Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Číslo patentu: U 4985

Dátum: 05.02.2008

Autor: Pijak Pavol

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zariadenia na biologické čistenie odpadových, najmä splaškových vôd, ako v prevedení veľkokapacitného zariadenia na komplexné biologické čistenie odpadových vôd, tak i malokapacitného zariadenia z lokálnych objektov bytovej zástavby alebo reštauračných a hotelových prevádzok.Čistiarne odpadových vôd biologickou cestou využívajú aktivovaný kal, čo je zmes rôznych baktérií a drobných mikroorganizmov. Takýto kal potrebuje pre svoj život živiny obsiahnuté v odpadových vodách a odoberaním týchto živín kalom sa odpadové Vody čistia. Aktivačný čistiaci proces je pritom možný len pri dostatku kyslíka, čo je riešené najmä vháňaním vzduchu do aktivačnej čistiacej nádrže.Na čistenie odpadových vôd sa používajú najmä mikroorganizmy pevne prichytené na podklad vo forme rôznych systémov bioñltrov a biokontaktorov, ktoré sú realizované ako biologické rotory s rozličným konštrukčným riešením, ako napríklad biodisky zo stočených dierovaných hadíc, ktoré sú opísané napriklad v patentoch CS 257 847, EP 198 451 a DE 2 919 221. Tieto môžu byt tiež prepojené s krytom hriadeľa, ako to vyplýva napríklad z riešenia PCT W 0 81/00101.Do kombinácie medzi jednoduchými biokontaktorrni, opisanými napríklad v patente FR 2 235 090, a biodiskami vytvorenynni z hadíc možno považovať riešenia podľa patentov CS 271 819 a EP 339 907, kde sú biokontaktné plochy zväčšené 0 vnútornú a vonkajšiu plochu hadicových segmentov s väčším priemerom, do ktorých môžu byt vsunuté ďalšie rúrky s menším priemerom, patria aj riešenia uvedené napríklad v patentoch GB 2 197 308 a EP 301 237 A 2.Veľkou nevýhodou všetkých týchto riešení je ich vysoká technická náročnosť na rotujúce disky s veľkým množstvom hmoty, s čím je spojená ich vysoká energetická náročnosť. Navyše tieto zariadenia sú veľmi poruchové a majú za následok častú odstávku Čistiarne odpadových vôd s jej vysokými servisnými nákladmi.Ďalej sú známe čistiame odpadových vôd s aktivačným systémom - kalom vo vznášani (vo fluidnej vrstve), kde sú čiastočky kalu premiešavané s odpadovou vodou a vzduchom. Vo všeobecnosti pritom platí, že aktivačné systémy sa vyznačujú vyššou účinnosťou ako biologické filtre. Takéto čistiarne odpadových vôd sa všeobecne dajú rozdeliť na systémy s diskontinuálnym prietokom a kontinuálnym prietokom odpadových vôd v aktivačnej čistiacej nádrži, kde sú oba systémy s biomasou vo forme vznášania. Pri diskontínuálnych systémoch sa nádrž diskontinuálne plní, prevzdušňuje a po odstavení prevzdušňovania a miešania dochádza u nich k sedimentácii kalu, potom sa vrstva vyčistenej vody nad vrstvou sedimentovaného kalu odpusti a celý čistiaci cyklus sa opakuje. Pri kontinuálnych systémoch prebieha separácia kalu z čistenej vody vždy v sedimentačných nádržiach, z ktorých sa sedimentovaný kal podľa potreby vracia späť do čistiaceho procesu.Príklad diskontinuálneho spôsobu čistenia odpadových vôd je opisaný napriklad v patente SK 281 134(totožnom s PCT/SE 92/00797), kde sú odpadové vody privádzané do vyrovnávacej nádrže a z tejto sa potom postupne čerpajú do aktivačnej čistiacej nádrže. Po vyčistení vody sa pritom aktivačný čistiaci proces preruší,t. j. zastaví sa prevzdušňovanie a prípadne premiešavanie vody V aktivačnej čistiacej nádrži, a po odstredení kalu je vyčistená voda odčerpaná do odpadu. Potom sa opät spustí z prítoku čistenie odpadovej vody v aktivačnej čistiacej nádrži a takýto pracovný postup sa ďalej cyklicky opakuje.Známe sú taktiež riešenia zariadenia na aeróbne čistenie odpadových vôd s diskontinuálnym prietokom podľa patentu CZ 287 852 alebo úžitkového vzoru CZ 4800 vo dvojici samostatných nádrží, kde sa podľa plnenia a vyprázdňovania jednotlivých nádrži priebežne skracujú alebo predlžujú jednotlive fázy aktivizácie kalu. Tieto typy zariadení sú však konštrukčne a prevádzkovo nákladné.Známe sú i riešenia zariadenia biologického aeróbneho čistenia odpadových vôd s diskontinuálnym prietokom čistenej vody, napríklad podľa patentov CZ 282 411, WO 96/ 16908 a CZ 284 697, kde sa po dosiahnutí maximálnej hladiny v aktivačnej čistiacej nádrži alebo poklese hladiny vo vyrovnávacej nádrži pod minimálne stanovenú úroveň aktivačný proces preruší a z aktivačnej čistiacej nádrže sa odčerpá prebytočný kal i vyčistená voda. Tento spôsob prerušovaného čistenia prebieha teda v dvoch samostatných funkčných nádržiach.Veľkou nevýhodou všetkých skôr uvedených troch typov technických riešení čistenia odpadových vôd je,že vyžadujú dodržiavanie prísnej prevádzkovej disciplíny, t. j. prerušenie prítoku splaškovej vody počas každého čistenia a výtoku vyčistenej vody z jej aktivačnej čistiacej nádrže, a vysoké náklady na riadenie prevádzky čistenia odpadových vôd z dôvodu konštrukčnej zložitosti.Pri systémoch s kontinuálnym prítokom, ako napriklad v riešení opísanom V CS AO 228 208, je čistiareň odpadových vôd tvorená dvoma nádržami. V jednej nádrži je pritom nad denitrifikačným priestorom vytvorený separačný priestor a V druhej nádrži aktivačný čistiaci priestor. Separačný priestor je pritom od denitriñkačného priestoru oddelený šikmou deliacou stenou a prepojený s nim kalovým odvodom.Nevýhodou takéhoto riešenia je potreba použitia až dvoch nádrží s veľkou priestorovou náročnosťou.Známe sú i iné aeróbne spôsoby a zariadenia na biologické čistenie odpadových vôd, napríklad podľa patentu CZ 285 144 alebo W 0 99/55628, ktoré riešia čistiaci proces prebiehajúci s kontinuálnym prítokom čistenej vody. Pri tomto spôsobe prebieha V každej zóne zariadenia určitá fáza čistiaceho procesu od hrubého predčistenia cez aktivizáciu v oxickej a anoxickej zóne až po separáciu a usadzovanie nečistôt, ked sa celý objem čistenej vody postupne prečerpáva zo zóny do zóny. Rovnako je známe i riešenie zariadenia na aeróbne čistenie odpadových vôd s prevádzkou z časti diskontinuálnou a z časti kontinuálnou napríklad podľa úžitkového vzoru CZ 9904 s konštrukčne zložitýrni riadiacimi a ovládacími prvkami.Oba tieto typy zariadení sú však konštrukčne a prevádzkovo nákladné.V súčasných zariadeniach sa pritom podľa potreby čistenia najmä používa rozličná kombinácia s rôznym počtom segmentov nutných na čistenie odpadových vôd v hranatom vonkajšom plášti zariadenia. Systémy s hranatými aktivačnými nádržami sa vždy doplňujú hranatýrni vertikálnyrni alebo horizontálnymi sedimentačnými (dosadzovacimi) nádržami alebo samostatne stojacími kruhovýrni sedimentačnými (dosadzovacimi) nádržami. Prevažne majú vytvorené spoločné zloženie jednej až dvoch dvojíc hranatých aktivačných čistiacich nádrži s prívodom znečistenej odpadovej vody, pri ktorých je z jednej strany v plášti zariadenia vytvorená aspoň jedna hranatá pozdĺžna sedimentačná (dosadzovacia) nádrž s odtokom vyčistenej vody, ktorá môže mat vyspádovane dno do aspoň jedného miesta, pričom pri pozdĺžnej sedimentačnej (dosadzovacej) nádrži a druhej strane aktivačnej čistiacej nádrži je v plášti ich zariadenia vytvorená pozdĺžna dočasná akumulačná nádrž prebytočného kalu a pri bočnej strane akumulačnej nádrže prebytočného kalu i tretej strane aktivačnej čistiacej nádrži je v plášti ich zariadenia vytvorená pozdĺžna zbemá nádrž splaškovej a dažďovej vody. Jednotlivé časti čistiaceho zariadenia sú v tomto riešení vzájomne vhodne konštrukčne prepojené. Hranaté sedimentačne (dosadzovacie) nádrže sú bud s prietokom vertikálnym, alebo s prietokom horizontálnym. Ak sa jedná o hranatú sedimentačnú (dosadzovaciu) nádrž s horizontálnyrn prietokom, tak je vždy prietok pozdĺžny a to pozdĺž dlhšej strany nádrže, t. j. prívod zmesi vyčistenej vody a kalu z aktivačnej čistiacej nádrže je na kratšej strane sedimentačnej (dosadzovacej) nádrže v smere jej dĺžky. Tvar sedimentačnej (dosadzovacej) nádrže má najmä pomer rozmeru šírky k dĺžke väčší ako l 2. Stavebné systémy s hranatýrni nádržami majú výhodu, že zaberajú málo miesta, ale ak sú integrované so sedimentačnou (dosadzovacou) nádržou v jednom stavebnom betónovom objekte, tak sedimentačná (dosadzovacia) nádrž u väčších čistiarní je vždy horizontálna s pozdĺžnym prietokom. Horizontálne nádrže s pozdĺžnym - horizontálnym prietokom majú pritom menšiu účinnosť ako kruhová s horizontálnym prietokom, alebo hranatá, ale s vertikálnym prietokom.Takéto zariadenia sú vzhľadom na potrebný objem čistenia odpadových vôd však konštrukčne zložité a obsahujú veľký počet dlhých vnútorných priečok pre svoje segmenty. Z uvedených dôvodov vyžadujú veľkú plošnú náročnosť, veľké stavebné investičné náklady a dlhú dobu výstavby.Taktiež je známe technické riešenie podľa patentu CZ 280 940 zložené zo štyroch fáz čistenia, kde sa najskôr odpadové voda postupne prevzdušňuje, ďalej čiastočne čistí, následne prídavné prevzdušňuje a nakoniec dodatočne usadzuj e. Všetky uvedené čistiace fázy sa vykonávajú v štyroch pásmach usporiadaných v spoločnej nádrži. Aby bolo možné prispôsobiť zariadenie stúpajúcemu zaťaženiu a meniacim sa vzťahom medzi hydraulickým a biochemickýrn znečistením, sú deliace steny medzi jednotlivými čistiacimi pásmami usporiadané premiestniteľne za účelom zmeny potrebného objemu jednotlivých pásiem.Takéto zariadenie je však vhodné len pre malé Čistiarne odpadových vôd s adaptabilným nastavením výkonu čistenia a po technickej stránke sú konštrukčne zložité a nákladné.Vo veľmi obmedzenej miere sa v súčasnosti používajú na čistenie odpadových vôd i zariadenia zložené zo samotnej kruhovej aktivačnej čistiacej nádrže s prívodom znečistenej odpadovej vody, ktorá je následne konštrukčne priamo prepojená do aspoň jednej samostatnej kruhovej usadzovacej nádrže s odtokom vyčistenej vody.Opísané zariadenia sú však pre potrebný objem čistenia odpadových vôd pomerne konštrukčne zložité,t. j. vyžadujú technicky a konštrukčne zdatného staviteľa a veľkú zastavanú plochu, veľké stavebné realizačné náklady a dlhý čas výstavby.Na simultánne odstraňovanie dusičnanov zo znečistenej vody sa výhodne využívajú i riešenia s obehovou aktiváciou, kde v jednej nádrži prebieha nitrifikácia i denitrifikácia znečistenej vody. Táto má vysokú účinnosť čistenia a jednoduchý systém riadenia. Avšak obehová aktivácia má potrebu väčších objemov než aktivácia s regeneráciou kalu a preto je investičné nákladnejšia.Známe je i technické riešenie podľa patentu CZ 288 705 zložené z trojice koaxiálne usporiadaných nádrží, a to z vonkajšieho medzikružia primámej sedimentácie, stredného medzikružia aktivácie a vnútornej sedimentačnej (dosadzovacej) nádrže. Na začiatku vonkajšieho medzikružia primámej sedimentácie je umiestnený lapač piesku vyberaný ponomým čerpadlom s výtlakom von z nádrže a na konci vonkajšieho medzikružia primámej sedimentácie je umiestnené čerpadlo prebytočného kalu s výtlakom zaústeným na začiatok sedimentácie. Na konci stredného medzikružia aktivácie je ďalej umiestnené ponomé čerpadlo vratného kalu a čerpadlo vnútomej recirkulácie denitrifikácie - nitriñkácie s výtlakom na začiatok aktivácie. Vo vnútornej sedimentačnej (dosazovacej) nádrži je súčasne umiestnená zberná nádoba plávajúcich nečistôt s ponorným čerpadlom, ktorého výtlak je zaústený do vonkajšieho medzikružia primámej sedimentácie. Uzatváracie ar 10matúry vypúšťania sedimentu, vypúšťania nádrží a vyčistenej vody sú pritom umiestnené v podzemnej šachte. Riešenie neumožňuje regeneráciu kalu, čím má zníženú ekonomickú efektivitu a nakoľko vyžaduje protismemú prepravu kvapaliny do a z aktivačnej čistiacej nádrže je technicky zložité. Navyše osadenie trojice koaxiálne usporiadaných nádrží je stavebne náročné a nákladné s dlhou dobou výstavby. Taktiež takéto zariadenie vyžaduje vytvorenie ďalšieho stavebného objektu pre čerpaciu stanicu, čo zvyšuje plošnú zástavbu takejto čistiame odpadových vôd.V obmedzenej miere sa tiež používajú na čistenie odpadových vôd i zariadenia zložené z kmhovej aeróbnej aktivačnej čistiacej nádrže s prívodom znečistenej odpadovej vody, V ktorom je súosovo umiestnená sedimentačná (dosadzovacia) nádrž s odtokom vyčistenej vody. Systémy s kruhovými aktivačnými čistiacimi nádržami sa doplňujú vždy kruhovými sedimentačnými (dosadzovacími) nádržami, ktoré majú prietok horizontálny alebo kombinovaný s vertikálnym prietokom a z hľadiska umiestnenia sú tieto nádrže väčšinou samostatne stojace. Altematívne môže byt takéto riešenie bez prívodu znečistenej vody umiestnené v súosovo osadenom kruhovom vonkajšom plášti zariadenia s radiálriymi priečkami medzi vonkajším plášťom zariadenia i povrchom aktivačnej čistiacej nádrže tak, že aspoň jeden segment takto vytvorených prstencových segmentov tvori predstupeň aktivačnej čistiacej nádrže s prívodom znečistenej odpadovej vody, pričom podľa potreby čistenia jeden susedný segment môže tvorit zásobnú nádrž odpadového kalu a druhý zbernú nádrž dažďovej vody. Jednotlivé časti čistiaceho zariadenia sú v tomto riešení vzájomne vhodne konštrukčne prepojené.Takéto zariadenia na potrebný objem čistenia odpadových vôd sú pritom konštrukčne zložité a vyžadujú technicky a konštrukčne zdatného staviteľa. Taktiež z dôvodu potreby veľkej plošne centrálne umiestnenej usadzovacej nádrže vyžadujú i veľkú zastavanú plochu. Z uvedených dôvodov takéto zariadenia vykazujú veľké plošné nároky a veľké stavebné realizačné náklady s dlhou dobou výstavby.Známe zariadenie na čistenie odpadových vôd podľa úžitkového vzoru SK 3246 je zložené z aeróbnej aktivačnej čistiacej nádrže s prívodom znečistenej odpadovej vody a aspoň jednej vzájomne konštrukčne prietočne prepojenej sedimentačnej (dosadzovacej) nádrže s odtokom vyčistenej vody, kde je umiestnená aeróbna aktivačná čistiaca nádrž s prívodom znečistenej odpadovej vody vo vnútri kruhového vonkajšieho plášťa zariadenia, pričom medzi vnútorným povrchom kruhového vonkajšieho plášťa zariadenia a vonkajším povrchom aktivačnej čistiacej nádrže je vytvorená aspoň jedna sedimentačná (dosadzovacia) nádrž s odtokom vyčistenej vody. Medzi vnútomým povrchom kruhového vonkajšieho plášťa zariadenia, vonkajším povrchom aeróbnej aktivačnej čistiacej nádrže a dvojicou uzáverov môže byt pri sedimentačnej (dosadzovacej) nádrži umiestnená i regeneračná nádrž aktivačného kalu a/alebo dočasne akumulačná nádrž prebytočného kalu, a/alebo aspoň jedna zberná nádrž dažďovej alebo splaškovej vody, a/alebo aspoň jedna prídavná nádrž na rôzne použitie. Taktiež môže byt dno sedimentačnej (dosadzovacej) nádrže medzi vnútorným povrchom kruhového vonkajšieho plášťa zariadenia a vonkajším povrchom aktivačnej čistiacej nádrže vyspádované do aspoň jedného miesta, pričom takéto zariadenie má konštrukčne prepojenú aktivačnú čistiacu nádrž s aspoň jednou nádržou zariadenia a vzájomne konštrukčne prepojené aspoň dve vedľa seba umiestnené nádrže zariadenia.Nakoľko takéto zariadenia vyžadujú veľký počet stykových plôch s vnútomým povrchom kruhového vonkajšieho plášťa a vonkajším kruhovým povrchom aktivačnej čistiacej nádrže sú pre potrebný objem čistenia odpadových vôd konštrukčne zložité, vyžadujú technicky zdatného staviteľa a veľké stavebné realizačné náklady i dlhú dobu výstavby. Taktiež veľký objem ich aktivačnej čistiacej nádrže rieši iba čiastočne vyrovnávanie rôznych prietokov čistených vôd cez čistiareň bez jej nutného častého technologického odstavovania.Navyše u všetkých známych aeróbne biologicky čistiacich zariadení vzniká v procese čistenia znečistených odpadových vôd veľké množstvo nepotrebného biologického kalu, čím vznikajú prevádzkovateľom zariadení vyššie náklady spojené s jeho skladovaním, manipuláciou, prepravou a spracovaním. Taktiež takéto zariadenia neumožňujú prevádzku po dlhodobom prerušení čistenia bez nutnosti výmeny celej aktivačnej aeróbnej náplne.Známe sú i Viaceré typy anaeróbnych zariadení na biologické čistenie odpadových vôd zložené z vonkajšieho plášťa zariadenia kruhového alebo hranatého prierezu, ktorý uzatvára aktivačnú čistiacu nádrž s biologickým anaeróbnym filtrom alebo biologickou anaeróbnou náplňou, a ktorá je z jednej strany vybavená prívodom znečistenej odpadovej vody a z opačnej strany tesne pri hladine odtokom vyčistenej vody. Nakoľko anaeróbny biologický filter i anaeróbna biologická náplň v aktivačnej čistiacej nádrži technologicky nevyžaduje počas čistenia znečistenej odpadovej vody potrebu kyslíka zo vzduchu, takéto zariadenia sú v porovnaní s aeróbnymi konštrukčne jednoduchšie. Ich nevýhodou však je, že vyžadujú veľmi účinný prechod znečistenej vody cez čo najväčšiu čistiacu vzájomnú stykovú plochu, ktorá sa pri čistení postupne znečisťuje, čím účinnost čistenia u takýchto zariadení klesá. Toto sa síce čiastočne zmierňuje zväčšovaním hrúbky a stykovej plochy anaeróbneho biologického materiálu v odpadovej vode, čím sa však znižuje výkon biologíckého čistenia odpadovej vody a zvyšujú náklady na výstavbu i prevádzku Čistiarne. Nakoľko znečistenie anaeróbneho biologického materiálu je u prvého styku so znečistenou vodou výrazné a po celej ploche rovnomerné, pričistení je nutné často celé zariadenie Vyprázdniť a celý jeho priestor vrátane anaeróbneho biologického čistiaceho materiálu čistiť. Preto takéto zariadenia musia byť nadimenzované na veľké nárazové čistenie veľkého objemu odpadovej vody, t. j. musia mať veľké skladovacie nádrže. Navyše anaeróbny biologický materiál neodlučuje zo znečistenej vody čpavok, a preto na takéto zariadenie musi ešte technologicky nadväzovať samostatná aeróbna aktivačná nádrž s rovnako veľkým objemom čistenia odpadovej vody. Z uvedených dôvodov takéto zariadenia dosahujú V porovnani s aeróbnyrn biologickým čistením pomerne nízku čistiacu účinnosť a vyžadujú technicky zdatného staviteľa, veľké stavebné realizačné náklady s dlhým časom výstavby i veľké prevádzkové náklady.Iné známe zariadenie na nitriñkáciu a denitriñkáciu organických látok v odpadovej vode je uvedené napríklad V riešení CS AO 248 616, kde je aktivačný čistiaci priestor rozdelený priehradkou na prerušovanú a neprerušovanú časť. Priehradka pritom bud čiastočne alebo úplne vystupuje nad hladinu vody a pri dne nádrže vytvára štrbinu.Takéto zariadenie je síce veľmi jednoduché, ale nemá separačnú časť a aeróbne čistenie, preto nemožno ním dosiahnuť kvalitné vyčistenie odpadových vôd.Vychádzajúc z reálnych potrieb čistenia odpadových vôd musí mať čistiarenský objekt pre konkrétny zdroj znečistenej vody vysokú prevádzkovú stabilitu a obsahovat technické a technologické prvky, ktoré cielene eliminujú výkyvy a riadia správanie sa biocenózy (štruktúry) aktivovaného kalu pri minimálnych požiadavkách na prevádzkovú starostlivosť a dlhodobo preukazovanú veľkú účinnosť čistenia.Cieľom predloženého technického riešenia je preto elirninovanie, prípadne aspoň minimalizovanie nevýhod doterajších zariadení na čistenie odpadových vôd.Uvedené nedostatky v značnej miere odstraňuje zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd podľa technického riešenia zložené z aktivačnej čistiacej nádrže s prítokom znečistenej odpadovej vody, v ktorej je umiestnené prevzdušňovacie zariadenie a z pozdlžnej sedimentačnej (dosadzovacej) nádrže so zberným žľabom a odtokom vyčistenej vody. Podstatou technického riešenia je, že v pozdlžnej sedimentačnej (dosadzovacej) nádrži, ktorá má pomer rozmeru šírky k dĺžke väčší ako l 2, je umiestnený aspoň jeden prívod zmesi vyčistenej vody a kalu z aktivačnej čistiacej nádrže na dlhšej strane pozdlžnej sedimentačnej (dosadzovacej) nádrže a zberný žľab na protiľahlej dlhšej strane pozdlžnej sedimentačnej (dosadzovacej) nádrže, pričom prívod zmesi vyčistenej vody a kalu z aktivačnej čistiacej nádrže môže byt bud cez otvor v dlhšej stene pozdlžnej sedimentačnej (dosadzovacej) nádrže, ktorý však môže byť vytvorený i zníženou výškou steny pozdlžnej sedimentačnej (dosadzovacej) nádrže v pozdlžnej sedimentačnej (dosadzovacej) nádrži pod hladinu zmesi vyčistenej vody a kalu v aktivačnej čistiacej nádrži alebo cez prepojovacie potrubie.Je pritom výhodné, ak je V pozdlžnej sedimentačnej (dosadzovacej) nádrži umiestnený vertikálny rozvod prívodu vyčistenej vody a kalu z aktivačnej čistiacej nádrže a/ alebo ak je pozdĺžna sedimentačná (dosadzovacia) nádrž osadená vo vnútri aktivačnej čistiacej nádrže, pričom alternatívne môže byť aktivačná čistiaca nádrž vytvorená aspoň pri jednej strane pozdlžnej sedimentačnej (dosadzovacej) nádrže.Ďalej je výhodné, ak sú v altematívnom uskutočnení aktivačné čistiace nádrže po stranách pozdlžnej sedimentačnej (dosadzovacej) nádrže vzájorrme prietokovo prepojené.Taktiež je výhodné, ak je v časti dna pozdlžnej sedimentačnej (dosadzovacej) nádrže vytvorená aspoň jedna manipulačná prehĺbenina alebo ak sú v celom dne pozdlžnej sedimentačnej (dosadzovacej) nádrže vytvorené viac ako štyri manipulačné prehlbeniny, ktorých steny môžu byt vyspádované šikmo nadol.Rovnako je výhodné, ak je pri pozdlžnej sedimentačnej (dosadzovacej) nádrži umiestnená regeneračné nádrž kalu, pričom regeneračná nádrž kalu môže byť osadená vo vnútri aktivačnej čistiacej nádrže a/alebo ak je pri pozdlžnej sedimentačnej (dosadzovacej) nádrži umiestnená zahusťovacia nádrž kalu, pričom Zahusťovacia nádrž kalu môže byť osadená vnútri aktivačnej čistiacej nádrže, a/alebo ak je pri pozdlžnej sedimentačnej (dosadzovacej) nádrži umiestnený aspoň jeden iný pomocný technologický priestor, ktorý môže byť osadený vo vnútri aktivačnej čistiacej nádrže.Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd podľa technického riešenia s horizontálnou sedimentačnou (dosadzovaciou) nádržou je na rozdiel od všetkých súčasných horizontálnych nádrží so stieraním dna nového konštrukčného riešenia s priečnym a vertikálnym prúdením. Najväčšou výhodou tohto riešenia je kompaktnosť konštrukcie s minimalizáciou nákladov na technologické zariadenie, zmenšenie objemu stavebných nákladov na takúto čističku odpadových vôd a súčasne výrazné zvýšenie účinnosti separácie kalu s využitím priečneho prúdenia s vertikálnym smerom v sedimentačnej (dosadzovacej) nádrži. Výhodou technického riešenia je jeho zmenšená zastavaná plocha a že umožňuje v jednom stavebnom objekte umiestnenie celého biologického čistenia čistiame odpadovej vody. Ďalšou jeho výhodou je, že odstavením regenerácíe z funkcie sa umožňuje zníženie množstva biologického kalu V procese čistenia, čím sa zvyšuje jeho zaťaženie,pričom takáto čistiareň môže biologicky pracovať aj pri podstatne nižšom prítoku znečistenia. Taktiež v prí

MPK / Značky

MPK: C02F 3/00

Značky: zariadenie, čistenie, odpadových, biologické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-u4985-zariadenie-na-biologicke-cistenie-odpadovych-vod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd</a>

Podobne patenty