkami taktickej elektronickej vesty 10 založené na BlueTooth platforme.Mobilný komunikačný prvok 3 v podobe rádiostanice je integrovaný s počítačovým prvkom 4. Vďaka ľahkej, optoelektronickej výbave zbrane sa dosiahne zvýšenie palebných možností bojovníka 1. Nočné videnie bojovníka 1 je výrazne zvýšené použitím optoelektronického prístroja montovaného na prilbu.Prostredníctvom nasadenia počítačových prvkov u každého individuálneho bojovníka 1 sa vytvára spoločný taktický obraz v boji. Zlepší sa kontrola v boji medzi rnanévrovýrní (bojovými) jednotkami a jednotkami bojového zabezpečenia a medzi zosadnutýrni a nezosadnutýrni časťami jednotky. Predložený systém umožňuje presné a včasné zdieľanie zvukových, dátových a grafických informácií a vzájomné sledovanie individuálnych pozícií, čo umožňuje taktické pochopenie na všetkých úrovniach. Zvýšená schopnost prežitia jednotiek bude zabezpečená prostredníctvom zlepšeného taktického varovania a pochopenia, použitím individuálnych prostriedkov (nepriestrelná vesta), kolektívnych spôsobov ochrany (rozptýlenie jednotky v boji,sledovanie individuálnych pozícií) a znížením pravdepodobnosti strát vlastnou paľbou.Presné, utajené a včasné hlásenie stavu bojovníkov 1 a statusu celých jednotiek zlepšuje logistické uvedomenie na všetkých úrovniach. Efektívne použitie logistických prostriedkov umožní, aby logistické zásobovanie bolo proaktívne, namiesto reakčného, čo umožní udržať bojové jednotky v boji dlhšie.Zlepšená ničivosť bude zabezpečená prostredníctvom kontrolovanej, efektívnej a presnej streľby, k čomu budú slúžiť nezraňujúce lasery, termálne prístroje, zameriavacie prístroje a schopnosť použit senzory zo zakrytých a zamaskovaných pozícií. Zlepšená pohyblivosť je výsledkom presnej vizualizácie bojiska na všetkých úrovniach a integrovanej navigácie.Jednotky pechoty vybavené bojovým systémom podľa tohto technického riešenia budú viest obranné i útočné operácie, podpomé, stabilizačné i mierové operácie v celom spektre vojenských operácií. Použitý bojový systém bude mat vplyv na každú zo štyroch fáz taktickej operácie plánovanie, presun, vykonanie a stiahnutie z operácie a reorganizáciu - obnovu bojaschopnosti. Rozhodovací proces a vedenie malej jednotky v boji zahŕňa mnoho aktivít. Týrni spravidla sú spracovanie konceptu operácie, hodnotenie situácie, koordinácia všetkých súčastí bojového potenciálu (palebná sila, ochrana, manéver a vodcovstvo), vykonanie podrobného plánovania a postupov vedenia vojsk, príprava, vydanie a implementácia rozkazov a nariadení potrebných na úspešné splnenie misie. Pri vedení operácie velitelia zabezpečujú velenie a pomoc tak, aby zabezpečili realizáciu ich konceptu operácie a správne vykonanie rozkazov. Plánovanie a riadenie operácie zá 10visí na zabezpečení velenia a riadenia a komunikačných systémov, ktoré umožnia veliteľovi rýchlosť rozhodovania a konania.Pokročilé individuálne bojové schopnosti opísaného systému poskytnú bojovníkovi 1, najmä vojakovi lepší taktický prehľad, lepšiu ochranu a nárast ničivosti na budúcom bojisku. Vzhľadom ku zmenšovaniu počtov bojovníkov a nárastu ničivosti rôznych, štandardných i asymetrických nepriateľských ohrození, bude schopnosť ochrany pri súčasnom náraste bojovej sily jednotlivca kľúčová.Priemyselná využiteľnost je zrejmá. Podľa tohto technického riešenia je možné priemyselne a opakovane zostavovať a používať bojové systémy a je tiež možné podľa predmetného technického riešenia vykonávať úlohy, prenášať správy, viest boj alebo cvičiť boj.1. Bojový systém zahrňujúci mobilný komunikačný prvok, komunikačné zariadenie a zbraňový subsystém, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že výbava bojovníka (1) zahrňuje zbraňový subsystém (2), mobilný komunikačný prvok (3), počítačový prvok (4) a logistický subsystém (5), pričom tieto sú prispôsobené na nesenie bojovníkom (l), počítačový prvok (4) a/alebo mobilný komunikačný prvok (3) má aspoň jedno výstupné zariadenie (8), výhodne v podobe zobrazovacej jednotky alebo hlasovej jednotky , mobilný komunikačný prvok (3) je bezdrôtovo prepojený s komunikačným zariadením v centrále (6) a je prepojený s počítačovým prvkom (4).2. Bojový systém podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spojenie mobilného komunikačného prvku (3) s počítačovým prvkom (4) tvorí jednotku štandardu C 41 subsystému.3. Bojový systém podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zbraňový subsystém(2) obsahuje aspoň jednu strelnú zbraň (11) nesenú a ovládanú bojovníkom (1), výhodne obsahuje strelnú zbraň (11) prekonávajúcu balistickú ochranu TBO stupňa 4 CZ.4. Bojový systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zbraňový subsystém (2) je prepojený s počítačovým prvkom (4).5. Bojový systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že súčasťou zbraňového subsystému (2) je kolimátor a diaľkomer, výhodne laserový diaľkomer (12).6. Bojový systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že počítačový prvok (4) je prispôsobený na zapojenie do siete zdieľanej počítačovými prvkami (4) iných bojovníkov7. Bojový systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že mobilný komunikačný prvok (3) zahrňuje multipásmovú rádiostanicu.8. Bojový systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 7, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje navigačný modul (7), výhodne v podobe GPS prijímača, pričom navigačný modul (7) je prepojený s počítačovým prvkom (4).9. Bojový systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 8, v y z n a č u j ú ci s a tý m , že má akumulátorový zdroj (9) energie nesený bojovníkom (1), výhodne nabíjateľný v 12 V a/alebo 24 V elektrickej sústave.10. Bojový systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 9, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že logistický subsystém (5) pozostáva z taktickej elektronickej vesty (10) na nesenie výbavy bojovníka (1).11. Bojový systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 10, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že taktická elektronická vesta (10) má oddiely na mobilný komunikačný prvok (3), počítačový prvok (4), navigačný modul (7) a zdroj (9) energie.12. Bojový systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 11, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že taktická elektronická vesta (10) má tašky a/alebo puzdra na muníciu.13. Bojový systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 12, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že mobilný komunikačný prvok (3) a/alebo navigačný modul (7) je spojený s rozbočovačom (16), na ktorý je prípojená PTT jednotka (17) a riadiaca jednotka (18).14. Bojový systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 13, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že logistický subsystém (5) zahrňuje ochranný odev, najmä v podobe balistickej ochrannej vesty s rozsahom TBO 2 CZ až TBO 7 CZ.15. Bojový systém podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 14, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že logistický subsystém (5) zahrňuje ochrannú obuv, výhodne s ochranou proti črepinám a otvorenému ohňu.

MPK / Značky

MPK: G06F 3/00, F41G 3/00

Značky: imitácie, vedenia, systém, bojový, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-u5472-bojovy-system-a-sposob-imitacie-a-alebo-vedenia-boja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bojový systém a spôsob imitácie a/alebo vedenia boja</a>

Podobne patenty