Viacúčelový lineárny zavlažovač

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka viacúčelového lineárneho zavlažovača vhodného hlavne pre použitie V škôlkach a pre pestovanie poľnej zeleniny, či iných plodín,pri prevádzaní agrote chnických operácií V priebehu prípravy pôdy, sadenia, vegetačného obdobia a zberu a to bez utláčania obrábanej pôdy.Pre prípravu pôdy, sadenie, kultiváciu, aplikáciu agro chemikálií, závlahu a zber pestovaných poľných plodín sa po u-ívajú rôzne druhy mechanizmov, ktorých konštrukcia je za f)(ložená na princípe nutného spojenia s traktorovou technikou umožňujúcou pohyb mechanizmu po poli. Častým používaním tra ktorovej techniky bez ohľadu na stav prevlhčenia pôdy dochá dza k nežiaducemu utláčaniu pôdy a tým k znižovania jej úrod~ nosti, čo spätne vedie k nevyhnutnosti používania stále vy konnejších a ťažších mechanizmov pre obrábanie pôdy, ako sú napr. systémy rotačných kypričov. Zamedzenie alebo oddialenie utláčania pôd sa prevažne rieši znižovaním tlakov na nápravu alebo používaním nízkotlakých pneumatík a u závlah tiež používaním zavlažovačov mostovej konštrukcie, na ktorej sú nesené zavlažovacie agregáty. Doteraz známe lineárne zavlažo vače majú svoju špecifickú konštrukciu pozostávajúcu zo zá vlahového mosta, ktorého priečny profil je tvorený napr. rovnoramenným trojuholníkom so základnou dole. Každý most je nesený na oboch koncoch podpernými podvozkami, prípadne je vybavený riadiacimi a ovládacími agregátami stroja. Tieto zavlažovače nemožno zatiaľ okrem závlahy používať pre iný druh poľných prác, čo je pri ich vysokých obstarávacích nákladoch nevýhodné.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje viacúčelový lineárny zavlažovač pozostávajúci zo závlahového mosta, ktorého profil je nesený na oboch koncoch podvozkamí s tandemovým usporiadanim pojazdných kolies a je vybavený aspoň riadiacimi systémami pohybu, ovládacím panelom a potrubnou sústavou pre rozvod závlahovej vody k tryskám a jeho podstata je vtom, že pod základňou závlahového mosta je upevnené pojazdná dráha, na ktorej je horizontálne posuvne uložený vertikálne staviteľný manipulátor tvorený pojazdnou mačkou a mechanickou rukou vybavenou vo svojej spodnej časti univerzálnym držiakom,ku ktorému je odnímateľne pripevnený pracovný agroagregát.Pojazdná dráha a pojazdná mačka manipulátora sú prepojené pomocou sústavy podvozkových kolies poháňaných spoločnou hnacou reťazou, pričom v spodnej časti skrine pojazdnej mačky je upevnené závesné zariadenie pre uchytenie mechanickej ruky. Závesné zariadenie je výhodne tvorené zvislým čapom so šnekovým kolesom pre záber so šnekom pevne spojeným s mechanickou rukou. Mechanická ruka je tvorená horným a zdvižným ramenom,ktoré sú vzájomne prepojené jednak pomocou priečneho čapu a jednak pomocou skrutkového zdviháku s pohonom zdvihu, pričom horné rameno je vybavené dvojicou koncových vypinačov. Zdvižné rameno je na spodnom konci vybavené votknutým priečnym nosníkom pre uchytenie držiaku egroagregátu s pracovným pohonom,pričom zdvižné rameno a držiak sú prepojené nastavovacou skrutkou a k zdvižnému ramenu je dalej uchytené stavitelné čidlo.Viacúčelovým lineárnym zavlažovačom je možné nielen zavlažovať, ale i obrábať pôdu v páse pod závlahovým mostom o šírke odpovedajúcej šírke záberu agroagregátu a to bez škodlivého tlaku na pôdu, čo umožňuje s výhodou uskutočňovať určité agrotechnické operácie efektívnejšie pri nižšej spotrebe ener~gie i pri optimálnom stave prevlhčenia pôdy bez nebezpečia jejutlačenia a následnej postupnej degradácie jej úrodnosti.Automatické uskutočňovanie nastavených pracovných operácií strojom šetrí čas obsluhe a pri práci v noci zabezpečuje ekonomicky priaznivé využitie stroja a čerpanie lacnejšej elektrickej energie potrebnej k jeho prevádzke pri napájaní z rozvodnej siete káblomoPrehľad obrázkov na výkresochViacúčelový lineárny zavlažovač je bližšie ozrejmený na pripojených výkresoch, kde na obr.l je znázornená schéma celkovej konštrukcie stroja z čelného pohľadu, na obr.2 je znázornený bočný pohľad na stroj, na obr.3 je znázornený detail manipulátora s mechanickou rukou a neseným agroagregátom, na obr.4 je znázornený priečny rez mostovou konštrukciou so za vesenou pojazdnou dráhou a pojazdnou mačkou manipulátora a na obr.5 je znázornená schéma pracovnej činnosti stroja jednak pri zavlažovani a jednak pri obrábani pôdy.Viacúčelový lineárny zavlažovač pozostáva zo závlahového mosta Ä priehradovej konštrukcie, ktorej profil tvori rovnoramenný trojuholník so základňou dole. Závlahový most 7 je na. jednom konci nesený agregátovým podvozkom g a na druhom konci koncovým podvozkom Q, pričom oba podvozky g, Ä sú dvojkolesové s tandemovým usporiadanim pojazdných kolies 3, z ktorých každé je poháňané neznázorneným samosvorným pohonomo Hlavný agregátový podvozok g je vybavený generátorom ggl pre napájanie zavlažovača elektrickou energiou, filtrom ggg pre filtráciu zavlažovacej Vody, hlavným riadiacim systémom ggg lineárneho a krokového pojazdu zavlažovača a centrálnym ovládacim panelom 393. Na vrchole agregátového podvozku 2 je upevnený sveteľný maják ggž. Koncový podvozok Q je vybavený vedľajšímriadiacim systémom 301 krokového pojazdu pre snímanie roztečeos.a 1 je upevnena prieto ná rúra T s rovnomerne rozmiestnenými nátrubkami zl pre rozvod závlahovej vody pozdľž celého závlahového mosta l do sústavy zavlažovacích konzol lg s osadenými nizkotlakými tryskami jj. Prietočná rúra 1 je potom cez filter ggg a flexibilnú prívodnú hadicu Z 5 vlečenú zavlažovačom pozdľž stôp pojazdných kolies 5 agregátového podvoz ku 2, napojená na hydrant znázornený na obr.5.Pod základňou závlahového mosta l je potom zavesené dvojkoľajná pojazdná dráha lgł, na ktorej sú upevnené koncové snímače lQg.Na pojazdnej dráhe lg je voľne posuvne napr. pomocou podvozkových kolies głł, uložená pojazdná mačka gł manipulátora g a rovnako voľne posuvne napr.pomocou jazdcov lg uchytených vnutri dutého C profilu pojazdnej dráh łgl, zavesený káblový pr vod § 95 prepojený s centrálnym ovládanímznázornený sohématicky na obr.3 je zložen z pojazdnej mačky gl, mechanickej ruky gg a agroagregátu 93.ú 911, ktoré sú na oboch stranách poháňané spoločnou hnacou re 11 oć prevodovej skr e 9 i§ s.elektromotorom 914 napá lin janým z káblovéno prívodu 104. Na spodnej časti skrine 915 pojazdnej mačky gł je stabilne upevnené závesné zariadenie 4a tvorené zvislým čapom 941 so šnekovým kolesom 942.Na zvislomčape 941 je otočne uložená mechanické ruka 92 a to pomocou otočného horného ramena 921 pevne spojeného s elektropohonom922 so šnekom 929, ktorý je V zábere so šnekovým kolesom 942. Pre určenie a kontrolu presnej polohy horného ramena 921 priotáčaní o 1800 sú na spodnej časti skrine 915 upevnené staviteľné koncové spínače 9 ě.Horné rameno 921 mechanickej ruky gg má v spodnej časti vytvorenú vidlicu, v ktorej je umiestnený horizontálny prieč

MPK / Značky

MPK: A01G 25/00

Značky: zavlažovač, viacúčelový, lineárny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-u396-viacucelovy-linearny-zavlazovac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viacúčelový lineárny zavlažovač</a>

Podobne patenty