Zmes mikronutrientov do potravinárskych produktov

Číslo patentu: U 2125

Dátum: 13.04.1999

Autori: Kadrabová Jana, Maďarič Alexander, Šturdík Ernest

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zmes mikronutrientov do potravinárskych produktovTechnické riešenie sa týka zmesi mikronutrientov, najmä vybraných zo skupiny zahmujúcej antioxidačný nutrient selénu vprírodnej forme, vitamín E, vitamín B 5, vitamín B 1 a kyselinu listovú, vhodných na použitie do potravinárskych produktov.V niektorých krajinách, vrátane Slovenska, je vysoká predčasná úmrtnosť na kardiovaskuláme ochorenia a rakovinu. V etiológii týchto tzv. voľnoradikálových ochorení, ku ktorým sa okrem kardiovaskulámych ochorení a rakoviny radia aj diabetes,reumatická artrítída a ďalšie degeneratívne a neurodegeneratívne ochorenia, zohráva kľúčovú úlohu prítomnost voľných radikálov V organizme.Jednou z príčin týchto ochorení je aj nízky príjem mikronutirentov s antioxidačnými vlastnosťami, ako sú napríklad selén (Se), vitamín C, karotenoidy a nesprávny životný štýl veľkej časti dotknutej populácie (fajčenie, zvýšený príjem alkoholických nápojov,najmä destilátov), čo ešte prehlbuje nepriaznivú situáciu v príjme a množstve mikronutrientov.Riziko vzniku voľnoradikálových ochorení je možné znížiť optimalízáciou príjmu mikronutrientov, najmä esenciálnych stopových prvkov, ako je selén, ale aj vitamínov C,E a karotenoidov.Ďalším nezávislým rizikovým faktorom kardiovaskulámych ochorení je hyperhomocysteinémia. Homocysteín je medziprodukt metabolizmu aminokyseliny metionínu. Hlavným determinantom cirkulujúcej hladiny homocysteínu je príjem vitamínov skupiny B a to vitamínov B 5, B 1 a kyseliny listovej. Medzi vysokou hodnotou homocysteínu a rizikom kardiovaskulámeho ochorenia existuje signiñkantná korelácia. Užívanie potravín s potrebným obsahom vitamínov B 5, B 1 a najmä kyseliny listovej môže vyvolať pokles zvýšených hodnôt homocysteínu. Na zvýšenú koncentráciu homocysteínu je možné vztiahnuť asi 10 kardiovaskulámych ochorení. Pri vyššíchhladinách homocysteínu je vyššie i riziko vzniku kardiovaskulámych ochorení, podobneako pri vyšších hodnotách celkového cholesterolu.So zvýšeným rizikom výskytu nádorových ochorení, srdcovo-cievnych chorôb,artritidy, svalovej dystroñe, chronických zápalových procesov dýchacích ciest a ďalších ochorení u ľudí sa dávajú do súvislosti nízke hladiny selénu. Selén pôsobí proti vzniku nádorov prostredníctvom bielkovín, do ktorých je zabudovaný vo forme selénových aminokyselín (selenocysteín). Zistilo sa, že suplementácia selénom môže znížiť výskyt rakoviny pľúc, prostaty a hrubého čreva do 50 (Clark, L.C. et al. Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin AVo väčšine európskych krajín sa príjem Se pohybuje v rozmedzí 25-150 g/deň, pre dospelé osoby je odporúčaný denný príjem selénu vrozsahu 50-200 g. Za optimálnu koncentráciu selénu vplazme sa považuje hodnota okolo 100 g/l. Pri trvale nízkom príjme selénu zpotravy klesá hladina selénu vkrvnej plazme aj aktivita enzýmov,závislých na seléne.Na zvýšenie príjmu selénu sa v zásade využíva najmä zakomponovanie selénu do hnojív a pridávanie selénových solí do kŕmnych zmesí na chov hospodárskych zvierat,najmä hydiny a nosníc (Lichvár, I. a ost. Databáza komponentov kŕmnych zmesí v SR. Výskumná správa. Výskumný ústav krmovinársky. Ivanka pri Dunaji, Archív, 1992). Ďalším spôsobom je dovoz potravin z oblastí s vysokým obsahom selénu vtomtoprípade je však príjem selénu náhodný a nesystematický.Zistilo sa, že V populácii sa vyskytuje deficit príjmu vitamínov skupiny B a prevažuje najmä u kyseliny listovej. Preto sa napríklad začala obohacovať múka a obilné produkty kyselinou listovou s cieľom znížiť hyperhomocysteinémiu u populácie (Anon Folic acid fortíñcation, Nutrition Reviews, 54, str.94-95, 1996 Mark, D.S. a ost. Do Nutritional Supplements Lower the Risk of Stroke or Hypertension Epidemiology Resources Inc., str. 9-15, 1997 Tucker, K.L. a ost. Folic acid fortiñcation of the food Supply. Potencial benefits and risks for the erderly population. .TAMA 276, str. 1879-85,1996 Stabler, P.S. a ost. Vitamín B-12 deñciency in the elderly current dilenmas, Am. I. Clin. Nutr., str. 741-749, 1997 Refsum, H. and Ueland, P. M. Homocysteine and cardiovascular disease, Ann. Rev. Medicine, 49, str. 31-62, 1998).Cieľom predloženého technického riešenia je poskytnúť zmes do potravinárskych produktov, pridanie ktorej môže doplniť chýbajúce zložky vo výžive ľudskéhoPredloženú úlohu rieši zmes mikronutrientov do potravinárskych produktov podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že zmes obsahuje selén V prírodnej forme a minimálne jeden Vitamín zo skupiny zahmujúcej vitamín E, Vitamín B 6, VitamínZistilo sa, že je Výhodné, keď selénom V prírodnej forme je antioxidant selénu Vanorganickej alebo organickej forme, biologicky zabudovaný V biomase bielkovín kvasiniek obsahujúcich selenometionín (Se 2, R-Se-R, kde R je organický ligand) zoselénových solí (Se 4), pridaných pred začiatkom ferrnentácie.Dvojzložková zmes podľa technického riešenia obsahuje selén a kyselinu listovú Vovzájomnom hmotnostnom pomere 1 0,1 až 80.Ďalej sa zistilo, že na obohatenie viacerými mikronutrientmi je Výhodné, ak zmes obsahuje selén a vitamíny V nasledujúcich vzájomných kombináciách a hmotnostných pomeroch- selén a vitamín E vo vzájomnom hmotnostnom pomere 1 3,0 až 6000- selén, Vitamín E a kyselinu listovú Vo Vzájonmom hmotnostnom pomere 1 3,0 až 6000 0,1 až 80- selén, Vitamín E, kyselinu listovú a vitamín B 6 Vo vzájomnom hmotnostnom pomere l- selén, vitamín E, kyselinu listovú a vitamín B 1 vo vzájomnom hmotnostnom pomere 1 3,0 až 6000 0,1 až 80 0,0006 až 1,2- selén, vitamín E, kyselinu listovú, vitamín B 5 a vitamín B) vo vzájomnom hmotnostnom pomere l 3,0 až 6000 0,1 až 80 0,4 až 600 0,0006 až 1,2.Zmes podľa predloženého technického riešenia sa z technologického hľadiska môže prakticky bez akýchkoľvek obmedzení pridať do potravinárskych produktov všetkých druhov pri ich výrobe. Je možné pridat ju priamo do spracovávanej masy, alebo sa môže pridať k potravinárskym prísadám, s ktorými sa potom zapracuje do spracovávanej zmesia tak do hotového výrobku.Pod pojmom potravinárske produkty sa rozumejú produkty zmlieka (napríklad kyslomliečne výroby), fermentované produkty, najmä tepelne neopracované mäsové produkty a kvasená zelenina, ako aj fennentované potravinárske produkty z obilia a múky, potravinárske prísady a droždie.Pod pojmom potravinárske produkty z obilia a múky, pekárske a múčne výrobky sa rozumie ktorýkoľvek kysnutý i nekysnutý potravinársky produkt priemyselnej výrobypekárskych a múčnych výrobkov z obilia a múky a od nich odvodených surovín, (napr.ďalšie, ktore budú obohatené zmesou mikronutrientov selénu a uvedených bioaktívnych látok).Vo všetkých týchto produktoch sa nachádzajú resp. sú do nich aplikované selenizované kultúry kvasiniek (aj štartovacie) alebo baktérií mliečneho kysnutia, používané pri výrobe uvedených potravinárskych produktov.Zmes podľa technického riešenia sa môže pridať do týchto všetkých týchto produktov pri ich výrobe a to v množstve, ktoré závisí od množstva mikronutrientov, už obsiahnutých vspracovávanej mase, aby sa vo výslednom potravinárskom výrobku dosiahlo také množstvo mikronutrientov, ktoré nepresiałme odporúčanú dennú dávku. Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo Slovenskej republiky sú napríklad uvedené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastka 7-8,ročník 45 zo dňa 28. apríla 1997. Pre odbomíkov v odbore je samozrejmé, že do prísad jemožne pridať vyššie množstvo mikronutrientov, pretože ich koncentrácia sazapracovaním do spracovávanej masy zriedi.

MPK / Značky

MPK: A23L 1/305, A23L 1/29, A23L 1/302, A23L 1/30

Značky: potravinářských, mikronutrientov, produktov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-u2125-zmes-mikronutrientov-do-potravinarskych-produktov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zmes mikronutrientov do potravinárskych produktov</a>

Podobne patenty