Systém na vytvorenie technických pomôcok

Číslo patentu: U 3034

Dátum: 06.11.2001

Autor: Feilhauer Rudolf

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Systém na vytvorenie technických pomôcokTechnické riešenie spadá do oblasti technickýchnpomöcok srôznorodou funkciou využiteľných hlavne ľuďmi arieši problém vytvorenia východiškového principu vo vzťahu materiálu, Avrátanejeho mechanických vlastností atvarovej realizácie polotovaru a pôsobenie tohto princípu na variabilitu výrobkov z funkčného hľadiska.V dostupnej literatúre ako aj v praxi existuje rad príkladov zhotovenia drobných technických pomôcok, ktoré vyhovujú praktickým potrebám ľudí napríklad,že plnia funkciu držiakov drobných predmetov, kľúčov ap. Medzi jednoduchšie patria napr. držiaky kľúčov v tvare krúžkov vytvorených stočenim pružného kovového drôtuso špeciálnym priečnym profilom závitovým spôsobom. Stočenie pružného kovového .drôtu s kruhovým priečnym profilom do slimákovitého tvaru je známe z US patentu 5,465,596. Kľúčový držiak zpružného kovového materiálu vytvarovaný do dvoch polkruhových častí je známy z medzinárodnej patentovej prihlášky PCT/AU 96/0 O 080 zverejnenej pod číslom W 0 96/28988. Rovnako je známa konštrukcia kľúčového držiaka z pružného kovového drôtu a vytvarovaného do kruhového tvaru s rovným úsekom prechádzajúcim stredovou oblasťou kruhu, ktorý po nasunutí predmetov zapadá do vytvarovanej drážky. Táto konštrukcia je známa z US patentového spisu 5,367,896. Vo všeobecnosti je možno konštatovať, že existujúce riešenia plnia len funkciu držiakov predmetov, poväčšine kľúčov. uCieľom technického riešenia, ktoré je predmetom ochrany je dosiahnuť aby zovšeobecnený princíp vzťahu medzi vlastnosťami materiálu a tvarovým riešením sa dosiahol stav vytvárajúci predpoklady na zhotovenie širokej škály nielen držiakov, ale aj iných pomôcok, prípadne pomôcok s kombinovanými funkciami.Systém na vytvorenie technických pomôcok je charakteristický tým, že jeho základným prvkom je pružný oceľový drôt a sú v ňom využité princípy pružnej a trvalej deformácie a pozostáva aspoň z dvoch konštrukčne viazaných, vlastnosťami odlišných a funkčne rovnakých alebo odlišných časti s hranicou voblasti zatváracieho mechanizmu. Jedna z častí je vo vzťahu k druhej časti relatívne pevná a jej konštrukciou je vytvorený relatívne pevný prvok- zatváracieho mechanizmu. Druhá z častí obsahuje ovládateľný prvok zatváracieho mechanizmu.Kpodstate technického riešenia patrí aj to, že uvedené časti sú vytvarované zpružného drôtu vo väzbe na ich funkciu alebo časť s ovládateľným prvkom je vytvarovaná zpružného drôtu a je spojená s časťou s relatívne pevným prvkom vytvorenou na inej konštrukčnej prípadne aj materiálovej podstate.Technickým riešením, ktoré je predmetom ochrany sa vytvoria predpoklady na vyhotovenie pomôcok s rôznymi funkciami. Tieto pomôcky môžu byt použité ako držiaky kľúčov, závesov, ako objimky, ako prostriedky na upevnenie a uchytenie, ako rukoväte, ako skoby, na pripevnenie drobných predmetov, ako vešiaky, ako rukoväte ako spojovacie prvky atď.n Prehľad obrázkov na výkresochTechnického riešenie bližšie ozrejmujú obrázky, kde na obr. 1, 2,je znázornený jeden zjednoduchších variantov konkrétnej realizácie technického riešenia. Obr. 1 vyjadruje čelný pohľad na pomôcku vzavretom stave, obr. 2 čelný pohľad na pomôcku v roztvorenom stave a obr. 3 bočný pohľad na pomôcku v zatvorenom stave. Obr. 4, 5, 6 ilustrujú ďalší variant konkrétneho vytvorenia pomôcky, kde obr. 4 zobrazuje čelný pohľad na pomôcku v zatvorenom stave, obr. 5 čelný pohľad na pomôcku v roztvorenom stave aobr. 6 bočný pohľad na pomôcku v zatvorenom stave. Obr. 7, 8, 9 predstavujú zhotovenie pomôcky, ktorej jedna časť obsahuje spevñovaci prvok vo forme objimky, pričom nárysný pohľad na túto pomôcku v zatvorenom stave je znázornený na obr. 7, v roztvorenom stave na obr. 8 a bokorysný pohľad na pomôcku v zatvorenom stave zobrazuje obr.9. Obr. 10,11,12 predstavujú variant vyhotovenia pomôcky, ktorej jedna časť obsahuje spevñovaci prvok vo forme držadla, kde obr. 10 zobrazuje čelný pohľad na tento druh pomôcky v zatvorenom stave, obr. 11 v roztvorenom stave a obr. 12 bokorysný pohľadvzatvorenom stave. Obr. 13 vyjadruje nárysný pohľad na variant vyhotoveniapomôcky stromi funkčnými časťami, kde spojovacia časť je spevnená pomocou spevñovacich prvkov. Obr. 14 ilustruje v nárysnom pohľade v uzavretom a obr. 15 votvorenom stave, vyhotovenie pomôcky, ktorej jedna časť obsahuje držadlo vybavenú nástrojom. Obr. 16 zobrazuje čelnom pohľade vyhotovenie pomôcky. ktorejčasť s relatívne pevným prvkom obsahuje sklopný prvok.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPodstata technického riešenia, ktoré je predmetom ochrany vytvára predpoklady na rad konkrétnych vyhotovení a preto ďalej uvedené príklady uskutočnenia technického riešenia je potrebné chápať iba ako snahu o čo najlepšie vysvetlenie tejto podstaty a preto aj príklady sa týkajú minimálneho rozsahu aplikácie pomôcky. Medzi základné výrobky, ktoré môžu byť zhotovené podľa technického riešenia patri tiež výrobok znázornený na obr. 1 až 3. Uvedený produkt je charakteristický tým, že je vytvorený zjedného kusa pružného oceľového drôtu pri bežnom .zaobchádzani trvalo nedeformovateľného a obsahuje dve časti so vzájomne rôznymi funkciami. Časť 1 je kruhovítého tvaru a môže slúžiť napr. ako držiak kľúčov. Kruhovitý tvar je vjednom mieste rozdelený a vzniknuté jedno ukončenie prechádza do ovládateľného pNku 31, ktorý tvorí priamkovítý úsek a druhé ukončenieplynulo prechádza do druhej častí g oválneho tvaru. Ukončenie tejto časti obsahuje v oblastirozhrania častí 1 a g relatívne pevný prvok gg zatváracieho mechanizmu g, ktorého prvkom je ovládateľný prvok §.J. Časť g s relatívne pevným prvkom gg je spevnená,čim sú vytvorené podmienky pre spoľahlivé ñxovanie ovládateľného prvku 31.1 vrelatívne pevnom prvku 32 pri zatvorení zatváracieho mechanizmu g. Veľmi výhodná je realizácia zatváracieho mechanizmu § ak časť g je vybavená spevňovacim prvkom 21, ktorým časť gpriečne obopína v oblastí rozhrania s časťou 1 s ovládateľným prvkom g, pričom uvedený spevňovaci prvokje vtvare náznaku závitu a pri prechode do tohto tvaru je opatrený zaoblením rozmerovo odpovedajúcim tvaru príečneho profilu drôtu. Samotné zatváranie zatváracieho mechanizmu § sa uskutočňuje za- primeraného protitlaku vyvolaného tak konštrukčným vyhotovenim časti 1 ako aj ovládateľného prvku Q a pružnosťou materiálu, pričom závitový tvar usmerňuje resp. navádza vsúvanie ovládateľnéhodielu 3.1 do zaoblenia 3.1.1, ktoré je integrovanou súčasťou spevñovacieho prvkuL 1. Vplyvom pružnosti materiálu ovládateľný prvok Q do uvedeného zaobleniagg zapadne. Uvedené skutočnosti zabezpečujú idostatočnú vzájomnú prítlačnú silu týchto prvkov, ktorá potom garantuje dostatočnú stabilitu .uzatvorenia zatváracieho mechanizmu g. Na uvoľnenie ovládateľného prvku g zrelativne pevného prvku g.2 zatváracieho mechanizmu g postačuje mierne pôsobenie silou proti sile vyvolanej pružnosťou materiálu ovládateľného prvku g.1 a jeho vysunutie fixovanej polohy, ktoré sa takisto deje využitím závitového tvaru spevňovacieho prvku Časťvpripadetohto riešenia môže plniť funkciu prostriedku využiteľného napriklad pri zavesení na podklad alebo jeho upevnení o podklad.Obdobne ako výrobok znázornený na obr. 1 až 3 je riešený produkt znázornený na obr. 4 až 6 s tým že časť 1 s ovládatelným prvkom 3.1 zatváracieho mechanizmu g jez hľadiska tvaru ako aj funkcie rovnaká ako časť 1 znázornená obr. 1 až 3 avšakz konštrukčného hľadiska je čiastočne odlišná časť g s relatívne pevným prvkom 3.2zatváracieho mechanizmu g, kde vytvarovaním úseku časti g ajej ohnutím do protismeru je vytvorená spevñovacia časť 21. Tvar spevňovacej časti g v kombinácii s pružným materiálom vytvára predpoklady, že východiskový úsek častí g tvorí oporu aspevñovacia časť Q prítlačný diel. Toto konštrukčné riešenie umožňuje zavesenie výrobku ajeho upevnenie.Pomôcka, ktorá je znázornená na obr. 7, 8, 9 má časť -1 s ovládatelným prvkom zatváracieho mechanizmu g. Tvar tejto časti 1 je kruhový a je vjednom mieste rozdelený. Vzniknuté jedno ukončenie prechádza-do ovládateľného prvku gzatváracieho mechanizmu g a druhé ukončenie prechádza do druhej časti g, ktorá vmá tvar rovnaký ako je tvar druhej časti znázornený na obr. 4 až 6. Časť g jev oblastizatváracieho mechanizmu g vybavená spevňovacou objímkou Q, ktorá je zároveňRiešenie, ktoré je nakreslené naobr. 10, 11, 12 obsahuje časť 1 sovládateľným prvkom g zatváracieho mechanizmuTvar tejto časti 1 je kruhový a je vjednommieste rozdelený. Vzniknuté jedno ukončenie prechádza do ovládateľného prvku gzatváracieho mechanizmu g adruhé ukončenie prechádza do druhej časti goválneho tvaru. Zatvárací mechanizmus gje usporiadaný voblasti hranice medzi časťami 1 a g. Na druhú časť g je nasunuté držadlo Q, ktoré okrem iného zabezpečuje spevnenie časti g. Jej fixáciu zabezpečuje jednak tvar časti g, pružný materiál drôtu, tvar vybrania držadla gg, do ktorého je časť g vsunutá. Predpätie vyvolané vsunutím časti g do vybrania držadla 2.2 zabezpečí dostatočné trecie sily,ktoré bránia jej samovoľnému vysunutiu. Zdôvodu, že časť g je dostatočne

MPK / Značky

MPK: A44B 15/00

Značky: pomôcok, vytvorenie, technických, systém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-u3034-system-na-vytvorenie-technickych-pomocok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém na vytvorenie technických pomôcok</a>

Podobne patenty